Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 4,1-26

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus in Samarijanka
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je torej Jezus izvedel, da so farizeji slišali, kako pridobiva in krščuje več učencev kot Janez – čeprav Jezus sam ni krščeval, ampak njegovi učenci –, je zapustil Judejo in spet odšel v Galilejo. Moral je iti skozi Samarijo. Prišel je torej v samarijsko mesto, imenovano Sihár, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu. Bilo je okrog šeste ure.
Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti?« (Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani.) 10 Jezus ji je odgovoril in rekel: »Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti,‹ bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« 11 Žena mu je rekla: »Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? 12 Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina?« 13 Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. 14 Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« 15 Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat.«
16 Rekel ji je: »Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem!« 17 Žena je odgovorila in mu rekla: »Nimam moža.« Jezus ji je rekel: »Dobro si rekla: ›Nimam moža‹; 18 kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala.« 19 Žena mu je dejala: »Gospod, vidim, da si prerok. 20 Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.« 21 Jezus ji je rekel: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. 22 Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje je od Judov. 23 Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. 24 Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« 25 Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam bo vse oznanil.« 26 Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.«

1. kroniška knjiga 15,1-16,6

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Skrinjo prenesejo v Jeruzalem
(2 Sam 6,12–16)
15
Ko si je v Davidovem mestu naredil hiše, je pripravil prostor za Božjo skrinjo in razpel šotor zanjo. Tedaj je David rekel, da nihče ne sme nositi Božje skrinje razen levitov, ker je GOSPOD nje izvolil, da nosijo GOSPODOVO skrinjo in mu služijo na veke. Potem je David zbral vse Izraelce v Jeruzalem, da bi spravil GOSPODOVO skrinjo na mesto, ki ji ga je pripravil. Potem je David zbral Aronove sinove in levite: izmed Kehátovih sinov poglavarja Uriéla in njegovih sto dvajset bratov; izmed Meraríjevih sinov poglavarja Asajája in njegovih dvesto dvajset bratov; izmed Geršónovih sinov poglavarja Joéla in njegovih sto trideset bratov; izmed Elicafánovih sinov poglavarja Šemajája in njegovih dvesto bratov; izmed Hebrónovih sinov poglavarja Eliéla in njegovih osemdeset bratov; 10 izmed Uziélovih sinov poglavarja Aminadába in njegovih sto dvanajst bratov.
11 Nadalje je David poklical duhovnika Cadóka in Abjatárja in levite Uriéla, Asajája, Joéla, Šemajája, Eliéla in Aminadába 12 ter jim rekel: »Vi ste poglavarji levitskih družin. Posvetite se vi in vaši bratje ter prinesite skrinjo GOSPODA, Izraelovega Boga, na mesto, ki sem ji ga pripravil. 13 Ker prvič niste bili zraven, nas je GOSPOD, naš Bog, razbil. Nismo se namreč ozirali nanj, kakor je predpisano.« 14 Posvetili so se torej duhovniki in leviti, da bi prinesli skrinjo GOSPODA, Izraelovega Boga. 15 Potem so leviti vzdignili Božjo skrinjo z nosilnima drogovoma na rame, kakor je zapovedal Mojzes po GOSPODOVI besedi.
16 David je ukazal poglavarjem levitov, naj postavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami, da bi prepevali z veselim glasom. 17 Leviti so torej postavili Joélovega sina Hemána in izmed njegovih bratov Berehjájevega sina Asáfa; izmed Meraríjevih sinov, njihovih bratov, Kušajájevega sina Etána; 18 in z njimi njihove brate drugega reda: Zeharjája, Jaaziéla, Šemiramóta, Jehiéla, Uníja, Eliába, Benajája, Maasejája, Matitjája, Elifeléhuja, Miknejája, Obéd Edóma in Jeiéla, vratarje. 19 Pevci Hemán, Asáf in Etán so igrali na bronaste cimbale; 20 Zeharjá, Jaaziél, Šemiramót, Jehiél, Uní, Eliáb, Maasejá in Benajá na harfe v visoki legi; 21 Matitjá, Elifeléhu, Miknejá, Obéd Edóm, Jeiél in Azazjá na harfe v nizki legi za spremljavo. 22 Kenanjá, pevovodja levitov, je vodil petje, ker se je razumel na to. 23 Berehjá in Elkaná sta bila vratarja pri skrinji. 24 Duhovniki Šebanjá, Józafat, Netanél, Amasáj, Zeharjá, Benajá in Eliézer so trobili na trobente pred Božjo skrinjo; Obéd Edóm in Jehijá sta bila vratarja pri skrinji.
25 David, Izraelovi starešine in poveljniki tisočnij so torej šli, da bi z veseljem prenesli skrinjo GOSPODOVE zaveze iz Obéd Edómove hiše. 26 Bog je pomagal levitom, ki so nosili skrinjo GOSPODOVE zaveze, zato so darovali sedem juncev in sedem ovnov. 27 David je bil ogrnjen s plaščem iz bisusa, prav tako vsi leviti, ki so nosili skrinjo, in pevci ter Kenanjá, glavni pevovodja. David je imel na sebi tudi platnen efód. 28 Tako je ves Izrael prenesel skrinjo GOSPODOVE zaveze z radostnim vzklikanjem in s trobljenjem na rog, s trobentami in cimbalami, z brenkanjem na harfe in citre.
29 Ko je prišla skrinja GOSPODOVE zaveze v Davidovo mesto, je Savlova hči Mihála gledala skoz okno in videla kralja Davida, kako raja in skače, in ga je zaničevala v srcu.
Skrinjo postavijo v šotor
(2 Sam 6,17–19)
16
Prinesli so torej Božjo skrinjo in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo. Nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. Ko je David dokončal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v GOSPODOVEM imenu. Nato je razdelil vsem Izraelcem, možem in ženam, vsakemu hleb kruha, kos mesa in kolač iz suhega grozdja.
Potem je postavil nekaj levitov za službo pri GOSPODOVI skrinji, da so GOSPODA, Izraelovega Boga, hvalili, se mu zahvaljevali in ga slavili, in sicer Asáfa kot načelnika in Zeharjája kot drugega za njim, Jeiéla, Šemiramóta, Jehiéla, Matitjája, Eliába, Benajája, Obéd Edóma in Jeiéla z glasbili, s harfami in citrami; Asáf je igral na cimbale, duhovnika Benajá in Jahaziél pa sta stalno trobila na trobento pred Božjo skrinjo zaveze.

Zaharija 4

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Peto videnje: Svečnik in dve oljki
4
Angel, ki je govoril z menoj, se je obrnil in me zbudil, kakor se zbudi človeka iz spanja. Rekel mi je: »Kaj vidiš?« Rekel sem: »Vidim, glej, svečnik, ves iz zlata, na njegovem vrhu je oljnica in na njej sedem svetilk, sedem in sedem cevk imajo svetilke, ki so na njegovem vrhu. Ob strani stojita dve oljki, ena na desni strani oljnice in druga na njeni levi.« Spregovoril sem in rekel angelu, ki je govoril z menoj: »Kaj to pomeni, gospod?« Angel, ki je govoril z menoj, mi je odgovoril in rekel: »Ne veš, kaj to pomeni?« Rekel sem: »Ne, gospod.« Odgovoril je in mi povedal, rekoč: »To je GOSPODOVA beseda Zerubabélu: ›Ne s silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom,‹ govori GOSPOD nad vojskami. ›Kdo si ti, velika gora? Pred Zerubabélom postaneš ravnina. Odkril bo vrhnji kamen med vpitjem: Milost, milost njemu!‹«
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: »Zerubabélove roke so položile temelj tej hiši in njegove roke jo bodo tudi dokončale. In spoznali boste, da me je k vam poslal GOSPOD nad vojskami. 10 Kajti kdo zaničuje dan skromnih začetkov? Razveselili se bodo, ko bodo zagledali svinčnico v Zerubabélovih rokah.«
»Teh sedem svetilk so GOSPODOVE oči, ki preiskujejo vso zemljo.« 11 Spregovoril sem in mu rekel: »Kaj pomenita ti dve oljki na desni strani svečnika in na njegovi levi?« 12 Spregovoril sem drugič in mu rekel: »Kaj pomenita dve oljčni veji, ki spuščata olje skozi dve zlati cevki?« 13 Povedal mi je in rekel: »Mar ne veš, kaj pomenita?« Rekel sem: »Ne, gospod.« 14 Rekel je: »To sta dva sinova olja, ki stojita pred Gospodom vse zemlje.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.471.089, danes: 23.107
Čas izvajanja programa: 0.04s