United Bible Societies

Books in SSP:

All books
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige
Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza
Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
Search in:
Parallel display:  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: SSP - Slovenski standardni prevod (1997).
34 hits in 31 verses

SSP
26.Sof 2,9
 
Zato, kakor jaz živim, govori GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Resnično, Moáb bo postal kakor Sódoma, Amónovi sinovi kakor Gomóra: trnjeva goščava, solna jama, pustinja na veke. Ostanek mojega ljudstva ju bo oplenil, pobirek mojega naroda ju bo dobil v last. Therefore as I live, saith Jehovah of hosts, the God of Israel, Surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, a possession of nettles, and saltpits, and a perpetual desolation: the residue of my people shall make a prey of them, and the remnant of my nation shall inherit them.
27.Ps 60,10
 
Moáb je moj umivalnik, na Edóma bom vrgel svoje obuvalo, nad Filistejo bom vzklikal od veselja.« Hast not thou, O God, cast us off? And thou goest not forth, O God, with our hosts.
28.Ps 83,7
 
šotori Edóma in Izmaelci, Moáb in Hagárovci, Gebal, and Ammon, and Amalek; Philistia with the inhabitants of Tyre:
29.Ps 108,10
 
Moáb je posoda mojega umivanja, na Edóma bom vrgel svoj čevelj; nad Filistejo bom vzklikal od veselja.« Who will bring me into the fortified city? Who hath led me unto Edom?
30.Dan 11,41
 
Tudi v čudovito deželo pride. Mnoge dežele bodo klonile in izpod njegove roke se rešijo samo: Edóm, Moáb in cvet Amónovih sinov. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown; but these shall be delivered out of his hand: Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon.
31.Neh 10,15
 
Poglavarji ljudstva: Paróš, Pahat Moáb, Elám, Zatú, Baní, Bunni, Azgad, Bebai,

Slovenian Standard Version, © 1996, 1997 Bible Society of Slovenia

American Standard Version (1901)

Results: [To the top] [<< Back] 1 Mz(1) 4 Mz(3) Sod(1) 1 Sam(1) 2 Kr(1) Iz(5) Jer(11) Ezk(1) Am(1) Sof(1) Ps(3) Dan(1) Neh(1)Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats