Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

282. dan branja:

2. pismo Timoteju 4

4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi in njegovem kraljestvu: Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke. Ti pa bodi v vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo.
Jaz se namreč že izlivam kot pitna daritev in napočil je trenutek mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev.
Osebna navodila
Potrudi se in čim prej pridi k meni. 10 Demá me je namreč zapustil, ker je vzljubil ta svet. Odpotoval je v Tesaloníko, Kreskens v Galatijo in Tit v Dalmacijo. 11 Samo Luka je pri meni. Vzemi Marka in ga pripelji s seboj, ker mi zelo koristi za službo. 12 Tihika pa sem poslal v Efez. 13 Ko prideš, mi prinesi popotni plašč, ki sem ga pustil v Troádi pri Karpu, in knjige, zlasti pergamente. 14 Kovač Aleksander mi je prizadel veliko hudega. Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. 15 Tega se tudi ti varuj, ker zelo nasprotuje našim naukom.
16 Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. 17 K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. In tako sem bil rešen iz levjega žrela. 18 Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov! Amen.
Sklepni pozdrav
19 Pozdravi Prisko in Ákvila in Onezíforjevo družino. 20 Erást je ostal v Korintu, Trofima pa sem bolnega pustil v Miletu. 21 Pohiti, da prideš pred zimo. Pozdravljajo te Evbúl in Pudent in Lin in Klavdija in vsi bratje. 22 Gospod naj bo s tvojim duhom. Milost z vami!

Nehemija 12

Zapisnik duhovnikov in levitov
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tile so duhovniki in leviti, ki so šli s Šealtiélovim sinom Zerubabélom in z Ješúom: Serajá, Jirmejá, Ezrá, Amarjá, Malúh, Hatúš, Šehanjá, Rehúm, Meremót, Idó, Ginetón, Abíja, Mijamín, Maadjá, Bilgá, Šemajá, Jojaríb, Jedajá, Salú, Amók, Hilkijá, Jedajá. Ti so bili poglavarji duhovnikov in njihovih bratov v Ješúovih dneh.
Leviti: Ješúa, Binúj, Kadmiél, Šerebjá, Juda in Matanjá, ki je skupaj s svojimi brati bil določen za petje hvalnic. Bakbukjá in Uní, njihova brata, sta jim pri službi stala nasproti. 10 Ješúu se je rodil Jojakím, Jojakímu se je rodil Eljašíb, Eljašíbu se je rodil Jojadá, 11 Jojadáju se je rodil Jonatan in Jonatanu se je rodil Jadúa.
Duhovniki in leviti v Jojakímovem času
12 V Jojakímovih dneh so bili poglavarji družin duhovniki: Serajájeve družine Merajá, Jirmejájeve Hananjá, 13 Ezrove Mešulám, Amarjájeve Johanán, 14 Malúhove Jonatan, Šebanjájeve Jožef, 15 Harímove Adná, Merajótove Helkáj, 16 Idójeve Zeharjá, Ginetónove Mešulám, 17 Abíjeve Zihrí, Minjamínove ..., Maadjájeve Piltáj, 18 Bilgájeve Šamúa, Šemajájeve Jonatan, 19 Jojaríbove Matenáj, Jedajájeve Uzí, 20 Salájeve Kaláj, Amókove Eber, 21 Hilkijájeve Hašabjá, Jedajájeve Netanél.
22 Leviti, poglavarji družin, so bili popisani v dneh Eljašíba, Jojadája, Johanána in Jadúa, duhovniki pa, ko je kraljeval Perzijec Darej. 23 Levijevi sinovi, ki so bili prav tako poglavarji družin, so bili popisani v knjigo letopisov do dni Eljašíbovega sina Johanána. 24 Poglavarji levitov, Hašabjá, Šerebjá in Kadmiélov sin Ješúa, skupaj z njihovimi brati, ki so jim pri petju hvalnic stali nasproti, so izmenično prepevali pesmi in hvalnice, po zapovedi Božjega moža Davida. 25 Matanjá, Bakbukjá, Obadjá, Mešulám, Talmón in Akúb so bili čuvaji in vratarji pri skladiščnih vratih. 26 Svojo službo so opravljali v dneh Jojakíma, sina Ješúa, sinú Jocadákovega, in v dneh namestnika Nehemija ter duhovnika in pismouka Ezra.
Posvetitev jeruzalemskega obzidja
27 Za posvetitev jeruzalemskega obzidja so po vseh njihovih krajih poiskali levite, da so prišli v Jeruzalem in tako v veselju obhajali praznik posvetitve s hvalnicami in s petjem, s cimbalami, s harfami in s citrami. 28 Pevci so prišli iz vseh okoliških predelov Jeruzalema in iz netófčanskih vasi, 29 iz Bet Gilgála ter z gebskih in azmávetskih poljan. Pevci so si namreč zgradili vasi v jeruzalemski okolici. 30 Duhovniki in leviti so se tedaj očistili, očistili ljudstvo, vrata in obzidje.
31 Nato sem popeljal Judove kneze na obzidje in jih razporedil v dva velika hvalniška zbora. Eden je šel po obzidju na desno, proti Gnojnim vratom. 32 Za njimi pa so šli Hošajá ter polovica Judovih knezov, 33 Azarjá, Ezra, Mešulám, 34 Juda, Benjamin, Šemajá in Jirmejá. 35 Med sinovi duhovnikov s trobentami pa Zeharjá, sin Jonatana, sinú Šemajája, sinú Matanjája, sinú Mihajája, sinú Zahúrja, sinú Asáfa, 36 in njegovi bratje Šemajá, Azarél, Milaláj, Gilaláj, Maáj, Netanél, Juda ter Hananí z glasbili Božjega moža Davida. Pismouk Ezra pa je bil pred njimi. 37 Ko so prišli do Studenčnih vrat, so se na nasprotni strani povzpeli po stopnicah Davidovega mesta in nato navzgor po obzidju k Davidovi hiši in do Vodnih vrat na vzhodu.
38 Drugi hvalniški zbor pa je šel na levo in jaz s polovico ljudstva za njimi, gor po obzidju do Pečnega stolpa in do Širokega zidu. 39 Nato do Efrájimovih vrat, do Starih in do Ribjih vrat. Dalje do Hananélovega stolpa, do stolpa Mea in Ovčjih vrat. Pri Jetniških vratih smo se ustavili. 40 Dva hvalniška zbora sta se potem postavila v Božjo hišo. Tudi jaz in polovica oblastnikov skupaj z menoj. 41 Potem duhovniki Eljakím, Maasejá, Minjamín, Mihajá, Eljoenáj, Zeharjá, Hananjá s trobentami, 42 in Maasejá, Šemajá, Eleazar, Uzí, Johanán, Malkijá, Elám in Ezer s pevci, ki so prepevali pod Jizrahjájevim vodstvom. 43 Tisti dan je ljudstvo darovalo številne klavne daritve in se veselilo, kajti Bog jih je obdaril z velikim veseljem. Tudi žene in otroci so se veselili in veselje Jeruzalema je bilo slišati daleč naokoli.
Službe za duhovnike in levite
44 Tisti dan so bili nekateri možje postavljeni za nadzornike pri skladiščnih izbah za darove povzdignjenja, za prvine in za desetine, da bi vanje zbirali od polj posameznih mest, po postavi določeno količino za duhovnike in levite. Judje so bili namreč zelo veseli navzočih duhovnikov in levitov. 45 Ti so skrbeli za službo svojemu Bogu in za službo očiščevanja. Tako tudi pevci in vratarji, po zapovedi Davida in njegovega sina Salomona. 46 Kajti od nekdaj, od dni Davida in Asáfa, ki je bil vodja pevcev, so slavili Boga s hvalno in zahvalno pesmijo. 47 Ves Izrael je tudi v Zerubabélovih in Nehemijevih dneh dan za dnem oddajal pristojbine za pevce in vratarje ter posvečene darove za levite. Leviti pa so del posvečenih darov oddajali Aronovim sinovom.

Psalmi 104,1-24

PSALM 104 (103)
Hvalospev Stvarniku
104 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Slávi, moja duša, GOSPODA.
GOSPOD, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem,
razpenjaš nebo kakor šotor.
Na vodah postavlja gornje sobe,
iz oblakov dela svoj voz,
hodi na perutih vetra.
Vetrove dela za svoje poslance,
za svoje služabnike plamteč ogenj.

Zemljo je postavil na njene temelje,
da se na veke vekov ne bo majala.
Z oceanom si jo pokril kakor z obleko,
prek gora so stale vode.
Pred tvojimi grožnjami so zbežale,
pred glasom tvojega grmenja odhitele.
Vzdignile so se gore, pogreznile doline
na kraj, ki si jim ga določil.
Postavil si mejo, ki je ne smejo prekoračiti,
da nikoli več ne pokrijejo zemlje.

10 Studence pošilja v potoke,
ki se pomikajo med gorami.
11 Napajajo vse poljske živali,
divji osli si gasijo žejo.
12 Ob njih prebivajo ptice pod nebom,
izmed vej se oglašajo.

13 Iz svojih gornjih sob napaja gore,
s sadom tvojih del se nasičuje zemlja.
14 Za živino pusti poganjati travo,
za človekovo delo zelišče,
da pridobiva kruh iz zemlje.
15 Vino razveseljuje srce človeku,
da pusti sijati obraze bolj kakor olje,
kruh podpira srce človeku.
16 Nasičujejo se GOSPODOVA drevesa,
libanonske cedre, ki jih je nasadil.
17 Tam si ptice spletajo gnezda,
štorklja ima svoj dom na cipresah.
18 Visoke gore so za kozoroge,
skale so zatočišče za jazbece.

19 Naredil je luno za letne čase,
sonce pozna svoj zahod.
20 Polagaš temo in nastopi noč,
v njej se plazijo vse gozdne živali.
21 Mladi levi rjovejo za plenom,
da od Boga zahtevajo svojo hrano.
22 Ko vzide sonce, se zberejo
in v svojih skrivališčih poležejo.
23 Človek odhaja k svojemu opravilu,
na svoje delo do večera.
24 Kako veliko je tvojih del, o GOSPOD!
Vsa si naredil z modrostjo,
zemlja je polna tvojih ustvarjenih bitij.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats