United Bible Societies

Senasis Testamentas
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto Įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmės
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Antrojo Kanono Knygos
Tobito
Juditos
Esteros (graikiškoji)
1 Makabiejų
2 Makabiejų
Išminties
Siracido
Barucho
Danieliaus (graikiškieji)
Naujasis Testamentas
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbų
Romiečiams
1 Korintiečiams
2 Korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo
Apreiškimo Jonui


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Izaijo 66

Izaijo :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Dievas teisia tautas
66
1 `
66,1-2 Apd 7,49-50
Taip kalba VIEŠPATS:
66,1 Mt 5,34; 23,22
„Dangus – mano sostas, o
* 66,1 Mt 5,35
žemė – suolelis mano kojoms.
Kur tie namai, kuriuos galėtumėte man pastatyti?
Kur ta mano poilsio vieta?
2 Mano ranka sukūrė visa tai,
visa tai mano“, – tai VIEŠPATIES žodis.
„Aš rūpinuosi žmogumi,
suvargusiu ir besisielojančiu,
drebančiu nuo mano žodžio.
3 Aukoti jautį ar užmušti žmogų,
skersti aviną ar nusukti šuniui sprandą,
aukoti grūdus ar lieti kiaulės kraują,
deginti smilkalus kaip priminimo auką stabui –
tai keliai, labai mėgstami žmonių,
kuriems malonios jų bjauriosios apeigos.
4 Bet aš jiems parinksiu sunkius bandymus
ir užleisiu ant jų, ko jie bijo,
dėl to, kad niekas neatsiliepė, kai šaukiau,
nesiklausė, kai jiems kalbėjau,
dėl to, kad jie darė, kas bloga mano akyse,
ir rinkosi, kas priešinga mano norui, –
5 klausykitės VIEŠPATIES žodžio,
kurie drebate nuo jo balso. –
Jūsų tautiečiai, kurie jūsų neapkenčia
ir atstumia dėl mano vardo, sako:
‘Teparodo VIEŠPATS savo šlovę,
kad galėtume jūsų džiaugsmu pasidžiaugti’.
Tačiau jie bus sugėdinti“.
6 Griausmas veržiasi iš miesto,
balsas – iš Šventyklos.
Tai balsas VIEŠPATIES,
atlyginančio priešams už jų darbus.
Motina Jeruzalė
7 `
66,7 Apr 12,5
Dar nesuremta skausmų, ji gimdo.
Pirmiau negu užklumpa gimdymo skausmai,
ji saugiai pagimdo sūnų.
8 Kas girdėjo tokį dalyką?
Kas regėjo ką nors panašaus?
Ar gali kraštas įsikurti per vieną dieną
arba tauta gimti vienu akimirksniu?
Tačiau Sionas, gimdymo skausmams vos prasidėjus,
pagimdė savo vaikus!
9 „Argi aš atvesiu motiną ligi gimdymo skausmų
ir neleisiu kūdikiui gimti?“ – sako VIEŠPATS.
„Arba leidęs pradėti
užversiu įsčias?“ – sako tavo Dievas.
10 Drauge su Jeruzale džiaukitės
ir būkite dėl jos linksmi visi,
kurie ją mylite!
Džiūgaukite kartu su ja visi,
kurie dėl jos liūdėjote!
11 Maitinkitės ir pasisotinkite
jos krūtų paguoda,
gerkite su džiaugsmu iš jos šlovingų krūtų!
12 Juk taip kalba VIEŠPATS:
„Užliesiu jus gerove lyg upe,
tautų turtais lyg išsiliejusia srove.
Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų,
sūpuojami ant jos kelių.
13 Kaip motina guodžia savo sūnų,
taip aš paguosiu jus;
Jeruzale jūs būsite paguosti“.
14 Kai tai išvysite, pradžiugs jūsų širdys,
sužaliuos jūsų kaulai nelyginant žolė.
Savo tarnams VIEŠPATS apreikš savo ranką,
o savo priešams – savo pyktį.
15 Štai ateis VIEŠPATS kaip ugnis,
o jo vežimai bus tarsi viesulas,
kad išlietų savo pyktį deginančia kaitra,
savo bausmę – ugnies liepsnomis.
16 Ugnimi ir kalaviju VIEŠPATS teis žmoniją;
daug bus VIEŠPATIES aukų.
17 „Visi, kas pasišvenčia ir apsivalo, eidami į alkus kaip stabo sekėjai, kas valgo kiaulieną, roplius ir peles, pražus drauge su savo darbais ir užmojais“, – tai VIEŠPATIES žodis.
18 „Ateinu surinkti visų tautų ir giminių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. 19 Duosiu jiems ženklą, o tuos iš jų, kurie bus išlikę, pasiųsiu pas tautas: Taršišą, Putą ir Ludą, Mešechą, Tubalą ir Javaną, į tolimąsias salas, kurios niekuomet negirdėjo apie mano garsą ir neregėjo mano šlovės. Jie paskelbs tautoms mano garbę. 20 Ir iš visų tautų, – sako VIEŠPATS, – jie pargabens jūsų brolius kaip atnašą VIEŠPAČIUI ant arklių ir vežimais, neštuvais, ant mulų ir kupranugarių. Atgabens juos į Jeruzalę, mano šventąjį kalną, – sako VIEŠPATS, – kaip izraelitai neša savo atnašą švariuose induose. 21 Kai kuriuos iš jų padarysiu kunigais ir levitais“, – sako VIEŠPATS.
22 „Kaip
66,22 Iz 65,17; 2 Pt 3,13; Apr 21,1
naujieji dangūs ir naujoji žemė,
kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
taip gyvuos tavo giminė ir tavo vardas.
23 Kiekvieną jaunatį ir kiekvieną šabą
visa žmonija ateis manęs pagarbinti, – sako VIEŠPATS. –
24 Jie išeis pasižiūrėti lavonų tų,
kurie maištavo prieš mane;
66,24 Mk 9,48
kirminas juose nemirs, jų ugnis niekada nebus užgesinta,
jie bus bjaurastis visai žmonijai“.
© 2012 Lietuvos Biblijos draugija (Lithuanian Bible Society)Feedback ]


Last update of the program: 4-7-2020