United Bible Societies

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemía
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremía
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hoséa
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Hábakuk
Zefánja
Haggaï
Zacharía
Maleáchi
Nieuwe Testament
Matthéüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Éfeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timótheüs
2 Timótheüs
Titus
Filémon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  ASV  KJV  VUL  SEG  RUS  DAL  L45  SSP3  WEB  DHHE  NBG51  GNB96  NBV  RVR95E  RVR95  RVR95n  DHH  DHHn  BCI  GNB-UK  CEV-UK  WLF  JAP  GNTWH  RCB  TAV  CEV  GNB  EAB  WV95  SV1977  SV-J  VLC  NBV-mob  HKS  CVTEMPLAT  SV1637  TRB  GWHU  DA1562  HSV  FB43  NFB  GRB  BIE1560  LIE1542  ŽJ  ŽJ-K  LUT1648  LEU1548  VOR1531  DEL1477  SSPm  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Zacharía 14:1-9

Zacharía :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wonderbare redding en verhoging van Jeruzalem
14
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de
(sluit) [14:2] Jes 13:16.
huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
3 En
(sluit) [14:3] Jes 42:13.
de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor
(sluit) [14:5] Amos 1:1.
de aardbeving in de dagen van Uzzía, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!
6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.
7 Maar het
(sluit) [14:7] Openb 21:25.
zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één.
 Feedback ]


Last update of the program: 12-17-2009
visitor stats