United Bible Societies

Senasis Testamentas
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto Įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmės
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Antrojo Kanono Knygos
Tobito
Juditos
Esteros (graikiškoji)
1 Makabiejų
2 Makabiejų
Išminties
Siracido
Barucho
Danieliaus (graikiškieji)
Naujasis Testamentas
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbų
Romiečiams
1 Korintiečiams
2 Korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo
Apreiškimo Jonui


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Danieliaus (graikiškieji) 3

Danieliaus (graikiškieji) :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DANIELIAUS KNYGA (graikiškieji skyriai)
Azarijos malda
3
1 {24}
+ 3,{24} Gr. Septuagintos vertime šis tekstas įterptas tarp hebr. Dan 3,23 ir 3,24.
3,{24} Dan 3,23
Jie vaikštinėjo liepsnose, giesmėmis šlovindami Dievą ir garbindami Viešpatį. 2 {25} Azarija stovėjo ugnies viduryje ir garsiai meldėsi:
3 {26} „Pašlovintas ir gyriaus vertas esi tu,
Viešpatie, mūsų tėvų Dieve,
tavo vardas garbinamas per amžius,
4 {27} nes tu teisus dėl visko, ką mums padarei.
Visi tavo darbai teisingi,
tavo keliai tiesūs
ir visi tavo sprendimai teisingi.
5 {28} Tu teisingai nusprendei dėl visko,
ką užleidai ant mūsų
ir ant Jeruzalės, šventojo mūsų tėvų miesto.
Teisingu sprendimu dėl mūsų nuodėmių
visa tai padarei,
6 {29} nes mes nusidėjome ir nusižengėme;
tolindamiesi nuo tavęs,
darėme visa, kas pikta.
Tavo įsakymų nepaisėme,
7 {30} nesilaikėme ir nedarėme,
ką buvai įsakęs dėl mūsų pačių gero.
8 {31} Todėl dėl visko, ką užleidai ant mūsų
ir ką mums padarei,
tu pasielgei teisingai.
9 {32} Atidavei mus į rankas mūsų priešams,
nežabotiems ir bjauriems bedieviams,
neteisingam karaliui, pikčiausiam visame pasaulyje.
10 {33} Dabar mes nedrįstame atverti lūpų;
gėda ir negarbė ištiko tuos,
kurie tau tarnauja ir tave garbina.
11 {34} Dėl savo šventojo vardo neatmesk mūsų amžinai
ir nepanaikink savo Sandoros.
12 {35} Neatimk iš mūsų savo gailestingumo
dėl savo bičiulio Abraomo,
dėl savo tarno Izaoko
ir dėl savo šventojo Izraelio.
13 {36} Jiems tu pažadėjai pagausinti palikuonis
kaip dangaus žvaigždes,
kaip smiltis ant jūros kranto.
14 {37} Tačiau mes, Viešpatie, tapome mažesni už bet kurią tautą
ir esame pažeminti šiandien visame pasaulyje
dėl savo nuodėmių.
15 {38} Neturime dabar
nei kunigaikščio, nei pranašo, nei vado,
nei deginamosios atnašos, nei aukos,
nei aukojimo, nei smilkalų,
nei vietos aukoti pirmienoms
ir rasti tavo gailestingumui.
16 {39} O kad atgailaujančia širdimi ir nuolankia dvasia
būtume tau tokie mieli,
17 {40} kaip avinų bei jaučių deginamosios aukos
ir kaip tūkstančiai riebių avinėlių!
Tokia tau priimtina tebūna mūsų auka šiandien tavo akivaizdoje,
nes tavimi pasitikintieji nenusivils.
18 {41} Dabar mes sekame tave visa širdimi,
bijome tavęs ir ieškome tavo veido.
19 {42} Nepalik mūsų gėdoje,
bet elkis su mumis pagal savo švelnumą
ir savo gausų gailestingumą.
20 {43} Išgelbėk mus savo nuostabiais darbais
ir pašlovink savo vardą, Viešpatie!
21 {44} Teapima sumišimas visus tuos,
kurie daro pikta tavo tarnams;
tebūna jie sugėdinti ir bejėgiai,
tebūna sutriuškinta jų galybė!
22 {45} Tesužino, kad tu vienas esi Viešpats Dievas,
šlovingas visame pasaulyje.
Danieliaus draugai krosnyje
23 {46} Tuo tarpu juos įmetusieji karaliaus tarnai nesiliovė kurstyti krosnį nafta, derva, pakulomis ir žagarais. 24 {47} Liepsnos pakilo keturiasdešimt devynias uolektis virš krosnies, 25 {48} driekėsi į šonus ir sudegino aplink krosnį stovėjusius chaldėjus. 26 {49}
3,{49} Tob 5,4
Bet Viešpaties angelas nužengė į krosnį pas Azariją ir jo draugus, išstūmė plieskiančią ugnį iš krosnies 27 {50} ir padarė krosnies vidų tokį, tarsi jame būtų pūtęs vėsa dvelkiantis vėjelis. Ugnis jų visai nelietė, neužgavo ir net nevargino. 28 {51} Tuomet visi trys krosnyje vienu balsu giedojo, garbindami ir šlovindami Dievą:
29 {52} Pašlovintas tu, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve,
vertas garbės ir labai aukštinamas per amžius.
Šlovinamas tavo garbingas ir šventas vardas,
vertas garbės ir labai aukštinamas per amžius.
30 {53} Šlovinamas tu savo šventoje garbės šventykloje,
garbinamas ir labai šlovinamas per amžius.
31 {54} Šlovinamas tu, kuris žvilgsniu matuoji gelmes
nuo savo sosto virš kerubų,
vertas garbės ir labai aukštinamas per amžius.
32 {55} Šlovinamas tu savo Karalystės soste,
garbinamas ir labai aukštinamas per amžius.
33 {56} Šlovinamas tu dangaus skliaute,
garbinamas ir labai aukštinamas per amžius.
34 {57} Šlovinkite Viešpatį, visi Viešpaties kūriniai,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
35 {58} Šlovinkite Viešpatį, dangūs,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
36 {59} Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties angelai,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
37 {60} Šlovinkite Viešpatį, visi vandenys,
esantys viršum dangaus skliauto,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
38 {61} Šlovinkite Viešpatį, visos Galybės,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
39 {62} Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
40 {63} Šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždės,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
41 {64} Šlovinkite Viešpatį, lietūs ir rasa,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
42 {65} Šlovinkite Viešpatį, visi vėjai,
garbinkite ir labai aukštinkite jį per amžius.
© 2012 Lietuvos Biblijos draugija (Lithuanian Bible Society)Feedback ]


Last update of the program: 4-7-2020