Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 18,38-19,16

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

38 Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?«
Smrtna obsodba
(Mt 27,15–31; Mr 15,6–20; Lk 23,13–15)
Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Jaz ne najdem na njem nobene krivde. 39 Toda pri vas je navada, da vam za pasho izpustim enega človeka. Hočete torej, da vam izpustim judovskega kralja?« 40 Spet so zavpili: »Ne tega, ampak Baraba!« Baraba pa je bil razbojnik.
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spletli iz trnja krono, mu jo dali na glavo in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. In stopali so k njemu in govorili: »Pozdravljen, judovski kralj!« in ga udarjali. Pilat je šel spet ven in jim rekel: »Glejte, pripeljem vam ga ven, da boste spoznali, da ne najdem na njem nobene krivde.« Jezus je torej prišel ven. Imel je trnovo krono in škrlaten plašč. Pilat jim je rekel: »Glejte, človek!« Ko so ga véliki duhovniki in služabniki videli, so zavpili: »Križaj ga, križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vzemite ga vi in ga križajte, kajti jaz ne najdem krivde na njem.« Judje so mu odgovorili: »Mi imamo Postavo in po Postavi mora umreti, ker se je delal Božjega Sina.«
Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu: »Od kod si ti?« Jezus pa mu ni dal odgovora. 10 Tedaj mu je Pilat rekel: »Z mano ne govoriš? Ne veš, da imam oblast, da te oprostim, in oblast, da te križam?« 11 Jezus mu je odgovoril: »Nobene oblasti bi ne imel nad menoj, če bi ti ne bilo dano od zgoraj. Zato ima večji greh tisti, ki me je tebi izročil.« 12 Odtlej si je Pilat prizadeval, da bi ga oprostil. Judje pa so zavpili: »Če tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj. Vsak, kdor se dela kralja, nasprotuje cesarju.«
13 Ko je Pilat slišal te besede, je dal Jezusa pripeljati ven. Sédel je na sodni stol na kraju, ki se imenuje Litóstrotos, po hebrejsko Gabatá. 14 Bil pa je dan pripravljanja na pasho, okrog šeste ure. In Pilat je rekel Judom: »Glejte, vaš kralj!« 15 Oni pa so zavpili: »Proč z njim, proč z njim, križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vašega kralja naj križam?« Véliki duhovniki so odgovorili: »Nimamo kralja razen cesarja!« 16 Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan.
Jezusa križajo
(Mt 27,32–44; Mr 15,21–32; Lk 23,26–43)
Vzeli so torej Jezusa.

2. kroniška knjiga 29

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ezekíja
(2 Kr 18,1–3)
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ezekíja je imel petindvajset let, ko je postal kralj, in devetindvajset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Abíja; bila je Zeharjájeva hči. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče David.
Tempelj očistijo
Prvo leto svojega kraljevanja, v prvem mesecu, je odprl vrata GOSPODOVE hiše in jih popravil. Poklical je duhovnike in levite, jih zbral na Vzhodnem trgu in jim rekel: »Poslušajte me, leviti! Posvetite se zdaj in posvetite hišo GOSPODA, Boga svojih očetov, ter odpravite nesnago iz svetišča! Kajti naši očetje so se izneverili in delali, kar je hudo v očeh GOSPODA, našega Boga, ter ga zapustili. Obrnili so svoj obraz od GOSPODOVEGA prebivališča in mu pokazali hrbet. Zaprli so celo preddverna vrata, pogasili svetilnice, niso zažigali kadila ne darovali Izraelovemu Bogu žgalne daritve v svetišču. Zato je prišel GOSPODOV gnev nad Juda in Jeruzalem in naredil jih je za predmet strahu, groze in zasmeha, kakor vidite s svojimi očmi. Zaradi tega, glejte, so naši očetje padli pod mečem in so naši sinovi, naše hčere in žene v ujetništvu. 10 Zdaj sem se namenil v svojem srcu, da sklenem zavezo z GOSPODOM, Izraelovim Bogom, da se njegova srdita jeza odvrne od nas. 11 Ne bodite torej nemarni, moji sinovi. Vas je namreč izvolil GOSPOD, da bi stregli pred njim v njegovi službi, da bi mu služili in zažigali kadilo.«
12 Tedaj so se vzdignili leviti: Amasájev sin Mahat in Azarjájev sin Joél izmed Kehátovcev; izmed Meraríjevcev Abdíjev sin Kiš in Jehalelélov sin Azarjá; izmed Geršónovcev Zimájev sin Joáh in Joáhov sin Eden; 13 izmed Elicafánovcev Šinarí in Jeiél; izmed Asáfovcev Zeharjá in Matanjá; 14 izmed Hemánovcev Jehiél in Šimí in izmed Jedutúnovcev Šemajá in Uziél. 15 Zbrali so svoje brate in se posvetili. Potem so po kraljevem ukazu prišli, da bi po GOSPODOVIH besedah očistili GOSPODOVO hišo. 16 Duhovniki so šli očistit notranjost GOSPODOVE hiše; vse nečiste reči, ki so jih našli v GOSPODOVEM templju, so odnesli v dvor GOSPODOVE hiše, leviti pa so jih prevzeli in odnesli k potoku Cedronu. 17 Posvečevati so začeli prvi dan prvega meseca, osmi dan meseca pa so prišli v GOSPODOVO preddverje. Potem so še osem dni posvečevali GOSPODOVO hišo, šestnajsti dan prvega meseca pa so končali. 18 Nato so šli h kralju Ezekíju in rekli: »Očistili smo vso GOSPODOVO hišo, žgalni oltar z vsemi njegovimi pripravami in mizo za položene hlebe z vsemi njenimi pripravami. 19 Vse priprave, ki jih je kralj Aház med svojim kraljevanjem v svojem odpadu oskrunil, smo popravili in posvetili. Glej, pred GOSPODOVIM oltarjem so.«
Bogoslužje v templju obnovijo
20 Kralj Ezekíja je zgodaj vstal, zbral mestne poglavarje in šel v GOSPODOVO hišo. 21 Pripeljali so sedem juncev, sedem ovnov, sedem jagnjet in sedem kozlov v daritev za greh za kraljestvo, za svetišče in za Juda. Rekel je Aronovim sinovom, duhovnikom, naj jih darujejo na GOSPODOVEM oltarju. 22 Zaklali so torej junce, duhovniki so prestregli kri in poškropili z njo oltar. Zaklali so ovne in poškropili s krvjo oltar. 23 Nato so pripeljali kozle v daritev za greh pred kralja in zbor in ti so položili roke nanje. 24 Duhovniki pa so jih potem zaklali in poškropili z njihovo krvjo oltar v daritev za greh, da bi dosegli spravo za vse Izraelce. Za vse Izraelce je namreč kralj naročil žgalno daritev in daritev za greh.
25 Postavil je tudi levite v GOSPODOVI hiši s cimbalami, harfami in citrami po določbi Davida, kraljevega vidca Gada in preroka Natána; kajti ta določba je prišla po prerokih od GOSPODA. 26 Leviti so se torej razpostavili z Davidovimi glasbili, duhovniki pa s trobentami. 27 Ezekíja je ukazal, naj darujejo žgalno daritev na oltarju. Ko se je začela, so začeli GOSPODU peti in trobiti ob spremljavi glasbil Davida, Izraelovega kralja. 28 Ves zbor je padel na kolena; petje se je razlegalo in trobente so donele vse dotlej, dokler se žgalna daritev ni končala. 29 Ko pa je bila končana, so pokleknili kralj in vsi, ki so bili z njim, in molili. 30 Kralj Ezekíja in poglavarji so rekli levitom, naj hvalijo GOSPODA z besedami Davida in vidca Asáfa. In z veseljem so peli hvalnice, poklekovali in molili.
31 Nato je Ezekíja spregovoril in rekel: »Zdaj ste se posvetili GOSPODU. Pristopite in pripeljite živali za klavne in slavilne daritve h GOSPODOVI hiši!« Zbor je pripeljal živali za klavne in slavilne daritve in vsak, ki je le hotel, je pripeljal živali za žgalne daritve. 32 Število teh živali, ki jih je zbor pripeljal, je bilo: sedemdeset juncev, sto ovnov in dvesto jagnjet, vse to v žgalno daritev GOSPODU. 33 Posvečenih darov je bilo šeststo juncev in tri tisoč ovc. 34 Duhovnikov pa je bilo premalo in niso mogli odreti vseh živali za žgalne daritve. Zato so jim pomagali njihovi bratje leviti, dokler ni bilo delo opravljeno in se duhovniki niso posvetili. Leviti so se namreč posvečevali z večjo gorečnostjo kakor duhovniki. 35 Poleg številnih žgalnih daritev so bile tudi tolšče mirovnih in pitnih daritev za žgalno daritev. Tako je bila spet urejena služba v GOSPODOVI hiši. 36 Ezekíja in vse ljudstvo so se veselili, da jim je Bog to pripravil, saj se je vsa stvar zgodila izredno hitro.

Psalmi 85

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 85 (84)
Blizu je Božje odrešenje
85 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Psalm Korahovih sinov.
GOSPOD, dobrohoten si bil svoji deželi,
omogočil si Jakobovo vrnitev.
Odpustil si krivdo svojemu ljudstvu,
pokril si vse njihove grehe.
Sela.
Zadržal si vso svojo besnost,
odvrnil si se od svoje srdite jeze.

Spreobrni nas, Bog, naš rešitelj,
odstrani svojo nejevoljo, ki jo imaš z nami.
Se boš vekomaj srdil nad nami,
boš podaljševal svojo jezo od roda do roda?
Nas ne boš znova poživil,
da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi?
Pokaži nam, GOSPOD, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje!

Poslušam, kaj govori GOSPOD Bog:
Zares, govori o miru
svojemu ljudstvu in svojim zvestim
in naj se ne obračajo k norosti.
10 Zares, blizu je njegova rešitev tistim, ki se ga bojijo,
da bo slava prebivala v naši deželi.
11 Dobrota in zvestoba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
12 Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z nebes bo gledala pravičnost.
13 GOSPOD bo tudi dal, kar je dobro,
naša dežela bo dajala pridelek.
14 Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.797, danes: 7.032
Čas izvajanja programa: 0.05s