Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 6,22-59

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus je kruh življenja
22 Naslednji dan je množica, ki je ostala na drugi strani jezera, videla, da je bil tam en sam čoln in da Jezus ni stopil v čoln s svojimi učenci, ampak da so učenci odveslali sami. 23 Iz Tiberije so pripluli še drugi čolni v bližino kraja, kjer so po Gospodovi zahvalni molitvi jedli kruh. 24 Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. 25 Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: »Rabi, kdaj si se znašel tukaj?« 26 Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. 27 Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, Bog.« 28 Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« 29 Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« 30 Rekli so mu: »Kakšno znamenje torej delaš, da bomo videli in ti verjeli? Kaj počneš? 31 Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: Kruh iz nebes jim je dal jesti32 Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. 33 Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«
34 Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« 35 Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. 36 Toda rekel sem vam, da ste me celo videli, in vendar ne verujete. 37 Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel, 38 kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. 39 Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, marveč vse to obudim poslednji dan. 40 Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan.«
41 Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« 42 in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« 43 Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! 44 Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. 45 Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. 46 Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. 47 Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. 48 Jaz sem kruh življenja. 49 Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. 50 To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. 51 Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«
52 Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« 53 Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. 54 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. 55 Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. 56 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. 57 Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. 58 To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.« 59 To je povedal, ko je učil v shodnici v Kafarnáumu.

1. kroniška knjiga 24

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Duhovniki
24
Aronovi sinovi so bili razdeljeni v svoje skupine. Aronovi sinovi so bili Nadáb, Abihú, Eleazar in Itamár. Nadáb in Abihú sta umrla pred svojim očetom in nista imela sinov. Zato sta duhovniško službo opravljala Eleazar in Itamár. David jih je s pomočjo Cadóka, enega izmed Eleazarjevih sinov, in Ahiméleha, enega izmed Itamárjevih sinov, razdelil po določenem redu v njihovi službi. Ker pa se je pokazalo, da imajo Eleazarjevi sinovi več mož poglavarjev kakor Itamárjevi, so jih razdelili tako, da je prišlo na Eleazarjeve sinove šestnajst družinskih poglavarjev, na Itamárjeve pa osem. Razdelili pa so jih z žrebom, te in one. Kajti tako med Eleazarjevimi sinovi kakor med Itamárjevimi sinovi so bili knezi svetišča in knezi Božji. Netanélov sin pisar Šemajá, levit, jih je popisal vpričo kralja in knezov, duhovnika Cadóka in Abjatárjevega sina Ahiméleha ter duhovniških in levitskih družinskih poglavarjev. Po ena družina je bila izžrebana za Eleazarja in po ena za Itamárja.
Prvi žreb je zadel Jojaríba, drugi Jedajája, tretji Haríma, četrti Seoríma, peti Malkijája, šesti Mijamína, 10 sedmi Koca, osmi Abíja, 11 deveti Ješúa, deseti Šehanjája, 12 enajsti Eljašíba, dvanajsti Jakíma, 13 trinajsti Hupája, štirinajsti Ješebába, 14 petnajsti Bilgája, šestnajsti Imêrja, 15 sedemnajsti Hezírja, osemnajsti Hapicéca, 16 devetnajsti Petahjája, dvajseti Jehezkéla, 17 enaindvajseti Jahína, dvaindvajseti Gamúla, 18 triindvajseti Delajája, štiriindvajseti Maazjája. 19 To je njihov red za njihovo službo, po katerem so morali prihajati v GOSPODOVO hišo po določbi njihovega očeta Arona, kakor mu je zapovedal GOSPOD, Izraelov Bog.
Drugi leviti
20 Izmed drugih Levijevih potomcev: izmed Amrámovih sinov je bil Šubaél, izmed Šubaélovih sinov Jehdejá; 21 Rehabjá: izmed Rehabjájevih sinov poglavar Jišijá; 22 izmed Jichárovcev Šelomít, izmed Šelomítovih sinov Jahat. 23 Hebrónovi sinovi so bili Jerijá, drugi Amarjá, tretji Jahaziél, četrti Jekamám. 24 Uziélov sin je bil Miha, izmed Mihovih sinov Šamír. 25 Mihov brat je bil Jišijá, izmed Jišijájevih sinov Zerahjá. 26 Meraríjevi sinovi so bili Mahlí in Muší ter sinovi njegovega sina Jaazijája. 27 Meraríjevi sinovi po njegovem sinu Jaazijáju so bili Šohám, Zakúr in Hebrejec. 28 Mahlíjev sin je bil Eleazar, ta ni imel sinov. 29 Kišev sin je bil Jerahmeél. 30 Mušíjevi sinovi so bili Mahlí, Eder in Jerimót. To so bili Levijevi potomci po svojih družinah. 31 Tudi ti so žrebali kakor njihovi bratje, Aronovi sinovi, vpričo kralja Davida, Cadóka in Ahiméleha ter duhovniških in levitskih družinskih poglavarjev, v vsaki družini tako poglavar kakor tudi njegov najmlajši brat.

Zaharija 10

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bog pošilja dež
10
Prosite GOSPODA za dež
ob času poznega dežja!
GOSPOD pripravlja bliske
in daje nalive dežja,
človeku zelišča na polju.
Maliki pa govore húdo
in vedeževalci vidijo slepila,
govore nične sanje
in tolažijo s puhlobo.
Zato blodijo kakor drobnica,
mučijo se, ker ni pastirja.
Vrnitev v domovino
Proti pastirjem gori moja jeza,
kaznoval bom kozle!
Resnično, GOSPOD nad vojskami bo obiskal svojo čredo, hišo Judovo,
naredil jih bo kakor konja, ki mu prinaša čast v boju.
Iz nje bo izšel vogalni kamen,
iz nje šotorski klin,
iz nje bojni lok,
iz nje bo izšel vsak od poveljnikov.
Vsi skupaj bodo kakor junaki,
ki v boju gazijo po cestnem blatu,
bojevali se bodo, ker bo z njimi GOSPOD,
in osramočeni bodo jezdeci na konjih.

Okrepil bom hišo Judovo
in rešil bom hišo Jožefovo,
pripeljal jih bom nazaj, ker se jih bom usmilil.
Tedaj bodo, kakor da jih nisem zavrnil,
kajti jaz sem GOSPOD, njihov Bog, in jim bom odgovoril.
Efrájim bo postal kakor junak,
njihovo srce se bo veselilo kakor ob vinu.
Njihovi sinovi bodo videli to in bodo veseli,
njihovo srce se bo radovalo v GOSPODU.

Požvižgal jim bom in jih zbral,
ker sem jih osvobodil,
in številni bodo, kakor so bili številni.
Čeprav sem jih razsejal med ljudstva,
se me bodo tudi v daljnih deželah spominjali,
živeli bodo s svojimi sinovi in se vrnili.
10 Vrnil jih bom iz egiptovske dežele
in jih zbral iz Asirije,
pripeljal jih bom v pokrajino Gileáda in Libanona,
pa jim to ne bo dovolj.
11 Prekoračil bo morje stiske,
udaril bo morske valove
in posušile se bodo vse globine Nila.
Ponižana bo prevzetnost Asirije
in Egiptu bo žezlo odvzeto.
12 V GOSPODU bo njihova moč,
ponašali se bodo z njegovim imenom,
govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.172, danes: 20.486
Čas izvajanja programa: 0.04s