Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 17,1-15

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel v Tesaloníki
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potovala sta skoz Amfípolo in Apolonijo ter prispela v Tesaloníko, kjer so Judje imeli shodnico. Pavel je po svoji navadi šel mednje in tri sobote zapovrstjó razpravljal z njimi. Iz Pisem jim je razlagal in dokazoval, da je Mesija moral trpeti in vstati od mrtvih. »Ta Mesija,« je govoril, »ki vam ga jaz oznanjam, je Jezus.« Nekateri od njih so se dali prepričati in so se pridružili Pavlu in Silu, prav tako pa tudi precéj Grkov, ki so častili Boga, med njimi nemalo uglednih žená. Judje so besneli od nevoščljivosti. Najeli so si nekaj izprijencev, ki so postopali po trgu, ter z njimi zanetili nemir in razgrajali po mestu. Pridrli so pred Jazonovo hišo, ko so iskali Pavla in Sila, da bi ju odgnali pred skupščino. Ko ju niso našli, so Jazona in nekaj bratov odvlekli pred mestne načelnike in kričali: »Ti ljudje, ki svet postavljajo na glavo, so zdaj prišli tudi k nam in Jazon jih gosti. Vsi ti ljudje ravnajo v nasprotju s cesarjevimi postavami in trdijo, da je kralj nekdo drug – Jezus.« S temi besedami so nahujskali množico in mestne načelnike. Jazon in drugi so morali plačati varščino, nato so jih izpustili.
Pavel in Sila v Beróji
10 Takoj ko se je znočilo, so bratje Pavla in Sila odpravili v Berójo. Ko sta prispela tja, sta odšla v judovsko shodnico. 11 Tamkajšnji Judje so bili bolj prijazni od onih v Tesaloníki. Z veliko naklonjenostjo so sprejeli besedo in vsak dan preiskovali Pisma, če je res tako. 12 Mnogi med njimi so sprejeli vero in tudi nemalo uglednih grških žená in mož. 13 Ko pa so Judje v Tesaloníki izvedeli, da Pavel tudi v Beróji oznanja Božjo besedo, so prišli tudi tja, da bi vznemirili in nahujskali množice. 14 Tedaj so bratje nemudoma pospremili Pavla, da je odpotoval do morja; Sila in Timótej pa sta ostala v Beróji. 15 Spremljevalci so Pavla pripeljali do Aten; nato so se vrnili z naročilom, naj Sila in Timótej čim prej prideta za njim.

Sodniki 6

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Midjánci zatirajo Izraelce
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelovi sinovi so delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Zato jih je GOSPOD dal za sedem let v roke Midjáncem. Midjánska roka je prevladala nad Izraelom in iz strahu pred Midjánci so si Izraelovi sinovi uredili gorske globeli, votline in zaklonišča. Zgodilo se je tudi, da so Izraelci posejali, prišli pa so Midjánci, Amalečani in sinovi Vzhoda, da bi šli nadnje. Utaborili so se ob njih in jim pokončali pridelke zemlje, vse do vhoda v Gazo. V Izraelu niso pustili nič živeža in tudi ne drobnice, goveda in oslov. Kajti prihajali so s svojo živino in s svojimi šotori, vstopali so številni kakor kobilice. Bilo jih je mnogo in brez števila je bilo njihovih kamel. Prihajali so v deželo in jo pustošili. Tako je Izrael zaradi Midjáncev silno obubožal in Izraelovi sinovi so klicali h GOSPODU.
Ko so Izraelovi sinovi vpili h GOSPODU zaradi Midjáncev, je GOSPOD poslal Izraelovim sinovom moža, preroka. Ta jim je rekel: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Jaz sem vas pripeljal iz Egipta in vas odpeljal iz hiše sužnosti. Rešil sem vas egiptovske roke, iz rok teh, ki so vas stiskali. Izpred vas sem jih pregnal in vam dal njihovo deželo.‹ 10 Rekel sem vam tudi: ›Jaz sem GOSPOD, vaš Bog. Ne bojte se bogov Amoréjcev, v katerih deželi prebivate.‹ Vendar niste poslušali mojega glasu.«
Bog pokliče Gideóna
11 Tedaj je prišel GOSPODOV angel in se usedel pod terebinto v Ofri, last Abiézerjevca Joáša. Njegov sin Gideón je v stiskalnici s palico otepal pšenico, da bi jo spravil na varno pred Midjánci. 12 Tedaj se mu je prikazal GOSPODOV angel in mu rekel: »GOSPOD s teboj, močni junak!« 13 Gideón mu je rekel: »Toda, moj gospod, če je GOSPOD z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo? Kje so vsa njegova čudežna dela, o katerih so nam pripovedovali naši očetje, ko so rekli: ›Ali nas ni GOSPOD izpeljal iz Egipta?‹ Zdaj pa nas je GOSPOD zavrgel in izročil v roke Midjáncem.« 14 GOSPOD se je obrnil k njemu in rekel: »Pojdi v tej svoji moči in rešil boš Izraela iz rok Midjáncev. Ali te ne pošiljam jaz sam?« 15 Rekel mu je: »Toda, moj gospod, s čim bom rešil Izraela? Glej, moja rodbina je najrevnejša v Manáseju in jaz sem poslednji v hiši svojega očeta.« 16 GOSPOD pa mu je rekel: »Jaz bom s teboj. Pobil boš Midjánce kakor enega moža.« 17 Rekel mu je: »Če sem našel milost v tvojih očeh, mi daj znamenje, da si ti, ki govoriš z menoj! 18 Prosim te, ne hodi od tod, dokler se ne vrnem k tebi, prinesem svoj dar in ga postavim predte!« Rekel mu je: »Ostanem, dokler se ne vrneš.«
19 Tedaj je Gideón odšel, pripravil kozjega mladiča in nekvašenega kruha iz škafa moke. V košaro je položil meso in vlil juho v lonec. Vse to je odnesel k njemu pod terebinto in daroval. 20 Božji angel mu je tedaj rekel: »Vzemi meso in nekvašeni kruh in ju položi na to skalo, juho pa zlij proč!« Storil je tako. 21 GOSPODOV angel je tedaj vzel konec palice v svojo roko in se dotaknil mesa in nekvašenega kruha. Iz skale je tedaj švignil ogenj in použil meso in nekvašeni kruh; GOSPODOV angel pa je odšel izpred njegovih oči. 22 Tedaj je Gideón videl, da je bil GOSPODOV angel. In Gideón je rekel: »Gorje, Gospod BOG, kajti videl sem GOSPODOVEGA angela iz obličja v obličje.« 23 GOSPOD pa mu je rekel: »Mir s teboj, nikar se ne boj! Ne boš umrl.« 24 Tedaj je Gideón tam postavil oltar GOSPODU in ga imenoval »GOSPOD je mir.« Do tega dne je še vedno v Ofri Abiézerjevcev.
Gideón razdre Báalov oltar
25 Še tisto noč mu je GOSPOD rekel: »Vzemi mladega junca od svojega očeta in drugega sedemletnega junca ter podri Báalov oltar, last tvojega očeta. Posekaj tudi ašero, ki je ob njem. 26 Na vrhu te utrdbe zgradi po vzoru oltar GOSPODU, svojemu Bogu! Nato vzemi drugega junca in ga daruj kot žgalno daritev z lesom ašere, ki jo boš posekal.« 27 Gideón je vzel deset mož izmed svojih hlapcev in storil, kakor mu je GOSPOD govoril. Ker pa se je bal hiše svojega očeta in mož v mestu, tega ni storil podnevi, ampak ponoči.
28 Ko so možje mesta zjutraj vstali, glej, je bil Báalov oltar podrt in ašera ob njem posekana, drugi junec pa darovan na postavljenem oltarju. 29 Tedaj so rekli možje drug drugemu: »Kdo je to storil?« Po preiskovanju in poizvedovanju so rekli: »Joášev sin Gideón je to storil!« 30 Nato so možje mesta rekli Joášu: »Privedi ven svojega sina! Umreti mora, ker je podrl Báalov oltar in ker je posekal ašero ob njem.« 31 Joáš pa je rekel vsem, ki so se ustavili pri njem: »Mar hočete braniti Báala? Ali ga hočete vi rešiti? Kdor se bo bojeval zanj, bo do jutra mrtev. Če je bog, naj se bojuje sam zase, ker je podrt njegov oltar.« 32 Tako so tisti dan Gideóna imenovali Jerubáal, kajti rekli so: »Naj se Báal bojuje proti njemu, ker je porušil njegov oltar.«
Priprave na boj z Midjánci
33 Vsi Midjánci, Amalečani in sinovi Vzhoda so se tedaj zbrali skupaj, šli na drugo stran in se utaborili v Jezreélski dolini. 34 GOSPODOV duh je tedaj navdal Gideóna in zatrobil je v rog in poklical Abiézerjevce, naj mu sledijo. 35 Po vsem Manáseju je razposlal glasnike in tudi te poklical, naj mu sledijo. Odposlal je glasnike tudi v Aser, Zábulon in Neftáli, in šli so jim naproti.
36 Gideón je rekel Bogu: »Če res hočeš rešiti Izraela po moji roki, kakor si govoril, 37 glej, položim ovčje runo na mlatišče. Če bo rosa samo na runu, po vsej zemlji pa suho, bom vedel, da boš zagotovo rešil Izraela po moji roki, kakor si govoril.« 38 In zgodilo se je tako. Ko je drugo jutro zarana vstal in ožel runo, je iz runa iztisnil roso, za polno čašo vode. 39 Potem je Gideón rekel Bogu: »Naj se ne vname tvoj srd zoper mene, če bom še enkrat spregovoril. Naj poizkusim, prosim, še enkrat z runom. Naj bo tokrat suho samo na runu, po vsej zemlji pa rosa.« 40 In Bog je tisto noč storil tako. Bilo je suho samo na runu, po vsej zemlji pa je bila rosa.

