Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2a Timoteu 1,1-4,22

2a Timoteu :Introducció 1 2 3 4

Segona carta a Timoteu
Preliminars (1)
Salutació
1
Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, enviat a anunciar la promesa de la vida que ve per Jesucrist, a Timoteu, fill estimat. Et desitjo la gràcia, la misericòrdia i la pau de part de Déu Pare i de Jesucrist, Senyor nostre.
Acció de gràcies i exhortació
Dono gràcies a Déu, a qui reto culte amb consciència neta com els meus avantpassats, i et recordo constantment, nit i dia, en les meves oracions. Tinc presents les teves llàgrimes i desitjo vivament de veure't i omplir-me d'aquest goig. Faig memòria de la teva fe sincera, que ja tenien la teva àvia Lois i la teva mare Eunice. Tu la tens igual, n'estic segur.
Per això et recomano que procuris de revifar el do de Déu que has rebut per la imposició de les meves mans. Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un esperit de fortalesa, d'amor i de seny. Per tant, no t'avergonyeixis de donar testimoni de nostre Senyor ni t'avergonyeixis de mi, presoner per causa d'ell. Suporta juntament amb mi els sofriments a favor de l'evangeli, amb la fortalesa que ve de Déu. Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no en virtut de les nostres bones obres, sinó per la seva pròpia decisió i per la gràcia que abans dels segles ens havia concedit en Jesucrist. 10 Aquesta gràcia, ara ha estat revelada amb la manifestació de Jesucrist, el nostre salvador, que ha destituït la mort i, per mitjà de l'evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat. 11 Jo he estat fet herald, apòstol i mestre d'aquest evangeli. 12 Per això suporto aquests sofriments, i no me n'avergonyeixo. Sé en qui he cregut, i estic segur que és prou poderós per a guardar fins a l'últim dia el tresor de la fe que m'ha estat confiat.
13 Tingues com a norma la sana doctrina que has escoltat dels meus llavis i observa-la amb fe i amor en Jesucrist. 14 Guarda el valuós tresor de la fe, amb l'ajut de l'Esperit Sant que habita en nosaltres.
Situació de Pau
15 Ja saps que m'han abandonat tots els de l'Àsia, fins i tot Fígel i Hermògenes. 16 Però que el Senyor mostri el seu amor als de la casa d'Onesífor, que m'ha confortat sovint i no s'ha avergonyit de les meves cadenes; 17 ben al contrari, quan va arribar a Roma em va buscar amb tot l'interès fins a trobar-me. 18 Que el Senyor li concedeixi de trobar misericòrdia el darrer dia prop de Déu. Els serveis que ell em va prestar a Efes, tu els coneixes millor que ningú.
La identitat del ministeri pastoral (2,1-4,8)
Compartir els sofriments
2
A tu, fill meu, que et faci fort la gràcia que ens és donada per Jesucrist. Allò que has escoltat dels meus llavis en presència de molts testimonis, confia-ho a homes fidels que siguin capaços d'ensenyar-ho també a d'altres. Suporta amb mi els sofriments com un bon soldat de Jesucrist. El qui s'allista en l'exèrcit, si és que vol complir amb qui l'ha reclutat, no s'embolica en els afers de la vida civil. Igualment, l'atleta no és premiat amb la corona si no ha competit segons les regles. També el camperol que ha treballat durament la terra ha de ser el primer a rebre la seva part dels fruits. Entén bé el que et vull dir: confio que el Senyor t'ho farà comprendre tot.
Tingues present Jesucrist, ressuscitat d'entre els morts, sorgit del llinatge de David. Aquesta és la bona nova que jo anuncio, i per ella haig de sofrir fins al punt de trobar-me encadenat com si fos un malfactor. Però la paraula de Déu no està pas encadenada! 10 Per això, jo ho suporto tot pel bé dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació que ens és donada per Jesucrist juntament amb la glòria eterna. 11 Això que dic és digne de crèdit:
Si morim amb ell,
també viurem amb ell.
12 Si som constants en les proves,
també regnarem amb ell.
Si el neguem, ell també ens negarà.
13 Però encara que siguem infidels,
ell continua fidel,
ja que no pot negar-se ell mateix.
Servir la veritat
14 Recorda'ls tot això, conjurant-los davant de Déu que no s'embranquin en discussions sobre paraules, que només serveixen per a fer mal als qui escolten. 15 Esforça't per presentar-te davant de Déu com un home que mereix la seva aprovació, com un treballador que no té de què avergonyir-se, perquè exposa correctament la paraula de la veritat. 16 Evita les xerrameques irreverents, que condueixen a una impietat cada vegada més gran, 17 ja que així la doctrina d'alguns troba l'ocasió d'estendre's com la gangrena. Aquest és el cas d'Himeneu i Filet, 18 que han abandonat la veritat dient que la resurrecció ja s'ha realitzat, i perverteixen la fe d'alguns. 19 Tanmateix, Déu ha posat un sòlid fonament que es manté ferm i que porta gravades aquestes paraules: El Senyor coneix els qui són seus. I també: Que s'allunyin del mal tots els qui invoquen el nom del Senyor. 20 En una casa gran no hi ha tan sols objectes de plata i or, sinó també de fusta i terrissa: els uns són vasos nobles, i els altres, atuells ordinaris. 21 Per tant, els qui es purifiquin d'aquelles doctrines seran vasos nobles, santificats, útils al Senyor i disposats a tota obra bona.
22 Defuig les passions de joventut; deleix-te pel bé, la fe, l'amor i la pau, juntament amb els qui invoquen el Senyor amb un cor net. 23 Evita les discussions estúpides, pròpies de gent ignorant; ja saps que acaben en baralles, 24 i un servent del Senyor no s'ha de barallar, sinó que ha de ser amable amb tothom, capaç d'ensenyar i de ser pacient, 25 apte per a corregir amb dolcesa aquells qui el contradiuen. Qui sap si Déu els concedirà que es converteixin, reconeixeran la veritat 26 i tornaran al bon seny, alliberats dels paranys del diable, que els retenia captius i sotmesos al seu voler!
Els falsos mestres
3
Ja saps que en els darrers dies vindran temps difícils. Hi haurà homes egoistes, amics del diner, vanitosos, orgullosos, difamadors, rebels als pares, desagraïts, profanadors, sense cor, venjatius, calumniadors, intemperants, cruels, enemics del bé, traïdors, impulsius, encegats, amics del plaer més que de Déu. Aquests homes mantindran les aparences de la pietat, però rebutjaran la força que posseeix. Aparta't de gent així! Són d'aquest grup els qui es fiquen per les cases i capten dones carregades de pecats, arrossegades per tota mena de passions, que sempre estan aprenent, però que mai no són capaces d'arribar al coneixement de la veritat. Tal com Jannes i Jambres es van oposar a Moisès, aquests també s'oposen a la veritat. Són homes amb l'enteniment malmès i amb una fe reprovable. Però no faran gaires més progressos, perquè la seva insensatesa serà coneguda de tothom, com ho va ser la d'aquells dos.
Perseverar en l'ensenyament rebut
10 Tu, però, m'has seguit pas a pas en l'ensenyament, la manera de viure, els propòsits, la fe, la paciència, l'amor, la constància, 11 les persecucions, els sofriments, com els que vaig passar a Antioquia, a Iconi, a Listra. Quines persecucions no vaig haver de suportar! Però de totes, el Senyor me'n va treure. 12 Tots els qui vulguin viure piadosament en Jesucrist seran perseguits. 13 Per la seva banda, els homes dolents i impostors aniran de mal en pitjor, alhora enganyant i enganyant-se.
14 Tu persevera en el que has après i has acceptat fermament, recordant qui t'ho ha ensenyat. 15 Des de ben petit coneixes les Sagrades Escriptures, que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació gràcies a la fe en Jesucrist. 16 Tota l'Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, 17 perquè el qui és home de Déu arribi a la maduresa i estigui sempre a punt per a tota obra bona.
Anunciar l'evangeli
4
Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius i els morts, et conjuro, per la seva manifestació i pel seu Regne: proclama la paraula de Déu, insisteix quan és oportú i quan no ho és, reprèn, interpel·la, exhorta, com un que té molta paciència i sap ensenyar. Perquè vindrà un temps que alguns no suportaran la sana doctrina. Seguint els propis capricis i buscant qui els afalagui les orelles, s'envoltaran d'un munt de mestres, no voldran escoltar la veritat i es desviaran cap a les faules. Tu, però, sigues sobri en tot, suporta els sofriments, fes obra d'evangelitzador, compleix bé el teu ministeri.
Pel que fa a mi, estic a punt d'oferir la meva vida com una libació; ha arribat l'hora de la meva partença. He lliurat un bon combat, he acabat la cursa, he conservat la fe. I des d'ara tinc reservada la corona de la justícia que aquell dia em donarà en premi el Senyor, jutge just; i no tan sols a mi, sinó a tots els qui anhelen la seva manifestació.
Cloenda (4,9-22)
Notícies personals
Afanya't a venir a trobar-me aviat. 10 Per amor d'aquest món, Demes m'ha abandonat i se n'ha anat a Tessalònica. Crescent se n'ha anat a Galàcia, i Titus, a Dalmàcia. 11 Lluc és l'únic que s'ha quedat amb mi. Pren Marc i porta'l amb tu, que m'és útil en el ministeri. 12 He enviat Tíquic a Efes. 13 Quan vinguis, porta'm el mantell que em vaig deixar a Tròada, a casa de Carp; porta'm també els llibres, sobretot els de pergamí. 14 Alexandre, el calderer, m'ha fet molt de mal; el Senyor li pagarà el que mereixen les seves obres. 15 Tu també guarda-te'n, perquè s'ha oposat fortament a la nostra predicació.
16 En la meva primera defensa davant el tribunal, ningú no em va fer costat, tots em van abandonar. Que Déu els ho perdoni. 17 Però el Senyor m'assistia i em va donar forces perquè acabés de predicar el missatge i poguessin escoltar-lo tots els pagans. Ell m'ha alliberat de la gola del lleó! 18 El Senyor m'alliberarà de totes les insídies i em salvarà per dur-me al seu Regne celestial. A ell la glòria pels segles dels segles. Amén.
Salutacions
19 Saluda Prisca i Àquila i els de la casa d'Onesífor. 20 Erast s'ha quedat a Corint; a Tròfim el vaig deixar malalt a Milet. 21 Afanya't a venir abans de l'hivern. Et saluden Eubul, Púdens, Linus, Clàudia i tots els germans.
22 Que el Senyor sigui amb el teu esperit. Que la gràcia sigui amb vosaltres.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats