Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 3,1-21

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus in Nikodém
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodém; bil je prvak med Judi. Ponoči je prišel k Jezusu in mu rekel: »Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim.« Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodém mu je dejal: »Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi?« Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj. Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« Nikodém je odgovoril in mu rekel: »Kako se more to zgoditi?« 10 Jezus mu je odvrnil: »Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš? 11 Resnično, resnično, povem ti: Govorimo o tem, kar vemo, in pričujemo o tem, kar smo videli, toda našega pričevanja ne sprejemate. 12 Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških? 13 Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. 14 In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, 15 da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje.
16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. 17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. 18 Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. 19 Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. 20 Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. 21 Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.«

1. kroniška knjiga 12

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Prvi Davidovi sobojevniki
(1 Sam 22,1–2)
12
Tile so prišli k Davidu v Ciklág, ko se je moral še umikati pred Kiševim sinom Savlom. Bili so med junaki, ki so pomagali v boju. Oboroženi so bili z lokom, z desnico in levico so lučali kamne in z lokom streljali puščice: izmed Savlovih bratov Benjaminovcev poglavar Ahiézer in Joáš, sinova Gíbejčana Šemaája, Jeziél in Pelet, Azmávetova sinova, Berahá, Anatóčan Jehú, Gibeónec Jišmajá, junak med tridesetimi in poveljnik tridesetih, Jirmejá, Jahaziél, Johanán in Géderčan Jozabád, Eluzáj, Jerimót, Bealjá, Šemarjá, Harúfčan Šefatjá, Elkaná, Jišijá, Azarél, Joézer, Jašobám, Kórahovci, Joelá in Zebadjá, sinova Gedórčana Jeroháma.
Tudi izmed Gadovcev so prestopili k Davidu v trdnjavo v puščavi hrabri vojaki, za boj izurjeni vojščaki, ki so nosili ščit in sulico; njihovi obrazi so bili podobni levom in bili so hitri ko gazele po gorah. 10 Poglavar je bil Ezer, drugi Obadjá, tretji Eliáb, 11 četrti Mišmaná, peti Jirmejá, 12 šesti Atáj, sedmi Eliél, 13 osmi Johanán, deveti Elzabád, 14 deseti Jirmejá, enajsti Mahbanáj. 15 Ti Gádovci so bili vojaški poveljniki, najmanjši je sam veljal za sto, največji za tisoč. 16 Ti so v prvem mesecu šli čez Jordan, ko je preplavil vse svoje bregove, in zapodili v beg vse po nižinah proti vzhodu in zahodu.
17 Tudi nekaj Benjaminovcev in Judovcev je prišlo k Davidu do trdnjave. 18 David je stopil prednje, spregovoril in jim rekel: »Če prihajate k meni miroljubno, da mi pomagate, se bom iz srca družil z vami; če pa zato, da bi me izdali mojim nasprotnikom, čeprav se mojih rok ne drži krivica, naj vidi to Bog naših očetov in razsodi.« 19 Tedaj je duh navdal poglavarja trideseterice Amasája in je rekel:

»Tvoji smo, David,
in s teboj, Jesejev sin!
Mir, mir tebi
in mir tvojim pomočnikom!
Kajti pomagal ti je tvoj Bog.«

Tedaj jih je David sprejel in jih postavil za poveljnike čet.
20 Tudi nekaj Manásejevcev je prestopilo k Davidu, ko je prišel s Filistejci v boj proti Savlu. Vendar jim ti niso pomagali, ker so ga filistejski knezi po posvetu odslovili in rekli: »Glave tvegamo, če bo prestopil k svojemu gospodu Savlu.« 21 Ko je šel v Ciklág, so od Manáseja prestopili k njemu: Adnáh, Jozabád, Jediaél, Mihael, Jozabád, Elihú in Ciletáj, poveljniki tisočnij v Manáseju. 22 Pomagali so Davidu proti roparski tolpi. Vsi so bili namreč hrabri vojaki in so postali poveljniki v vojski. 23 Dan za dnem so prihajali k Davidu možje v pomoč, dokler tabor ni bil velik kakor Božji tabor.
Davidovi vojaki v Hebrónu
24 Tole so števila čet za vojsko oboroženih mož, ki so prišli k Davidu v Hebrón, da bi mu predali Savlovo kraljestvo, po GOSPODOVIH ustih. 25 Judovih sinov, ki so nosili ščit in sulico, je bilo šest tisoč osemsto oboroženih za vojsko. 26 Izmed Simeonovcev sedem tisoč sto vojnih junakov za vojsko. 27 Izmed Lévijevcev štiri tisoč šeststo; 28 Jojadá, voditelj Aronovcev, in z njim tri tisoč sedemsto; 29 Cadók, mlad vojni junak, in dvaindvajset poveljnikov iz njegove družine. 30 Izmed Benjaminovcev, Savlovih bratov, tri tisoč; do tedaj se je večina izmed njih zvesto držala Savlove hiše. 31 Izmed Efrájimcev dvajset tisoč osemsto bojnih junakov, v svojih družinah imenitnih mož. 32 Od polovice Manásejevega rodu osemnajst tisoč, ki so bili izrecno določeni, da pridejo postavit Davida za kralja. 33 Izmed Isahárjevcev, ki so razumeli znamenja časov, da so vedeli, kaj ima storiti Izrael, dvesto poglavarjev in pod njihovim poveljem vsi njihovi bratje. 34 Od Zábulona petdeset tisoč za vojsko zmožnih, za boj opremljenih mož, z vsem bojnim orožjem, da bi pomagali z nedeljenim srcem. 35 Od Neftálija tisoč poveljnikov in z njimi sedemintrideset tisoč mož s ščitom in sulico. 36 Od Danovcev osemindvajset tisoč šeststo za boj opremljenih mož. 37 Od Aserja štirideset tisoč za vojsko zmožnih, za boj opremljenih mož. 38 Od onkraj Jordana, od Rúbenovcev, Gádovcev in polovice Manásejevega rodu sto dvajset tisoč mož z vsem vojnim orožjem.
39 Vsi ti v bojne vrste razporejeni vojaki so enodušno prišli v Hebrón, da bi postavili Davida za kralja čez vsega Izraela. Pa tudi vsi drugi Izraelci so bili složni v tem, da postavijo Davida za kralja. 40 Tam pri Davidu so bili tri dni; jedli so in pili, saj so jim to pripravili njihovi bratje. 41 Tudi njihovi sosedje tja do Isahárja, Zábulona in Neftálija so prinesli živila na oslih, kamelah, mezgih in volih: močnate jedi, smokvine kolače, posušeno grozdje, vino, olje, govedo in drobnice v obilju. Kajti bilo je veselje v Izraelu.

Zaharija 2

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Drugo videnje: Rogovi in kovači
2
Nato sem povzdignil oči in pogledal, glej, bili so štirje rogovi. Rekel sem angelu, ki je govoril z menoj: »Kdo so tile?« Rekel mi je: »Tile so rogovi, ki so razkropili Juda, Izraela in Jeruzalem.« Nato mi je GOSPOD pokazal štiri kovače. Rekel sem: »Kaj pa tile prihajajo delat?« Povedal je in rekel: »To so rogovi, ki so razkropili Juda, tako da nihče ni povzdignil glave, tile pa so prišli, da jih prestrašijo in odbijejo rogove narodom, ki so vzdignili svoj rog proti Judovi deželi, da jo razkropijo.«
Tretje videnje: Merilna vrvica
Nato sem povzdignil oči in pogledal, glej, bil je mož in v njegovi roki je bila merilna vrvica. Rekel sem: »Kam greš?« Rekel mi je: »Zmeril bom Jeruzalem, da vidim, kolikšna je njegova širina in kolikšna njegova dolžina.« In glej, angel, ki je govoril z menoj, je stopil naprej, nasproti pa mu je stopil drug angel in mu rekel: »Teci, govori temu mlademu možu in reci: ›Jeruzalem bo naseljen kakor vasi, zaradi množice ljudi in živine v svoji sredi. Sam ga bom obdajal kakor ognjen zid, govori GOSPOD, in bom njegova slava v njegovi sredi.‹«
10 Gorje, gorje! Bežite iz severne dežele, govori GOSPOD, vi, ki sem vas razgnal na štiri vetrove neba, govori GOSPOD. 11 Gorje! Reši se, Sion, prebivalka, hči babilonska! 12 Kajti tako govori GOSPOD nad vojskami, ki brani svojo čast in me pošilja k narodom, ki so vas plenili, kajti kdor se vas dotakne, se dotakne punčice njegovega očesa: 13 Glej, zamahnil bom s svojo roko proti njim, postali bodo plen svojih sužnjev in spoznali boste, da me je poslal GOSPOD nad vojskami. 14 Vesêli in raduj se, hči sionska, kajti glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori GOSPOD. 15 Številni narodi se bodo tisti dan pridružili GOSPODU in bodo moje ljudstvo. Prebival bom v tvoji sredi in spoznala boš, da me je GOSPOD nad vojskami poslal k tebi. 16 GOSPOD bo vzel Juda v svojo last, kot svojo dediščino v sveti deželi, in še izvolil Jeruzalem.
17 Umolkni, vse meso, pred GOSPODOM, kajti vzdiguje se iz svojega svetega bivališča!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.159, danes: 19.473
Čas izvajanja programa: 0.05s