United Bible Societies

Senasis Testamentas
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto Įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmės
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Antrojo Kanono Knygos
Tobito
Juditos
Esteros (graikiškoji)
1 Makabiejų
2 Makabiejų
Išminties
Siracido
Barucho
Danieliaus (graikiškieji)
Naujasis Testamentas
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbų
Romiečiams
1 Korintiečiams
2 Korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams
1 Timotiejui
2 Timotiejui
Titui
Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro
2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo
Apreiškimo Jonui


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Psalmynas 91

Psalmynas :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

91
1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
2 Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,
mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3 Juk tai jis
išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos
ir nuo mirtį nešančio maro.
4 Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, –
po jo sparnais rasi prieglaudą.
Jo ištikimybė – dengiantis skydas.
5 Nereikės tau bijoti nakties siaubo
nei strėlės, iššautos dieną,
6 nei maro, sėlinančio tamsoje,
nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7 Nors tūkstantis kristų tavo kairėje
ir dešimt tūkstančių – dešinėje,
tavęs niekas nepasieks.
8 Tu žiūrėsi ir matysi,
kaip baudžiami nedorėliai.
9 Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,
Aukščiausiąjį savo užuovėja,
10 todėl neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė,
11 nes
91,11 Mt 4,6; Lk 4,10
jis palieps savo angelams
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12 `
91,12 Mt 4,6; Lk 4,11
Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum.
13 `
91,13 Lk 10,19
Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę,
sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15 Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,
būsiu su juo varge,
išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16 Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu savo išganymu“.
© 2012 Lietuvos Biblijos draugija (Lithuanian Bible Society)Feedback ]


Last update of the program: 4-7-2020