Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Efežanom 4,1-16

Pismo Efežanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Opomin k edinosti
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.
Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato je rečeno:
Povzpel se je na višavo, ujete peljal ujetnike,
dal je darove ljudem.
Kaj pa pomeni beseda Povzpel se je, če ne to, da se je prej spustil v spodnje kraje zemlje? 10 On, ki se je spustil, je isti, ki se je vzdignil čez vsa nebesa, da bi napolnil vse. 11 In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastirji in učitelji, 12 da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, 13 dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. 14 Tako ne bomo več nedorasli otroci, ki jih premetava in kot valove razburka vsak veter nauka v človeški zvijačnosti in pretkanosti, v blodnem zavajanju. 15 Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rastli vanj, ki je glava, Kristus. 16 Iz njega dobiva rast celotno telo, združeno in spojeno z njim, ob sodelovanju celotnega veziva, po delovanju, v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi samega sebe v ljubezni.

Ezekiel 10-11

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Novo videnje Božjega voza
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Videl sem: glej, na oboku, ki je bil nad glavo kerubov, je bilo nekaj kakor kamen safir; nekaj, kar je bilo po obliki podobno prestolu, se je prikazalo nad njimi. Rekel je možu v platnenem oblačilu; rekel je: Stopi v prostor med kolesjem pod kerubom, napolni si obe roki z žarečim ogljem iz prostora med kerubi in ga raztresi nad mesto!
Vstopil je pred mojimi očmi. Kerubi so stali na južni strani hiše, ko je mož vstopil. Oblak je napolnil notranji dvor in GOSPODOVO veličastvo se je vzdignilo iznad kerubov proti pragu hiše. Hiša se je napolnila z oblakom in dvor je bil poln sija GOSPODOVEGA veličastva. Šum peruti kerubov je bilo slišati do zunanjega dvora kakor glas Boga Mogočnega, ko govori.
Ko je zapovedal možu v platnenem oblačilu in rekel: »Vzemi ognja iz prostora med kolesjem, iz prostora med kerubi«, je ta vstopil in se postavil poleg kolesa. Kerub je iztegnil roko iz prostora med kerubi proti ognju, ki je bil v prostoru med kerubi, ga vzel in položil v obe roki temu, ki je bil oblečen v platno. Ta ga je vzel in stopil ven. Tedaj se je pod perutmi kerubov prikazalo nekaj človeški roki podobnega.
Videl sem: glej, štiri kolesa so bila poleg kerubov, eno kolo poleg vsakega keruba. Kolesa so bila videti kakor bleščeč taršíški kamen. 10 Njihov videz je bil pri vseh štirih enak: kot da bi bilo eno kolo sredi drugega. 11 Kadar so se premikala, so se mogla premikati v vse štiri smeri in med premikanjem niso spreminjala smeri; kamor se je namreč obrnilo glavno, tja so šla za njim. Med premikanjem niso spreminjala smeri. 12 Célo njihovo telo, hrbet, roke, peruti in kolesa so bili krog in krog polni oči, tudi kolesa vseh štirih. 13 Kolesa so dobila, kakor sem sam slišal, ime kolesje. 14 Vsako bitje je imelo štiri obraze: prvi obraz je bil obraz vola, drugi obraz je bil obraz človeka, tretji je bil obraz leva in četrti obraz orla.
15 Kerubi so se vzdignili – to je bilo živo bitje, ki sem ga videl ob reki Kebár. 16 Ko so hodili kerubi, so se premikala tudi kolesa poleg njih; ko so kerubi razpeli peruti, da bi se vzdignili s tal, se tudi kolesa niso odmaknila od njih. 17 Ko so stali, so tudi ona stala; ko pa so se vzdignili, so se vzdignila z njimi, ker je bil duh živega bitja v njih.
Božje veličastvo zapusti tempelj
