United Bible Societies

All books
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
 
   BCI Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
252 hits in 241 verses

1.Mt 21,11
 
La multitud responia: --Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Natzaret de Galilea.
2.Mc 1,24
 
--Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
3.Mc 10,47
 
Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar: --Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi!
4.Mc 16,6
 
Ell els diu: --No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l'havien posat.
5.Lc 4,34
 
--Ah! Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
6.Lc 18,37
 
Li digueren que passava Jesús de Natzaret.
7.Lc 24,19
 
Els preguntà: --Què hi ha passat? Li contestaren: --El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble:
8.Jn 1,17
 
La Llei fou donada per Moisès, però la gràcia i la veritat han vingut per Jesucrist.
9.Jn 17,3
 
I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist.
10.Jn 18,5
 
Li respongueren: --Jesús de Natzaret. Els diu: --Sóc jo. També hi havia amb ells Judes, el qui el traïa.
11.Jn 18,7
 
Jesús tornà a preguntar-los: --Qui busqueu? Li digueren: --Jesús de Natzaret.
12.Jn 19,19
 
Pilat va fer escriure un rètol i el féu posar a la creu. Hi havia escrit: «Jesús de Natzaret, el rei dels jueus.»
13.Ac 2,22
 
»Israelites, escolteu aquestes paraules: Jesús de Natzaret era un home que Déu va acreditar davant vostre, obrant entre vosaltres, per mitjà d'ell, miracles, prodigis i senyals. Tots ho sabeu prou.
14.Ac 2,38
 
Pere els va respondre: --Convertiu-vos, i que cada un de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesucrist per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu el do de l'Esperit Sant.
15.Ac 3,6
 
Llavors Pere li va dir: --De plata i d'or no en tinc, però el que tinc, t'ho dono: en el nom de Jesucrist, el Natzarè, aixeca't i camina!
16.Ac 4,10
 
sapigueu, vosaltres i tot el poble d'Israel, que a aquest home el teniu sa davant vostre gràcies al nom de Jesucrist, el Natzarè, que vosaltres vau crucificar, però a qui Déu ha ressuscitat d'entre els morts.
17.Ac 6,14
 
Nosaltres li hem sentit dir que aquest tal Jesús de Natzaret destruirà el temple i canviarà les normes que Moisès ens va transmetre.
18.Ac 8,12
 
Però quan hagueren cregut Felip, que els anunciava la bona nova del Regne de Déu i del nom de Jesucrist, es van fer batejar, tant homes com dones.
19.Ac 9,34
 
Pere li digué: --Enees, Jesucrist et dóna la salut. Aixeca't i fes-te el llit. Ell es va aixecar a l'instant.
20.Ac 10,36
 
Ell va enviar la seva paraula als israelites, anunciant la bona nova de la pau que arriba per Jesucrist, el qual és Senyor de tots els homes.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret and Societats Bíbliques Unides (United Bible Societies)

Results: Mt(1) Mc(3) Lc(3) Jn(5) Ac(16) Rm(31) 1 Co(16) 2 Co(10) Ga(15) Ef(16) Fl(19) Col(6) 1 Te(7) 2 Te(9) 1 Tm(14) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(5) He(5) Jm(2) 1 Pe(9) 2 Pe(7) 1 Jn(14) 2 Jn(2) 3 Jn(1) Jud(5) Ap(4) [Forward >>]Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats