Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Hasiera 19

Hasiera :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lotek bi aingeruei abegi ona
19
1 Bi aingeruak Sodomara iritsi zirenean, arratsaldean, Lot
19,1 Lot: Abrahamen iloba; 13,2-14 pasartean azaldu da azkenekoz.
hiriko sarreran eseria zegoen. Ikusi zitueneko, altxatu eta bidera atera zitzaien. Ahuspezturik,
19,1 Sodoma 18,16+.
2 esan zien:
–Arren, ene jaunok, zatozte nire etxera, oinak garbitu eta gaua igaro dezazuen. Bihar, goizean goiz, zeuen bidaiari jarraituko diozue.
Haiek erantzun zioten:
–Ez! Nahiago dugu gaua plazan igaro.
19,2 abegikortasuna 18,3+.
3 Baina Lotek hainbeste erregutu zienez gero, berarekin joan ziren etxera. Afaria prestatu zien, legamia gabeko ogia errearaziz, eta afaldu egin zuten.
4 Baina bisitariek oheratu baino lehen, Sodomako gizaseme guztiek, zahar eta gazte, hiritar guztiek, etxea inguratu zuten.
19,4 etxea inguratu zuten Ep 19,22-24.
5 Oihuka esan zioten Loti:
–Non dituk bart etorri zaizkian gizonak? Atera itzak, bortxatu
19,5 bortxatu: H.h., ezagutu, sexu-zentzuan. Kontakizun honetatik dator sodomia hitza.
egin nahi dizkiagu eta!
19,5 bortxatu Lb 18,22+.
6 Lot atarira irten, bere atzean atea itxi 7 eta esan zien:
–Arren, anaiok, ez egin horrelako gaiztakeriarik! 8 Hara, baditut oraindik birjina dauden bi alaba. Aterako dizkizuet zeuen gogara erabil ditzazuen. Gizaseme hauek, ordea, ez ukitu, ostatua eta babesa eman
19,8 ostatua eta babesa eman: Garai haietan hain zen sakratua abegikortasunaren legea, ezen emakumearen ohoreak baino balio handiagoa baitzuen.
baitizkiet.
9 –Alde hortik! –erantzun zioten–. Hara, gure artean atzerritar izan eta zer egin behar dugun erakutsi nahi ziguk! Horiei baino tratu txarragoa emango diagu heuri.
Loten aurka oldartu ziren eta ateraino hurbildu, behera botatzeko asmoz. 10 Orduan, bisitariek heldu eta etxe barrura erakarri zuten Lot, eta atea itxi. 11 Etxe atarian zeudenak, zahar nahiz gazte, itsuturik utzi zituzten. Alferrik jardun zuten ate bila.
19,11 itsuturik utzi 2 Erg 6,18-19; Jkd 19,17.
Sodomaren hondamendia
12 Gizaseme haiek esan zioten Loti: «Nor duzu besterik hemen? Atera hiri honetatik zeure alabak, suhigaiak eta bertan daukazun guztia, 13 erraustu egin behar dugu eta. Handiak dira, izan ere, bertako bizilagunen aurka Jaunak jaso dituen salaketak, eta hiria erraustera bidali gaitu».
19,13 hiria erraustera bidaliak Mt 10,15; Lk 17,29; 2 P 2,6-8; Ju 1,7.
14 Lotek suhigaien bila joan eta esan zien: «Ea, atera zaitezte hemendik, Jaunak erraustu egin behar baitu hiria». Baina haiek txantxetan ari zitzaiela pentsatu zuten.
15 Eguna argitzear zegoelarik, bisitariek presa eman zioten Loti, esanez: «Bizkor! Zoaz hemendik emazte eta alaba biekin; bestela, hiri honi ezarritako zigor berean hilko zara!»
16 Eta, Lot nagi zebilela ikusirik, bisitariek indarrez atera zituzten bera, emaztea eta bi alabak, eta hiritik kanpo utzi, erruki izan baitzien Jaunak.
17 Hiritik kanpora eraman zituztenean, haietako batek esan zion:
–Libra zaitez! Ez begiratu atzera, ez gelditu ibar honetan. Ihes egizu mendira, hondamendian eror ez zaitezen.
19,17 Ihes egin mendira Mt 24,16.
18 Lotek, ordea, erantzun:
–Ez, arren, ene jauna! 19 Egiaz zure zerbitzari hau begiko izan duzu eta onginahi handia agertu didazu, bizirik gordez. Baina ez dut inolako salbabiderik mendian, hondamendiak harrapatu eta bidean hilko baininduke. 20 Ikusi herri koskor hura. Nahiko hurbil dago, bertan babesteko. Arren, uztazu herri txiki horretaraino joaten, eta bizirik aterako naiz.
21 –Ea, bada –erantzun zion–, emango dizut hori ere. Ez dut suntsituko aipatu didazun herrixka. 22 Zoaz bizkor, ez baitezaket ezer egin zu hara iritsi arte.
Honengatik, herri hari Tzoar
19,22 Tzoar: Izena hebreerazko txiki, koskor hitzarekin erlazionaturik dago (ik. 19,20 eta 13,10 oh.).
–hau da, «Txiki»– deritza.
23 Eguzkia ateratzen ari zuen Lot Tzoarrera iritsi zenean. 24 Orduan, Jaunak sufre eta suzko euria bota zuen zerutik Sodoma eta Gomorraren gainera.
19,24 sufre eta suzko euria Dt 29,22; Ez 38,22; Sal 11,6; Lk 17,29; Ap 14,10+.
25 Jaunak erraustu egin zituen hiriak eta bertako bizilagunak, lautada osoa eta lurralde hartako landaretza.
26 Loten emazteak atzera begiratu zuen, eta gatz-irudi bihurtu zen.
19,26 Loten emaztea Jkd 10,7; Lk 17,32.
27 Abraham, goizean goiz jaikirik, Jaunarekin egondako lekura joan zen. 28 Eta Sodoma, Gomorra eta ibar aldeko lautada osora begiraturik, kea ikusi zuen labe batetik bezala lurretik altxatzen.
29 Honela, ibarreko hiriak erraustu zituenean, Abrahamez gogoratu zen Jainkoa eta onez atera zuen Lot, bizi zeneko hirien hondamen hartatik.
Moabdarren eta amondarren sorrera
30 Gero, Lotek alde egin zuen Tzoartik, han gelditzeko beldur baitzen, eta mendian kokatu zen bere bi alabekin. Harpe batean jarri ziren bizitzen. 31 Behin batez, alaba zaharrenak gazteenari esan zion: «Gure aita zaharra dun eta hemen inguruan ez zegon ezkontzeko gizonezkorik, lurralde guztian egin ohi den bezala. 32 Goazeman; mozkor dezagun aita eta etzan gaitezen berarekin; horrela, izango dinagu semerik geure aitarengandik».
33 Hala, gau hartan bertan mozkortu zuten aita eta beronekin etzan zen alaba zaharrena; Lot ez zen ohartu alaba noiz etzan eta noiz jaiki zen.
19,33 aitarekin etzan Lb 18,6-7.
34 Biharamunean, alaba zaharrenak gazteenari esan zion: «Bart ni egon naun aitarekin. Mozkor dezagun berriro eta gaur gauean hi joango haiz harekin etzatera; horrela, biok izango dizkinagu semeak geure aitarengandik».
35 Gau hartan ere mozkortu zuten aita eta alaba gazteena joan zitzaion. Lot ez zen ohartu noiz etzan eta noiz jaiki zen. 36 Hala, Loten bi alabak haurdun gelditu ziren beren aitarengandik.
37 Zaharrenak semea izan zuen, eta Moab
19,37 Moab: Itsaso Hilaren ekialdera dagoen lurraldea.
eman zion izen; berau da gaur eguneko moabdarren arbasoa. 38 Gazteenak ere semea izan zuen, eta Ben-Ami eman zion izen; berau da gaur eguneko amondarren
19,38 Amondarrak Jordanez beste aldera, moabdarren iparraldean bizi ziren.
arbasoa.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2016-10-10
visitor stats