Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

273. dan branja:

1. pismo Timoteju 4

Napoved odpada
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov, s hinavščino lažnivcev, ki imajo v svojo vest vžgano znamenje. Ti bodo branili ženitev in uživanje nekaterih jedi, ki jih je ustvaril Bog, da bi jih z zahvaljevanjem uživali tisti, ki verujejo in so spoznali resnico. Kajti vse, kar je ustvaril Bog, je dobro in ničesar ne smemo zametavati, le da to uživamo z zahvaljevanjem. Saj vse posvečuje Božja beseda in molitev.
Dober služabnik Kristusa Jezusa
To razlagaj bratom pa boš dober služabnik Kristusa Jezusa, saj te hranijo besede vere in dobrega nauka, ki si mu sledil. Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk. Vadi se v pravi pobožnosti. Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje. Zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja. 10 Zato se namreč trudimo in bojujemo, ker smo naslonili svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih.
11 To zapoveduj in úči. 12 Nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedênju, ljubezni, veri in čistosti. 13 Dokler ne pridem, skrbi za branje, za opominjanje in poučevanje. 14 Ne zanemarjaj milostnega daru, ki je v tebi in ti je bil dan po preroštvu, ko je zbor starešin položil roke nate. 15 Za te stvari se trudi, ves bodi v tem. Tako bodo vsi opazili tvoj napredek. 16 Pazi nase in na svoje poučevanje. Vztrajaj v tem. Če boš namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo.

