United Bible Societies

Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozuetova knjiga
Knjiga sodnikov
Rutina knjiga
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Ezdrova knjiga
Nehemijeva knjiga
Esterina knjiga (1. del)
Jobova knjiga
Knjiga psalmov
Knjiga pregovorov
Pridigar (Kohelet)
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekijel
Danijel (1. del)
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobijeva knjiga
Juditina knjiga
Esterina knjiga (2. del)
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirahova knjiga
Baruh
Danijel (2. del)

Nova zaveza

Matejev evangelij
Markov evangelij
Lukov evangelij
Janezov evangelij
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  ASV  KJV  VUL  SEG  RUS  DAL  L45  SSP3  WEB  DHHE  RVR95E  RVR95  RVR95n  DHH  DHHn  BCI  GNB-UK  CEV-UK  WLF  JAP  GNTWH  RCB  TAV  CEV  GNB  EAB  VLC  HKS  TRB  GWHU  ŽJ  ŽJ-K  SSPm  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

1. pismo Korinčanom 15, 20-28

1. pismo Korinčanom :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

20 Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, 21 ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. 22 Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. 23 Toda vsakteri v svojem redu: kot prvi Kristus, potem, kateri bodo Kristusovi ob njegovem prihodu; 24 nato bo konec, ko bo kraljevanje izročil Bogu in Očetu, potem ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. 25 Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje noge. 26 Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, »zakaj vse je podvrgel njegovim nogam«. 27 Ko pa pravi, da mu je vse podvrženo, je jasno, da razen njega, ki mu je vse podvrgel. 28 Ko mu bo pa vse podvrženo, tedaj se bo tudi sam Sin podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse v vsem.

© 1974 United Bible SocietiesFeedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats