United Bible Societies

Senasis Testamentas
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto Įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmės
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Antrojo Kanono Knygos
Tobito
Juditos
Esteros (graikiškoji)
1 Makabiejų
2 Makabiejų
Išminties
Siracido
Barucho
Danieliaus (graikiškieji)
Naujasis Testamentas
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbų
Romiečiams
1 Korintiečiams
2 Korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo
Apreiškimo Jonui


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Psalmynas 73

Psalmynas :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Trečia knyga
73
1 Asafo psalmė.
Iš tikrųjų Dievas geras doriesiems,
kurių širdis tyra.
2 Bet man beveik kojos buvo pradėjusios pintis,
mano žingsniai bemaž buvo ėmę slidinėti,
3 nes aš pavydėjau pagyrūnams
matydamas jų gerovę, nors jie nedori.
4 Skausmo kentėti nedorėliams nereikia,
jų kūnas stiprus ir sveikas.
5 Mirtingųjų triūsas jų nevargina;
jie nesikamuoja kaip kiti žmonės.
6 Užtat išdidumas – jų karoliai,
smurtu jie apsigaubia lyg drabužiu.
7 Per akis užgriuvusius lašinius jie vos gali matyti;
jų širdis tvinsta nedoromis užmačiomis.
8 Jie šaiposi ir kalba pikta;
įžūliai grasina kitus engti.
9 Prieš dangų jie burnoja,
o žemėje jų liežuvis įžūliai įsakinėja.
10 Todėl net Dievo tauta į juos gręžiasi
ir noromis tiki, ką jie sako.
11 Tada sakoma: „Kaip gali Dievas žinoti?“ –
ir: „Aukščiausiasis nesužinos, ką darome!“
12 Tad tokie yra nedorėliai,
visuomet be rūpesčių kaupiantys turtus.
13 Argi ne veltui laikiau savo širdį tyrą
ir
73,13 Mt 27,24
ploviausi rankas, parodydamas, kad esu nekaltas?
14 Juk diena iš dienos kenčiu vargą,
kas rytą tu mane nuplaki.
15 Jeigu būčiau taręs: „Kalbėsiu, kaip jie daro“, –
būčiau buvęs neištikimas tavo vaikų būriui.
16 Nors mėginau suprasti,
vis tiek tai man atrodė beviltiška užduotis,
17 kol neįėjau į Dievo šventovę;
tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams.
18 Iš tikrųjų tu užvedi juos ant slidaus šlaito
ir tu pastumi į žūtį.
19 Kaip staiga jie tampa nelaimingi!
Siaubo apimti, jie visiškai išnyksta.
20 Kaip sapną po pabudimo, VIEŠPATIE,
tu paniekini tuos vaiduoklius.
21 Kadangi mano širdis buvo apkartusi,
o jausmai užgauti,
22 buvau kvailas ir nesupratau,
būdamas lyg keturkojis tavo Artume.
23 Todėl būsiu su tavimi visada.
Tu laikai mane už dešinės rankos,
24 vedi mane savo mokymu
ir galop priimsi mane į garbę.
25 Ką kitą turiu danguje?
Kadangi turiu tave,
ko dar trokščiau žemėje?
26 Nors mano kūnas trapus ir širdis silpsta,
Dievas yra mano širdies Uola
ir mano dalis per amžius.
27 Juk iš tikrųjų, kas atsitolina nuo tavęs, tas žūva;
tu padarai galą tiems, kurie tau neištikimi.
28 O man gera būti arti Dievo;
prisiglaudžiau pas Viešpatį DIEVĄ,
kad apsakyčiau visus jo darbus.
© 2012 Lietuvos Biblijos draugija (Lithuanian Bible Society)Feedback ]


Last update of the program: 4-7-2020