Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik



Podpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 12,27-50

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sin človekov mora biti povzdignjen
27 »Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. 28 Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« 29 Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govoril.« 30 Jezus je odgovoril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. 31 Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven, 32 in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« 33 To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. 34 Množica mu je odgovorila: »Mi smo slišali iz Postave, da Mesija ostane vekomaj; kako torej lahko rečeš, da mora biti Sin človekov povzdignjen? Kdo je ta Sin človekov?« 35 Jezus jim je rekel: »Le še malo časa je luč med vami. Hodíte, dokler imate luč, da vas ne zajame tema. Kdor hodi v temi, ne ve, kam gre. 36 Dokler imate luč, verujte v luč, da postanete sinovi luči.«
Neverni Judje
To jim je Jezus povedal in odšel ter se skril pred njimi. 37 Čeprav je vpričo njih storil toliko znamenj, niso verovali vanj, 38 da se je izpolnila beseda, ki jo je izrekel prerok Izaija:
Gospod, kdo je veroval našemu oznanjevanju,
in Gospodova roka, komu se je razodela?
39 Verovati niso mogli zato, ker je, kakor je Izaija dejal na drugem mestu,
40 oslepil njihove oči
in zakrknil njihovo srce,
da ne bi z očmi videli,
da ne bi v srcu razumeli in se spreobrnili
in da bi jih jaz ne ozdravil.
41 To je povedal Izaija, ker je videl njegovo slavo in je spregovoril o njem. 42 Vendar jih je bilo tudi med voditelji mnogo, ki so začeli verovati vanj, toda zaradi farizejev tega niso priznavali, da jih ne bi izobčili iz shodnice. 43 Bolj so namreč ljubili človeško slavo kakor Božjo slavo.
Sodila bo Jezusova beseda
44 Jezus je zaklical in rekel: »Kdor veruje vame, ne veruje vame, temveč v tistega, ki me je poslal. 45 Kdor vidi mene, vidi tistega, ki me je poslal. 46 Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. 47 Če kdo sliši moje besede in se po njih ne ravna, ga ne sodim jaz, ker nisem prišel, da bi svet sodil, ampak da bi ga rešil. 48 Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed, ima nad seboj sodnika; beseda, ki sem jo govoril, ta ga bo sodila poslednji dan. 49 Kajti nisem govoril sam od sebe, temveč Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj rečem in kaj naj govorim, 50 in vem, da je njegova zapoved večno življenje. Kar torej jaz govorim, govorim tako, kakor mi je povedal Oče.«

2. kroniška knjiga 16-17

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Spopad s Severnim kraljestvom
(1 Kr 15,16–22)
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V šestintridesetem letu Asájevega kraljevanja je Izraelov kralj Bašá krenil nad Juda in utrdil Ramo, da Judovemu kralju Asáju ne bi dopustil izhoda in dohoda. Asá pa je vzel srebro in zlato iz zakladnic GOSPODOVE hiše in kraljeve hiše in ga poslal arámskemu kralju Ben Hadádu, ki je bival v Damasku, s sporočilom: »Zaveza je med menoj in teboj, kakor med mojim in tvojim očetom. Glej, pošiljam ti srebra in zlata. Daj, razderi zavezo z Izraelovim kraljem Bašájem, da se umakne od mene.« Ben Hadád je prisluhnil kralju Asáju in poslal poveljnike svoje vojske proti Izraelovim mestom. Osvojili so Ijón, Dan, Abél Majim in vsa mesta za skladišča v Neftáliju. Ko je Bašá slišal o tem, je nehal graditi Ramo in je opustil svoje delo. Kralj Asá pa je pripeljal vse Judovce in odnašali so kamenje in les, s katerim je Bašá gradil Ramo; s tem je gradil Gebo in Micpo.
Tisti čas je prišel videc Hananí k Judovemu kralju Asáju in mu rekel: »Ker si se zanašal na arámskega kralja in se nisi zanesel na GOSPODA, svojega Boga, je vojska arámskega kralja ušla tvoji roki. Mar niso bili Kušíjci in Libijci velikanska vojska s premnogimi vozmi in konjeniki? A ker si se zanesel na GOSPODA, ti jih je dal v roke. Kajti GOSPODOVE oči se sprehajajo po vsej zemlji, da okrepijo tiste, ki so mu z vsem srcem predani. V tem si ravnal neumno; odslej se boš namreč moral vojskovati!« 10 Asá se je razsrdil nad vidcem in ga vrgel v ječo; kajti bil je besen nanj zaradi tega. In Asá je v tistem času grdo ravnal tudi z nekaterimi izmed ljudstva.
Asá zboli in umre
(1 Kr 15,23–24)
11 Asájeva dela, glej, so od prvih do zadnjih zapisana v Knjigi Judovih in Izraelovih kraljev. 12 V devetintridesetem letu svojega kraljevanja je Asá zbolel na nogah in bolezen je postajala vedno hujša. A tudi v svoji bolezni ni iskal pomoči pri GOSPODU, temveč pri zdravnikih. 13 Nato je Asá legel k svojim očetom: umrl je v enainštiridesetem letu svojega kraljevanja. 14 Pokopali so ga v grobu, ki si ga je izsekal v Davidovem mestu. Položili so ga na ležišče, ki so ga napolnili z dišavami in z vsakovrstnimi mazili, pripravljenimi v skladu z dišavarsko umetnostjo. V slovo so mu zakurili tudi velikanski kres.
Józafat
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Namesto njega je postal kralj njegov sin Józafat, ki se je še okrepil nasproti Izraelu. V vseh utrjenih Judovih mestih je nastanil vojsko in razpostavil posadke po Judovi deželi in po Efrájimovih mestih, ki jih je osvojil njegov oče Asá. GOSPOD je bil z Józafatom, ker je hodil po prvih potih svojega očeta Davida in ni iskal Báalov, ampak je iskal Boga svojega očeta, živel po njegovih zapovedih in ni delal kakor Izraelci. Zato je GOSPOD utrdil kraljestvo v njegovi roki; ves Juda je prinašal darila Józafatu, tako da je imel obilo bogastva in slave. Njegovo srce je bilo pogumno na GOSPODOVIH potih in še naprej je iz Juda odpravljal višine in ašere.
V tretjem letu svojega kraljevanja je poslal svoje načelnike Ben Hajila, Obadjája, Zeharjája, Netanéla in Mihajája, da bi učili po Judovih mestih, in z njimi levite Šemajája, Netanjája, Zebadjája, Asaéla, Šemiramóta, Jonatana, Adoníja, Tobija in Tob Adoníja; z njimi pa duhovnika Elišamája in Joráma. Učili so po Judu in imeli s seboj knjigo GOSPODOVE postave; obhodili so vsa Judova mesta in učili ljudstvo.
10 Strah GOSPODOV je navdal vsa kraljestva dežel okoli Juda, da se niso vojskovala z Józafatom. 11 Nekateri Filistejci so Józafatu prinašali darila in srebro kot davek; celo Arabci so mu dajali drobnico: sedem tisoč sedemsto ovnov in sedem tisoč sedemsto kozlov. 12 Tako je Józafat postajal čedalje mogočnejši. Po Judu je gradil utrdbe in mesta za skladišča; 13 po Judovih mestih je nakopičil velike zaloge. V Jeruzalemu pa je imel vojake, hrabre bojevnike. 14 Tako so bili razporejeni glede na svojo družino: iz Juda so bili poveljniki tisočnij: vojskovodja Adná s tristo tisoč hrabrimi vojaki; 15 ob njem vojskovodja Johanán in z njim dvesto osemdeset tisoč hrabrih vojakov; 16 ob njem Zihríjev sin Amasjá, ki se je prostovoljno posvetil GOSPODU, in z njim dvesto tisoč hrabrih vojakov. 17 Iz Benjamina pa hrabri bojevnik Eljadá in z njim dvesto tisoč z lokom in s ščitom oboroženih mož, 18 poleg njega pa še Jozabád in z njim sto osemdeset tisoč oboroženih vojakov. 19 Vsi ti so služili kralju – poleg tistih, ki jih je kralj nastanil v utrjenih mestih po vsem Judu.

Psalmi 78,1-20

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 78 (77)
Božja naklonjenost in Izraelova nehvaležnost
78 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Asáfov pouk.
Poslušaj, moje ljudstvo, mojo postavo,
nagnite svoja ušesa k izrekom mojih ust.
Odprl bom svoja usta v priliki,
dal bom žuboreti uganke iz davnine,
kar smo slišali, reči, ki jih poznamo,
in so nam jih naši očetje pripovedovali.
Ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi,
temveč bomo pripovedovali poznejšemu rodu
o slavnih GOSPODOVIH delih in njegovi moči,
o njegovih čudežih, ki jih je storil.

Postavil je pričevanje v Jakobu,
postavo je položil v Izraelu,
ki ju je zapovedal našim očetom,
naj v njiju poučijo svoje sinove;
da bodo spoznali, poznejši rod,
sinovi, ki bodo še rojeni, vstali
in pripovedovali svojim sinovom;
da bodo v Boga stavili svoje zaupanje
in ne bodo pozabili del GOSPODOVIH,
temveč bodo njegove zapovedi izpolnjevali;
da ne bodo kakor njihovi očetje,
trdovraten in uporen rod,
rod, ki ni utrdil svojega srca
in njegov duh ni Bogu zvest.

Efrájimovi sinovi, dobro oboroženi lokostrelci,
so se obrnili na dan bitke.
10 Niso se držali Božje zaveze
in niso hoteli živeti po njegovi postavi.
11 Pozabili so njegova dela,
njegove čudeže, ki jim jih je pokazal.
12 Pred njihovimi očeti je delal čudeže,
v egiptovski deželi, na poljani Coana.
13 Razklal je morje in jih prepeljal skozenj,
ustavil je vodo kakor jez.
14 Podnevi jih je vodil z oblakom,
vso noč z ognjeno svetlobo.
15 Skale je razklal v puščavi
in jim dal piti kakor iz neizmernih oceanov.
16 Iz skale je dal privreti potoke,
vode je pustil teči dol kakor reke.

17 Še vedno pa so grešili zoper njega,
da so se v pustinji upirali Najvišjemu.
18 Preizkušali so Boga v svojem srcu,
ko so zahtevali jed za svojo dušo.
19 Govorili so zoper Boga, rekli so:
»Bo mogel Bog v puščavi pogrniti mizo?
20 Res, udaril je po skali,
da so pritekle vode in so drle reke.
Bo lahko dal tudi kruha,
bo pripravil meso za svoje ljudstvo?«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.901, danes: 22.919
Čas izvajanja programa: 0.05s