Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Galačanom 1

Pismo Galačanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

PISMO GALAČANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, apostol ne od ljudi in tudi ne po človeku, temveč po Jezusu Kristusu in Bogu Očetu, ki ga je obudil od mrtvih, in vsi bratje, ki so z mano, Cerkvam v Galatiji: milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa, ki je daroval sam sebe za naše grehe, da bi nas iztrgal iz sedanjega pokvarjenega sveta, kakor je hotel naš Bog in Oče, kateremu bodi slava na veke vekov! Amen.
Ni drugega evangelija
Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni drug evangelij, pač pa so nekateri, ki vas begajo in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo. Toda tudi če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo preklet! Kakor smo prej rekli, tako pravim ponovno: če vam kdo oznanja evangelij, ki je drugačen od tistega, ki ste ga prejeli, naj bo preklet!
10 Koga si namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga? Si mar prizadevam, da bi ugajal ljudem? Ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik.
Kako je Pavel postal apostol
11 Izjavljam vam torej, bratje: evangelij, ki sem ga oznanil, ni po človeku. 12 Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa.
13 Slišali ste namreč, kako sem nekoč živel v judovstvu, kako sem zagrizeno preganjal Božjo Cerkev in jo skušal uničiti. 14 Po svoji strastni vnemi za očetna izročila sem v judovstvu prekašal mnoge sovrstnike in rojake. 15 Ko pa se je Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu in me poklical po svoji milosti, zdelo prav 16 razodeti v meni svojega Sina, da bi ga oznanjal med pogani, se nisem zatekel k mesu in krvi, 17 pa tudi v Jeruzalem nisem šel k tistim, ki so bili apostoli pred mano, temveč sem se odpravil v Arabijo, potlej pa sem se vrnil v Damask.
18 Pozneje sem po treh letih šel v Jeruzalem, da bi se spoznal s Kefom, in pri njem sem ostal petnajst dni. 19 Nobenega drugega apostola nisem videl, samo Jakoba, Gospodovega brata. 20 Pred Bogom vam zagotavljam, da to, kar vam pišem, ni laž. 21 Nato sem šel v pokrajine Sirije in Kilikije. 22 Cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu, sem bil osebno nepoznan. 23 Le slišali so: »Tisti, ki nas je nekoč preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč skušal zatreti.« 24 In slavili so Boga v meni.

Jeremija 47-48

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prerokovanje o Filistejcih
47 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila preroku Jeremiju proti Filistejcem, preden je faraon porazil Gazo.
Tako govori GOSPOD:
Glej, vode se vzdigujejo od severa,
naraščajo v preplavljajočo reko;
preplavljajo deželo in kar jo napolnjuje,
mesto in prebivalce v njem.
Ljudje vpijejo,
tulijo vsi prebivalci dežele
pred glasnim topotom kopit njegovih žrebcev,
pred drdranjem njegovih voz, hrupom njegovih koles.
Očetje ne skrbe več za otroke,
ker jim omahujejo roke
zaradi dneva, ki pride,
da uniči vse Filistejce,
da v Tiru in Sidónu iztrebi
vsakega še preostalega pomočnika.
Kajti GOSPOD uniči Filistejce,
ostanek otoka Kaftorja.
Britje na plešo je prišlo nad Gazo,
potišan je Aškelón.
Ostanek njihove ravnine,
doklej se boš zarezoval?
Oh, GOSPODOV meč,
doklej še ne boš počival?
Vrni se v svojo nožnico,
miruj in utihni!
Kako naj počiva,
saj mu je GOSPOD dal ukaz:
proti Aškelónu in proti morskemu obrežju,
tja ga je določil.
Prerokovanje o Moábcih
48 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
O Moábu.

Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog:
Gorje Nebóju, ker je razdejan!
Osramočen, zavzet je Kirjatájim,
osramočena in razbita bo trdnjava.
Moábovega slovesa ni več;
v Hešbónu snujejo nesrečo proti njemu:
»Pridite, iztrebimo ga, da ne bo več narod!«
Tudi ti, Madmén, boš potišan:
meč te zalezuje.

Čuj vpitje iz Horonájima:
»Razdejanje in velik polom!«
Moáb je razbit.
Njegovi otročiči so zagnali krik.
Da, po vzpetini proti Luhítu
z bridkim jokom stopajo navzgor.
Da, pri sestopu proti Horonájimu
so slišali vpitje zaradi poloma:
Bežite, rešite si življenje,
bodite kakor divji osel v puščavi!

Da, ker si se zanašal na svoja dela in svoje zaklade,
boš tudi ti osvojen.
Kemoš pojde v izgnanstvo
s svojimi duhovniki in knezi vred.
Pokončevalec pride nad vsako mesto,
nobeno se ne bo rešilo.
Uničena bo dolina,
opustošena ravnina,
kakor je govoril GOSPOD.

Postavite Moábu nagrobnik,
saj bo povsem razdejan.
Njegova mesta postanejo pustinja,
ne bo prebivalca v njih.

10 Preklet, kdor GOSPODOVO delo opravlja nemarno; preklet, kdor svoj meč odteguje krvi!

11 Moáb je bil varen od svoje mladosti,
mirno je ležal na svojih drožeh;
niso ga pretakali iz posode v posodo
in ni šel v izgnanstvo.
Zato mu je ostal njegov okus
in njegov vonj se ni spremenil.

12 Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko mu pošljem ljudi, da ga pretočijo, izpraznijo njegove posode in razbijejo njegove vrče. 13 Tedaj bo Moáb osramočen s Kemošem, kakor je bila osramočena Izraelova hiša z Betelom, ki so zaupali vanj.

14 Kako morete reči: »Junaki smo
in vojščaki, zmožni za boj?«
15 Pokončevalec Moába in njegovih mest prihaja,
cvet njegovih mladeničev gre v zakol,
govori Kralj, ki mu je ime GOSPOD nad vojskami.
16 Blizu je poguba Moába, prihaja,
njegova stiska se naglo bliža.
17 Žalujte nad njim, vsi njegovi sosedi,
vsi, ki poznate njegovo ime!
Recite: »Kako da je zlomljena močna palica,
veličastno žezlo?«

18 Stopi dol z veličastva,
sédi na izsušeno zemljo,
prebivalka, hči dibónska!
Kajti pokončevalec Moába je prišel nadte,
razrušil je tvoje utrdbe.
19 Postavi se ob pot in opazuj,
prebivalka Aroêrja!
Vprašaj begunca in ubežnico,
reci: »Kaj se je zgodilo?«
20 Osramočen je Moáb, ker je razbit.
Tulite in vpijte!
Kličite vzdolž Arnóna,
da je Moáb opustošen.

21 Sodba je prišla nad ravninsko deželo, nad Holón in Jahac in Mefáat, 22 nad Dibón in Nebó in Bet Diblatájim, 23 nad Kirjatájim in Bet Gamúl in Bet Meón, 24 nad Kerijót in Bocro in vsa mesta moábske dežele, daljna in bližnja. 25 Odsekan je Moábu rog in njegova roka je zlomljena, govori GOSPOD.
26 Upijanite ga, ker se je povzdigoval zoper GOSPODA. Moáb naj se valja v svojem lastnem izbljuvku, tudi on bo v zasmeh. 27 Mar ti ni bil Izrael v zasmeh? Je bil zasačen med tatovi, da si z glavo zmajeval, kadar koli si govoril o njem?

28 Zapustite mesta, stanujte v skalnih duplinah,
moábski prebivalci!
Bodite ko golob, ki gnezdi
v stenah ob robu globeli.
29 Slišali smo o Moábovi prevzetnosti,
zelo prevzeten je;
o njegovem napuhu, prevzetnosti in domišljavosti,
o oholosti njegovega srca.
30 Poznam njegovo objestnost, govori GOSPOD.
puhel je njegov blebet,
puhlo njegovo delovanje.
31 Zato tarnam nad Moábom,
vpijem po vsem Moábu
in žalujem za možmi Kir Hêresa.
32 Bolj ko za Jazêrjem jokam za teboj,
sibmanska trta.
Tvoje mladike so segle čez morje,
se razrasle do Jazêrja.
Nad tvoj pridelek in tvojo trgatev
je planil pokončevalec.
33 Veselje in radoživost sta izginila
iz vinograda in iz moábske dežele;
vinu v kadeh sem naredil konec,
ne tlačijo več med vriskanjem,
vriskanje ni več vriskanje.

34 Vpitje Hešbóncev sega do Elaléja, do Jahaca odmeva njihov glas, od Coarja do Horonájima in Eglát Šelišíje; da, tudi vode v Nimrímu bodo pustinja. 35 Pokončal bom v Moábu tistega, ki daruje na višini in zažiga kadilo svojim bogovom, govori GOSPOD. 36 Zato moje srce ihti za Moábom kakor piščali, moje srce ihti za možmi Kir Hêresa kakor piščali; zato bodo prihranki, ki si jih nabral, uničeni.
37 Kajti vsaka glava je ostrižena, vsaka brada obrita, na vseh rokah so vrezi in na ledjih je raševnik. 38 Na vseh strehah v Moábu in po njegovih trgih je sámo žalovanje, ker sem razbil Moáb kakor posodo, ki je nihče ne mara, govori GOSPOD. 39 Kako je razbit! Tulite! Kako Moáb osramočen obrača hrbet! V posmeh je in v grozo vsem naokrog.
40 Tako namreč govori GOSPOD:
Glej, lêtel bo kakor orel
in razpel peruti nad Moábom.
41 Osvojena bodo mesta
in trdnjave zavzete.
Moábskim junakom bo tisti dan pri srcu,
kakor je pri srcu ženi v porodnih bolečinah.
42 Moáb bo uničen, da ne bo več ljudstvo,
ker se je povzdigoval proti GOSPODU.
43 Groza, jama in past
bodo nad tabo, prebivalec Moába,
govori GOSPOD.
44 Kdor ubeži pred grozo,
bo padel v jamo,
in kdor zleze iz jame,
se bo ujel v past.
Zares, nadenj, nad Moáb pripeljem
leto njih kaznovanja,
govori GOSPOD.

45 V hešbónski senci se ustavijo
izčrpani begunci.
Kajti ogenj šine iz Hešbóna,
plamen iz sihónske hiše
in použije Moábovo sencè,
tême sinov hrupa.
46 Gorje ti, Moáb;
propadlo je, Kemoševo ljudstvo!
Kajti tvoji sinovi so odpeljani v izgnanstvo
in tvoje hčere v ujetništvo.
47 V poznejših dneh pa bom obrnil
Moábovo usodo, govori GOSPOD.
Dotlej pa bo sodba nad Moábom.

Psalmi 142

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 142 (141)
Tožba zapuščenega pravičnika
142 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov pouk, ko je bil v votlini. Molitev.
Moj glas h GOSPODU! Vpijem.
Moj glas h GOSPODU! Prosim za milost.
Pred njim izlivam svojo tožbo,
pred njim sporočam svojo stisko.
Ko moj duh omaguje v meni,
ti poznaš mojo stezo.
Na poti, ki po njej hodim,
so nastavili zanko zame.

Ozri se na desno in glej,
nikogar ni, ki bi me poznal.
Pribežališče je izginilo od mene,
nikogar ni, ki bi spraševal po moji duši.

K tebi vpijem, o GOSPOD;
dejal sem: »Ti si moje zatočišče,
moj delež v deželi živih.«
Prisluhni mojemu ječanju!
Zakaj postal sem zelo slaboten.
Reši me pred mojimi preganjalci!
Zakaj močnejši so od mene.
Izpelji iz zapora mojo dušo,
da se bom zahvaljeval tvojemu imenu.
Pravični bodo naredili krog okrog mene,
ker mi boš povrnil dobro.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.699.612, danes: 17.926
Čas izvajanja programa: 0.07s