United Bible Societies

Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozuetova knjiga
Knjiga sodnikov
Rutina knjiga
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Ezdrova knjiga
Nehemijeva knjiga
Esterina knjiga (1. del)
Jobova knjiga
Knjiga psalmov
Knjiga pregovorov
Pridigar (Kohelet)
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekijel
Danijel (1. del)
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobijeva knjiga
Juditina knjiga
Esterina knjiga (2. del)
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirahova knjiga
Baruh
Danijel (2. del)

Nova zaveza

Matejev evangelij
Markov evangelij
Lukov evangelij
Janezov evangelij
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  ASV  KJV  VUL  SEG  RUS  DAL  L45  SSP3  WEB  DHHE  RVR95E  RVR95  RVR95n  DHH  DHHn  BCI  GNB-UK  CEV-UK  WLF  JAP  GNTWH  RCB  TAV  CEV  GNB  EAB  VLC  HKS  TRB  GWHU  ŽJ  ŽJ-K  SSPm  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

2. Mojzesova knjiga 20, 8-11

2. Mojzesova knjiga :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela! 10 Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela ne ti ne tvoj sin, ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! 11 Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih; sedmi dan pa je počival; zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.

2. Mojzesova knjiga 5

2. Mojzesova knjiga :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Prvo srečanje s faraonom
5
Zatem sta šla Mojzes in Aron ter rekla faraonu: »Tako govori Jahve, Izraelov Bog: ‚Odpusti moje ljudstvo, da mi bo obhajalo praznik v puščavi!‘« Faraon je odvrnil: »Kdo je Jahve, da bi ga slušal in odpustil Izraela? Ne poznam Jahveja in tudi ne odpustim Izraela.« Tedaj sta rekla: »Bog Hebrejcev nam je prišel naproti. Naj gremo, prosimo, tri dni hoda v puščavo, da opravimo daritve svojemu Bogu Jahveju, sicer nas zadene s kugo ali z mečem!« Egiptovski kralj pa jima je odgovoril: »Mojzes in Aron, zakaj odvračata ljudstvo od dela? Pojdita na raboto!« Dalje je faraon dejal: »Glejta, že zdaj je preveč ljudstva v deželi in vidva hočeta, da preneha s svojo raboto?«
In faraon je zapovedal tisti dan priganjačem ljudstva in njegovim nadzornikom tole: »Ne dajajte več ljudstvu slame za izdelovanje opeke kakor doslej; sami naj gredo in naj si nabirajo slame! Toda naložite jim število opeke, kolikor so je doslej naredili, in od tega nič ne zmanjšujte! Kajti leni so, zato vpijejo: ‚Naj gremo, da opravimo daritve svojemu Bogu.‘ Delo naj ljudi teži, da bodo z njim imeli posla in ne bodo poslušali lažnivih besedi.«
Egipčani še huje stiskajo Izraelce
10 Odšli so torej priganjači ljudstva in njegovi nadzorniki ter so ljudstvu govorili: »Tako pravi faraon: ‚Slame vam nič več ne dam. 11 Pojdite sami, preskrbite si slamo, kjer jo najdete! Toda od vašega dela se ne bo nič zmanjšalo.‘« 12 Tedaj se je ljudstvo razkropilo po vsej egiptovski deželi, da bi zbiralo strnjè za slamo. 13 Priganjači pa so jih pritiskali in govorili: »Dovršite svoje delo, delo vsakega dneva ob njegovem dnevu kakor takrat, ko je bila slama!« 14 In tepli so nadzornike Izraelovih sinov, ki so jih postavili nad njimi faraonovi priganjači, govoreč: »Zakaj niste ne včeraj ne danes dovršili določenega števila opeke kakor poprej?«
15 Tedaj so prišli nadzorniki Izraelovih sinov in vpili k faraonu: »Zakaj delaš tako s svojimi hlapci? 16 Slama se ne daje tvojim hlapcem; ‚toda opeko,‘ nam pravijo, ‚delajte!‘ In glej, tvoje hlapce tepejo in tvojemu ljudstvu se dela krivica.« 17 Odvrnil je: »Leni ste, leni; zato pravite: ‚Naj gremo darovat Gospodu!‘ 18 Zdaj pa pojdite, delajte; slama se vam ne bo dajala, a določeno število opeke morate oddajati.«
Malodušnost in tolažba Izraelcev
19 Nadzorniki Izraelovih sinov so videli, da so v hudi zadregi, ker morajo reči: »Nič ne smete zmanjšati od svoje opeke, od dela vsakega dneva!« 20 Ko so odhajali od faraona, so se sešli z Mojzesom in Aronom, ki sta jih pričakovala. 21 In rekli so jima: »Gospod naj vaju pogleda in sodi, ker sta ogrdila naš sloves pri faraonu in njegovih služabnikih in jim dala v roke meč, da nas pomoré!«
22 Mojzes se je zopet obrnil h Gospodu in rekel: »Gospod, zakaj si storil temu ljudstvu toliko zlo? Zakaj si me vendar poslal? 23 Kajti odkar sem prišel k faraonu govorit v tvojem imenu, dela temu ljudstvu zlo, a nikakor nisi svojega ljudstva rešil.«

© 1974 United Bible SocietiesFeedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats