United Bible Societies

Senasis Testamentas
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto Įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmės
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Antrojo Kanono Knygos
Tobito
Juditos
Esteros (graikiškoji)
1 Makabiejų
2 Makabiejų
Išminties
Siracido
Barucho
Danieliaus (graikiškieji)
Naujasis Testamentas
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbų
Romiečiams
1 Korintiečiams
2 Korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo
Apreiškimo Jonui


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Apreiškimo Jonui 18

Apreiškimo Jonui :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Babelės žlugimas
18
1 Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. 2 O jis šaukė skambiu balsu:
18,2 Iz 21,9; Jer 51,8; Apr 14,8
Krito, krito didžioji Babelė!
Ji pavirto
* 18,2 Iz 13,21; Jer 50,39
demonų buveine,
visų netyrųjų dvasių pastoge,
visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.
3 Mat
18,3 Iz 23,17; Jer 51,7
jos ištvirkimo vynu nusigėrė visos tautos;
žemės karaliai su ja ištvirkavo,
o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos“.
4 Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:
18,4 Iz 48,20; Jer 50,8; 51,6.45
Išeik iš Babelės, mano tauta,
kad nedalyvautum jos nuodėmėse
ir nepatirtum jos negandų!
5 Mat
18,5 Pra 18,20-21; Jer 51,9
jos nuodėmės pasiekė dangų,
ir Dievas prisiminė jos piktenybes.
6 `
18,6 Ps 137,8; Jer 50,29
Atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo,
ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus.
Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė.
7 Kiek ji puikavo ir lėbavo,
tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo,
nes
18,7-8 Iz 47,7-9
ji savo širdyje kalba: ‘Aš sėdžiu kaip karalienė,
nesu našlė ir liūdesio nematysiu’.
8 Todėl vieną dieną ją apniks negandos –
mirtis, gedulas, badas,
ir ji bus sudeginta ugnimi,
nes galingas Viešpats Dievas, kuris nuteisė ją“.
9 `
18,9-10 Ez 26,16-17
Babelės verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su ja ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. 10 Jie stovi iš tolo ir, jos kentėjimų išgąsdinti, aimanuoja:
„Vargas, vargas, didysis mieste!
Babele, galingasis mieste,
per valandą įvyko tavo teismas!“
11 `
18,11 Ez 27,31.36
Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių: 12 `
18,12-13 Ez 27,12-13.22
aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, raudono audinio, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų nei vario, geležies, marmuro, 13 cinamono, amomo
+ 18,13 Aromatinga žolė.
, kvepalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkiųjų miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežėčių, vergų ir žmonių sielų.
14 „Vaisiai, kurių taip geidė tavo siela,
nutolo nuo tavęs;
visoks puošnumas ir spindesys
tau pražuvo, ir niekas jų nesuieškos“.
15 `
18,15 Ez 27,31.36
Tų daiktų pirkliai, iš jos pralobę, stovės iš tolo, išsigandę jos kentėjimų, verks ir gedės:
16 „Vargas, vargas didžiajam miestui,
vilkėjusiam ploniausia drobe, purpuru, raudonu drabužiu,
išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais.
17 `
18,17 Iz 23,14; Ez 27,26-30
Per vieną valandą niekais virto šitokie lobiai!“
Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoję ir 18 `
18,18 Ez 27,32
stebėdami gaisro dūmus šaukė:
„Kas galėtų lygintis su didžiuoju miestu?!“
19 `
18,19 Ez 27,30-34
Jie bėrėsi žemes ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo:
„Vargas, vargas didžiajam miestui,
iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų!
Per vieną valandą jis tyrlaukiais virto!“
20 `
18,20 Įst 32,43; Jer 51,48
Džiūgauk dėl jo, dangau,
ir jūs, šventieji, apaštalai bei pranašai,
nes Dievas išsprendė jūsų skundą
prieš šitą miestą!
21 Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį tarsi didelį girnakmenį ir sviedė jį į jūrą, sakydamas:
18,21 Jer 51,63-64
„Tokiu smarkumu bus nublokštas
didysis Babelės miestas,
ir
* 18,21 Ez 26,21
jo nebebus galima rasti.
22 `
18,22 Ez 26,13; Iz 24,8
Niekas daugiau nebegirdės tavyje
arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų.
Niekas neberas tavyje jokių meno kūrėjų,
ir nebebus girdėti tavyje
* 18,22-23 Jer 7,34; 25,10
malūno dūzgimo.
23 Tavyje nebešvies žiburio spindulys,
niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso,
nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais,
nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos
24 `
18,24 Jer 51,49
ir tavyje rastas sutekėjęs pranašų ir šventųjų,
ir visų žemėje nužudytųjų kraujas“.
© 2012 Lietuvos Biblijos draugija (Lithuanian Bible Society)Feedback ]


Last update of the program: 4-7-2020