Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 5,1-18

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ozdravljenje v kopeli Betésda
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je bil judovski praznik in Jezus je šel v Jeruzalem. V Jeruzalemu je pri Ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betésda in ima pet pokritih stebrišč. V njih je ležalo veliko bolnikov: slepih, hromih in sušičnih. Čakali so na valovanje vode, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po vzburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, najsi je imel katero koli bolezen. Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan osemintrideset let. Jezus ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: »Bi rad ozdravel?« Bolnik mu je odgovoril: »Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda vzburka. Medtem ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug.« Jezus mu je rekel: »Vstani, vzemi svojo posteljo in hôdi!« In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in hodil.
Tisti dan pa je bila sobota. 10 Zato so Judje govorili ozdravljenemu: »Sobota je. Ne smeš prenašati postelje!« 11 On pa jim je odgovoril: »Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: ›Vzemi svojo posteljo in hôdi!‹« 12 Vprašali so ga: »Kdo je tisti človek, ki ti je rekel: ›Vzemi jo in hôdi!‹« 13 Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je tisti; Jezus se je namreč umaknil, ker je bila tam množica. 14 Pozneje ga je Jezus srečal v templju in mu rekel: »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega!« 15 Mož je odšel in sporočil Judom, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. 16 Zaradi tega so Judje preganjali Jezusa, ker je takšne reči delal na soboto. 17 Jezus pa jim je odvrnil: »Moj Oče dela do zdaj in tudi jaz delam.« 18 Zato so si Judje še bolj prizadevali, da bi ga umorili, ker ni samo kršil soboto, ampak je tudi Boga imenoval za svojega Očeta in se tako delal enakega Bogu.

1. kroniška knjiga 18-19

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Davidove zmage
(2 Sam 8,1–14)
18
Zatem je David porazil Filistejce in jih podjarmil. Vzel je iz rok Filistejcev Gat in okoliška naselja.
Tudi Moábce je porazil in Moábci so postali podložni Davidu in prinašali davek.
David je porazil tudi Hadadézerja, kralja v Cobi pri Hamátu, ko je šel, da si vzpostavi oblast na veletoku Evfratu. David mu je vzel tisoč bojnih voz, sedem tisoč konjenikov in dvajset tisoč pešcev. Vse konje pa je David ohromil, le za sto voz jih je pustil. Ko so Arámci iz Damaska prišli na pomoč Hadadézerju, kralju v Cobi, je David pobil med Arámci dvaindvajset tisoč mož. Nato je David postavil namestnike v Arámu na področju Damaska. Arámci so postali podložni Davidu in prinašali davek. Tako je GOSPOD pomagal Davidu povsod, kamor koli je šel. David je vzel zlate ščite, ki so jih nosili Hadadézerjevi služabniki, in jih prinesel v Jeruzalem. Iz Hadadézerjevih mest Tibháta in Kuna pa je David vzel zelo veliko brona, iz njega je Salomon naredil bronasto morje, stebra in bronaste posode.
Ko je Toí, kralj v Hamátu, slišal, da je David porazil vso vojsko Hadadézerja, kralja v Cobi, 10 je poslal svojega sina Hadoráma h kralju Davidu, da bi ga pozdravil in mu čestital, da se je bojeval s Hadadézerjem in ga porazil; Hadadézer se je namreč venomer bojeval s Toíjem. S seboj je prinesel vsakovrstne zlate, srebrne in bronaste posode. 11 Tudi te je kralj David posvetil GOSPODU s srebrom in z zlatom vred, ki ga je odnesel od vseh narodov, od Edómcev, Moábcev, Amóncev, Filistejcev in Amalečanov.
12 Cerújin sin Abišáj je pobil osemnajst tisoč Edómcev v Ge Melahu. 13 V Edómu je postavil namestnike in vsi Edómci so postali podložni Davidu. GOSPOD je namreč pomagal Davidu povsod, kamor koli je šel.
Davidova uprava
(2 Sam 8,15–18)
14 David je kraljeval nad vsem Izraelom; vsemu svojemu ljudstvu je sodil in delil pravico. 15 Cerújin sin Joáb je bil poveljnik vojske. Ahilúdov sin Józafat je bil letopisec. 16 Ahitúbov sin Cadók in Abjatárjev sin Abiméleh sta bila duhovnika, Šavšá pa je bil pisar. 17 Jojadájev sin Benajá je bil vodja Keretéjcev in Péletovcev. Davidovi sinovi pa so bili prvi kralju pri roki.
Poraz Amóncev in Arámcev
(2 Sam 10,1–19)
19
Potem ko je kralj Amóncev Naháš umrl, je namesto njega zavladal njegov sin. David je rekel: »Naklonjen hočem biti Naháševemu sinu Hanúnu, ker je bil njegov oče naklonjen meni.« Zato je David poslal sle, da bi ga potolažil zaradi njegovega očeta. Ko so Davidovi služabniki prišli v deželo Amóncev tolažit Hanúna, so amónski knezi rekli Hanúnu: »Misliš, da želi David častiti tvojega očeta, ker ti pošilja tolažnike? Ali niso prišli njegovi služabniki k tebi zato, da bi preiskali, si ogledali in razdejali deželo?« Zato je dal Hanún Davidove služabnike prijeti, jih obriti in jim odrezati pol oblačila, do sedala, nato jih je odslovil; in so šli. Ko so Davidu sporočili o teh možeh, jim je poslal sle naproti; možje so bili namreč zelo osramočeni. Kralj je rekel: »Ostanite v Jerihi, dokler vam ne zraste brada, potem se vrnite!«
Amónci so videli, da so se Davidu zamerili, zato so Hanún in Amónci poslali tisoč talentov srebra, da bi si najeli bojnih voz in konjenikov od Arámcev iz Mezopotamije in od Arámcev v Maáhi in Cobi. Najeli so dvaintrideset tisoč voz in kralja iz Maáhe z ljudstvom. Ti so prišli in se utaborili pred Médebo. Tudi Amónci so se zbrali iz svojih mest in prišli na boj. Ko je David to slišal, je poslal Joába z vso vojsko junakov. Amónci so prišli ven in se pred vhodom v mesto postavili v bojno vrsto; kralji, ki so prišli, so bili posebej na polju.
10 Ko je Joáb videl, da ima bojno vrsto spredaj in zadaj, je izbral nekaj izvrstnih Izraelcev in se postavil Arámcem nasproti. 11 Preostalo vojsko je izročil svojemu bratu Abišáju, da so se postavili nasproti Amóncem. 12 Rekel je: »Če bodo Arámci močnejši od mene, mi bodi ti v pomoč. Če pa bodo Amónci močnejši od tebe, pridem jaz tebi na pomoč. 13 Bodi pogumen in hrabro se bojujva za naše ljudstvo in za mesta našega Boga! GOSPOD pa naj stori, kar je dobro v njegovih očeh.« 14 Ko je tedaj Joáb z ljudstvom, ki je bilo z njim, krenil v boj z Arámci, so ti zbežali pred njim. 15 Ko pa so Amónci videli, da so Arámci zbežali, so tudi sami zbežali pred njegovim bratom Abišájem in se umaknili v mesto. Joáb je tedaj prišel v Jeruzalem.
16 Ko so Arámci videli, da so jih Izraelci porazili, so poslali sle in pripeljali Arámce, ki so bili onkraj veletoka; načeloval jim je Šobáh, poveljnik Hadadézerjeve vojske. 17 Ko so to sporočili Davidu, je zbral vse Izraelce, prekoračil Jordan, prišel k njim in se jim postavil nasproti. Ko se je David postavil v boj proti Arámcem, so se ti bojevali z njim. 18 Toda Arámci so zbežali pred Izraelom. David je pobil izmed Arámcev sedem tisoč bojevnikov na bojnih vozeh in štirideset tisoč pešcev, tudi poveljnika vojske Šobáha je usmrtil. 19 Hadadézerjevi služabniki so videli, da so jih Izraelci porazili, zato so sklenili mir z Davidom in se mu podredili. Arámci pa niso več hoteli pomagati Amóncem.

Zaharija 7

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Spominski post
7
V četrtem letu kralja Dareja se je zgodila GOSPODOVA beseda Zahariju, četrti dan devetega meseca, to je kisléva. Betel-Sarécer je poslal Regem Meleha in njegove može, da bi pomirili GOSPODOVO obličje, naj povejo duhovnikom v hiši GOSPODA nad vojskami in prerokom in rečejo: »Ali naj še žalujem in se vzdržujem v petem mesecu, kakor sem delal že toliko let?« Zgodila se mi je beseda GOSPODA nad vojskami, rekoč: »Povej vsemu ljudstvu dežele in duhovnikom in reci: Ko ste se postili in žalovali v petem in sedmem mesecu teh sedemdeset let, mar ste se postili zame? In ko jeste ali pijete, mar ne jeste in ne pijete zase? Mar niso to tiste besede, ki jih je GOSPOD oznanjal po prejšnjih prerokih, ko je bil Jeruzalem še naseljen in je živel v miru s svojimi mesti okrog sebe in sta bila naseljena Negeb in Šéfela?«
Zahariju se je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Tako govori GOSPOD nad vojskami: Izrekajte pravične sodbe in ravnajte dobrotno in usmiljeno vsak s svojim bratom! 10 Vdove in sirote, tujca in ubožca ne stiskajte in nihče naj v svojem srcu ne kani zlega zoper svojega brata! 11 Oni pa niso hoteli poslušati, temveč so uporno obračali hrbet in si mašili ušesa, da niso slišali. 12 Svoje srce so naredili trdo kakor diamant, da ne bi slišali za postavo in za besede, ki jih je GOSPOD nad vojskami pošiljal s svojim duhom po prejšnjih prerokih. Zato je nastala velika jeza GOSPODA nad vojskami. 13 In bilo je tako: Kakor sem jaz klical, pa niso poslušali, tako naj oni kličejo, pa ne bom poslušal, govori GOSPOD nad vojskami. 14 Razgnal sem jih med vse narode, ki jih niso poznali, in dežela je bila za njimi opustošena, da nihče ni hodil čeznjo ali se vračal vanjo. Iz dežele blaginje so naredili pustinjo.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.922, danes: 22.236
Čas izvajanja programa: 0.04s