Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Efežanom 4,17-32

Pismo Efežanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Staro in novo življenje
17 Zato vam pravim in vas rotim v Gospodu: ne živite več, kakor živijo pogani, v ničevosti svojega uma. 18 Zaradi nevednosti, ki je v njih, in zaradi trdote njihovega srca jim je razum otemnel in so se odtujili Božjemu življenju. 19 Ko so tako otopeli, so se prepustili razuzdanosti, da so z nenasitnim pohlepom počenjali vsakršne nečistosti. 20 Vi pa se niste tako učili Kristusa, 21 če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti, kakor je resnica v Jezusu. 22 Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna poželenja, 23 da se prenovite v duhu svojega uma 24 in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
Navodila za novo življenje
25 Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa. 26 Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo 27 in ne dajajte prostora hudiču. 28 Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi. 29 Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. 30 Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. 31 Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. 32 Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.

Ezekiel 12-13

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ezekiel oponaša izgnanca
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, sredi uporne hiše prebivaš. Oči imajo, da bi videli, pa ne vidijo; ušesa imajo, da bi slišali, pa ne slišijo, kajti uporna hiša so. Zato si, sin človekov, pripravi culo za izgnanstvo in se izseli podnevi pred njihovimi očmi. Preselil se boš pred njihovimi očmi iz svojega kraja v drug kraj. Morda uvidijo, da so uporna hiša. Prinesi ven svoje reči kakor izgnančevo culo, podnevi pred njihovimi očmi. Sam odrini zvečer pred njihovimi očmi, kakor tisti, ki odhajajo v izgnanstvo. Pred njihovimi očmi si prebij steno in zlezi skoznjo. Vzdigni pred njihovimi očmi culo na rame in jo odnesi v mraku. Zagrni si obraz, da ne boš videl dežele, ker te naredim za znamenje Izraelovi hiši.
Storil sem tako, kakor mi je bilo ukazano. Svoje reči sem podnevi znesel ven kakor izgnančevo culo. Zvečer sem si z roko prebil steno. V mraku sem odšel, na rami sem pred njihovimi očmi nosil culo.
Drugo jutro se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, ali ti ni rekla Izraelova hiša, uporna hiša: »Kaj delaš?« 10 Reci jim: Tako govori Gospod BOG: »Ta izrek velja knezu v Jeruzalemu in vsej Izraelovi hiši, ki je v njem.« 11 Reci: Jaz sem za vas znamenje. Kakor sem jaz storil, tako se bo zgodilo njim: v izgnanstvo, v ujetništvo pojdejo. 12 Knez, ki je v njihovi sredi, bo vzdignil culo na rame, krenil v mraku, prebil steno, da pride skoznjo. Obraz si bo zakril, da s svojimi očmi ne bo več videl dežele. 13 Svojo mrežo razpnem nad njim, da se ujame v mojo past. V Babilon ga spravim, v deželo Kaldejcev; pa je ne bo videl in bo tam umrl. 14 Vse, ki so okoli njega, njegove pomočnike in vse njegove čete razkropim na vse vetrove in izderem meč za njimi. 15 Ko jih razkropim med narode in razsejem po deželah, bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD. 16 Maloštevilne izmed njih pa obvarujem pred mečem, pred lakoto in kugo, da bodo o vseh svojih gnusobah pripovedovali med narodi, kamor pridejo. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
17 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 18 Sin človekov, jej svoj kruh z drgetom in pij vodo s trepetom in v tesnobi! 19 Reci ljudstvu dežele: Tako govori Gospod BOG prebivalcem Jeruzalema, Izraelovi deželi: V tesnobi bodo jedli svoj kruh in v grozi pili vodo, saj bo njegova zemlja opustošena, oropana svojega obilja zaradi nasilja vseh prebivalcev v njem. 20 Naseljena mesta bodo opustošena in dežela bo pustinja. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Ljudsko govoričenje
21 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 22 Sin človekov, kaj je s tem vašim pregovorom, ki kroži v Izraelovi deželi: »Dnevi tečejo, vsako videnje pa se izjalovi?« 23 Zato jim reci: Tako govori Gospod BOG: Konec storim temu pregovoru, ne bodo ga več uporabljali v Izraelu. Kar povej jim: Blizu so dnevi, ko se vsako videnje uresniči. 24 Kajti ne bo več lažnega videnja in varljivega vedeževanja sredi Izraelove hiše. 25 Kajti jaz, GOSPOD, bom govoril. Beseda, ki jo bom izrekel, se bo izpolnila. Ne bo se več zavlačevalo. Še v vaših dneh, uporna hiša, bom govoril besedo in jo izpolnil, govori Gospod BOG.
26 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 27 Sin človekov, glej, Izraelova hiša pravi: »Videnje, ki ga ta gleda, se uresniči šele po mnogih dneh; ta prerokuje za daljne čase.« 28 Zato jim reci: Tako govori Gospod BOG: Nobena mojih besed se ne bo več zavlačevala. Beseda, ki jo govorim, se izpolni, govori Gospod BOG.
Proti krivim prerokom
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, prerokuj proti Izraelovim prerokom, ki prerokujejo! Reci tem, ki prerokujejo iz svoje glave: Čujte GOSPODOVO besedo! Tako govori Gospod BOG: Gorje neumnim prerokom, ki sledijo svojemu duhu in ničesar ne vidijo! Kakor šakali v razvalinah so tvoji preroki, Izrael. Niste se povzpeli do preloma ne zidali zidu za Izraelovo hišo, da bi trdno stala v boju na GOSPODOV dan. Prevaro gledajo in laž vedežujejo. Pravijo: »GOSPOD govori,« čeprav jih GOSPOD ni poslal. Vendar čakajo, da bo uresničil njihovo besedo. Mar niste gledali varljivih videnj in pripovedovali lažnih vedeževanj, ko ste pravili: »GOSPOD govori,« čeprav nisem govoril.
Zato tako govori Gospod BOG: Ker govorite prevaro in gledate laž, glejte, sem proti vam, govori Gospod BOG. Moja roka bo proti prerokom, ki gledajo prevaro in vedežujejo laž. Ne bodo več v skupnosti mojega ljudstva in ne bodo vpisani v knjigo Izraelove hiše. Ne bodo prišli v Izraelovo deželo. Tako boste spoznali, da sem jaz Gospod BOG. 10 Kajti zavajajo moje ljudstvo, ko govorijo: »Mir!«, miru pa ni. Ko ljudstvo zida steno, glej, jo ti pleskajo z beležem. 11 Povej belivcem: Zagotovo bo padla. Ploha se bo ulila, dal bom, da bo padala kamena toča, prihrumel bo vihar 12 in glej, zid bo padel! Ali vam tedaj ne rečejo: »Kje je belež, s katerim ste pleskali?« 13 Zato tako govori Gospod BOG: V svojem srdu bom prignal vihar, zaradi moje jeze se bo ulila ploha in zaradi moje togote bo uničevala kamena toča. 14 Podrl bom zid, ki ste ga popleskali z beležem, podrl ga bom do tal, da se bo pokazal njegov temelj. Ko bo padel, boste pokončani v njegovi sredi. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD. 15 Tako bom potešil svoj srd nad zidom in nad tistimi, ki so ga belili, in vam rekel: Ni več zidu ne njegovih belivcev, 16 Izraelovih prerokov, ki so prerokovali o Jeruzalemu in gledali videnja miru zanj, miru pa ni bilo, govori Gospod BOG.
Proti krivim prerokinjam
17 Ti pa, sin človekov, upri svoj obraz proti hčeram svojega ljudstva, ki prerokujejo iz svoje glave, in prerokuj proti njim! 18 Reci: Tako govori Gospod BOG: Gorje ženskam, ki vežejo čarovne obveze na vsa zapestja in izdelujejo tančice za glave vsake velikosti, da bi ulovile duše! Mislite, da boste ulovile duše pripadnikov mojega ljudstva, svojo dušo pa ohranile pri življenju? 19 Skrunite me pri mojem ljudstvu za prgišče ječmena in nekaj koščkov kruha, ko morite duše, ki bi ne smele umreti, in puščate pri življenju duše, ki bi ne smele živeti, ko lažete mojemu ljudstvu, ki rado posluša laž.
20 Zato tako govori Gospod BOG: Glejte, jaz sem proti čarovnim obvezam, s katerimi lovite duše kakor ptice. Iztrgam vam jih iz rok, in duše, ki jih lovite, izpustim na prosto kakor ptice. 21 Raztrgam vaše tančice in rešim svoje ljudstvo iz vaših rok. Ne bodo več plen v vaših rokah. Tedaj boste spoznale, da sem jaz GOSPOD. 22 Ker ste z lažjo užalostile srce pravičnega, ki ga jaz nisem hotel užalostiti, in okrepile roke krivičnega, da se ni spreobrnil od svoje hudobne poti, da bi se ohranil pri življenju, 23 ne boste več imele varljivih videnj in vedeževale laži. Svoje ljudstvo bom rešil iz vaših rok in tedaj boste spoznale, da sem jaz GOSPOD.

Izaija 43

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Bog bo rešil Izraela
43 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa tako govori GOSPOD,
tvoj stvarnik, o Jakob,
tvoj upodabljavec, o Izrael:
Nikar se ne boj, saj sem te odkupil,
poklical sem te po imenu: moj si!
Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj,
ko čez reke, te ne poplavijo,
ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš
in plamen te ne bo ožgal.
Saj sem jaz, GOSPOD, tvoj Bog,
Sveti Izraelov, tvoj rešitelj.
Kot odkupnino zate dam Egipt,
Etiopijo in Sebo v zamenjavo zate.
Ker si drag v mojih očeh,
spoštovan in te ljubim,
dam ljudi v zameno zate
in ljudstva v zameno za tvoje življenje.
Ne boj se, saj sem jaz s teboj.
Tvoje otroke pripeljem z vzhoda,
zberem te od zahoda.
Severu porečem: »Daj!«
in jugu: »Nikar ne zadržuj!«
Pripelji moje sinove iz daljave,
moje hčere s konca zemlje,
vsakega, ki ima ime po meni,
ki sem ga sebi v slavo ustvaril,
upodobil in naredil.
Izrael je Božja priča
Pripelji ljudstvo, ki je slepo, čeprav ima oči,
ki so gluhi, čeprav imajo ušesa.
Zberó naj se hkrati vsi narodi,
snidejo naj se vsa ljudstva.
Kdo izmed njih bo to oznanil
in nam dal slišati prejšnje reči?
Privedejo naj svoje priče, da imajo prav,
naj slišijo in naj reko: »Res je!«
10 Vi ste moje priče, govori GOSPOD,
in moji služabniki, ki sem jih izvolil,
da spoznate in mi verjamete,
da uvidite, da sem to jaz!
Pred menoj ni bil noben bog upodobljen
in za menoj ne bo nobeden.
11 Jaz, jaz sem GOSPOD,
razen mene ni rešitelja.
12 Jaz sem oznanil, rešil in dal slišati,
in ni bilo med vami tujega boga.
Vi ste moje priče, govori GOSPOD,
in jaz sem Bog.
13 Tudi odslej sem isti,
ni ga, ki bi iztrgal iz moje roke,
delam in kdo mi bo preprečil?
Nova pot skozi puščavo
14 Tako govori GOSPOD,
vaš odkupitelj, Sveti Izraelov:
Zaradi vas posežem v Babilon
in podrem vse zapahe,
Kaldejce, na njihovih bahatih ladjah.
15 Jaz sem GOSPOD, vaš Sveti,
Izraelov stvarnik, vaš kralj.
16 Tako govori GOSPOD,
ki je utrl pot skozi morje
in stezo skozi deroče vode,
17 ki vodi v boj vozove in konje,
vojsko in junake:
Zdaj ležijo vsi skupaj in ne vstanejo več,
stleli so kakor stenj in ugasnili.
18 Ne spominjajte se prejšnjih reči,
ne mislite na nekdanje reči.
19 Glejte, nekaj novega storim,
zdaj klije, mar ne opazite?
Da, speljal bom pot skozi puščavo
in reke skozi pustinjo.
20 Slavile me bodo poljske živali,
šakali in noji,
da sem dal vodo v puščavi
in reke v pustinji,
da sem napojil svoje ljudstvo, svoje izvoljeno,
21 ljudstvo, ki sem ga zase upodobil,
da bodo pripovedovali mojo hvalo.
Bog odpušča zaradi sebe
22 Vendar nisi klical mene, Jakob,
se trudil zame, Izrael.
23 Nisi mi prinašal jagnjet kot svoje žgalne daritve,
ne me častil s svojimi klavnimi daritvami.
Nisem ti nalagal jedilnih daritev,
ne zahteval od tebe kadila.
24 Nisi mi z denarjem kupoval dišečega trsta,
ne me krepčal s tolščo klavnih daritev.
Le usužnjeval si me s svojimi grehi,
utrujal si me s svojimi krivdami.

25 Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem
tvoje prestopke zaradi sebe
in se ne spominjam tvojih grehov.
26 Spomni me, skupaj presodiva,
pripoveduj ti, da se izkažeš pravičnega.
27 Tvoj prvi oče je grešil
in tvoji sredniki so se mi upirali.
28 Zato sem osramotil prvake svetišča
in izročil Jakoba v zakletev,
Izraela v zasmeh.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.195, danes: 8.430
Čas izvajanja programa: 0.05s