Job 36,1-23

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ponižanje človeka očiščuje
36 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je Elihú nadaljeval in rekel:
Počakaj še malo, da ti razložim,
kajti še imam besed Bogu v prid!
Od daleč bom jemal svoje znanje,
da bom zagotovil svojemu Stvarniku pravičnost.
Saj moje besede res niso prevara,
človek s popolnim spoznanjem je pri tebi.

Glej, Bog je močan in ne odstopa,
močan je in silnega duha.
Krivičnika ne ohranja pri življenju,
zatiranim pa vrača pravico.
Od pravičnih ne obrača svojih oči,
temveč jih jemlje na prestol za kralje,
postavlja jih za vselej in uživajo ugled.
Če pa so vklenjeni v železje,
zvezani z vrvmi ponižanja,
jim kaže njihova dela
in pregrehe, ker se prevzemajo.
10 Odpira jim uho, da jih vzgaja,
govori jim, naj se odvrnejo od zla.
11 Če poslušajo in ubogajo,
dopolnijo svoje dni v sreči,
svoja leta v veselju.
12 Če pa ne poslušajo, odidejo v usmrtitev,
izdihnejo brez spoznanja.

13 Izsiljevalci se vdajajo jezi,
ne kličejo na pomoč, ko jih vklepa.
14 Njihova duša umre v cvetu mladosti,
njihovo življenje med vlačugami.
15 Ponižanega pa rešuje s ponižanjem,
s stisko jim odpira uho.
Elihú svari pred nasiljem
16 Tudi izzivanje iz ust tvojega nasprotnika
je bilo sproščeno govorjenje brez trdne podlage
in spokojnost tvoje mize je bila sočna omaka.
17 Kakor si bil poln krivične sodbe,
tako bodo podprli pravično sodbo.
18 Naj te jeza ne zapelje v izsiljevanje
in visoka odkupnina naj te ne zavaja!
19 Mar bi se pokazala tvoja moč brez stiske
in vseh tistih, ki se ponašajo z močjo?
20 Nikar si ne žêli noči,
da bi nastopila ljudstva namesto njih!
21 Varuj se, ne obračaj se k zlu,
kajti za to si se odločil v sili.
22 Glej, Bog je vzvišen v svoji moči,
kdo je učitelj kakor on?
23 Kdo mu predpisuje pot
in kdo mu sme reči: »Naredil si krivico!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.284, danes: 20.598
Čas izvajanja programa: 0.05s