United Bible Societies

Senasis Testamentas
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto Įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmės
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Antrojo Kanono Knygos
Tobito
Juditos
Esteros (graikiškoji)
1 Makabiejų
2 Makabiejų
Išminties
Siracido
Barucho
Danieliaus (graikiškieji)
Naujasis Testamentas
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbų
Romiečiams
1 Korintiečiams
2 Korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo
Apreiškimo Jonui


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Mato 24

Mato :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Būsimosios nelaimės
(Mk 13,1-13; Lk 21,5-19)
24
1 Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia priėjo mokiniai, rodydami jam į šventyklos rūmus. 2 O jis pasakė: „Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“. 3 Kai jis atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?“
4 Jėzus jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. 5 Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys: ‘Aš Mesijas!’ – ir daugelį suklaidins. 6 Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. 7 Bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. 8 Tačiau visa tai – tik kentėjimų pradžia.
9 Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti.
24,9 Mt 10,22
Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. 10 Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. 11 Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. 12 Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. 13 `
24,13 Mt 10,22
O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. 14 Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas.
Jeruzalės likimas
(Dan 9,27; Mk 13,14-23; Lk 21,20-24)
15 Kai tik pamatysite
24,15 Dan 9,27; 11,31; 12,11
pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!), 16 tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, 17 `
24,17-18 Lk 17,31
kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, 18 o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. 19 Vargas nėščioms ir žindančioms anomis dienomis! 20 Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. 21 Tuomet bus
24,21 Dan 12,1; Apr 7,14
didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. 22 Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.
23 Jei tada kas nors jums sakytų: ‘Štai čia Mesijas’, – arba: ‘Jis tenai!’ – netikėkite. 24 Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. 25 Štai jus apie tai iš anksto įspėjau!
Žmogaus Sūnaus atėjimas
(Mt 10,23; Mk 13,24-32; Lk 17,23-35; 21,25-33; 12,39-40)
26 Tad jeigu jums sakytų: ‘Štai jis tyruose!’ – neikite; – ‘Štai jis namų gilumoje!’ – netikėkite. 27 `
24,26-27 Lk 17,23-24
Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. 28 `
24,28 Lk 17,37
Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.
29 Netrukus po tų nelaimių dienų
24,29 Iz 13,10; Jl 2,10; 3,4; Apr 6,12
saulė užtems,
* 24,29 Iz 13,10; Ez 32,7; Jl 2,10; 3,4
mėnulis nebeduos šviesos,
** 24,29 Iz 34,4; Apr 6,13
žvaigždės kris iš dangaus, ir
*** 24,29 Jl 2,10
dangaus galybės bus sukrėstos. 30 Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys
24,30 Dan 7,13; Apr 1,7
Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. 31 Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.
32 Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. 33 Taip pat visa tai išvydę žinokite, jog jis arti, prie slenksčio. 34 Iš tiesų sakau jums: nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks. 35 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. 36 Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas
+ 24,36 Kai kuriuose rankr. „nė dangaus angelai, o vien tik Tėvas“.
.
37 Kaip yra buvę
24,37 Pra 6,5-8
Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. 38 Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, 39 kai
24,39 Pra 7,6-24
užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 40 Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. 41 Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 42 Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. 43 `
24,43-44 Lk 12,39-40
Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44 Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.
Budrūs tarnai
(Lk 12,42-46)
45 Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramu laiku maitinti šeimynos? 46 Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. 47 Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų. 48 O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, – 49 ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, 50 to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai anas nelaukia, ir tokią valandą, kurią tas nė manyti nemano. 51 Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.
© 2012 Lietuvos Biblijos draugija (Lithuanian Bible Society)Feedback ]


Last update of the program: 4-7-2020