United Bible Societies

All books
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige
Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza
Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Words:   

Number of hits:
Compact display
Search in:
Parallel display:  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Searching in: SSP - Slovenski standardni prevod (1997).
63 hits in 62 verses

1.Mt 4,23
 
Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.
2.Mt 9,35
 
Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost.
3.Mt 11,5
 
slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij;
4.Mt 24,14
 
In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec.«
5.Mt 26,13
 
Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen ta evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.«
6.Mr 1,14
 
Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij
7.Mr 13,10
 
Najprej pa se mora oznaniti evangelij vsem narodom.
8.Mr 14,9
 
Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.«
9.Mr 16,15
 
Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
10.Lk 4,43
 
On pa jim je rekel: »Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.«
11.Lk 7,22
 
Odgovoril jima je: »Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij;
12.Lk 8,1
 
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Z njim so bili dvanajsteri
13.Lk 9,6
 
Razšli so se in hodili od vasi do vasi ter povsod oznanjali evangelij in ozdravljali.
14.Lk 20,1
 
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je nekega dne v templju učil ljudstvo in oznanjal evangelij, so pristopili véliki duhovniki in pismouki s starešinami
15.Apd 5,42
 
Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu.
16.Apd 8,12
 
Ko pa so možje in žene začeli verjeti Filipu, ki jim je oznanjal evangelij o Božjem kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa, so se dajali krstiti.
17.Apd 8,35
 
Filip je spregovoril; izhajal je iz tega mesta v Pismu, nato pa je besedo navezal na evangelij o Jezusu.
18.Apd 10,36
 
Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega.
19.Apd 11,20
 
Med njimi pa je bilo tudi nekaj mož s Cipra in iz Cirene, ki so po prihodu v Antiohijo navezali stike tudi z Grki in jim prinesli evangelij o Gospodu Jezusu.
20.Apd 14,7
 
in tam oznanjala evangelij.

Slovenian Standard Version, © 1996, 1997 Bible Society of Slovenia

Results: Mt(5) Mr(4) Lk(5) Apd(10) Rim(6) 1 Kor(5) 2 Kor(5) Gal(7) Ef(1) Flp(1) Kol(1) 1 Tes(5) 1 Tim(1) 2 Tim(1) Heb(2) 1 Pt(2) Raz(1) [Forward >>]Feedback ]


Last update of the program: 10-10-2016
visitor stats