18 Tedaj je GOSPODOVO veličastvo odšlo s praga hiše in se ustavilo nad kerubi. 19 Kerubi so razpeli peruti in se pred mojimi očmi vzdignili s tal. Pri njihovem odhodu so bila tudi kolesa z njimi. Ustavili so se ob vhodu vzhodnih vrat GOSPODOVE hiše in veličastvo Izraelovega Boga je bilo zgoraj nad njimi.
20 To je bilo živo bitje, ki sem ga videl pod Izraelovim Bogom ob reki Kebár; spoznal sem, da so to kerubi. 21 Vsak je imel štiri obraze, vsak štiri peruti; pod njihovimi perutmi je bilo nekaj človeškim rokam podobnega. 22 O podobi njihovih obrazov pa to: bili so isti obrazi, ki sem jih videl ob reki Kebár – taki so bili videti. Šli so vsi naravnost naprej.
Obsodba slabih svetovalcev
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj me je duh vzdignil in me odpeljal k vzhodnim vratom GOSPODOVE hiše, ki gledajo proti vzhodu. In glej, pri vhodu vrat je bilo petindvajset mož. Med njimi sem videl Azúrjevega sina Jaazanjája in Benajájevega sina Pelatjája, višja uradnika ljudstva. GOSPOD mi je rekel: Sin človekov, to so možje, ki snujejo zlo in delijo hudobne nasvete v tem mestu. Govorijo: »Ni že čas, da bi zidali hiše? Mesto je lonec, mi pa smo meso.« Zato prerokuj proti njim, prerokuj, sin človekov!
Tedaj je šinil vame GOSPODOV duh in mi rekel: Reci: Tako govori GOSPOD: Tako govorite, Izraelova hiša; vem, kaj vam roji po glavi. Številne ste pobili v tem mestu in njegove ulice napolnili s pobitimi. Zato tako govori Gospod BOG: Pobiti, ki ste jih pokosili v njegovi sredi, ti so meso in mesto je lonec. Vas pa odpeljem iz njega. Meča ste se bali, a prav meč spravim nad vas, govori Gospod BOG. Odpeljem vas iz njegove srede in vas dam tujcem v roke ter izvršim sodbo nad vami. 10 Pod mečem boste padli, na Izraelovih tleh vas bom sodil. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD. 11 To mesto vam ne bo lonec in vi ne boste meso v njem; na Izraelovih tleh vas bom sodil. 12 Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD, po čigar zakonih se niste ravnali in čigar odlokov niste izpolnjevali, temveč ste delali po šegah narodov, ki so okoli vas.
13 Ko sem tako prerokoval, je umrl Benajájev sin Pelatjá. Jaz pa sem padel na obraz, zavpil z močnim glasom in rekel: »Oh, Gospod BOG, ali hočeš popolnoma pokončati Izraelov ostanek?«
Obljuba nove zaveze z izgnanci
14 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 15 Sin človekov, o tvojih bratih, rojakih, o tvojih sorodnikih in o vsej Izraelovi hiši, o vseh teh pravijo jeruzalemski prebivalci: »Ostanite daleč od GOSPODA, dežela je dana nam v posest.« 16 Zato reci: Tako govori Gospod BOG: Res sem jih pregnal daleč med narode in jih razkropil po deželah, a vsaj v malem sem jim bil svetišče v deželah, kamor so prišli. 17 Zato reci: Tako govori Gospod BOG: Zbral vas bom izmed ljudstev in vas združil iz dežel, kamor ste se razkropili, in vam bom dal Izraelovo deželo. 18 Ko bodo prišli tja, bodo odstranili iz nje vse njene ostudnosti in vse gnusobe. 19 Dal jim bom eno srce in novega duha bom položil v njihovo notranjost. Odstranil bom kamnito srce iz njihovega telesa in jim dal meseno srce, 20 da se bodo ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. 21 Tistim pa, katerih srce teka za ostudnostmi in gnusobami, bom njihovo ravnanje spravil na njihovo glavo, govori Gospod BOG.
Božje veličastvo zapusti Jeruzalem
22 Tedaj so kerubi razpeli peruti in kolesa so šla poleg njih. Zgoraj nad njimi je bilo veličastvo Izraelovega Boga. 23 In vzdignilo se je GOSPODOVO veličastvo iznad srede mesta in se ustavilo na gori, ki je vzhodno od mesta. 24 Mene pa je vzdignil duh in me pripeljal v videnju, v Božjem duhu, nazaj v Kaldejo k izgnancem. Potem je videnje, ki sem ga videl, izginilo izpred mene. 25 Govoril sem izgnancem o vseh rečeh, ki mi jih je GOSPOD dal videti.

Izaija 42

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Prvi spev o GOSPODOVEM služabniku
42 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram,
moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.
Položil sem nanj svojega duha,
narodom bo delil pravico.
Ne bo vpil, ne bo povzdigoval
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah.
Nalomljenega trsta ne bo zlomil
in tlečega stenja ne ugasil,
zvesto bo delil pravico.
Ne bo opešal in ne klonil,
dokler ne vzpostavi pravice na zemlji
in otoki ne dočakajo njegove postave.

Tako govori Bog, GOSPOD,
ki je ustvaril nebo in ga razpel,
ki je razprostrl zemljo in njeno rast,
dal dih ljudem na njej
in duha hodečim po njej.
Jaz, GOSPOD, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko, varujem te
in te postavljam za zavezo ljudstvu
in za luč narodom,
da odpreš slepe oči
in izpelješ jetnike iz zapora,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi.
Jaz sem GOSPOD, to je moje ime,
svoje slave ne dam drugemu,
ne svoje hvale malikom.
Glejte, prejšnje reči so se uresničile,
oznanjam pa nove reči,
preden vzklijejo,
vam jih dajem slišati.
Hvalnica GOSPODU
10 Pojte GOSPODU novo pesem,
njegovo hvalnico s konca zemlje:
prebivalci ob morju in vse, kar ga napolnjuje,
otoki in njihovi naseljenci.
11 Vzklikajo naj puščava in njena mesta,
vasi, ki v njih prebiva Kedár,
vriskajo naj prebivalci na pečinah,
oglašajo naj se z vrhov gorá.
12 Dajejo naj slavo GOSPODU,
njegovo hvalo naj oznanjajo po otokih.
13 GOSPOD izhaja kakor junak,
vzbuja gorečnost kakor bojevnik,
zaganja bojni vik in krik,
nad sovražniki se izkazuje kot junak.
Čas odrešenja je tu
14 Dolgo sem molčal,
tiho sem bil in se premagoval,
zdaj stokam kakor porodnica,
duši me in težko diham.
15 Opustošil bom gore in griče,
posušil bom vse njihovo zelenje,
reke bom spremenil v struge
in jezera posušil.
16 Popeljal bom slepe po poti,
ki je ne poznajo,
po stezah, ki jih ne poznajo,
jih bom vodil,
temò bom pred njimi spremenil v svetlobo,
grebene v ravnino.
To so reči, ki jih bom storil,
in jih ne bom opustil.
17 Umaknili se bodo nazaj, popolnoma osramočeni bodo tisti,
ki zaupajo v malike,
ki pravijo ulitim podobam:
»Vi ste naši bogovi!«
Zaslepljeno ljudstvo
18 Gluhi, poslušajte,
slepi, spreglejte, da boste videli!
19 Kdo je slep, če ne moj služabnik,
ali gluh kakor moj glasnik, ki ga pošiljam?
Kdo je slep kakor zaupnik,
slep kakor GOSPODOV služabnik?
20 Vidi veliko reči, pa se jih ne drži,
ušesa ima odprta, pa ne sliši.
21 GOSPOD je hotel tako zaradi svoje pravičnosti,
da bi naredil postavo veliko in slavno.
22 Vendar je to ljudstvo oropano in oplenjeno,
vsi so zaprti v ječah
in vtaknjeni v zapore.
Postali so plen brez rešitelja,
rop, ki zanj nihče ne reče: »Daj nazaj!«
23 Kdo izmed vas bo prisluhnil temu,
pazil in poslušal za prihodnost?
24 Kdo je izročil Jakoba v plenjenje
in Izraela roparjem?
Mar ne GOSPOD, ki smo grešili zoper njega,
tisti, ki niso hoteli hoditi po njegovih poteh
in niso poslušali njegove postave?
25 Zato je nanj izlil srd svoje jeze
in vojno vihro.
Divjala je okrog njega, toda ni spoznal,
žgala ga je, pa si ni vzel k srcu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.501, danes: 22.519
Čas izvajanja programa: 0.05s