United Bible Societies

All books
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
 
   BCI Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
514 hits in 468 verses

1.Gn 1,2
 
La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües.
2.Gn 41,38
 
El faraó els va dir: --Aquest home té l'esperit diví. En trobaríem cap com ell?
3.Ex 31,3
 
L'he omplert de l'esperit diví perquè tingui talent, intel·ligència i coneixements, i sigui un expert en tota mena de treballs:
4.Ex 35,21
 
Tots els qui tenien bona voluntat i esperit generós van contribuir a la col·lecta a favor del Senyor feta per a l'obra de la tenda del trobament amb tot el seu servei, i per a les vestidures sagrades.
5.Ex 35,29
 
Tots els israelites, homes i dones l'esperit generós dels quals els impulsava a contribuir a les diverses obres que el Senyor havia manat a Moisès d'executar, aportaven al Senyor la seva ofrena voluntària.
6.Ex 35,31
 
L'ha omplert de l'esperit diví perquè tingui talent, intel·ligència i coneixements, i sigui un expert en tota mena de treballs:
7.Nm 11,17
 
Jo baixaré i parlaré amb tu, i els infondré una part de l'esperit que tu tens. Ells podran ajudar-te a portar la càrrega del poble i no l'hauràs de portar tu tot sol.
8.Nm 11,25
 
El Senyor va baixar enmig d'un núvol, parlà amb Moisès i infongué als setanta ancians una part de l'esperit que Moisès tenia. Tan bon punt l'esperit va reposar damunt d'ells, es posaren a parlar com els profetes; però això no es va repetir més.
9.Nm 11,26
 
Entre els ancians inscrits, n'hi hagué dos que no van anar a la tenda, sinó que es quedaren al campament. L'un es deia Eldad i l'altre Medad. Però l'esperit també va reposar damunt d'ells, i dins el campament mateix es posaren a parlar com els profetes.
10.Nm 11,29
 
Moisès li respongué: --Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble del Senyor tingués el do de profecia i el Senyor donés a tots el seu esperit!
11.Nm 14,24
 
Però al meu servent Caleb, que ha estat animat per un altre esperit i m'ha seguit fidelment, jo el faré entrar al país que ell ha explorat, i els seus descendents en prendran possessió.
12.Nm 24,2
 
Balaam, alçant la vista, veié Israel acampat per tribus. L'esperit de Déu s'apoderà d'ell,
13.Nm 27,18
 
El Senyor va respondre a Moisès: --Pren Josuè, fill de Nun, home d'esperit, i imposa-li les mans.
14.Dt 28,65
 
Enmig d'aquestes nacions no tindràs tranquil·litat, no trobaràs cap lloc on pugui reposar la planta dels teus peus. El Senyor t'hi farà viure amb el cor anguniós, els ulls sense esclat i l'esperit acovardit:
15.Dt 34,9
 
Moisès havia imposat les mans a Josuè, fill de Nun, i aquest havia quedat ple de l'esperit de saviesa. Els israelites l'escoltaven i complien així el que el Senyor havia manat a Moisès.
16.Jt 3,10
 
L'esperit del Senyor s'apoderà d'Otniel, que començà a fer de jutge a Israel, i va sortir a combatre. El Senyor li posà a les mans Cuixan-Rixataim, rei d'Aram; Otniel va triomfar sobre Cuixan-Rixataim.
17.Jt 6,34
 
Llavors l'esperit del Senyor s'apoderà de Gedeó, que va tocar el corn per convocar la gent d'Abièzer a seguir-lo.
18.Jt 9,23
 
Després Déu envià un esperit de discòrdia entre Abimèlec i els caps de casa de Siquem, i aquests es revoltaren contra ell.
19.Jt 11,29
 
Llavors l'esperit del Senyor es va apoderar de Jeftè. Jeftè va recórrer els territoris de Galaad i de Manassès, va passar per Mispè de Galaad, i des de Mispè de Galaad entrà al país dels ammonites.
20.Jt 13,25
 
L'esperit del Senyor començà a impulsar-lo, mentre es trobava a Mahané-Dan, entre Sorà i Eixtaol.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret and Societats Bíbliques Unides (United Bible Societies)

Results: Gn(2) Ex(4) Nm(7) Dt(2) Jt(8) 1 Sa(14) 2 Sa(1) 1 Re(5) 2 Re(3) Is(15) Ez(26) Os(2) Jl(2) Mi(1) Ag(1) Za(5) Sl(10) Jb(3) Pr(2) Dn(6) Ne(2) 1 Cr(2) 2 Cr(7) Jdt(1) Tb(1) 2 Ma(4) Sv(10) Sir(6) Ba(1) Dngr(2) Mt(15) Mc(17) Lc(26) Jn(16) Ac(62) Rm(28) 1 Co(35) 2 Co(15) Ga(16) Ef(14) Fl(5) Col(4) 1 Te(5) 2 Te(2) 1 Tm(2) 2 Tm(3) Tt(1) Flm(1) He(9) Jm(3) 1 Pe(8) 2 Pe(1) 1 Jn(8) Jud(2) Ap(15) [Forward >>]Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats