Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 7,1-17

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jezus ozdravi stotnikovega služabnika
(Mt 8,5–13; Jn 4,43–54)
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem ko je končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, je prišel v Kafarnáum. Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili: »Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sam sezidal.« Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom: »Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel: »Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.« 10 In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega.
Jezus obudi mladeniča v Nainu
11 Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. 12 Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. 13 Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« 14 Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« 15 Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je dal njegovi materi. 16 Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« 17 Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in vsej okolici.

1. Mojzesova knjiga 8-10

1. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bog pa se je spomnil Noeta, vseh zveri in živine, ki je bila z njim v ladji. Storil je, da je zapihal veter prek zemlje, in vode so začele upadati. Zaprli so se studenci globin in nebesne zapornice in ponehal je dež z neba. Polagoma so vode odtekale z zemlje, po sto petdesetih dneh so začele upadati. Sedemnajsti dan sedmega meseca je ladja obstala na ararátskih gorah. Vode so še naprej upadale vse do desetega meseca; prvi dan desetega meseca so se prikazali vrhovi gora.
Preteklo je še štirideset dni in Noe je odprl lino, ki jo je naredil na ladji, in izpustil krokarja. Ta je odletel, a se je vračal in spet vzletaval, dokler vode na zemlji niso usahnile. Nato je Noe spustil golobico, da bi ugotovil, ali so vode odtekle s površja zemlje. Toda golobica ni našla počivališča, kamor bi stopila, in vrnila se je k njemu v ladjo, kajti voda je še vedno prekrivala zemljo. Iztegnil je roko, jo prijel in spravil k sebi v ladjo. 10 Počakal je še sedem dni in nato je spet poslal golobico iz ladje. 11 Proti večeru se je golobica vrnila in glej, v kljunu je imela zeleno oljčno vejico. Zdaj je Noe vedel, da so vode na zemlji upadle. 12 Počakal je še sedem dni. Spet je spustil golobico, a se ni več vrnila.
13 Prvi dan prvega meseca v šeststoprvem letu so vode izginile z zemlje. Noe je odkril streho na ladji, pogledal in glej, površina zemlje se je začela sušiti.
14 Sedemnajsti dan drugega meseca je bila zemlja suha. 15 Bog je spregovoril Noetu in rekel: 16 »Pojdi iz ladje ti in tvoja žena, tvoji sinovi in žene tvojih sinov! 17 S teboj naj odidejo vse živali, ki so pri tebi, od vsega mesa: ptice, živina in vsa laznina, ki se plazi po zemlji. Razkropijo naj se po zemlji, naj se plodijo in množijo na njej!« 18 Noe je torej stopil ven, prav tako njegovi sinovi, njegova žena in žene njegovih sinov. 19 Vse živali, vsa laznina in vse ptice, vse, kar se giblje na zemlji, je šlo iz ladje po svojih rodovih.
Bog sklene zavezo z ljudmi in živalmi
20 Noe je postavil GOSPODU oltar in vzel od vse čiste živine in od vseh čistih ptic ter daroval žgalne daritve na oltarju. 21 GOSPOD je zaduhal prijetni vonj in si rekel: »Ne bom več preklel zemlje zaradi človeka, kajti mišljenje človekovega srca je hudobno od njegove mladosti. Ne bom več udaril vsega živega, kakor sem storil.
22 Dokler bo trajala zemlja –
ne setev ne žetev, ne mraz ne vročina,
ne poletje ne zima, ne dan ne noč
ne bodo prenehali.«
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bog je blagoslovil Noeta in njegove sinove in jim rekel: »Bodite rodovitni in se množite ter napolnite zemljo! Vse živali zemlje in vse ptice neba naj se vas bojijo in trepetajo pred vami. Tudi vse, kar se giblje po zemlji, in vse ribe morja, vse to bodi v vaši oblasti. Vse, kar se giblje in živi, naj vam bo za živež, tudi vse zelene rastline vam dajem. Le mesa skupaj z življenjem, to je s krvjo, ne smete jesti. Tudi za vašo kri, ki je vaše življenje, bom terjal račun od vsake živali. Terjal ga bom tudi od človeka; od vsakogar bom terjal račun o življenju njegovega brata.
Če kdo prelije človeško kri,
bo človek prelil njegovo kri.
Zakaj po svoji podobi
je Bog naredil človeka.
Vi pa bodite rodovitni in se množite, bodite številni na zemlji in namnožite se na njej!«
Potem je Bog rekel Noetu in njegovim sinovom: »Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom, ki pride za vami, 10 pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas: s pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje, ki so pri vas, z vsemi, ki so prišle iz ladje. 11 Tako sklepam zavezo z vami in ne bom več iztrebil vsega mesa z vodami potopa. Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo.«
