Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 20,1-18

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

VSTAJENJE IN PRIKAZOVANJA
Jezusovo vstajenje
(Mt 28,1–10; Mr 16,1–8; Lk 24,1–12)
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih. 10 Nato sta se učenca vrnila domov.
Jezus se prikaže Mariji Magdaleni
(Mr 16,9–11)
11 Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob 12 in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. 13 Rekla sta ji: »Žena, zakaj jokaš?« Dejala jima je: »Mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili.« 14 Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. 15 Jezus ji je rekel: »Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?« Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: »Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz odnesla.« 16 Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: »Rabuní« (kar pomeni Učitelj). 17 Jezus ji je rekel: »Ne oklepaj se me! Kajti nisem še šel gor k Očetu; pojdi pa k mojim bratom in jim povej: ›Odhajam gor k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.‹« 18 Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: »Gospoda sem videla,« in to, kar ji je povedal.

2. kroniška knjiga 31

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Bogoslužne določbe
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je bilo vse to končano, so šli vsi Izraelci, ki so bili navzoči, v Judova mesta, razbili stebre, posekali ašere ter do zadnjega podrli višine in oltarje po vsem Judu, Benjaminu, Efrájimu in Manáseju. Potem so se vsi Izraelovi sinovi vrnili v svoja mesta, vsak na svojo posest.
Ezekíja je postavil skupine duhovnikov in levitov po njihovih skupinah, vsakega duhovnika in levita za njegovo službo: za žgalne in mirovne daritve, za bogoslužje ter za slavilne daritve in hvalnice pri vratih GOSPODOVEGA tabora. Kraljev prispevek iz njegovega imetja je bil za žgalne daritve: za žgalne daritve zjutraj in zvečer, za žgalne daritve ob sobotah, mlajih in praznikih, kakor je pisano v GOSPODOVI postavi. Tudi je ukazal ljudstvu, ki je prebivalo v Jeruzalemu, naj dajejo deleže duhovnikom in levitom, da bi se mogli trdno držati GOSPODOVE postave. Brž ko so ta ukaz razglasili, so Izraelovi sinovi prinašali obilo prvin žita, vina, olja, medu in vseh poljskih pridelkov; prinašali so desetino vsega v obilju. Tudi Izraelci in Judovci, ki so prebivali v Judovih mestih, so dajali desetino goveda in drobnice ter desetino posvečenih reči, ki so bile posvečene GOSPODU, njihovemu Bogu. Zlagali so jih na kupe. V tretjem mesecu so začeli zlagati na kupe, v sedmem mesecu pa so kupe dokončali. Ko so Ezekíja in velikaši prišli gledat kupe, so slavili GOSPODA in njegovo ljudstvo Izraela. Ezekíja je duhovnike in levite spraševal o teh kupih. 10 Véliki duhovnik Azarjá iz Cadókove hiše mu je rekel: »Odkar so začeli nositi dajatve v GOSPODOVO hišo, jemo do sitega in še veliko ostaja. Kajti GOSPOD je blagoslovil svoje ljudstvo, zato imamo tolikšno zalogo.«
Preureditev duhovnikov in levitov
11 Tedaj je Ezekíja rekel, naj napravijo shrambe v GOSPODOVI hiši. Ko so jih naredili, 12 so vanje zvesto nosili dajatve, desetine in posvečene darove. Višji nadzornik nad tem je bil levit Konanjá, drugi pa njegov brat Šimí. 13 Jehiél, Azazjá, Nahat, Asaél, Jerimót, Jozabád, Eliél, Jismahjá, Mahat in Benajá pa so bili nadzorniki pod vodstvom Konanjája in njegovega brata Šimíja po določbi kralja Ezekíja in predstojnika Božje hiše Azarjája. 14 Jimnájev sin levit Koré, vratar pri Vzhodnih vratih, je bil nadzornik nad tem, kar so prostovoljno darovali Bogu, in je oddajal GOSPODOVE dajatve in presvete darove. 15 V duhovniških mestih so mu zvesto pomagali Eden, Minjamín, Ješúa, Šemajá, Amarjá in Šehanjá. Svojim bratom – po skupinah – starim in mladim, so razdeljevali njihove deleže, 16 razen tistih, ki so bili v rodovnikih, moškim od treh let navzgor, vsem, ki so hodili v GOSPODOVO hišo v svojo vsakdanjo službo po svojih opravilih in po svojih skupinah. 17 Duhovniki so bili vpisani v rodovnik po svojih družinah, leviti od dvajsetih let navzgor pa po svojih opravilih in po svojih skupinah. 18 Vpisani so bili v celotnem številu z vsemi svojimi otročiči, ženami, sinovi in hčerami. S svojo zvestobo so se nenehno posvečevali. 19 Za duhovnike, Aronove sinove, ki so prebivali na ozemlju v okolici svojih mest, so bili v vsakem posameznem mestu poimensko določeni možje, da so oddajali deleže vsakemu moškemu med duhovniki in vsakemu v rodovnik vpisanemu levitu.
20 Tako je storil Ezekíja po vsem Judu. Delal je, kar je dobro, prav in resnično pred GOSPODOM, njegovim Bogom. 21 Pri vsakem delu, ki ga je začel za službo v Božji hiši, za postavo in zapoved, ko je iskal svojega Boga, je delal z vsem srcem in je uspeval.

Psalmi 87

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 87 (86)
Pesem o Sionu
87 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Psalm Korahovih sinov. Pesem.
Na svetih gorah je njegova ustanova,
GOSPOD ima rajši sionska vrata
kakor vsa Jakobova prebivališča.
Častne reči se govorijo o tebi,
o Božje mesto!
Sela.

Rahab in Babilon štejem
med tiste, ki me poznajo;
glej, Filisteja, Tir in Etiopija
pravijo: »Ta je tam rojen.«
Toda o Sionu se bo reklo:
»Mož za možem je v njem rojen,
on sam ga utrjuje, Najvišji.«
GOSPOD bo štel med vpisovanjem ljudstva:
Sela.
»Ta je tam rojen.«

Pojejo kakor plesalci:
»Vsi moji studenci so v tebi.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.353, danes: 19.667
Čas izvajanja programa: 0.04s