Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Galaten 1

Galaten :1 2 3 4 5 6

DE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS
AAN DE
GALATEN
Afzenders, geadresseerden, groet
1
1†Paulus, een apostel Ė geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar
(sluit) [1:1] Tit 1:3
door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft Ė
DE BRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS
AAN DE
GALATEN
Opschrift en groet
1
1 Paulus, een apostel, (geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door
(sluit) [1:1] Tit 1:3.
Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),
2†en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van GalatiŽ:
2 En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van GalŠtiŽ:
3† genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;
4† Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;
5†Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Geen ander Evangelie
6†Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
Onstandvastigheid der Galaten
Paulus' verdediging van zijn apostelambt
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
7†terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen
(sluit) [1:7] Hand 15:1
die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die
(sluit) [1:7] Hand 15:1.
u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
8†
(sluit) [1:8] 2 Kor 11:4
Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
8 Doch
(sluit) [1:8] 2 Kor 11:4.
al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9†Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.
9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
De roeping van Paulus tot apostel
10†Want ben ik nu bezig mensen te
(sluit) [1:10] 1 Thess 2:4
overtuigen, of God?
(sluit) [1:10] Jak 4:4
Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
10 Want predik
(sluit) [1:10] 1 Thess 2:4.
ik nu de mensen, of God? Of
(sluit) [1:10] Jak 4:4.
zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
11†
(sluit) [1:11] 1 Kor 15:1
Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.
11 Maar
(sluit) [1:11] 1 Kor 15:1.
ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
12†
(sluit) [1:12] Efez 3:3
Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.
12 Want
(sluit) [1:12] Efez 3:3.
ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.
13† U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte;
13 Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte;
14†en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen.
14 En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen.
15†
(sluit) [1:15] Hand 9:15; 13:2
Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde
15 Maar
(sluit) [1:15] Hand 9:15; 13:2.
wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,
16†Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade
(sluit) [1:16] Matt 16:17
bij vlees en bloed,
16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met
(sluit) [1:16] Matt 16:17.
vlees en bloed;
17†en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vůůr mij apostel waren; maar ik vertrok naar ArabiŽ en keerde weer terug naar Damascus.
17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die vůůr mij apostelen waren; maar ik ging henen naar ArabiŽ, en keerde wederom naar Damaskus.
18†Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem.
18 Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen.
19†En ik heb niemand anders van de apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere.
19 En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren.
20†Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg.
20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg!
21†Daarna kwam ik in de streken van SyriŽ en CiliciŽ.
21 Daarna ben ik gekomen in de gewesten van SyriŽ en van CilŪciŽ.
22†En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn.
22 En ik was van aangezicht onbekend aan de Gemeenten in Judťa, die in Christus zijn.
23†Maar zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte.
23 Maar zij hadden alleenlijk gehoord, dat men zeide: Degene, die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte.
24†En zij verheerlijkten God in mij.
24 En zij verheerlijkten God in mij.
 
Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

Uit: Statenvertaling (Jongbloed-editie)

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats