Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 7,1-24

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Neverni Jezusovi sorodniki
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po tistem je Jezus hodil po Galileji. Po Judeji namreč ni hotel hoditi, ker so ga Judje želeli umoriti. Medtem se je približal judovski šotorski praznik. Njegovi bratje so mu tedaj rekli: »Odidi od tod in pojdi v Judejo, da bodo tudi tvoji učenci videli tvoja dela, ki jih opravljaš. Nihče ne dela česa na skrivnem, če hoče sam biti znan. Če delaš take reči, se pokaži svetu!« Niti njegovi bratje namreč niso verovali vanj. Jezus jim je tedaj dejal: »Moj čas še ni prišel. Vaš čas pa je vedno pripravljen. Vas svet ne more sovražiti, mene pa sovraži, ker pričujem o njem, da so njegova dela hudobna. Vi le pojdite na praznik, jaz pa na ta praznik ne grem, ker moj čas še ni dopolnjen.« To jim je povedal in ostal v Galileji.
Jezus na šotorskem prazniku
10 Ko pa so njegovi bratje odšli na praznik, je šel tudi on sam, vendar ne očitno, ampak na skrivaj. 11 Judje so ga med praznikom iskali in govorili: »Kje je tisti?« 12 Med množico se je veliko šepetalo o njem. Nekateri so govorili: »Dober je,« drugi pa so govorili: »Ni, temveč zavaja množico.« 13 Nobeden pa ni javno govoril o njem zaradi strahu pred Judi.
14 Šele sredi praznika je prišel Jezus v tempelj in učil. 15 Judje so se začudeni spraševali: »Kako ta pozna spise, saj se ni učil?« 16 Jezus pa jim je odgovoril in rekel: »Moj nauk ni moj, temveč tistega, ki me je poslal. 17 Če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga ali pa jaz govorim sam od sebe. 18 Kdor govori sam od sebe, išče svojo slavo, kdor pa išče slavo tistega, ki ga je poslal, je resničen in v njem ni krivice. 19 Ali vam ni Mojzes dal postave? Vendar je nobeden med vami ne uresničuje. Zakaj me hočete umoriti?« 20 Množica je odgovorila: »Demona imaš. Kdo te hoče umoriti?« 21 Jezus jim je odvrnil in rekel: »Eno delo sem storil med vami in se vsi temu čudite. 22 Mojzes vam je dal obrezo – ne kakor da bi bila od Mojzesa, ampak je od očakov – in vi obrezujete v soboto. 23 Če torej človek lahko v soboto prejme obrezo, da se ne krši Mojzesova postava, zakaj se jezite nad menoj, ker sem v soboto ozdravil celega človeka? 24 Ne sodite po videzu, ampak sodite s pravično sodbo.«

1. kroniška knjiga 27-28

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Vojaški oddelki
27
Seznam Izraelovih sinov, družinskih poglavarjev, poveljnikov tisočnij in stotnij in njihovih častnikov, ki so služili kralju v vseh nalogah oddelkov, ki so prihajali in odhajali mesec za mesecem, vse mesece v letu. Vsak oddelek je štel štiriindvajset tisoč mož.
Prvi oddelek za prvi mesec je vodil Zabdiélov sin Jašobám; v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. Bil je izmed Pêrecovih sinov in vrhovni poveljnik za prvi mesec. Oddelek drugega meseca je vodil Ahóahovec Dodáj; Miklót je bil prvi uslužbenec svojega oddelka. V njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. Poveljnik tretje vojske za tretji mesec je bil Benajá, sin vélikega duhovnika Jojadája; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. Ta Benajá je bil junak med trideseterico in poveljnik trideseterice; njegovemu oddelku je načeloval sin Amizabád. Četrti za četrti mesec je bil Joábov brat Asaél in za njim njegov sin Zebadjá; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. Peti za peti mesec je bil knez Šamhút, Zêrahovec; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. Šesti za šesti mesec je bil Irá, sin Tekójčana Ikéša; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. 10 Sedmi za sedmi mesec je bil Helec, Péletovec izmed Efrájimcev; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. 11 Osmi za osmi mesec je bil Hušán Sibeháj izmed Zêrahovcev; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. 12 Deveti za deveti mesec je bil Abiézer iz Anatóta izmed Benjaminovcev; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. 13 Deseti za deseti mesec je bil Netófčan Mahráj izmed Zêrahovcev; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. 14 Enajsti za enajsti mesec je bil Piratónec Benajá izmed Efrájimcev; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč. 15 Dvanajsti za dvanajsti mesec je bil Netófčan Heldáj izmed Otniélovcev; v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč.
Voditelji rodov
16 Na čelu Izraelovih rodov so bili: pri Rúbenovcih glavni poveljnik Eliézer, Zihríjev sin; pri Simeonovcih Maahájev sin Šefatjá; 17 pri Lévijevcih Kemuélov sin Hašabjá; pri Aronovcih Cadók; 18 pri Judovcih Davidov brat Elihú; pri Isahárjevcih Mihaelov sin Omrí; 19 pri Zábuloncih Obadjájev sin Jišmajá; pri Neftálijevcih Azriélov sin Jerimót; 20 pri Efrájimcih Azazjájev sin Hošéa; pri polovici Manásejevega rodu Pedajájev sin Joél; 21 pri gileádski polovici Manásejevega rodu Zeharjájev sin Idó; pri Benjaminovcih Abnêrjev sin Jaasiél; 22 pri Danovcih Jerohámov sin Azarél. To so bili poveljniki Izraelovih rodov. 23 Tistih pod dvajsetimi leti David ni štel, ker je GOSPOD obljubil, da bo pomnožil Izraela kakor zvezde na nebu. 24 Cerújin sin Joáb je začel šteti, pa ni končal; zaradi tega je namreč prišel gnev nad Izraela. Zato število ni prišlo v poročilo v Letopisih kralja Davida.
Civilni uradniki
25 Kraljeve zakladnice je nadzoroval Adiélov sin Azmávet, zakladnice po deželi, v mestih, vaseh in stolpih pa Uzíjev sin Jonatan. 26 Poljske delavce, ki so obdelovali zemljo, je nadzoroval Kelúbov sin Ezrí; 27 vinograde Šimí iz Rame, zaloge v vinskih hramih Šefámec Zabdí; 28 oljke in smokve v Šéfeli Géderčan Báal Hanán; zaloge olja Joáš; 29 govedo, ki se je paslo v Šarónu, Šarónec Šitráj; govedo v dolinah Adlájev sin Šafát; 30 kamele Izmaelec Obíl; osle Meronočán Jehdejá; 31 drobnico pa Hagríjevec Jazíz. Vsi ti so bili upravniki premoženja kralja Davida.
32 Davidov stric Jonatan, učen mož in pisar, je bil svetovalec, Hahmoníjev sin Jehiél je skrbel za kraljeve sinove. 33 Ahitófel je bil kraljev svetovalec in Arkéjec Hušáj kraljev prijatelj. 34 Za Ahitófelom sta bila Benajájev sin Jojadá in Abjatár. Joáb pa je bil kraljev vojskovodja.
Davidovo slovo
28
David je zbral v Jeruzalemu vse Izraelove kneze, voditelje rodov, poveljnike oddelkov, ki so služili kralju, poveljnike tisočnij in stotnij, upravnike vsega premoženja in živine, kar so ju imeli kralj in njegovi sinovi, z dvorniki, junaki in vsemi hrabrimi vojaki. Kralj David se je postavil na noge in rekel: »Poslušajte me, moji bratje in moje ljudstvo! Namenil sem se, da bi zidal hišo, v kateri bi počivala skrinja GOSPODOVE zaveze in podnožje našega Boga, in sem pripravljal zidavo. Toda Bog mi je rekel: ›Ti ne boš zidal hiše mojemu imenu, ker si vojščak in si prelival kri.‹ Vendar je mene GOSPOD, Izraelov Bog, izvolil izmed vse hiše mojega očeta, da bi bil kralj Izraelu na veke. Izvolil je namreč Juda za vladarja in v Judovem rodu hišo mojega očeta in med sinovi mojega očeta je mene milostno postavil za kralja vsemu Izraelu. Izmed vseh mojih sinov – saj mi je dal GOSPOD veliko sinov – pa je izvolil mojega sina Salomona, da bi sedèl na prestolu GOSPODOVEGA kraljestva nad Izraelom. Rekel mi je: ›Tvoj sin Salomon bo zidal mojo hišo in moje dvore; kajti njega sem si izvolil za sina in jaz mu bom oče. In utrdil bom njegovo kraljestvo na veke, če bo dosledno živel po mojih zapovedih in odlokih, kakor ta dan.‹ Zdaj torej vas prosim pred očmi vsega Izraela, GOSPODOVEGA zbora, in pred ušesi našega Boga: Držite se vseh zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in se poglabljajte vanje, da ostanete v posesti te lepe dežele in jo zapustite v dediščino svojim otrokom za seboj na veke.
Ti pa, moj sin Salomon, spoznaj Boga svojega očeta in mu služi z vsem srcem in z voljno dušo! Kajti GOSPOD preiskuje vsa srca in pozna vse misli in namene. Če ga boš iskal, ga boš našel; če ga boš zapustil, te bo zavrgel za vselej. 10 Zdaj torej glej, ker te je GOSPOD izvolil, da sezidaš hišo za svetišče; bodi močan in pojdi na delo!«
11 Nato je dal David sinu Salomonu načrt preddverja, poslopij, zakladnic, zgornjih sob, notranjih prostorov, prostora za spravni pokrov; 12 in načrt vsega, kar je imel v mislih: za dvore GOSPODOVE hiše in vse sobe naokoli, za zakladnice Božje hiše in zakladnice posvečenih reči; 13 dalje za skupine duhovnikov in levitov, za vsa dela službe v GOSPODOVI hiši in za vse posode za službo v GOSPODOVI hiši; 14 za zlate predmete po teži zlata, za vse posode za posamezne službe, za vse posode iz srebra po teži, za vse posode za posamezne službe; 15 težo za zlate svečnike in njihove zlate svetilnice po teži posameznega svečnika in njegovih svetilnic ter za srebrne svečnike po teži svečnika in njegovih svetilnic, kakor so rabili posamezne svečnike. 16 Dalje zlato po teži za mize za položene hlebe, za vsako posamezno mizo in srebro za srebrne mize; 17 nadalje za vilice, kropilnice in kozarce iz čistega zlata in za zlate čaše po teži različnih čaš in za srebrne čaše po teži različnih čaš; 18 za kadilni oltar iz prečiščenega zlata po teži pa načrt za voz, za zlata keruba, ki razprostirata peruti in zaslanjata skrinjo GOSPODOVE zaveze.
19 »Vse to mi je pojasnil v zapisu iz GOSPODOVE roke – vsa dela tega načrta.«
20 Potem je David rekel sinu Salomonu: »Bodi močan in pogumen ter pojdi na delo! Ne boj se in se ne plaši, saj je GOSPOD Bog, moj Bog, s teboj. Ne bo se ti odtegnil in te ne bo zapustil, dokler ne bo končano vse delo službe v GOSPODOVI hiši. 21 Glej, tu so skupine duhovnikov in levitov za vso službo v Božji hiši. Za sleherno delo imaš pri sebi prostovoljce, izurjene za vsako službo. Tudi velikaši in vse ljudstvo bodo storili vse, kar boš ukazal.«

Zaharija 12

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bog bo rešil in obnovil Jeruzalem
12
Izrek.

GOSPODOVA beseda o Izraelu. Govori GOSPOD, ki je razprostrl nebo in utemeljil zemljo in človeku oblikoval duha v njegovi notranjosti. Glej, naredil bom Jeruzalem za opojno čašo vsem ljudstvom naokrog, pa tudi nad Judom bo stala pri obleganju Jeruzalema. Tisti dan bom naredil Jeruzalem kakor težek kamen za vsa ljudstva: vsi, ki ga bodo poskušali vzdigniti, se bodo hudo poškodovali. Vsi narodi zemlje se bodo zbrali proti njemu. Tisti dan, govori GOSPOD, bom udaril vse konje, da se bodo splašili, in njihove jezdece, da se bodo zmedli. Nad Judovo hišo bom imel odprte oči, vse konje ljudstev pa bom udaril s slepoto. Tedaj bodo judovski poglavarji rekli v svojem srcu: »Naša moč so prebivalci Jeruzalema z GOSPODOM nad vojskami, njihovim Bogom.«
Tisti dan bom naredil, da bodo judovski poglavarji kakor ognjena posoda med lesom in kakor ognjena plamenica med snopjem, da na desni in na levi požro vsa ljudstva naokrog, Jeruzalem pa bo trajno stal, kjer je, v Jeruzalemu.
GOSPOD bo rešil najprej Judove šotore, da slava Davidove hiše in jeruzalemskih prebivalcev ne postane prevelika nasproti Judu. Tisti dan bo GOSPOD ščit jeruzalemskim prebivalcem: najslabotnejši med njimi bo tisti dan kakor David in Davidova hiša bo kakor Bog, kakor GOSPODOV angel pred njimi. Tisti dan bom iskal vse narode, ki prihajajo nad Jeruzalem, da jih pokončam.
Smrt Prebodenega in žalovanje za njim
10 Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema pa bom razlil duha naklonjenosti in prošenj. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem, in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. 11 Tisti dan bo nastalo veliko žalovanje v Jeruzalemu, kakor žalovanje za Hadád Rimónom na megídski ravnini. 12 Žalovala bo dežela, vsaka rodbina posebej: rodbina Davidove hiše posebej in njihove žene posebej, rodbina Natánove hiše posebej in njihove žene posebej, 13 rodbina Levijeve hiše posebej in njihove žene posebej, rodbina Šimíjevca posebej in njihove žene posebej, 14 tako vse preostale rodbine, vsaka rodbina posebej in vse njihove žene posebej.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.468.092, danes: 20.110
Čas izvajanja programa: 0.05s