Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Jutges 9:8-20

Jutges :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

»Una vegada es reuniren els arbres
per elegir-se un rei i consagrar-lo.
I van dir a l'olivera:
"Sigues tu la nostra reina!"
L'olivera els contestà:
"¿Renunciaré al meu oli,
que honora Déu i els homes,
per gronxar-me sobre els altres arbres?"
10 »Llavors els arbres van dir a la figuera:
"Vine, sigues tu la nostra reina!"
11 La figuera els contestà:
"¿Renunciaré a la meva dolçor
i als meus fruits saborosos,
per gronxar-me sobre els altres arbres?"
12 »Llavors els arbres van dir a la parra:
"Vine, sigues tu la nostra reina!"
13 La parra els contestà:
"¿Renunciaré al meu most,
que alegra Déu i els homes,
per gronxar-me sobre els altres arbres?"
14 »Llavors tots els arbres plegats
van dir a l'arç:
"Vine, sigues tu el nostre rei!"
15 L'arç va contestar als arbres:
"Si de bona fe
voleu ungir-me rei vostre,
veniu i aixoplugueu-vos
a la meva ombra;
però si no és de bona fe,
sortirà un foc de l'arç
que consumirà els cedres del Líban."
16 Jotam continuà:
--Vosaltres, ¿heu obrat de bona fe i honradament quan heu proclamat rei Abimèlec? ¿Us heu portat bé amb Jerubaal i la seva família? ¿Heu correspost, com ell mereixia, al bé que us havia fet? 17 El meu pare va lluitar per vosaltres, jugant-se la vida, per alliberar-vos del poder de Madian. 18 Però vosaltres avui us heu sublevat contra la família del meu pare; heu assassinat d'una sola vegada els seus setanta fills, i heu proclamat rei dels caps de casa de Siquem Abimèlec, fill d'una serventa del meu pare, pel sol fet que és parent vostre. 19 Si, doncs, avui heu obrat de bona fe i honradament envers Jerubaal i la seva família, celebreu el que heu fet amb Abimèlec, i que ell celebri el que vosaltres li heu fet! 20 Però si no és així, sortirà un foc d'Abimèlec que consumirà els caps de casa de Siquem i de Betmil·ló, i sortirà encara un foc dels caps de casa de Siquem i de Betmil·ló que consumirà Abimèlec.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats