Bibli Elkartea

Liburu guztiak
Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: EAB - Elizen Arteko Biblia (2004).
241 kointzidentziak 236 txataletan

155.1 Ts 1,1
 
Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko Aitarekin eta Jesu Kristo Jaunarekin bat eginik dagoen Tesalonikako eliz elkarteari idazten diogu. Grazia eta bakea zuei.
156.1 Ts 1,2
 
Eskerrak ematen dizkiogu beti Jainkoari zuek guztiongatik, gure otoitzetan gogoan zaituztegula. Jainko gure Aitaren aurrean gogora dakartzagu etengabe zuen sinesmen ekintzailea, zuen maitasun saiatua eta Jesu Kristo gure Jaunarengan duzuen itxaropen iraunkorra.
157.1 Ts 5,9
 
Izan ere, Jainkoak ez gaitu bere haserre-zigorra jasateko nahi, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez salbamena iristeko baizik.
158.1 Ts 5,10
 
Jesu Kristo guregatik hil zen, gu, nahiz esna nahiz lo, berarekin bat eginik bizi gaitezen.
159.1 Ts 5,18
 
Eman eskerrak beti, Jainkoak horixe eskatzen baitizue, Kristo Jesusenak zaretenez.
160.1 Ts 5,23
 
Bakea ematen duen Jainkoak erabat bereak egin zaitzatela, eta zuen izate osoak –gorputz, arima eta espiritu– errugabe iraun dezala Jesu Kristo gure Jauna agertuko den eguna arte.
161.1 Ts 5,28
 
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin.
162.2 Ts 1,1
 
Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko gure Aitarekin eta Jesu Kristo Jaunarekin bat eginik dagoen Tesalonikako eliz elkarteari idazten diogu.
163.2 Ts 1,2
 
Jainko Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.
164.2 Ts 1,12
 
Horrela, Jesus gure Jaunak bere aintza azalduko du zuengan, eta zuek bera goretsiko duzue, gure Jainkoaren eta Jesu Kristo gure Jaunaren onginahiaren arabera.
165.2 Ts 2,1
 
Senideok, Jesu Kristo gure Jaunaren azken etorrerari eta gu harekin elkartuko garen uneari buruz, hau eskatzen dizuegu:
166.2 Ts 2,14
 
Honetarako deitu zaituzte Jainkoak guk hots egindako berri onaren bidez: Jesu Kristo gure Jaunaren aintza eskuratzeko.
167.2 Ts 2,16
 
Jesu Kristo gure Jaunak berak eta Jainko gure Aitak –maite izan gaituenak eta betiereko kontsolamendua eta halako itxaropen zoragarria dohainik eman dizkigunak–
168.2 Ts 3,6
 
Senideok, Jesu Kristo gure Jaunaren izenean hau agintzen dizuegu: alde egizue zabarkerian bizi diren eta gure irakatsiei jarraitzen ez dieten senideengandik.
169.2 Ts 3,12
 
Horrelakoei Jesu Kristo gure Jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu: bakean lan egin eta beren ogia irabaz dezatela.
170.2 Ts 3,18
 
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuek guztiokin.
171.1 Tm 1,2
 
zuri idazten dizut, Timoteo, sinesmenean neure egiazko seme zaitudan horri. Jainko Aitak eta Jesu Kristo gure Jaunak eman biezazkizute grazia, errukia eta bakea.
172.1 Tm 1,12
 
Eskerrak ematen dizkiot Kristo Jesus gure Jaunari, nire gain bere apostolu-zerbitzua uzteko fidagarri aurkitu nauelako eta zerbitzu hori betetzeko indarrak eman dizkidalako,
173.1 Tm 1,14
 
Horrela, gainezka isuri zidan gure Jaunak bere onginahia, Kristo Jesusekin bat eginik ditugun sinesmena eta maitasuna emanez.
174.1 Tm 1,15
 
Sinesgarria eta guztiok onartzekoa da doktrina hau: Kristo Jesus bekatariak salbatzera etorri zela mundura. Eta inor ez ni baino bekatariagorik;
 

Emaitzak: [Hasiera] [<< Aurrekoa] Mk(2) Lk(1) Jn(2) Eg(5) Erm(30) 1 Ko(31) 2 Ko(13) Ga(10) Ef(22) Flp(21) Kol(17) 1 Ts(7) 2 Ts(9) 1 Tm(12) 2 Tm(12) Tt(3) Flm(5) Heb(9) St(2) 1 P(6) 2 P(7) 1 J(5) 2 J(1) Ju(4) [Hurrengoa >>]
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2016-10-10
visitor stats