Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 13

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sklepni opomini in pozdravi
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj prihajam k vam tretjič. Vsaka stvar se bo ugotovila po izjavi dveh ali treh prič. Napovedal sem že in kakor tedaj, med drugim obiskom, tudi zdaj v odsotnosti napovedujem tistim, ki so prej grešili, in vsem drugim: če spet pridem, ne bom prizanašal, saj sami zahtevate dokaz, da v meni govori Kristus. Ta pa do vas ni slaboten, ampak je mogočen med vami. Res, križan je bil v slabotnosti, toda živi iz Božje moči. Tudi mi smo slabotni v njem, a pred vami bomo živi z njim zaradi Božje moči.
Sami se preverite, ali ste verni, in preizkusite se. Ali ne spoznavate, da je Jezus Kristus v vas? Morda pa preizkušnje niste prestali! Upam pa, da spoznavate, da smo jo mi prestali. Boga prosimo, da bi vi ne storili nič hudega. Ni nam do tega, da bi se mi izkazali kot ljudje, ki so prestali preizkušnjo, ampak samo do tega, da bi vi delali dobro, čeprav bi mi veljali za takšne, ki niso prestali preizkušnje. Ničesar namreč ne moremo storiti proti resnici; delamo lahko le za resnico. Veseli smo, kadar smo mi slabotni, vi pa močni. Za to tudi prosimo: za vašo izpopolnitev. 10 To v odsotnosti pišem zato, da ne bom navzoč nastopal ostro, z oblastjo, ki mi jo je dal Gospod, da bi izgrajeval in ne podiral.
11 Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. 12 Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti.
13 Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi!

1. kroniška knjiga 3-4

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Davidovi potomci
(Mt 1,6–12)
3
Tile so Davidovi sinovi, ki so se mu rodili v Hebrónu: prvorojenec Amnón, od Ahinóame iz Jezreéla; drugi Daniel, od Abigájile iz Karmela; tretji Absalom, sin Maáhe, hčere gešúrskega kralja Talmája; četrti Adoníja, sin Hagíte; peti Šefatjá od Abitále; šesti Jitreám od njegove žene Egle. Šest se mu jih je rodilo v Hebrónu; tu je kraljeval sedem let in šest mesecev; triintrideset let pa je kraljeval v Jeruzalemu.
V Jeruzalemu pa so se mu rodili tile: Šimá, Šobáb, Natán in Salomon, štirje od Amiélove hčere Batšébe, dalje Jibhár, Elišamá, Elifélet, Nogah, Nefeg, Jafíja, Elišamá, Eljadá, Elifélet, devet. Vsi ti so Davidovi sinovi brez sinov stranskih žen; Tamara pa je bila njihova sestra.
10 Salomonov sin je bil Roboám. Njegov sin je bil Abíja, njegov sin Asá, njegov sin Józafat, 11 njegov sin Jorám, njegov sin Ahazjá, njegov sin Joáš, 12 njegov sin Amacjá, njegov sin Azarjá, njegov sin Jotám, 13 njegov sin Aház, njegov sin Ezekíja, njegov sin Manáse, 14 njegov sin Amón in njegov sin Jošíja. 15 Jošíjevi sinovi so prvorojenec Johanán, drugi Jojakím, tretji Sedekíja, četrti Šalúm. 16 Jojakímova sinova sta njegov sin Jojahín in Sedekíja. 17 Sinovi Jojahína, ujetnika, so njegov sin Šealtiél, 18 Malkirám, Pedajá, Šenacár, Jekamjá, Hošamá in Nedabjá. 19 Pedajájeva sinova sta Zerubabél in Šimí. Zerubabélova sinova sta Mešulám in Hananjá; njuna sestra je bila Šelomíta; 20 dalje Hašubá, Ohel, Berehjá, Hasadjá, Jušáb Hesed, pet. 21 Hananjájevi sinovi so Pelatjá in njegov sin Ješajá, njegov sin Refajá, njegov sin Arnán, njegov sin Obadjá, njegov sin Šehanjá. 22 Šehanjájev sin je Šemajá. Šemajájevi sinovi so Hatúš, Jigál, Baríah, Nearjá in Šafát, šest. 23 Nearjájevi sinovi so Eljoenáj, Hizkijá in Azrikám, trije. 24 Eljoenájevi sinovi so Hodavjá, Eljašíb, Pelajá, Akúb, Johanán, Delajá in Ananí, sedem.
Judovi potomci
4
Judovi sinovi so Perec, Hecrón, Karmí, Hur in Šobál. Šobálov sin Reajá je imel sina Jahata, Jahat pa sinova Ahumája in Lahada. To so rodbine Corčanov. Tile so Etámovi sinovi: Jezreél, Jišmá, Jidbáš, njihovi sestri pa je bilo ime Haclelpóni. Penuél je bil oče Gedórja, Ezer oče Hušája. To so sinovi Hura, Efrátinega prvorojenca, očeta Betlehema.
Ašhúr, oče Tekóe, je imel dve ženi, Helo in Naáro. Naára mu je rodila Ahuzáma, Heferja, Timníja in Ahaštaríja; to so Naárini sinovi. Helini sinovi pa so Ceret, Cohar in Etnán. Koc je bil oče Anúba in Cobebája ter rodbin Harúmovega sina Aharhéla. Jabéc je bil bolj slaven kakor njegovi bratje. Njegova mati mu je dala ime Jabéc, ker je rekla: »V bolečini sem ga rodila.« 10 Jabéc pa je klical k Izraelovemu Bogu in rekel: »O, da me vendar blagosloviš in povečaš moje ozemlje; naj bo tvoja roka z menoj, da me obvaruješ pred nesrečo, da me ne zadene bolečina!« In Bog je naklonil, kar je prosil.
11 Šuhájev brat Kelúb je imel sina Mehírja, ki je bil Eštónov oče. 12 Eštón je imel sinove Betrafája, Paséaha in Tehinája, očeta Ir Naháša; to so možje iz Rehe. 13 Kenázova sinova sta Otniél in Serajá. Otniélov sin je Hatát. 14 Meonotáj je imel sina Ofrája, Serajá pa sina Joába, očeta Ge Harašíma; bili so namreč obrtniki. 15 Sinovi Jefunéjevega sina Kaléba so Iru, Elá in Náam. Elájevi sinovi: ... in Kenáz. 16 Jehalelélovi sinovi so Zif, Zifá, Tirjá in Asarél. 17-18 Ezrájevi sinovi so Jeter, Mered, Efer in Jalón. Tile so sinovi faraonove hčere Bitje, ki jo je vzel Mered. Spočela in rodila je Mirjáma, Šamája in Jišbáha, Eštemóovega očeta. Njegova žena Judinja pa je rodila Jereda, Gedórjevega očeta, Heberja, Sohójevega očeta, in Jekutiéla, Zanóahovega očeta. 19 Sinovi Hodijájeve žene, Nahamove sestre, so Keílin oče Garmít in Eštemóa, Maahčán. 20 Šimónovi sinovi so Amnón, Hanánov sin Riná in Tilón. Jišíjeva sinova sta Zohét in Ben Zohét. 21 Sinovi Judovega sina Šelája so Er, Lehájev oče, in Ladá, Marešájev oče, in rodbine izdelovalcev bisusa v Bet Ašbéi, 22 dalje Jokím in možje iz Kozébe pa še Joáš in Saráf, ki so gospodovali nad Moábom in se vrnili v Betlehem: to so stare stvari. 23 Ti so bili lončarji in so bivali v Netaímu in Gedêri. Tam so bivali pri kralju v njegovi službi.
Simeonovi potomci
24 Simeonovi sinovi so Nemuél, Jamín, Jaríb, Zerah in Šaúl. 25 Njegov sin je Šalúm, njegov sin Misbám, njegov sin Mišmá. 26 Mišmájevi potomci so njegov sin Hamuél, njegov sin Zakúr, njegov sin Šimí. 27 Šimí je imel šestnajst sinov in šest hčerá. Njegovi bratje pa niso imeli veliko otrok. Vse njihove rodbine se niso tako množile, da bi dosegle Judove sinove. 28 Prebivali so v Beeršébi, Moládi, Hacár Šuálu, 29 Baáli, Ecemu, Eltoládu, 30 Betuélu, Hormi, Ciklágu, 31 Bet Markabótu, Hacár Susímu, Bet Biríju in Šaarájimu. To so njihova mesta do Davidovega kraljevanja. 32 Njihova naselja so bila Etám, En Rimón, Tohen in Ašán, pet mest, 33 dalje vse njihove vasi, ki so bile okrog teh mest, tja do Báala. To so bila njihova prebivališča. Imeli so tudi svoj rodovnik.
34 Mešobáb, Jamléh, Amacjájev sin Jošá, 35 Joél, Jehú, sin Jošibjája, sinú Serajája, Asiélovega sina, 36 Eljoenáj, Jaakóba, Ješohája, Asajá, Adiél, Jesimiél, Benajá 37 in Zizá, sin Šifíja, sinú Alóna, sinú Jedajája, sinú Šimríja, sinú Šemajája: 38 ti poimensko omenjeni so bili voditelji v svojih rodbinah; njihove družine so se močno povečale. 39 Šli so k vhodu v Gedór, do vzhodne strani doline, da bi poiskali pašnikov za svojo drobnico. 40 Našli so obilno in dobro pašo. Dežela je bila zelo razsežna, tiha in mirna, kajti prejšnji tamkajšnji prebivalci so bili Hamovega rodu. 41 V dneh Judovega kralja Ezekíja pa so prišli ti poimensko popisani, udarili po njihovih šotorih, pa tudi po Meunéjcih, ki so jih našli tam, jih z zakletvijo pokončali do tega dne ter se nastanili na njihovem mestu; kajti tam je bila paša za njihovo drobnico. 42 Nekaj izmed njih, izmed Simeonovih sinov, petsto mož, je šlo na gorovje Seír. Na čelu so jim bili Pelatjá, Nearjá, Refajá in Uziél, Jišíjevi sinovi. 43 Pobili so ostanek pobeglih Amalečanov in se tam naselili do tega dne.

Sofonija 1

Sofonija :Uvod 1 2 3

SOFONIJA
Vesoljna sodba
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila Sofoniju, sinu Kušíja, sinú Gedaljája, sinú Amarjája, sinú Ezekíja, v dneh Jošíja, Amónovega sina, Judovega kralja.

Pospravil bom, vse bom pospravil
z obličja zemlje, govori GOSPOD.
Pospravil bom ljudi in živali,
pospravil bom ptice neba
in ribe morja,
ki so spotika za krivičnike,
da, iztrebil bom ljudi
z obličja zemlje, govori GOSPOD!
Iztegnil bom svojo roko proti Judu
in proti vsem jeruzalemskim prebivalcem,
iztrebil bom iz tega kraja ostanek Báala,
imena žrecev s svečeniki,
tiste, ki po strehah častijo nebesno vojsko,
in častilce, ki prisegajo pri GOSPODU
in ki prisegajo pri Milkómu,
tiste, ki odstopajo od GOSPODA,
ki ne iščejo GOSPODA in ne sprašujejo po njem.

Umolknite pred obličjem Gospoda BOGA,
kajti blizu je dan GOSPODOV!
Da, GOSPOD je pripravil klavno daritev,
posvetil je svoje povabljence.
Proti dvorjanom
Na dan GOSPODOVE klavne daritve
bom kaznoval kneze in kraljeve sinove,
vse, ki se oblačijo, kakor se oblačijo tujci.
Tisti dan bom kaznoval
vse, ki skačejo čez prag
in polnijo hišo svojega gospodarja
z nasiljem in s prevaro.
Proti trgovcem
10 Tisti dan, govori GOSPOD,
bo glas vpitja od Ribjih vrat,
tuljenje iz Novega mesta
in veliko podiranje s hribov.
11 Tulite, prebivalci Maltarke,
ker je uničeno vse kramarsko ljudstvo,
iztrebljeni so vsi, ki so tehtali srebro!
Proti zakrknjencem
12 Tisti čas bom preiskal Jeruzalem s svetilkami
in bom kaznoval može,
ki so otrpnili na svojih drožeh
in pravijo v svojem srcu:
»GOSPOD ne more storiti nič dobrega
in nič hudega!«
13 Njihovo imetje bo zaplenjeno
in njihove hiše bodo razdejane.
Sezidali so hiše,
a ne bodo prebivali v njih,
nasadili so vinograde,
a ne bodo pili vina iz njih.
GOSPODOV dan
14 Blizu je GOSPODOV véliki dan,
blizu je in zelo hiter.
Glas GOSPODOVEGA dneva bo turoben,
tam bo stokal celo junak.
15 Tisti dan bo dan jeze,
dan stiske in tesnobe,
dan razdejanja in pustošenja,
dan teme in mraka,
dan oblakov in megle,
16 dan roga in bojnega krika
nad utrjenimi mesti
in nad visokimi utrdbami.

17 Spravil bom ljudi v stisko,
da bodo tavali kakor slepi,
ker so grešili zoper GOSPODA.
Njihova kri bo razpršena kakor prah
in njihov sok kakor blato.
18 Niti njihovo srebro niti njihovo zlato
jih ne bo moglo rešiti
na dan GOSPODOVE jeze,
v ognju njegovega srda
bo použita vsa zemlja,
kajti naredil bo konec
vsem prebivalcem zemlje.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.875, danes: 22.893
Čas izvajanja programa: 0.06s