12 Bog je rekel: »To je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami in med vsemi živimi bitji, ki so pri vas, za vse prihodnje rodove. 13 Svojo mavrico postavljam v oblake in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo. 14 In kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala mavrica, 15 tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in vsemi živimi bitji in vsem mesom; vode ne bodo nikoli več narasle v potop, da bi iztrebile vse meso. 16 Kadar bo v oblakih, jo bom pogledal in se spomnil večne zaveze med Bogom in vsemi živimi bitji in vsem mesom, ki je na zemlji.«
17 Bog je rekel Noetu: »To je znamenje zaveze, ki sem jo sklenil med seboj in vsem mesom, ki je na zemlji.«
Sem, Ham in Jafet
18 Noetovi sinovi, ki so odšli iz ladje, so bili Sem, Ham in Jafet. Ham je Kánaanov oče. 19 Trije so bili Noetovi sinovi in ti so obljudili vso zemljo. 20 Tedaj je Noe, mož zemlje, začel saditi vinograd. 21 Ko pa je pil vino, se je napil in nag obležal sredi svojega šotora. 22 Ham, Kánaanov oče, je videl nagoto svojega očeta in je šel to pravit obema bratoma, ki sta bila zunaj. 23 Sem in Jafet pa sta vzela plašč, si ga dala na ramena, šla zadenjsko in pokrila nagoto svojega očeta. Obrnjena sta bila torej proč, tako da nista videla njegove nagote. 24 Ko se je Noe prebudil iz vinske omame in izvedel, kaj mu je storil njegov mlajši sin, 25 je rekel:
»Preklet bodi Kánaan;
bodi hlapec hlapcev svojih bratov!«
26 Potem je rekel:
»Blagoslovljen GOSPOD, Semov Bog;
Kánaan mu bodi za hlapca!
27 Naj Bog razširi Jafetov prostor,
naj ga naseli v Semovih šotorih
in Kánaan mu bodi za hlapca!«
28 Noe je po potopu živel še tristo petdeset let. 29 Vseh Noetovih dni je bilo torej devetsto petdeset let. Potem je umrl.
Noetovi potomci
(1 Krn 1,5–27)
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To je rodovnik Noetovih sinov: Sema, Hama in Jafeta. Tem so se po potopu rodili sinovi.
Jafetovi sinovi so Gomer, Magóg, Madáj, Javán, Tubál, Mešeh in Tirás. Gomerjevi sinovi pa so Aškenáz, Rifát in Togarmá. Javánovi sinovi so Elišá, Taršíš, Kitéjci in Rodošáni. Njihovi potomci so se razdelili kot narodi po otokih in deželah, vsak s svojim jezikom, po svojih rodbinah in narodih.
Hamovi sinovi so Kuš, Egipt, Put in Kánaan. Kuševi sinovi so Sebá, Havilá, Sabtá, Ragmá in Sabtehá, Ragmájeva sinova pa Šebá in Dedán.
Kušu se je rodil Nimród, ki je bil prvi mogočnež na zemlji. Bil je velik lovec pred GOSPODOM; zato pravijo: Velik lovec pred GOSPODOM kakor Nimród. 10 Prvenci njegovega kraljestva so bili Babilon, Ereh, Akád in Kalne v šinárski deželi. 11 Iz te dežele je odšel v Asirijo. Pozidal je Ninive, Rehobót Ir, Kelah 12 in Resen med Ninivami in Kelahom; to je veliko mesto. 13 Egiptu so se rodili Ludéjci, Anaméjci, Lehabéjci, Naftuhéjci, 14 Patroséjci, Kasluhéjci, iz katerih so izšli Filistejci, in Kaftoréjci.
15 Kánaanu so se rodili prvorojenec Sidón, Het, 16 Jebusejec, Amoréjec, Girgašéjec, 17 Hivéjec, Arkéjec, Sinéjec, 18 Arvadéjec, Cemaréjec in Hamatéjec. Potem so se kánaanski rodovi razkropili. 19 Kánaanovo ozemlje je segalo od Sidóna proti Gerárju in do Gaze, proti Sódomi, Gomóri, Adámi, Cebojímu do Leše.
20 To so Hamovi sinovi po svojih rodovih, jezikih, deželah in narodih.
21 Semu, Jafetovemu starejšemu bratu, se je rodil tudi oče vseh Eberjevih sinov. 22 Semovi sinovi so Elám, Asúr, Arpahšád, Lud in Arám. 23 Arámovi sinovi pa so Uc, Hul, Geter in Maš. 24 Arpahšádu se je rodil Šelah, Šelahu pa Eber. 25 Eberju sta se rodila dva sinova; prvemu je bilo ime Peleg, kajti v njegovih dneh se je razdelila zemlja, njegovemu bratu pa je bilo ime Joktán. 26 Joktánu so se rodili Almodád, Šelef, Hacarmávet, Jerah, 27 Hadorám, Uzál, Diklá, 28 Obál, Abimaél, Šebá, 29 Ofír, Havilá in Jobáb. Vsi ti so Joktánovi sinovi. 30 Njihovo ozemlje je segalo od Meše proti Sefárju do vzhodnega gorovja.
31 To so Semovi sinovi po svojih rodovih, jezikih, deželah in narodih. 32 To so rodovi Noetovih sinov po njihovih rodbinah in narodih. In iz njih so se po potopu razdelili narodi po zemlji.

Psalmi 4

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 4
Spokojnost v skupnosti z Bogom
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, na godala. Davidov psalm.
Kadar te kličem, mi odgovori, Bog moje pravičnosti!
V stiski si mi razširil prostor,
izkaži mi milost, usliši mojo molitev.
Človeški sinovi, doklej bo moja čast v zasramovanje,
doklej boste ljubili prazne reči in iskali slepilo?
Sela.
Vedite, da si je GOSPOD odbral pobožnega,
GOSPOD me usliši, ko kličem k njemu.

Srdite se, a nikar ne grešite,
govorite v svojem srcu, na svojem ležišču in umolknite!
Sela.

Darujte prave daritve
in zaupajte v GOSPODA.
Mnogi pravijo: »Kdo nam bo dal videti dobro?«
Dvigni, GOSPOD, nad nami svetlobo svojega obličja!
Dal si več veselja v moje srce
kakor v času, ko je obilje njihovega žita in vina.
V miru bom hkrati legel in spal,
saj ti sam, GOSPOD, me pustiš varno prebivati.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.261, danes: 8.496
Čas izvajanja programa: 0.05s