United Bible Societies

All books
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
 
   BCI Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
83 hits in 79 verses

1.Mt 10,2
 
Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà;
2.Mc 3,14
 
En designà dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar,
3.Mc 6,30
 
Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat.
4.Lc 6,13
 
Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols:
5.Lc 9,10
 
A la tornada, els apòstols explicaren a Jesús el que havien fet. Ell se'ls endugué tots sols cap a un poble anomenat Betsaida.
6.Lc 11,49
 
»Per això la mateixa saviesa de Déu ha dit: "Els enviaré profetes i apòstols, i ells en mataran i perseguiran."
7.Lc 17,5
 
Llavors els apòstols digueren al Senyor: --Augmenta'ns la fe.
8.Lc 22,14
 
Quan va arribar l'hora, Jesús es posà a taula amb els apòstols
9.Lc 24,10
 
Eren Maria Magdalena, Joana i Maria, mare de Jaume. També les altres que anaven amb elles ho explicaven als apòstols,
10.Ac 1,2
 
fins al dia que fou endut al cel, després d'haver donat instruccions als apòstols que ell havia escollit, mogut per l'Esperit Sant.
11.Ac 1,12
 
Després els apòstols se'n tornaren a Jerusalem des de la muntanya anomenada de les Oliveres, que és a prop de la ciutat, a la distància que és permès de recórrer en dissabte.
12.Ac 1,25
 
per a ocupar el lloc d'aquell ministeri apostòlic que Judes abandonà per anar-se'n al lloc que li corresponia.»
13.Ac 1,26
 
Ho van fer a sorts, i sortí elegit Maties, que fou agregat als onze apòstols.
14.Ac 2,37
 
Quan van sentir això, es van trasbalsar i digueren a Pere i als altres apòstols: --Germans, què hem de fer?
15.Ac 2,42
 
Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries.
16.Ac 2,43
 
Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte.
17.Ac 4,4
 
Molts dels qui havien sentit la predicació dels apòstols van creure: el nombre dels germans arribà a uns cinc mil, comptant només els homes.
18.Ac 4,33
 
Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells.
19.Ac 4,35
 
i el dipositaven als peus dels apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de cadascú.
20.Ac 4,36
 
Josep, un levita d'origen xipriota, a qui els apòstols havien donat el sobrenom de Bernabé —que vol dir «fill de consolació»—,

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret and Societats Bíbliques Unides (United Bible Societies)

Results: Mt(1) Mc(2) Lc(6) Ac(32) Rm(4) 1 Co(9) 2 Co(3) Ga(4) Ef(4) Col(1) 1 Te(1) 1 Tm(2) 2 Tm(2) Tt(1) 1 Pe(1) 2 Pe(2) Jud(1) Ap(3) [Forward >>]Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats