Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 5,1-26

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jezus pokliče prve učence
(Mt 4,18–22; Mr 1,16–20)
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, 10 prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« 11 In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.
Jezus očisti gobavca
(Mt 8,1–4; Mr 1,40–45)
12 Ko je bil v nekem mestu, je nenadoma pristopil človek, ki je bil ves gobav. Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« 13 Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In gobe so pri priči izginile z njega. 14 Naročil pa mu je: »Nikomur ne povej, ampak pojdi in se pokaži duhovniku ter daruj za svoje očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 15 Glas o njem pa se je čedalje bolj širil in velike množice so se zbirale, da bi ga poslušale in bi jih ozdravil njihovih bolezni. 16 On pa se je umaknil v puste kraje in tam molil.
Jezus ozdravi hromega
(Mt 9,1–8; Mr 2,1–12)
17 Nekega dne je učil, zraven pa so sedeli farizeji in učitelji postave, ki so prišli iz vseh galilejskih in judejskih vasi ter iz Jeruzalema. In Gospodova moč je bila, da je ozdravljal. 18 Prav tedaj so možje prinesli na postelji človeka, ki je bil hrom. Skušali so ga prinesti noter in položiti predenj. 19 Ker pa zaradi množice niso našli poti, kjer bi ga nesli noter, so se z njim povzpeli na streho in ga skoz opeko spustili s posteljo vred ravno pred Jezusa. 20 Ko je videl njihovo vero, je rekel: »Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi!« 21 Pismouki in farizeji pa so začeli premišljevati in govoriti: »Kdo je ta, ki govori bogokletja? Kdo more odpuščati grehe razen Boga samega?« 22 Jezus pa je spoznal njihove misli in jim je odgovoril: »Kaj premišljujete v svojih srcih? 23 Kaj je laže: reči: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani in hôdi‹? 24 Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je dejal hromemu: »Rečem ti: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« 25 In takoj je vpričo njih vstal, vzel to, na čemer je ležal, šel domov in slavil Boga. 26 Vsi so bili iz sebe in so slavili Boga. Prevzel jih je strah in so govorili: »Danes smo videli čudne reči.«

Ezekiel 48

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Rodovi severno od svetega ozemlja
48 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tole so imena rodov: na severnem koncu, vzdolž poti v Hetlón do Lebó Hamáta, do Hacár Enána na meji z Damaskom na severu, pri Hamátu, od vzhodne do zahodne strani naj ima svoj delež Dan. Ob Danovem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Aser. Ob Aserjevem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Neftáli. Ob Neftálijevem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Manáse. Ob Manásejevem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Efrájim. Ob Efrájimovem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Ruben. Ob Rubenovem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Juda.
Ob Judovem ozemlju naj bo od vzhodne do zahodne strani delež, ki naj bo izvzet, petindvajset tisoč komolcev širok in dolg kakor drugi deleži, od vzhodne do zahodne strani; sredi njega naj bo svetišče. Delež, ki ga določite za GOSPODA, naj bo petindvajset tisoč komolcev dolg in dvajset tisoč širok. 10 Sveti delež naj pripade temle: duhovnikom ozemlje, na severni strani petindvajset tisoč komolcev dolgo, na zahodni in na vzhodni strani deset tisoč široko, na južni strani pa petindvajset tisoč komolcev dolgo. Sredi njega naj bo GOSPODOVO svetišče. 11 To naj pripade posvečenim duhovnikom izmed Cadókovih sinov, ki so se držali mojih določb in niso zablodili, kakor so zablodili leviti, ko so zablodili Izraelovi sinovi. 12 Njim naj pripade kot poseben delež, od presvetega deleža dežele, ob ozemlju levitov. 13 Levitom naj pripade ozemlje poleg duhovniškega: petindvajset tisoč komolcev dolgo in deset tisoč široko. Vse skupaj naj bo dolgo petindvajset tisoč komolcev in dvajset tisoč široko. 14 Od tega ne smejo ničesar ne prodati ne zamenjati; tega izbranega dela dežele ne smejo prenesti v tuje roke, ker je sveto za GOSPODA.
15 Preostalih pet tisoč komolcev širine in petindvajset tisoč dolžine je za svetno rabo. Naj bo za mesto, za bivališče in za pašnik. Mesto naj bo na sredi. 16 Tole so njegove mere: severna stran štiri tisoč petsto in južna stran štiri tisoč petsto, vzhodna stran štiri tisoč petsto in zahodna stran štiri tisoč petsto komolcev. 17 Pašnik ob mestu naj meri na sever dvesto petdeset, na jug dvesto petdeset, na vzhod dvesto petdeset in na zahod dvesto petdeset komolcev. 18 Kar ostane od dolžine ob svetem deležu, namreč deset tisoč proti vzhodu in deset tisoč proti zahodu, naj bo pridelek od tega v živež delavcem v mestu. 19 To bodo obdelovali delavci iz vseh Izraelovih rodov. 20 Ves delež naj meri petindvajsettisočkrat petindvajset tisoč: ta kvadrat odvzemite za sveti delež z mestno posestjo vred.
21 Kar še ostane na obeh straneh svetega deleža in mestne posesti, naj pripade knezu; kar je vzdolž petindvajset tisoč komolcev proti vzhodu, vse do vzhodne meje, in proti zahodu vzdolž petindvajset tisoč komolcev, vse do zahodne meje, vzporedno z rodovnimi deleži, naj pripade knezu. Sveti delež in tempeljsko svetišče naj bosta sredi tega. 22 Posest levitov in mestna posest naj bosta sredi tega, kar pripada knezu. Kar je knezovo, naj bo med Judovim in Benjaminovim ozemljem.
Rodovi južno od svetega ozemlja
23 Drugi rodovi: od vzhodne do zahodne strani naj ima svoj delež Benjamin. 24 Ob Benjaminovem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Simeon. 25 Ob Simeonovem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Isahár. 26 Ob Isahárjevem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Zábulon. 27 Ob Zábulonovem ozemlju naj ima od vzhodne do zahodne strani svoj delež Gad. 28 Ob Gadovem ozemlju naj gre meja na južno stran, proti jugu, od Tamára do vodá Meribát Kadeša in od Egiptovskega potoka do Velikega morja. 29 To je dežela, ki jo z žrebom razdelite v dediščino Izraelovim rodovom, in to so njihovi deleži, govori Gospod BOG.
Vrata novega Jeruzalema
30 Tole so izhodi iz mesta: na severni strani, ki meri štiri tisoč petsto komolcev – 31 mestna vrata se imenujejo po Izraelovih rodovih – je troje vrat proti severu: Rubenova vrata, Judova vrata in Levijeva vrata. 32 Na vzhodni strani, ki meri štiri tisoč petsto komolcev, je troje vrat: Jožefova vrata, Benjaminova vrata in Danova vrata. 33 Na južni strani, ki meri štiri tisoč petsto komolcev, je troje vrat: Simeonova vrata, Isahárjeva vrata in Zábulonova vrata. 34 Na zahodni strani, ki meri štiri tisoč petsto komolcev, je troje vrat: Gadova vrata, Aserjeva vrata in Neftálijeva vrata. 35 Obseg je torej osemnajst tisoč komolcev.
Ime mesta naj bo poslej: GOSPOD je tam.

Izaija 66

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Pravi in lažni verniki
66 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako govori GOSPOD:
Nebo je moj prestol
in zemlja podnožje mojih nog:
kakšna je torej hiša, ki mi jo hočete sezidati,
in kakšen je kraj za moje počivališče?
Saj je vse to naredila moja roka,
tako je vse nastalo,
govori GOSPOD.
Gledam pa na tistega,
ki je ponižen, ki je potrt v duhu
in se trese pred mojo besedo.

Kdor kolje vola, ubija človeka,
kdor žrtvuje ovco, lomi tilnik psu,
kdor daruje jedilno daritev – svinjsko kri,
kdor zažiga kadilo, časti malike.
Kakor so oni izbrali svoje poti
in jim ugajajo njihove gnusobe,
tako bom tudi jaz izbral zanje muke
in spravil nadnje grozo.
Saj sem klical, pa ni nihče odgovoril,
govoril sem, pa niso poslušali.
Delali so, kar je hudo v mojih očeh,
in izbirali, kar mi ni po volji.
Božja sodba
Poslušajte GOSPODOVO besedo,
vi, ki se tresete pred njegovo besedo:
Vaši bratje, ki vas sovražijo
in vas zavračajo zaradi mojega imena,
pravijo: »Naj se GOSPOD pokaže v svojem veličastvu,
da bomo videli vaše veselje.«
Toda osramočeni bodo.

Poslušaj, bučanje iz mesta,
poslušaj, iz templja!
GOSPODOV glas je,
ki deli plačilo svojim sovražnikom.
Rojstvo novega ljudstva
Preden je imela krče,
je rodila,
preden so prišle porodne bolečine,
je povila dečka.
Kdo je videl kaj takega?
Kdo je slišal kaj takega?
Mar pride dežela na svet v enem dnevu?
Se cel narod rodi hkrati?
Komaj se je hči sionska zvila,
je že rodila svoje otroke.
»Mar naj jaz, ki odpiram naročje, ne rodim?«
govori GOSPOD.
»Mar naj jaz, ki dajem, da rojevajo, zaprem naročje?«
govori tvoj Bog.

10 Veselite se s hčerjo jeruzalemsko,
radujte se nad njo, vsi, ki jo ljubite,
uživajte z njo veselje,
vsi, ki žalujete nad njo,
11 da se nasesate in nasitite
iz prsi njenih tolažb,
da se nasrkate in okrepite
iz naročja njene slave.

12 Kajti tako govori GOSPOD:
Glej, napeljal bom k njej mir kakor reko,
slavo narodov kakor poplavljajoč hudournik,
in boste sesali, v naročju vas bodo nosili,
na kolenih ljubkovali.
13 Kakor mati tolaži svojega otroka,
vas bom jaz tolažil,
v Jeruzalemu boste potolaženi.
14 Videli boste in vaše srce se bo veselilo,
vaše kosti bodo brstele kakor trava.
GOSPODOVA roka bo očitna na njegovih služabnikih
in njegova togota na njegovih sovražnikih.
Sodba nad narodi
15 Kajti glej, GOSPOD bo prišel v ognju,
njegovi vozovi so kakor vihar,
da bo v srditosti zvrnil svojo jezo,
svojo grožnjo v ognjenih plamenih.
16 Kajti GOSPOD bo sodil z ognjem,
s svojim mečem vse meso,
veliko bo prebodenih po GOSPODU.

17 Tisti, ki se posvečujejo in očiščujejo za vrtove in hodijo za enim, ki je na sredi, ki uživajo svinjsko meso, omadeževane jedi in miši, bodo hkrati pokončani, govori GOSPOD.
Bog bo zbral vse narode v Jeruzalemu
18 Jaz poznam njihova dela in njihove misli, prišel bom, da zberem vse narode in jezike, prišli bodo in gledali moje veličastvo. 19 Položil bom nanje znamenje in tiste, ki bodo ubežali, bom poslal k narodom: v Taršíš, Pul in Lud, ki napenjajo loke, v Tubál in Javán, oddaljena obrežja, ki še niso slišala mojega oznanila, ne videla mojega veličastva, in oznanili bodo moje veličastvo med narodi. 20 In pripeljali bodo vse vaše brate izmed vseh narodov v dar GOSPODU, na konjih, na vozeh, na nosilnicah, na mezgih in na dromedarjih, na mojo sveto goro v Jeruzalem, govori GOSPOD, kakor prinašajo Izraelovi sinovi jedilno daritev v čisti posodi v GOSPODOVO hišo. 21 Nekatere izmed njih bom vzel za duhovnike, za levite, govori GOSPOD.

22 Kajti kakor novo nebo in nova zemlja,
ki ju narejam,
da stojita pred menoj, govori GOSPOD,
tako bosta stali vaše potomstvo in vaše ime.
23 Od mlaja do mlaja,
od sobote do sobote
bo prihajalo vse meso molit predme,
govori GOSPOD.

24 Ko bodo odhajali, bodo videli trupla ljudi, ki so se mi uprli. Njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne, gnusoba bodo vsemu mesu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.369, danes: 31.604
Čas izvajanja programa: 0.06s