Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. Janezovo pismo 1

2. Janezovo pismo :Uvod 1

DRUGO JANEZOVO PISMO
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Starešina izvoljeni gospe in njenim otrokom, ki jih ljubim v resnici, pa ne le jaz, temveč tudi vsi, ki so spoznali resnico, zaradi resnice, ki ostaja v nas in bo z nami na veke. Z nami bo milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in od Očetovega Sina Jezusa Kristusa, v resnici in ljubezni.
Resnica in ljubezen
Silno sem se razveselil, ko sem izvedel, da nekateri izmed tvojih otrok živijo po resnici, kakor smo dobili zapoved od Očeta. Zdaj pa, gospa, te prosim, vendar ne, kakor bi ti pisal novo zapoved, ampak tisto, ki jo imamo od začetka: Ljubimo se med seboj! Ljubezen je to, da živimo po njegovih zapovedih. Zapoved – to ste slišali že od začetka – pa je to, da naj živimo v ljubezni. V svet je namreč odšlo veliko zapeljevalcev. Ti ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v mesu. Tak je zapeljevalec in antikrist. Glejte nase, da ne uničite, kar smo naredili, ampak dobite polno plačilo. Kdor gre naprej in ne ostaja v Kristusovem nauku, nima Boga; kdor pa ostaja v nauku, ima Očeta in Sina. 10 Če kdo pride k vam, pa ne prinaša tega nauka, ga nikar ne sprejemajte v hišo in ga ne pozdravljajte. 11 Kdor ga pozdravi, je namreč soudeležen pri njegovih hudobnih delih.
Sklepni pozdrav
12 Še veliko bi vam lahko napisal, pa tega nisem hotel narediti s papirjem in črnilom, saj upam, da pridem k vam in vam spregovorim iz oči v oči, da bo naše veselje dopolnjeno. 13 Pozdravljajo te otroci tvoje izvoljene sestre.

Ezra 5-6

Ezra :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zidanje templja se nadaljuje
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Med Judi, ki so bili v Judeji in v Jeruzalemu, sta tedaj opravljala preroško službo v imenu Izraelovega Boga, ki je bil nad njima, preroka Agej in Idójev sin Zaharija. Vstala sta tedaj Šealtiélov sin Zerubabél in Jocadákov sin Ješúa ter začela zidati Božjo hišo, ki je v Jeruzalemu. Z njima sta bila Božja preroka in sta ju podpirala.
V tistem času so prišli k njim Tatenáj, upravitelj onstran reke, Šetár Boznáj in njuni tovariši ter jim rekli takole: »Kdo vam je dal povelje, da zidate to hišo in dokončate obzidje?« Dalje so jim rekli takole: »Kako je ime tem možem, ki gradijo to stavbo?« Toda Božje oko je bilo nad Judovimi starešinami; niso jih ustavili, dokler zadeva ni odšla k Dareju, da bi glede tega odgovorili z uradnim pismom.
Jude obtožijo pri kralju Dareju
Prepis pisma, ki so ga kralju Dareju poslali Tatenáj, upravitelj onstran reke, Šetár Boznáj in njuni tovariši, načelniki onstran reke. Poslali so poročilo, v katerem je bilo napisano takole: »Kralju Dareju vse dobro! Kralju bodi znano, da smo prišli v Judovo pokrajino k hiši velikega Boga. Ta se zida z obdelanimi kamni, stene pa oblagajo z lesom. To delo se skrbno opravlja in napreduje pod njihovimi rokami. Vprašali smo tedaj njihove starešine in jim rekli takole: ›Kdo vam je dal povelje, da zidate to hišo in dokončate obzidje?‹ 10 Tudi smo jih vprašali po njihovih imenih. Da ti stvar naznanimo, smo popisali imena mož, ki so jim na čelu. 11 Tako so nam odgovorili in rekli: ›Služabniki Boga nebes in zemlje smo. Zidamo hišo, ki je bila pozidana že pred tem, pred mnogimi leti. Velik Izraelov kralj jo je zidal in dokončal. 12 Ker pa so naši očetje razjezili Boga nebes, jih je izročil v roke Kaldejca, babilonskega kralja Nebukadnezarja, ki je to hišo razdejal, ljudstvo pa odvedel v izgnanstvo v Babilon. 13 Toda v prvem letu perzijskega kralja Kira je kralj Kir izdal povelje, naj se ta Božja hiša spet pozida. 14 Tudi zlate in srebrne predmete Božje hiše, ki jih je bil Nebukadnezar vzel iz templja, ki je v Jeruzalemu, in jih dal prenesti v tempelj v Babilon, je kralj Kir vzel iz templja v Babilonu in jih izročil možu, Šešbacárju po imenu, ki ga je postavil za upravitelja. 15 Njemu je rekel: Vzemi te predmete, pojdi in jih odloži v tempelj v Jeruzalemu. Tudi Božja hiša naj se pozida na svojem mestu. 16 Nato je ta Šešbacár odšel, položil temelje za Božjo hišo v Jeruzalemu in od tedaj do zdaj se zida, a še ni končana.‹ 17 Zdaj naj se torej, če se kralju zdi primerno, preišče v kraljevi zakladnici tam v Babilonu, ali je kralj Kir kdaj izdal povelje, da se ta Božja hiša v Jeruzalemu pozida; nam pa naj glede tega sporočijo kraljevo odločitev.«
Odgovor kralja Dareja
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Takrat je kralj Darej izdal povelje, naj iščejo v knjižnici v Babilonu, kjer hranijo zaklade. V trdnjavi Ekbátana, ki je v medijski pokrajini, so našli zvitek. Tako je bilo napisano na njegovi notranji strani: »V spomin! – V prvem letu kralja Kira je kralj Kir izdal povelje glede Božje hiše v Jeruzalemu: Hiša naj se pozida kot kraj, kjer se bodo darovale daritve, in tudi njeni temelji naj se utrdijo. Njena višina naj bo šestdeset komolcev in njena širina šestdeset komolcev. Tri vrste naj bodo iz obdelanih kamnov in ena vrsta iz lesa, stroške pa naj poravnajo iz kraljeve hiše. Tudi zlate in srebrne predmete Božje hiše, ki jih je bil Nebukadnezar vzel iz templja v Jeruzalemu in jih odnesel v Babilon, naj vrnejo, da pridejo v jeruzalemski tempelj. Odložijo naj jih na njihovo mesto v Božji hiši.«
»Zdaj bodite torej, Tatenáj, upravitelj onkraj reke, Šetár Boznáj in vajini tovariši, nadzorniki onkraj reke, daleč stran od tam. Pustite, naj se pozida ta Božja hiša. Upravitelj Judeje in Judovi starešine naj pozidajo Božjo hišo na njenem mestu. In jaz sam sem izdal povelje, kako ravnati s tistimi Judovimi starešinami, ki zidajo to Božjo hišo: Tem možem naj stroške natančno in brez odlašanja poravnajo iz kraljevih dohodkov, to je od davkov onkraj reke. Kar je potrebno, namreč junci, ovni in jagnjeta za žgalne daritve Bogu v nebesih, potem pšenica, sol, vino in olje, pa naj dan na dan skrbno izdajajo, kakor porečejo duhovniki. 10 Darujejo naj jih kot prijetno vonjavo Bogu v nebesih in molijo naj za življenje kralja in njegovih sinov. 11 Izdajam pa tudi povelje: Kdor koli prekrši ta odlok, naj iz njegove hiše izderejo bruno, njega samega obesijo in pritrdijo nanj, njegovo hišo pa spremenijo v kup odpadkov. 12 Bog, ki je tam nastanil svoje ime, naj pokonča vsakega kralja ali ljudstvo, ki bi iztegnilo svojo roko, da bi spremenili, uničili Božjo hišo, ki je v Jeruzalemu. Jaz, Darej, sem izdal povelje, in natančno naj se izpolni.«
13 Tatenáj, upravitelj onkraj reke, Šetár Boznáj in njuni tovariši so tedaj do potankosti storili, kakor jim je ukazal kralj Darej. 14 Tako so Judovi starešine uspešno zidali dalje po napovedih prerokov Ageja in Idójevega sina Zaharija. In dokončali so zidavo po zapovedi Izraelovega Boga in po povelju perzijskih kraljev Kira, Dareja in Artakserksa. 15 Dokončali so hišo do tretjega dne meseca adárja, v šestem letu kraljevanja kralja Dareja.
Posvetitev templja in obhajanje pashe
16 Izraelovi sinovi, duhovniki, leviti in preostali sinovi izgnanstva so nato v veselju obhajali posvetitev te Božje hiše. 17 Za posvetitev te Božje hiše so darovali sto juncev, dvesto ovnov, štiristo jagnjet ter dvanajst kozličev po številu Izraelovih rodov, za grehe vsega Izraela. 18 Potem so duhovnike po njihovih vrstah in levite po njihovih oddelkih postavili za službo Božjo v Jeruzalemu, kakor je zapisano v Mojzesovi knjigi.
19 Štirinajsti dan prvega meseca pa so sinovi izgnanstva obhajali pasho. 20 Duhovniki in leviti so se zato vsi hkrati očistili, da bi bili čisti. Žrtvovali so pasho za vse sinove izgnanstva, za svoje brate duhovnike in zase. 21 In jedli so Izraelovi sinovi, tisti, ki so se vrnili iz izgnanstva, in vsi, ki so se z njimi ločili od nečistosti narodov dežele, da bi iskali GOSPODA, Izraelovega Boga. 22 Sedem dni so v veselju obhajali praznik nekvašenega kruha, kajti GOSPOD jih je razveselil, ko jim je naklonil srce asirskega kralja, da je utrdil njihove roke za delo pri Božji hiši Izraelovega Boga.

Psalmi 93

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 93 (92)
Bog je kralj vesoljstva
93 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD kraljuje, oblečen v veličastvo,
GOSPOD je oblečen v moč, opasal se je,
zares, trden je svet, ne bo omahnil.
Tvoj prestol je trden od nekdaj,
ti si od vekomaj.
Reke so se vzdignile, o GOSPOD,
reke so vzdignile svoj glas,
reke so vzdignile svoje pljuskanje.
Bolj kakor glas mnogih voda,
mogočnih morskih valov,
je mogočen GOSPOD na višavah.

Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva;
svetost pristaja tvoji hiši,
GOSPOD, za dolgost dni.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.777, danes: 21.091
Čas izvajanja programa: 0.05s