United Bible Societies

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi
Nieuwe Testament
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  ASV  KJV  VUL  SEG  RUS  DAL  L45  SSP3  WEB  DHHE  NBG51  GNB96  NBV  RVR95E  RVR95  RVR95n  DHH  DHHn  BCI  GNB-UK  CEV-UK  WLF  JAP  GNTWH  RCB  TAV  CEV  GNB  EAB  WV95  SV1977  SV-J  VLC  NBV-mob  HKS  CVTEMPLAT  SV1637  TRB  GWHU  DA1562  HSV  FB43  NFB  GRB  BIE1560  LIE1542  ŽJ  ŽJ-K  LUT1648  LEU1548  VOR1531  DEL1477  SSPm  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Jeremia 9:23-24

Jeremia :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


23 Zo zegt de HEERE:
Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid,
laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte,
laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.
24 Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen
dat hij begrijpt en Mij kent
dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs,
recht en gerechtigheid op de aarde doe,
want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.

Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSVFeedback ]


Last update of the program: 12-17-2009
visitor stats