United Bible Societies

All books
Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
 
   EAB Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: EAB - Elizen Arteko Biblia (2004).
180 hits in 177 verses

1.1 Sm 16,14
 
Jaunaren espirituak alde egin zuen Saulengandik, eta Jaunak bidalitako espiritu gaizto batek hartu zuen.
2.1 Sm 16,15
 
Zerbitzariak honela mintzatu zitzaizkion: –Jaunak bidalitako espiritu gaiztoak hartu zaitu.
3.1 Sm 16,16
 
Agindu guri, jauna, zeure esanetara gaituzu zeure zerbitzariok; bilatuko dugu zitara jotzen dakien norbait. Horrela, Jaunak bidalitako espiritu gaiztoak eraso diezazunean, hark zitara jo eta on egingo dizu.
4.1 Sm 16,23
 
Jaunak bidalitako espirituak Sauli erasotzen zionean, Davidek zitara hartu eta jo egiten zuen. Horrela, baretu eta hobeki sentitu ohi zen Saul, eta espiritu gaiztoak alde egiten zion.
5.1 Sm 18,10
 
Biharamunean, Jainkoak bidalitako espiritu gaiztoak jo zuen Saul, eta han zebilen eroa bezala bere etxe osoan barrena; David zitara jotzen ari zitzaion, egunero bezala. Saulek, ordea, eskuan zerabilen lantza
6.1 Sm 19,9
 
Hortan, Jaunak bidalitako espiritu gaiztoak hartu zuen Saul. Hau jauregian eseria zegoen, lantza eskuan, eta David zitara jotzen ari zitzaion.
7.1 Sm 28,13
 
Erregeak erantzun zion: –Ez izan beldur. Zer ikusten duzu? Emakumeak Sauli: –Espiritu bat dakusat lurpetik igotzen.
8.Is 19,3
 
Burua galduko dute eta beren asmoak hautsiko dizkiet. Orduan, idolo eta zorilariengana, hildakoen espiritu eta aztiengana joko dute kontseilu eske.
9.Is 31,3
 
Egiptoarrak gizaki dira, ez jainko, haien zaldiak hezur eta mami huts, ez espiritu. Luzatuko du Jaunak eskua, eta babeslea nahiz babestua biak eroriko dira, biak batera galduko.
10.Is 63,10
 
Baina haiek Jaunaren kontra errebelatu eta haren espiritu santua atsekabetu zuten; horregatik, etsai bihurtu zitzaien eta borroka egin zien.
11.Is 63,11
 
Orduan, antzinako garaiez, Moisesen garaiez, oroitu zen herria: «Non da Jauna, Moises bere artaldearen artzaina uretatik bizirik atera zuena? Non da bere espiritu santua harengan ezarri zuena?
12.Ez 11,19
 
«Bihotz berria emango dizuet eta espiritu berria ezarriko zuengan; harrizko bihotza kenduko dizuet eta haragizkoa emango,
13.Ez 36,26
 
Bihotz berria emango dizuet eta espiritu berria ezarriko: harrizko bihotza kenduko dizuet eta haragizkoa emango.
14.Ml 2,15
 
Jaunak ez ote zaituzte, bada, biok gorputz bakar bat eta espiritu bakar bat egin? Eta zertarako bat? Jainkoarengandik haurrak izateko. Argi ibili, beraz, eta ez izan desleial gaztetan aukeratutako emazteari.
15.Sal 51,12
 
Ene Jainko, sortu bihotz garbia niregan, espiritu berri sendoa nire baitan.
16.Sal 51,13
 
Ez nazazu bota zeure aurretik, ez utzi ni zeure espiritu santurik gabe.
17.Sal 51,14
 
Poz nazazu berriro zeure salbamenaz, sendotu zeure espiritu handi-zabalaz.
18.Sal 143,10
 
Erakustazu zure nahia betetzen, zu baitzara nire Jainkoa. Zeure espiritu ongileaz gida nazazu toki egokitik.
19.Ne 9,20
 
Zeure espiritu ona eman zenien, ulertzen laguntzeko; ez zenion ukatu zeure mana haien ahoari, ezta ura ere haien eztarriari.
20.Tb 6,8
 
Aingeruak erantzun: –Demonioak edota espiritu gaiztoren batek gizon nahiz emakumeren bati erasotzean, halakoaren aurrean arrainaren bihotza eta gibela errez gero, ez dio berriro erasoko; betiko ihes egingo du.
 

Results: 1 Sm(7) Is(4) Ez(2) Ml(1) Sal(4) Ne(1) Tb(1) Jkd(5) Mt(9) Mk(18) Lk(25) Jn(6) Eg(49) Erm(6) 1 Ko(9) 2 Ko(4) Ef(4) 1 Ts(4) 2 Ts(1) 1 Tm(1) 2 Tm(1) Tt(2) Heb(5) 1 P(3) 2 P(1) 1 J(1) Ju(1) Ap(2) [Forward >>]Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats