Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 18,19-38

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Véliki duhovnik sprašuje Jezusa
(Mt 26,59–66; Mr 14,55–64; Lk 22,66–71)
19 Véliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem nauku. 20 Jezus mu je odgovoril: »Javno sem govoril svetu. Vselej sem učil v shodnici in v templju, kjer se shajajo vsi Judje, na skrivnem pa nisem nič povedal. 21 Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim povedal, saj vedo, kaj sem rekel.« 22 Ko je Jezus to rekel, ga je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, udaril po licu in dejal: »Tako odgovarjaš vélikemu duhovniku?« 23 Jezus mu je odgovoril: »Če sem napačno rekel, izpričaj, da napačno; če pa prav, zakaj me tolčeš?« 24 Nato ga je Hana zvezanega poslal k vélikemu duhovniku Kajfu.
Peter znova zataji Jezusa
(Mt 26,71–75; Mr 14,69–72; Lk 22,58–62)
25 Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu: »Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev?« Tajil je in rekel: »Nisem.« 26 Eden izmed služabnikov vélikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal: »Ali te nisem videl z njim na vrtu?« 27 Peter je spet zanikal; in takoj je petelin zapel.
Jezus pred Pilatom
(Mt 27,1–2.11–14; Mr 15,1–5; Lk 23,1–5)
28 Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti pashalno jagnje. 29 Pilat je prišel ven k njim in rekel: »Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?« 30 Odgovorili so in mu rekli: »Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili.« 31 Tedaj jim je Pilat dejal: »Vzemite ga in ga sodite po svoji postavi.« Judje so mu rekli: »Mi ne smemo nikogar usmrtiti.« 32 S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl. 33 Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« 34 Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« 35 Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« 36 Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« 37 Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 38 Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?«
Smrtna obsodba
(Mt 27,15–31; Mr 15,6–20; Lk 23,13–15)
Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Jaz ne najdem na njem nobene krivde.

2. kroniška knjiga 27-28

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Jotám
(2 Kr 15,32–38)
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jotám je imel petindvajset let, ko je postal kralj, in šestnajst let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Jerúša; bila je Cadókova hči. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče Uzíja, razen da ni stopil v GOSPODOV tempelj. Ljudstvo pa je še vedno ravnalo pogubno. On je sezidal Gornja vrata pri GOSPODOVI hiši; pa tudi pri obzidju na Ofelu je veliko zidal. Nadalje je sezidal mesta v Judovem pogorju ter gradove in stolpe v gozdnatih krajih. Vojskoval se je s kraljem Amóncev in ga premagal. Tisto leto so mu Amónci dali sto talentov srebra, deset tisoč kadi pšenice in deset tisoč kadi ječmena. To so mu dali Amónci tudi drugo in tretje leto. Tako je Jotám postal mogočen, ker je uravnaval svoja pota pred GOSPODOM, svojim Bogom. Druga Jotámova dela, vse njegove vojske in njegovi posegi, glej, so zapisani v Knjigi Izraelovih in Judovih kraljev. Petindvajset let je imel, ko je postal kralj, in šestnajst let je kraljeval v Jeruzalemu. Jotám je legel k svojim očetom in pokopali so ga v Davidovem mestu. Namesto njega je postal kralj njegov sin Aház.
Aház
(2 Kr 16,1–4)
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aház je imel dvajset let, ko je postal kralj, in šestnajst let je kraljeval v Jeruzalemu. Ni delal, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, kakor njegov oče David, temveč je hodil po poteh Izraelovih kraljev. Tudi je delal ulite podobe za Báale. Vrh tega je opravljal kadilno daritev v Ge Ben Hinómu in žrtvoval svoje sinove v ognju po gnusni navadi narodov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred Izraelovih sinov. Opravljal je tudi klavne in kadilne daritve na višinah, na gričih in pod vsakim zelenim drevesom.
Arámci in Izraelci porazijo Juda
(2 Kr 16,5–6)
Zato ga je GOSPOD, njegov Bog, dal v roke arámskemu kralju. Premagali so ga, mu odpeljali veliko ujetnikov in jih pripeljali v Damask. Tudi je prišel v roke Izraelovemu kralju, ta mu je prizadel hud poraz. Remaljájev sin Pekah je namreč pobil v Judu v enem dnevu sto dvajset tisoč hrabrih bojevnikov, ker so zapustili GOSPODA, Boga svojih očetov. Vrh tega je Zihrí, Efrájimov junak, ubil kraljevega sina Maasejája, upravnika dvora Azrikáma in Elkanája, drugega za kraljem.
Prerok Odéd posreduje
Izraelovi sinovi so od svojih bratov odpeljali dvesto tisoč ujetih žena, sinov in hčera; od njih so pobrali tudi veliko plena in ga prinesli v Samarijo. Tam pa je bil GOSPODOV prerok z imenom Odéd. Šel je naproti vojski, ki je prihajala v Samarijo, in jim rekel: »Glejte, ker se je GOSPOD, Bog vaših očetov, razsrdil nad Judovci, vam jih je dal v roke. Vi pa ste jih pobijali z besnostjo, ki sega do neba. 10 In zdaj si hočete Judovce in Jeruzalemce podjarmiti za hlapce in dekle. Ali niste torej tudi sami krivi pred GOSPODOM, vašim Bogom? 11 Poslušajte me zdaj in vrnite ujetnike, ki ste jih odpeljali svojim bratom, sicer pride nad vas GOSPODOVA srdita jeza.« 12 Proti tistim, ki so prišli iz vojske, so vstali nekateri izmed poglavarjev Efrájimovih sinov, Johanánov sin Azarjá, Mešilemótov sin Berehjá, Šalúmov sin Hizkijá in Hadlájev sin Amasá, 13 a rekli so jim: »Ne vodite ujetnikov sem, saj bi nam s tem nakopali krivdo pred GOSPODOM. Vi hočete še množiti naše grehe in našo krivdo, a že tako je naša krivda velika in srdita je GOSPODOVA jeza nad Izraelom.« 14 Tedaj je četa pustila ujetnike in plen pred knezi in vsem zborom. 15 Vzdignili so se poimensko določeni možje in se zavzeli za ujetnike. Golim med njimi so dali oblačila iz plena, jih oblekli in obuli, jim dali jesti in piti, ter jih pomazilili. Vse, ki so opešali, so posadili na osle in jih odpeljali v Jeriho, mesto palm, v bližino njihovih rojakov. Potem so se vrnili v Samarijo.
Asirija noče pomagati Judu
(2 Kr 16,7–9)
16 Tisti čas je kralj Aház poslal odposlance k asirskim kraljem, da bi mu pomagali. 17 Edómci so namreč spet prišli, porazili Judovce in odpeljali ujetnike. 18 Tudi Filistejci so vdrli v mesta v Šéfeli in v Judovi južni pokrajini, zavzeli Bet Šemeš, Ajalón, Gederót, Sohó in njegova naselja, Timno in njena naselja, Gimzó in njegova naselja in se tam naselili. 19 GOSPOD je namreč ponižal Juda zaradi Izraelovega kralja Aháza, ker je uvajal v Judu razuzdanost in se popolnoma izneveril GOSPODU. 20 Asirski kralj Tiglát Piléser je res prišel nadenj in ga stiskal, namesto da bi ga podprl. 21 Čeprav je Aház oropal GOSPODOVO hišo, kraljevo hišo in hiše knezov in to dal asirskemu kralju, mu to ni nič pomagalo.
Aházov odpad in smrt
(2 Kr 16,12–20)
22 V času, ko so ga stiskali, se je še bolj izneveril GOSPODU, ta kralj Aház. 23 Daroval je namreč damaščanskim bogovom, ki so ga porazili, in si rekel: »Bogovi arámskih kraljev so le-tem pomagali, njim bom daroval, da bodo pomagali še meni.« A ti so bili v padec njemu in vsemu Izraelu. 24 Aház je zbral opremo Božje hiše in jo razbil; zaprl je vrata GOSPODOVE hiše in si naredil oltarje na vseh vogalih v Jeruzalemu. 25 V vsakem Judovem mestu je napravil višine, da bi zažigali kadilo tujim bogovom. Tako si je nakopaval srd GOSPODA, Boga svojih očetov. 26 Druga njegova dela in vse njegove poti, od prvih do zadnjih, glej, so zapisani v Knjigi Judovih in Izraelovih kraljev. 27 Ko je Aház legel k svojim očetom, so ga pokopali v mestu, v Jeruzalemu; niso ga namreč položili v grobove Izraelovih kraljev. Namesto njega je postal kralj njegov sin Ezekíja.

Psalmi 84

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 84 (83)
Veselje nad svetiščem
84 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po »Gitít«. Psalm Korahovih sinov.
Kako ljuba so tvoja prebivališča,
GOSPOD nad vojskami!
Moja duša hrepeni, celo medli
po GOSPODOVIH dvorih,
moje srce in moje meso vriskata
k živemu Bogu.

Celo ptica najde hišo,
lastovka gnezdo zase,
kamor položi svoje mladiče,
pri tvojih oltarjih, GOSPOD nad vojskami,
moj Kralj in moj Bog.
Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši:
še te bodo smeli hvaliti.
Sela.
Blagor človeku, čigar moč je v tebi,
v njegovem srcu so ceste.
Ko hodijo po dolini joka,
jo spreminjajo v kraj s studencem,
tudi zgodnji dež jo pokriva z blagoslovi.
Hodijo od hrabrosti do hrabrosti,
Bog bogov se pokaže na Sionu.

GOSPOD, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev,
poslušaj, o Bog Jakobov!
Sela.
10 Naš ščit, glej, o Bog,
ozri se na obraz svojega maziljenca!

11 Da, en dan v tvojih dvorih je boljši kakor tisoč drugih;
raje ostanem na pragu hiše svojega Boga,
kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti.
12 Zares, sonce in ščit je GOSPOD Bog,
milost in slavo daje GOSPOD,
ne odreka dobrine
tistim, ki hodijo pošteno.
13 GOSPOD nad vojskami,
blagor človeku, ki zaupa vate.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.700.439, danes: 18.753
Čas izvajanja programa: 0.05s