Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jakobovo pismo 3

Jakobovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Jezik
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Moji bratje, med vami naj ne bo veliko učiteljev, ker veste, da bomo strožje sojeni. V marsičem namreč vsi grešimo. Če pa kdo ne greši z besedo, je popoln mož in zmožen obrzdati vse svoje telo. Če konjem na gobce nadenemo uzde, da bi nam bili pokorni, usmerjamo vse njihovo telo. Poglejte tudi ladje, kako velike so in kako jih ženejo hudi vetrovi, pa jih usmerja majhno krmilo, kamor hoče krmarjeva volja. Tako je tudi jezik majhen del telesa, a se ponaša z velikimi rečmi.
Poglejte, kako majhen ogenj, pa vžge tako velik gozd! Tudi jezik je ogenj; med deli našega telesa je jezik vesolje krivice, ki omadežuje vse telo in razvnema krog nastajanja, njega pa razvnema peklenska dolina. Vsakršna živalska narava – zveri, ptice, plazilci in morske živali – se človeški naravi daje ukrotiti in ta jo tudi res ukroti, le jezika ne more ukrotiti noben človek; nestanovitno zlo je in poln smrtonosnega strupa. Z njim hvalimo Gospoda in Očeta in z njim preklinjamo ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobnosti. 10 Iz istih ust prihajata blagoslov in kletev. Moji bratje, to se ne sme tako goditi. 11 Je mar studenec v istem izviru sladek in grenek? 12 Ali lahko, moji bratje, smokva rodi olive ali trta smokve? Tako tudi slan izvir ne more dati sladke vode.
Modrost od zgoraj
13 Kdo med vami je moder in razumen? Z lepim življenjem naj pokaže svoja dela v krotkosti modrosti. 14 Če pa imate v srcu grenko nevoščljivost in prepirljivost, se nikar ne hvalíte in ne lažite proti resnici. 15 Ta modrost ne prihaja od zgoraj, temveč je zemska, duševna, demonska. 16 Kjer sta namreč nevoščljivost in prepirljivost, tam je nered in vsakršno zlo. 17 Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine. 18 In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki uresničujejo mir.

Jeremija 25-26

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tudi Babilon – Božji bič za Juda – bo kaznovan
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je v četrtem letu Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja – to je bilo prvo leto babilonskega kralja Nebukadnezarja – zgodila Jeremiju za vse Judovo ljudstvo. Prerok Jeremija jo je govoril vsemu Judovemu ljudstvu in vsem jeruzalemskim prebivalcem in rekel: Od trinajstega leta Amónovega sina Jošíja, Judovega kralja, do tega dne, to je triindvajset let, se mi je godila GOSPODOVA beseda. Neutrudno sem vam govoril, pa niste poslušali. GOSPOD je nenehno pošiljal k vam vse svoje služabnike preroke, pa niste poslušali ne nastavljali ušesa, da bi slišali, ko je govoril: Odvrnite se, vsak s svoje hudobne poti in od svojih hudobnih dejanj, in prebivali boste na zemlji, ki jo je GOSPOD dal vam in vašim očetom od vekov in na veke! Ne hodite za drugimi bogovi, da bi jim služili in jih molili! Ne jezite me z delom svojih rok, pa vam ne prizadenem nič hudega. A me niste poslušali, govori GOSPOD, temveč ste me jezili z delom svojih rok, sebi v pogubo.
Zato tako govori GOSPOD nad vojskami: Ker niste poslušali mojih besed, glejte, pošljem po vse rodove s severa, govori GOSPOD, in po babilonskega kralja Nebukadnezarja, svojega služabnika. Pripeljem jih nad to deželo in nad njene prebivalce in nad vse te narode naokrog. Pokončam jih z zakletvijo in jih naredim za grozo, v zasmeh in večno opustošenje. 10 Od njih preženem glas vriskanja in glas veselja, glas ženina in glas neveste, ropot mlina in luč svetilke. 11 Vsa ta dežela bo groza, opustošenje, in ti narodi bodo služili babilonskemu kralju sedemdeset let. 12 Ko se dopolni sedemdeset let, bom kaznoval babilonskega kralja in tisti narod, govori GOSPOD, za njihovo krivdo; tudi deželo Kaldejcev, ki jo spremenim v večno pustinjo. 13 Nad to deželo izpolnim vse, kar je zapisano v tej knjigi, kar je Jeremija prerokoval proti vsem narodom. 14 Tudi oni bodo namreč služili mnogim narodom in velikim kraljem. Povrnil jim bom po njihovem početju in po delu njihovih rok.
PREROKBE PROTI TUJIM NARODOM
Videnje o čaši srda
15 Da, tako mi je govoril GOSPOD, Izraelov Bog: Vzemi iz moje roke to čašo z vinom srda in daj piti iz njega vsem narodom, h katerim te pošljem. 16 Naj pijejo, se opotekajo in norijo zaradi meča, ki ga pošljem mednje.
17 Vzel sem torej čašo iz GOSPODOVE roke in dal piti vsem narodom, h katerim me je poslal GOSPOD: 18 Jeruzalemu in Judovim mestom, njegovim kraljem in višjim uradnikom, da jih naredim za grozo in opustošenje, zasmeh in kletev – kakor je ta dan; 19 faraonu, egiptovskemu kralju, njegovim služabnikom, višjim uradnikom in vsemu njegovemu ljudstvu; 20 vsej mešanici ljudstev, vsem kraljem v Ucovi deželi, vsem kraljem v deželi Filistejcev: v Aškelónu, Gazi, Ekrónu in ostanku v Ašdódu; 21 Edómu, Moábu in Amóncem; 22 vsem kraljem v Tiru, vsem kraljem v Sidónu in kraljem otokov onkraj morja; 23 Dedánu, Temáju, Buzu in vsem ostriženim na sencih; 24 vsem kraljem v Arabiji in vsem kraljem mešanice rodov, ki prebivajo v puščavi; 25 vsem kraljem v Zimríju, vsem kraljem v Elámu in vsem kraljem v Mediji; 26 vsem kraljem na severu, bližnjim in daljnim, enemu za drugim, vsem kraljestvom sveta, kar jih je na zemlji; za njimi pa bo pil kralj v Šešáhu.
27 Potem jim reci: Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Pijte, opijanite se in bljuvajte. Padite, da ne vstanete več, pred mečem, ki ga pošljem med vas.
28 Če bi se branili vzeti čašo iz tvojih rok, da bi pili, jim reci: Tako govori GOSPOD nad vojskami: Morate piti! 29 Kajti glejte: nesrečo začnem v mestu, na katero je priklicano moje ime. Pa naj bi vam bilo prizaneseno! Ne bo vam prizaneseno, saj pokličem meč nad vse prebivalce zemlje, govori GOSPOD nad vojskami.
Sodba nad svetom
30 Ti prerokuj proti njim vse te besede in jim reci:
GOSPOD rjove z višave,
iz svojega svetega prebivališča se oglaša.
Silno rjove čez svoj pašnik,
vpije kakor tlačilci grozdja
proti vsem prebivalcem zemlje.
31 Do konca zemlje se razlega hrup,
kajti GOSPOD ima tožbo zoper narode,
sodil bo vse meso,
krivične bo izročil meču,
govori GOSPOD.

32 Tako govori GOSPOD nad vojskami:
Glej, nesreča se bo širila
od naroda do naroda,
hud vihar se bo vzdignil
od koncev zemlje.
33 Oni dan bodo tisti, ki jih je GOSPOD smrtno ranil, ležali od enega konca zemlje do drugega. Ne bodo objokovani ne pobrani ne pokopani: za gnoj bodo na površju zemlje.
34 Tulite, pastirji, kričite!
Valjajte se po pepelu, vodje črede,
kajti dopolnili so se vam dnevi pokola; razpršil vas bom
in padli boste kakor dragocena posoda.
35 Uničeno je zatočišče pastirjem,
za vodje črede ni več pribežališča.
36 Sliši se kričanje pastirjev,
tuljenje vodij črede,
ker GOSPOD pustoši njihov pašnik.
37 Uničeni so mirni tamarji
zaradi GOSPODOVE srdite jeze.
38 Kakor mlad lev je zapustil svoj brlog,
ker je njihova dežela postala pustinja
zaradi besnega zatiralca,
zaradi njegove srdite jeze.
PREROKBE PROTI IZRAELU IN JUDU
Jeremija govori v templju
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V začetku vladanja Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja, se je zgodila ta beseda od GOSPODA, rekoč: Tako govori GOSPOD: Postavi se v dvor GOSPODOVE hiše in govôri vsem, ki pridejo iz Judovih mest molit v GOSPODOVO hišo; govôri vse besede, ki sem ti jih ukazal, da jim jih govoriš; ne opuščaj nobene besede. Morda prisluhnejo in se odvrnejo, vsak s svoje hudobne poti. Tedaj mi bo žal za húdo, ki jim ga nameravam storiti zaradi njihovih hudobnih dejanj. Povej jim: Tako govori GOSPOD: Če me ne boste poslušali ne izpolnjevali moje postave, ki sem vam jo dal, in ne pazili na besede mojih služabnikov prerokov, ki jih pošiljam, nenehno pošiljam k vam, pa jih ne poslušate, naredim tej hiši kakor Šilu in to mesto dam za kletev vsem narodom na zemlji.
Duhovniki, preroki in vse ljudstvo je slišalo, kako je Jeremija govoril te besede v GOSPODOVI hiši. Ko je do konca izgovoril vse, kar mu je GOSPOD ukazal, naj pove vsemu ljudstvu, so ga duhovniki, preroki in vse ljudstvo zgrabili in rekli »Umreti moraš! Zakaj si prerokoval v GOSPODOVEM imenu in rekel: Kakor Šilu se bo zgodilo tej hiši in to mesto bo razdejano, da tu nihče več ne bo prebival?« In vse ljudstvo se je v GOSPODOVI hiši zbralo okoli Jeremija.
Sodna obravnava proti Jeremiju
10 Ko so Judovi višji uradniki slišali o teh rečeh, so prišli iz kraljeve hiše h GOSPODOVI hiši in se usedli pri vhodu Novih vrat GOSPODOVE hiše. 11 Duhovniki in preroki so rekli višjim uradnikom in vsemu ljudstvu: »Ta človek zasluži smrtno obsodbo. Prerokoval je namreč proti temu mestu, kakor ste slišali na svoja ušesa.«
12 Jeremija pa je rekel vsem višjim uradnikom in vsemu ljudstvu: »GOSPOD me je poslal prerokovat o tej hiši in o tem mestu vse besede, ki ste jih slišali. 13 Zdaj torej poboljšajte svoje poti in svoja dejanja in poslušajte glas GOSPODA, svojega Boga, da bo GOSPODU žal za húdo, s katerim vam je zagrozil. 14 Glejte, v vaših rokah sem; storite z mano, kar je dobro in prav v vaših očeh. 15 Samo eno vedite: če me usmrtite, spravite nedolžno kri nase, na to mesto in na njegove prebivalce! Saj me je GOSPOD v resnici poslal k vam, da vam na ušesa povem vse te besede.«
16 Tedaj so rekli višji uradniki in vse ljudstvo duhovnikom in prerokom: »Ta človek ne zasluži smrtne kazni, saj nam je govoril v imenu GOSPODA, našega Boga.« 17 Vstali so nekateri izmed deželnih starešin in rekli vsemu zbranemu ljudstvu: 18 »Mihej Moréšečan je bil prerok v dnevih Ezekíja, Judovega kralja, in je rekel vsemu Judovemu ljudstvu: ›Tako govori GOSPOD nad vojskami:
Sion bo preoran kakor njiva,
Jeruzalem bo kup razvalin,
tempeljski grič gozdna višina.‹
19 Pa ga je Judov kralj Ezekíja in ves Juda za to usmrtil? Mar se ni zbal GOSPODA in skušal pomiriti GOSPODOVO obličje? Potem je bilo GOSPODU žal za húdo, s katerim jim je zagrozil. Mi pa naj si nakopljemo na glavo tako veliko hudobijo?«
Usoda manj zavarovanega Jeremijevega posnemovalca
20 Še en mož je tedaj prerokoval v GOSPODOVEM imenu: Šemajájev sin Urijá iz Kirját Jearíma. Prerokoval je proti temu mestu in proti tej deželi z istimi besedami kakor Jeremija. 21 Kralj Jojakím, vsi njegovi junaki in vsi njegovi višji uradniki so slišali njegove govore. Tedaj ga je kralj skušal usmrtiti. Ko je Urijá to izvedel, se je zbal, pobegnil je in prišel v Egipt. 22 Kralj Jojakím pa je poslal nekatere v Egipt, Ahbórjevega sina Elnatána in druge može z njim. 23 Ti so odvedli Urijája iz Egipta in ga privedli h kralju Jojakímu. Ta ga je z mečem ubil in njegovo truplo vrgel h grobovom preprostega ljudstva.
24 Šafánov sin Ahikám pa je varoval Jeremija, da ga niso dali v roke ljudstva, da bi ga usmrtilo.

Psalmi 131

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 131 (130)
Otroška spokojnost
131 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidova stopniška pesem.
GOSPOD, moje srce ni prevzetno,
moje oči se ne povzdigujejo.
Ne poganjam se za velikimi dejanji,
za čudovitejšimi od mene.
Nasprotno, potešil in pomiril sem svojo dušo
kakor otrok v naročju svoje matere,
kakor otrok je v meni moja duša.
Izrael, upaj v GOSPODA,
od zdaj dalje in na veke!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.337.236, danes: 13.693
Čas izvajanja programa: 0.06s