United Bible Societies

Books in SSP:

All books
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige
Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza
Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
Search in:
Parallel display:  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: SSP - Slovenski standardni prevod (1997).
34 hits in 31 verses

SSP
6.1 Sam 22,3
 
Od tam je šel David v Micpé Moáb in rekel moábskemu kralju: »Prosim, naj moj oče in moja mati bivata pri vas, dokler ne izvem, kaj hoče Bog storiti z menoj.« And David went thence to Mizpeh of Moab: and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do for me.
7.2 Kr 1,1
 
Po Ahábovi smrti se je Moáb uprl Izraelu. And Moab rebelled against Israel after the death of Ahab.
8.Iz 11,14
 
Skupaj bosta poletela proti morju na ramena Filistejcem, skupaj bosta oplenila sinove Vzhoda, iztegnila bosta svoji roki nad Edóm in Moáb, sinovi Amóna jima bodo pokorni. And they shall fly down upon the shoulder of the Philistines on the west; together shall they despoil the children of the east: they shall put forth their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.
9.Iz 15,1
 
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Moábu: Zares, v eni noči bo premagan, Ar Moáb pokončan, zares, v eni noči bo premagan, Kir Moáb pokončan.
The burden of Moab. For in a night Ar of Moab is laid waste, and brought to nought; for in a night Kir of Moab is laid waste, and brought to nought.
10.Iz 15,2
 
Vzpenjajo se v tempelj v Dibón, da bi jokali na višinah, nad Nebójem in nad Médebo tuli Moáb. Vse glave so ostrižene, vse brade so obrite. They are gone up to Bayith, and to Dibon, to the high places, to weep: Moab waileth over Nebo, and over Medeba; on all their heads is baldness, every beard is cut off.
11.Iz 16,12
 
Moáb se bo prikazoval in se trudil na višini, hodil bo v svoje svetišče molit, pa ne bo nič dosegel. And it shall come to pass, when Moab presenteth himself, when he wearieth himself upon the high place, and shall come to his sanctuary to pray, that he shall not prevail.
12.Iz 25,10
 
Kajti GOSPODOVA roka bo počivala na tej gori. Moáb pa bo poteptan na svojem mestu, kakor poteptajo slamo v gnojnico. For in this mountain will the hand of Jehovah rest; and Moab shall be trodden down in his place, even as straw is trodden down in the water of the dung-hill.
13.Jer 9,25
 
Egipt in Juda, Edóm, Amónce in Moáb ter vse ostrižene na sencih, ki bivajo v puščavi; kajti vsi ti narodi so neobrezani in vsa Izraelova hiša je neobrezanega srca. Behold, the days come, saith Jehovah, that I will punish all them that are circumcised in their uncircumcision:
14.Jer 48,4
 
Moáb je razbit. Njegovi otročiči so zagnali krik. Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
15.Jer 48,11
 
Moáb je bil varen od svoje mladosti, mirno je ležal na svojih drožeh; niso ga pretakali iz posode v posodo in ni šel v izgnanstvo. Zato mu je ostal njegov okus in njegov vonj se ni spremenil. Moab hath been at ease from his youth, and he hath settled on his lees, and hath not been emptied from vessel to vessel, neither hath he gone into captivity: therefore his taste remaineth in him, and his scent is not changed.
16.Jer 48,13
 
Tedaj bo Moáb osramočen s Kemošem, kakor je bila osramočena Izraelova hiša z Betelom, ki so zaupali vanj. And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Beth-el their confidence.
17.Jer 48,20
 
Osramočen je Moáb, ker je razbit. Tulite in vpijte! Kličite vzdolž Arnóna, da je Moáb opustošen. Moab is put to shame; for it is broken down: wail and cry; tell ye it by the Arnon, that Moab is laid waste.
18.Jer 48,26
 
Upijanite ga, ker se je povzdigoval zoper GOSPODA. Moáb naj se valja v svojem lastnem izbljuvku, tudi on bo v zasmeh. Make ye him drunken; for he magnified himself against Jehovah: and Moab shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision.
19.Jer 48,38
 
Na vseh strehah v Moábu in po njegovih trgih je sámo žalovanje, ker sem razbil Moáb kakor posodo, ki je nihče ne mara, govori GOSPOD. On all the housetops of Moab and in the streets thereof there is lamentation every where; for I have broken Moab like a vessel wherein none delighteth, saith Jehovah.
20.Jer 48,39
 
Kako je razbit! Tulite! Kako Moáb osramočen obrača hrbet! V posmeh je in v grozo vsem naokrog. How is it broken down! how do they wail! how hath Moab turned the back with shame! so shall Moab become a derision and a terror to all that are round about him.
21.Jer 48,42
 
Moáb bo uničen, da ne bo več ljudstvo, ker se je povzdigoval proti GOSPODU. And Moab shall be destroyed from being a people, because he hath magnified himself against Jehovah.
22.Jer 48,44
 
Kdor ubeži pred grozo, bo padel v jamo, in kdor zleze iz jame, se bo ujel v past. Zares, nadenj, nad Moáb pripeljem leto njih kaznovanja, govori GOSPOD. He that fleeth from the fear shall fall into the pit; and he that getteth up out of the pit shall be taken in the snare: for I will bring upon him, even upon Moab, the year of their visitation, saith Jehovah.
23.Jer 48,46
 
Gorje ti, Moáb; propadlo je, Kemoševo ljudstvo! Kajti tvoji sinovi so odpeljani v izgnanstvo in tvoje hčere v ujetništvo. Woe unto thee, O Moab! the people of Chemosh is undone; for thy sons are taken away captive, and thy daughters into captivity.
24.Ezk 25,8
 
Tako govori Gospod BOG: Ker sta Moáb in Seír rekla: »Glejte, Judova hiša je taka kot vsi drugi narodi,« Thus saith the Lord Jehovah: Because that Moab and Seir do say, Behold, the house of Judah is like unto all the nations;
25.Am 2,2
 
Poslal bom ogenj v Moáb in požrl bo dvorce v Kerijótu. Moáb bo umrl med bučanjem, ob vpitju in ob glasu roga. but I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth; and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet;

Slovenian Standard Version, © 1996, 1997 Bible Society of Slovenia

American Standard Version (1901)

Results: [To the top] [<< Back] 1 Mz(1) 4 Mz(3) Sod(1) 1 Sam(1) 2 Kr(1) Iz(5) Jer(11) Ezk(1) Am(1) Sof(1) Ps(3) Dan(1) Neh(1) [Forward >>]Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats