Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 21

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus se prikaže sedmim učencem
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedéjeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu:»Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. 10 Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« 11 Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. 12 Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. 13 Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. 14 To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih.
Jezus in Peter
15 Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Hrani moja jagnjeta!« 16 Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« 17 Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! 18 Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« 19 To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«
Jezus in učenec, ki ga je Jezus ljubil
20 Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil in se je pri večerji naslonil na njegove prsi in mu rekel: »Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal?« 21 Ko ga je Peter zagledal, je rekel Jezusu: »Gospod, kaj pa ta?« 22 Jezus mu je dejal: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hôdi za menoj!« 23 Zavoljo tega se je med brati razširila ta govorica, da tisti učenec ne bo umrl. Toda Jezus mu ni rekel, da ne bo umrl, ampak: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar?«
24 To je učenec, ki o tem pričuje in je to napisal, in vemo, da je njegovo pričevanje resnično.
25 Jezus pa je storil še veliko drugega. Če bi to popisali eno za drugim, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi bile napisane.

2. kroniška knjiga 33

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Manáse
(2 Kr 21,1–9)
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Manáse je imel dvanajst let, ko je postal kralj, in petinpetdeset let je kraljeval v Jeruzalemu. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in posnemal gnusobe narodov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred Izraelovih sinov. Spet je pozidal višine, ki jih je podrl njegov oče Ezekíja, postavil oltarje Báalom, napravil ašere, molil vso nebesno vojsko in ji služil. Sezidal je oltarje v GOSPODOVI hiši, ki je o njej GOSPOD rekel: »V Jeruzalemu bo moje ime na veke.« Vsej nebesni vojski je sezidal oltarje v obeh dvorih GOSPODOVE hiše. Svoje sinove je žrtvoval v ognju v Ge Ben Hinómu. Vedeževal je, vražaril in čaral, vpeljal zarotovalce duhov in razlagalce znamenj; storil je veliko takega, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, da bi ga jezil. Kip malika, ki ga je naredil, je postavil v Božjo hišo, o kateri je Bog rekel Davidu in njegovemu sinu Salomonu: »V tej hiši in v Jeruzalemu, ki sem ga izvolil med vsemi Izraelovimi rodovi, bom postavil svoje ime na vekomaj. Ne bom dopustil, da bi se morale noge Izraelcev še kdaj umakniti z zemlje, ki sem jo določil vašim očetom, če bodo le zvesto delali vse, kar sem jim po Mojzesu zapovedal v vsej postavi, v zakonih in odlokih.« Toda Manáse je zapeljal Juda in jeruzalemske prebivalce, da so delali še hujše reči kakor narodi, ki jih je GOSPOD pokončal pred Izraelovimi sinovi.
Manásejeva molitev uslišana
10 GOSPOD je govoril Manáseju in njegovemu ljudstvu, vendar se niso menili za to. 11 Tedaj je GOSPOD pripeljal nadnje vojskovodje asirskega kralja. Ti so Manáseja ujeli s kavlji, ga zvezali z bronastima verigama in odvlekli v Babilon. 12 Ko je bil v stiski, je GOSPODA, svojega Boga, milo prosil usmiljenja in se zelo ponižal pred Bogom svojih očetov. 13 Ko je molil k njemu, se mu je dal preprositi, uslišal je njegovo prošnjo in ga pripeljal nazaj v Jeruzalem v njegovo kraljestvo. Tedaj je Manáse spoznal, da je GOSPOD res Bog.
14 Za tem je naredil zid zunaj Davidovega mesta zahodno od Gihona v dolini do vhoda pri Ribjih vratih in okoli Ofela. Sezidal ga je zelo visoko. Postavil je tudi vojaške poveljnike po vseh utrjenih mestih v Judu. 15 Potem je odstranil tuje bogove in kip iz GOSPODOVE hiše in vse oltarje, ki jih je postavil na griču GOSPODOVE hiše in v Jeruzalemu, ter jih zmetal iz mesta. 16 GOSPODOV oltar pa je popravil in na njem daroval mirovne in slavilne daritve in zapovedal Judovcem, naj služijo GOSPODU, Izraelovemu Bogu. 17 Toda ljudstvo je še vedno darovalo na višinah, vendar le GOSPODU, svojemu Bogu.
Manásejeva smrt
(2 Kr 21,17–18)
18 Druga Manásejeva dela, njegova molitev k njegovemu Bogu in besede vidcev, ki so mu govorili v imenu GOSPODA, Izraelovega Boga, glej, so v zgodovini Izraelovih kraljev. 19 Njegova molitev in njeno uslišanje, ves njegov greh in njegova nezvestoba, tudi kraji, na katerih je pozidal višine in postavil ašere in izrezane podobe, preden se je ponižal, glej, so zapisani v Dejanjih vidcev. 20 Ko je Manáse legel k svojim očetom, so ga pokopali na vrtu njegove hiše. Namesto njega je postal kralj njegov sin Amón.
Amónovo kratko kraljevanje
(2 Kr 21,19–26)
21 Amón je imel dvaindvajset let, ko je postal kralj, in dve leti je kraljeval v Jeruzalemu. 22 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, kakor je delal njegov oče Manáse. Vsem izrezanim podobam, ki jih je naredil njegov oče Manáse, je daroval in jim služil. 23 A ni se ponižal pred GOSPODOM, kakor se je ponižal njegov oče Manáse, še pomnožil je krivdo. 24 Njegovi služabniki pa so se zarotili proti njemu in ga usmrtili v njegovi hiši. 25 Vendar je ljudstvo dežele pobilo vse, ki so se zarotili proti kralju Amónu; potem je ljudstvo dežele namesto njega postavilo za kralja njegovega sina Jošíja.

Psalmi 89,1-19

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 89 (88)
Hvalnica in prošnja zvestemu Bogu
89 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pouk Ezráhovca Etána.
GOSPODOVE dobrote bom opeval na veke,
za vse rodove bom s svojimi usti oznanjal tvojo zvestobo.
Zakaj pravim: »Na veke se gradi dobrota,
nebesa, v njih si utrdil svojo zvestobo.«
Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom ustanovil za vedno,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.«
Sela.

Nebesa se ti zahvaljujejo za tvoj čudež, o GOSPOD,
za tvojo zvestobo v zboru svetih.
Zakaj kdo na oblaku se lahko primerja z GOSPODOM,
je podoben GOSPODU med Božjimi sinovi?
Bog je močno spoštovan v krogu svetih,
strašen nad vsemi, ki ga obdajajo.
GOSPOD, Bog nad vojskami, kdo je kakor ti?
Mogočen si, GOSPOD, in tvoja zvestoba te obdaja.
10 Ti gospoduješ nad ošabnostjo morja,
ko se vzdigujejo njegovi valovi, jih pomirjaš.
11 Ti si pogazil Rahaba kakor prebodenega,
s svojim močnim laktom si razkropil svoje sovražnike.
12 Tvoja so nebesa, tvoja je tudi zemlja,
zemeljski krog in kar ga napolnjuje, ti si jih ustanovil.
13 Sever in jug, ti si ju ustvaril;
Tabor in Hermon vriskata nad tvojim imenom.
14 Tvoj je laket junaške sile,
močna je tvoja levica, tvoja desnica se dviga.
15 Pravičnost in pravica sta temelj tvojega prestola,
dobrota in zvestoba gresta pred tabo.
16 Blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje,
GOSPOD, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
17 Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
dvigali se bodo zaradi tvojega odrešenja.
18 Zakaj ti si čast njihove moči,
s svojo dobrohotnostjo nam dvigaš rog.
19 Zakaj GOSPODU pripada naš ščit,
Svetemu Izraelovemu naš kralj.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.047, danes: 21.361
Čas izvajanja programa: 0.06s