Ezra 9-10

Zlo mešanih zakonov
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je bilo to končano, so k meni pristopili knezi ter rekli: »Izraelsko ljudstvo, duhovniki in leviti se kljub njihovim gnusobam še niso ločili od ljudstev dežel; od Kánaancev, Hetejcev, Perizéjcev, Jebusejcev, Amóncev, Moábcev, Egipčanov in Amoréjcev. Kajti izmed njihovih hčerá so jemali žene zase in za svoje sinove ter oskrunili sveti zarod z ljudstvi dežel. Roka knezov in predstojnikov je bila med prvimi pri tej stvari.« Ko sem to slišal, sem raztrgal svoje oblačilo in plašč, si pulil lase z glave in iz brade ter potrt obsedel. Takrat so se ob meni zbrali vsi, ki so se zaradi grozot izgnanstva bali besed Izraelovega Boga. Jaz pa sem sedel potrt do večerne daritve. Pri večerni daritvi sem se vzdignil od svojega ponižanja ter s pretrganim oblačilom in plaščem pokleknil na kolena in iztegnil svoje roke h GOSPODU, svojemu Bogu. Rekel sem:
»Moj Bog, sramujem se in zardevam, ne da bi povzdignil svoje obličje k tebi, moj Bog. Kajti naše krivde so velike nad našo glavo in naša krivda je zrasla do nebes. Od dni naših očetov do tega dne smo v veliki krivdi. Zaradi naših krivd so izročili nas, naše kralje in naše duhovnike v roke kraljev dežel, pod meč, v ujetništvo in v plen ter v očitno sramoto, do tega dne. Zdaj pa nam je bil GOSPOD, naš Bog, vsaj za kratek čas naklonjen; pustil nam je ostanek in nam dal oporišče na kraju svoje svetosti. Naš Bog nam je razsvetlil oči in nam dal nekaj malega tolažbe v naši sužnosti. Zares, sužnji smo, toda v naši sužnosti nas naš Bog ni zapustil. Izkazal nam je naklonjenost pred perzijskimi kralji, in dali so nam pogum, da povzdignemo hišo svojega Boga in obnovimo njene ruševine, ter nam dal, da imamo trdno zavetje v Judu in Jeruzalemu.
10 In zdaj, naš Bog, kaj naj po vsem tem še rečemo? Kajti zapustili smo tvoje zapovedi, 11 ki si jih zapovedal po svojih služabnikih prerokih, ko si rekel: ›Dežela, ki stopate vanjo, da jo dobite v last, je oskrunjena dežela zaradi nečistovanja ljudstev dežel, zaradi njihovih gnusob, s katerimi so jo polnili v svojem nečistovanju od ust do ust. 12 Zdaj torej ne dajajte svojih hčerá njihovim sinovom in njihovih hčerá ne jemljite za svoje sinove. Nikoli ne hrepenite po njihovi sreči in blaginji. Tako boste močni in uživali boste dobrine dežele in jo zapustili svojim sinovom v dediščino na veke.‹ 13 Po vsem tem, kar je prišlo nad nas zaradi naših hudobnih dejanj in zaradi naše velike krivde – čeprav si nam ti, naš Bog, prizanašal bolj, kakor smo zaslužili v svoji krivdi, in nam naklonil tale ostanek –, 14 mar se bomo spet vrnili nazaj in kršili tvoje zapovedi ter stopali v svaštvo s temi gnusnimi ljudstvi? Ali se ne boš razjezil nad nami in nas pokončal, da ne bo več ne ostanka in ne rešencev? 15 GOSPOD, Izraelov Bog, ti si pravičen, kajti ostali smo kot rešenci, kakor se ta dan vidi. Glej, pred teboj smo s svojo krivdo. Res je, da zaradi nje ne bi smeli stati pred tvojim obličjem.«
Tuje žene naj odpustijo
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Ezra molil in se jokaje obtoževal, zleknjen pred Božjo hišo, se je ob njem zbrala zelo velika množica Izraelovih mož, žena in otrok. Ljudstvo je bridko jokalo. Tedaj je spregovoril Šehanjá, Jehiélov sin izmed Elámovih sinov, in rekel Ezru: »Pregrešili smo se proti svojemu Bogu in si za žene jemali tujke izmed ljudstev dežele. Vendar je glede tega še upanje za Izraela. Sklenimo zdaj zavezo, da odpustimo vse žene in kar je iz njih rojeno, po nasvetu mojega gospoda in teh, ki se boje zapovedi našega Boga. Ravna naj se po postavi! Vstani, kajti za tvojo stvar gre. Mi smo s teboj. Bodi močan in ukrepaj!« Ezra je tedaj vstal in zaprisegel kneze duhovnikov, levitov in vsega Izraela, da bodo storili tako. In ti so mu zaprisegli.
Nato se je Ezra vzdignil izpred hiše Božje in šel v izbo Eljašíbovega sina Johanána. Šel je tja, vendar ni jedel kruha ne pil vode, kajti žaloval je zaradi gorja izgnanstva. Potem so v Judu in Jeruzalemu vsem sinovom izgnanstva razglasili, naj se zberejo v Jeruzalemu. Vsakomur pa, kdor v treh dneh ne pride, naj po sklepu knezov in starešin zaplenijo vse, kar ima, sam pa naj bo izobčen iz zbora izgnanstva.
Zbor ljudstva za odslovitev tujih žena
Tedaj so se vsi Judovi in Benjaminovi možje v treh dneh zbrali v Jeruzalemu. To je bilo dvajseti dan devetega meseca. Vse ljudstvo je zaradi dela in silnega dežja trepetaje sedelo na trgu Božje hiše. 10 In vstal je duhovnik Ezra ter jim rekel: »Pregrešili ste se s tem, da ste si vzeli tujke za žene. Tako ste pomnožili Izraelovo krivdo. 11 Dajte zdaj hvalo GOSPODU, Bogu vaših očetov, in izpolnite njegovo voljo. Ločite se od ljudstev dežele in od tujih žena!« 12 Vsa občina je takrat odgovorila in rekli so z močnim glasom: »Da, po tvojih besedah bomo storili. 13 Toda ljudstvo je številno in čas dežja je, pa nimamo moči, da bi stali zunaj. Delo se tudi ne dá opraviti v enem dnevu ali dveh, kajti veliko nas je, ki smo se v tej zadevi pregrešili. 14 Naši knezi naj nastopijo za vso občino in vsak, ki si je v naših mestih vzel tujko za ženo, naj pride ob določenem času in z njim starešine posameznega mesta ter njegovi sodniki, dokler se glede te zadeve jeza našega Boga ne odvrne od nas.« 15 Samo Asaélov sin Jonatan in Tikvájev sin Jahzejá sta se temu uprla, Mešulám in levit Šabetáj pa sta ju podprla.
16 Sinovi izgnanstva so storili tako. Duhovnik Ezra si je tedaj izbral može, poglavarje družin po njihovih očetovskih hišah, vse zaznamovane po imenih. Ti so sedli na prvi dan desetega meseca, da bi zadevo raziskali. 17 In z vsemi možmi, ki so si vzeli tujke za žene, so končali do prvega dne prvega meseca.
Zapisnik mož s tujimi ženami
18 Med sinovi duhovnikov, ki so si vzeli tujke za žene, so se znašli: Izmed sinov Jocadákovega sina Ješúa in njegovih bratov Maasejá, Eliézer, Jaríb in Gedaljá. 19 Obljubili so, da bodo odpustili svoje žene, spravna daritev za njihovo krivdo pa je bil oven. 20 Izmed Imêrjevih sinov Hanán in Zebadjá. 21 Izmed Harímovih sinov Maasejá, Elija, Šemajá, Jehiél in Uzíja. 22 Izmed Pašhúrjevih sinov Eljoenáj, Maasejá, Jišmaél, Natánael, Jozabád in Elasá.
23 Izmed levitov Jozabád, Šimí, Kelajá, imenovan tudi Kalitá, Petahjá, Juda in Eliézer. 24 Izmed pevcev Eljašíb. Izmed vratarjev Šalúm, Telem in Urí.
25 Med Izraelci: Izmed Paróševih sinov Ramjá, Jizijá, Malkijá, Mijamín, Eleazar, Malkijá in Benajá. 26 Izmed Elámovih sinov Matanjá, Zeharjá, Jehiél, Abdí, Jeremót in Elija. 27 Izmed Zatujevih sinov Eljoenáj, Eljašíb, Matanjá, Jeremót, Zabád in Azizá. 28 Izmed Bebájevih sinov Jonatan, Hananjá, Zabáj in Atláj. 29 Izmed Baníjevih sinov Mešulám, Malúh, Adajá, Jašúb, Šeál in Jeremót. 30 Izmed Pahat Moábovih sinov Adná, Kelál, Benajá, Maasejá, Matanjá, Becalél, Binúj in Manáse. 31 Izmed Harímovih sinov Eliézer, Jišijá, Malkijá, Šemajá, Šimón, 32 Benjamin, Malúh in Šemarjá. 33 Izmed Hašúmovih sinov Matenáj, Matatá, Zabád, Elifélet, Jeremáj, Manáse in Šimí. 34 Izmed Baníjevih sinov Maadáj, Amrám, Uél, 35 Benajá, Bedjá, Keluhí, 36 Vanjá, Meremót, Eljašíb, 37 Matanjá, Matenáj in Jaasáj. 38 Izmed Binújevih sinov Šimí, 39 Šelemjá, Natán, Adajá, 40 Mahnadbáj, Šašáj, Šaráj, 41 Azarél, Šelemjá, Šemarjá, 42 Šalúm, Amarjá in Jožef. 43 Izmed Nebójevih sinov Jeiél, Matitjá, Zabád, Zebiná, Jadáj, Joél in Benajá. 44 Vsi ti so si vzeli tujke za žene. Med njimi so bile tudi žene, ki so imele otroke.

Psalmi 95

PSALM 95 (94)
Klic k zahvali in pokorščini
95 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pojdite, vriskajmo GOSPODU,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopimo predenj s hvalo,
vzklikajmo mu s slavospevi.
Zakaj GOSPOD je velik Bog,
velik kralj nad vsemi bogovi.
V njegovi roki so brezna zemlje,
vrhovi gora so njegovi.
Njegovo je morje, on ga je naredil,
pa tudi kopno, njegove roke so ga oblikovale.

Pridite, padimo na kolena in se priklonimo,
pokleknimo pred GOSPODOM, ki nas je naredil.
Zakaj on je naš Bog, mi ljudstvo njegove paše,
čreda njegove roke.

Ko bi danes poslušali njegov glas!
Ne zakrknite svojih src kakor v Meríbi,
kakor na dan Mase v puščavi,
kjer so me vaši očetje skušali,
me preizkušali, čeprav so videli moje delovanje.
10 Štirideset let se mi je ta rod studil,
pa sem rekel: »Ti so ljudstvo, ki se moti v srcu,
ti ne poznajo mojih poti.«
11 Tako sem prisegel v svoji jezi:
»Ne bodo stopili v moj počitek.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats