Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Timoteju 4

2. pismo Timoteju :Uvod 1 2 3 4

4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi in njegovem kraljestvu: Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke. Ti pa bodi v vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo.
Jaz se namreč že izlivam kot pitna daritev in napočil je trenutek mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev.
Osebna navodila
Potrudi se in čim prej pridi k meni. 10 Demá me je namreč zapustil, ker je vzljubil ta svet. Odpotoval je v Tesaloníko, Kreskens v Galatijo in Tit v Dalmacijo. 11 Samo Luka je pri meni. Vzemi Marka in ga pripelji s seboj, ker mi zelo koristi za službo. 12 Tihika pa sem poslal v Efez. 13 Ko prideš, mi prinesi popotni plašč, ki sem ga pustil v Troádi pri Karpu, in knjige, zlasti pergamente. 14 Kovač Aleksander mi je prizadel veliko hudega. Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. 15 Tega se tudi ti varuj, ker zelo nasprotuje našim naukom.
16 Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. 17 K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. In tako sem bil rešen iz levjega žrela. 18 Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov! Amen.
Sklepni pozdrav
19 Pozdravi Prisko in Ákvila in Onezíforjevo družino. 20 Erást je ostal v Korintu, Trofima pa sem bolnega pustil v Miletu. 21 Pohiti, da prideš pred zimo. Pozdravljajo te Evbúl in Pudent in Lin in Klavdija in vsi bratje. 22 Gospod naj bo s tvojim duhom. Milost z vami!

Jeremija 11-12

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jeremija in besede zaveze
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, rekoč: Poslušajte besede te zaveze. Govôri jih Judovim možem in jeruzalemskim prebivalcem. Reci jim: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog. Preklet bodi vsak, kdor ne posluša besed te zaveze, ki sem jo zapovedal vašim očetom tisti dan, ko sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, iz talilnice železa, in rekel: Poslušajte moj glas in delajte vse tako, kakor vam zapovedujem. Tako boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog, da izpolnim prisego, ki sem jo dal vašim očetom, da jim dam deželo, v kateri se cedita mleko in med, kakor ta dan. Tedaj sem odgovoril in rekel: »Velja, GOSPOD
Prelom zaveze
Potem mi je rekel GOSPOD: Oznani vse te besede v Judovih mestih in po jeruzalemskih ulicah; reci: Poslušajte besede te zaveze in jih izpolnjujte. Kajti vaše očete sem od tistega dne, ko sem jih pripeljal iz egiptovske dežele, pa do tega dne nenehno najresneje opominjal, rekoč: Poslušajte moj glas. Pa niso poslušali ne nastavili ušesa, ampak je vsak hodil v trmi svojega hudobnega srca. Zato sem poslal nadnje vse besede te zaveze, katero sem jim ukazal izpolnjevati, pa je niso izpolnjevali.
GOSPOD mi je še rekel: Zarota je med Judovimi možmi in jeruzalemskimi prebivalci: 10 vrnili so se h krivdam svojih davnih očetov, ki niso marali poslušati mojih besed; hodili so za drugimi bogovi in jim služili. Izraelova in Judova hiša sta prelomili zavezo, ki sem jo sklenil z njihovimi očeti. 11 Zato tako govori GOSPOD: Glej, spravim nadnje nesrečo, ki ji ne bodo mogli uteči. In če bodo vpili k meni, jih ne bom uslišal. 12 Judova mesta in jeruzalemski prebivalci naj gredo in vpijejo k bogovom, katerim so zažigali kadilo. A nikakor jim ne bodo mogli pomagati ob času njihove nesreče! 13 Tvoji bogovi, Juda, so postali številni kakor tvoja mesta, in kolikor je ulic v Jeruzalemu, toliko oltarjev ste postavili sramoti, oltarjev, na katerih zažigate kadilo Báalu.
14 Ti pa ne moli za to ljudstvo in ne povzdiguj svoje mile prošnje in molitve, ker jih ne bom uslišal, ko bodo klicali k meni spričo svoje nesreče. 15 Kaj hoče moja ljuba v moji hiši s svojimi sramotnimi dejanji? Ali bodo zaobljube in posvečeno meso mogli odvrniti nesrečo od tebe? Se tedaj moreš veseliti? 16 »Zeleno oljko z lepimi sadeži in bujno rastjo« te je nekoč imenoval GOSPOD. A s hrumom velikega viharja bom zažgal ogenj na njej, da ji bodo veje zgorele. 17 GOSPOD nad vojskami te je zasadil, a ti je zagrozil z nesrečo zavoljo hudobije, ki jo počenjata Izraelova in Judova hiša, da me jezita, ko zažigata kadilo Báalu.
Jeremija preganjajo v Anatótu
18 GOSPOD mi je dal spoznati in tako sem spoznal;
takrat si mi razkril njihova dejanja.
19 Bil sem kakor krotko jagnje,
ki ga peljejo v zakol.
Nisem vedel, da so kovali
naklepe proti meni:
»Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred
in iztrebimo ga iz dežele živih,
da njegovo ime ne bo več ostalo v spominu.«
20 GOSPOD nad vojskami, ti sodiš pravično,
preizkušaš obisti in srce,
naj vidim tvoje maščevanje nad njimi,
saj sem tebi zaupal svojo pravdo.
21 Zato tako govori GOSPOD proti ljudem v Anatótu: Tiste, ki ti strežejo po življenju in govorijo: »Ne prerokuj v GOSPODOVEM imenu, sicer umreš od naših rok« – 22 zato tako govori GOSPOD nad vojskami – glej, tiste bom kaznoval; mladi umrejo pod mečem, njihovi sinovi in hčere umrejo od lakote. 23 Nobeden izmed njih ne preostane. Kajti nesrečo pripeljem nad ljudi v Anatótu, leto njihovega kaznovanja.
Jeremija se pritožuje Bogu
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti, GOSPOD, imaš prav,
kadar koli se pravdam s teboj,
vendar bi o nekaterih sodbah rad govoril s teboj:
Zakaj je pot krivičnih uspešna?
Zakaj žive v miru vsi, ki izdajalsko izdajajo?
Zasadil si jih, pognali so korenine,
rastejo in dajejo sad.
Blizu si njihovim ustom,
a daleč od njihovega srca.
Ti, GOSPOD, me poznaš, me vidiš,
preizkusil si moje srce, da je s tabo.
Izloči jih kakor ovce za zakol,
določi jih za dan poboja.
Doklej naj žaluje dežela,
se suši zelišče po vsem polju?
Zaradi hudobije njenih prebivalcev
poginjajo živina in ptice,
ker pravijo: »Ne vidi naše prihodnosti.«
Bog odgovarja preroku
Če te je upehala že tekma s pešci,
kako boš tekmoval s konji?!
Če se le v mirni deželi čutiš varnega,
kaj boš počel v goščavi Jordana?
Kajti celo tvoji bratje in hiša tvojega očeta,
celo ti so te izdali,
tudi ti vpijejo za tabo na vse grlo.
Ne verjemi jim,
čeprav lepo govorijo s tabo!
GOSPODOVA žalostinka o razdejanju dežele
Zapustil sem svojo hišo,
zavrgel svojo dediščino,
ljubljenko svojega srca sem dal
v roke njenih sovražnikov.
Moja dediščina je postala zame
kakor lev v gozdu.
Proti meni je vzdignila svoj glas,
zato jo sovražim.
Moja dediščina mi je kakor pisana roparica,
ptice roparice, spravite se nanjo!
Dajte, zberite se, vse poljske živali,
pridite žret.
10 Veliko pastirjev pustoši moj vinograd,
mendrajo moj delež,
spreminjajo moj ljubljeni delež
v opustelo puščavo.
11 V pustinjo ga spreminjajo,
opustel žaluje po meni.
Vsa dežela je opustošena,
a nihče si tega ne jemlje k srcu.
12 Čez vse goljave v puščavi
vdirajo pokončevalci;
kajti GOSPOD ima meč, ki žre
od enega do drugega konca dežele,
nobeno meso nima miru.
13 Sejejo pšenico, žanjejo trnje,
mučijo se, pa nič ne dosežejo.
Osramočeni so pri svojih žetvah
zaradi GOSPODOVE srdite jeze.
Sodba in rešitev sosednih narodov
14 Tako govori GOSPOD o vseh mojih hudobnih sosedih, ki segajo po dediščini, ki sem jo dal svojemu ljudstvu Izraelu: »Glej, izrujem jih iz njihove dežele in Judovo hišo izrujem iz njihove srede. 15 Potem ko jih izrujem, se jih bom spet usmilil in jih pripeljal nazaj, vsakega v njegovo dediščino in vsakega v njegovo deželo. 16 Če se potem dobro naučijo poti mojega ljudstva, da bodo prisegali pri mojem imenu: ›Kakor živi GOSPOD‹, kakor so učili moje ljudstvo prisegati pri Báalu, tedaj se bodo nastanili sredi mojega ljudstva. 17 Če pa ne bodo poslušali, bom takšen narod neusmiljeno izruval in uničil,« govori GOSPOD.

Psalmi 124

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 124 (123)
Pomoč v imenu Božjem
124 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidova stopniška pesem.
Ko ne bi bil GOSPOD tisti, ki je bil za nas
– naj vendar reče Izrael,
ko ne bi bil GOSPOD tisti, ki je bil za nas,
ko so ljudje vstajali zoper nas,
tedaj bi nas bili žive pogoltnili
v svoji srditi jezi zoper nas;
tedaj bi nas bile odnesle vode,
hudournik bi bil tekel čez nas;
tedaj bi bile tekle čez nas
deroče vode.

Slavljen bodi GOSPOD, ki nas ni izročil
njihovim zobem v plen.
Naša duša je kakor ptica,
ki se je rešila iz zanke lovcev;
zanka se je pretrgala,
in mi smo se rešili.
Naša pomoč je v imenu GOSPODOVEM,
ki je naredil nebo in zemljo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.524, danes: 8.759
Čas izvajanja programa: 0.07s