Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 14,1-31

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TRPLJENJE, SMRT IN VSTAJENJE
Zarota proti Jezusu
(Mt 26,1–5; Lk 22,1–2; Jn 11,45–53)
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bilo je dva dni pred pasho in praznikom nekvašenega kruha. Véliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi ga z zvijačo prijeli in usmrtili. Govorili pa so: »Samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom.«
Žena v Betaniji mazili Jezusa
(Mt 26,6–13; Jn 12,1–8)
Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedèl pri mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj: »Čemú ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo denarijev in denar dali ubogim!« In jezili so se nanjo. Jezus pa jim je rekel: »Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. Uboge imate namreč vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila: vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.«
Juda se dogovori, da bo Jezusa izdal
(Mt 26,14–16; Lk 22,3–6)
10 Tedaj je Juda Iškarijot, eden izmed dvanajsterih, šel k vélikim duhovnikom, da bi jim ga izročil. 11 Ko so za to slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim ga ob priložnosti izročil.
Velikonočna večerja z učenci
(Mt 26,17–25; Lk 22,7–14.21–23; Jn 13,21–30)
12 Prvi dan nekvašenega kruha, ko so žrtvovali pashalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« 13 Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim 14 in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ 15 In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« 16 Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila pashalno jagnje. 17 Ko se je zvečerilo, je prišel z dvanajsterimi. 18 In ko so sedeli pri mizi in jedli, je Jezus rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas, tisti, ki z menoj jé, me bo izdal.« 19 Prevzela jih je žalost in drug za drugim so mu govorili: »Saj nisem jaz?« 20 On pa jim je rekel: »Eden izmed dvanajsterih je, tisti, ki z menoj pomaka v skledo. 21 Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem se izroča Sin človekov. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.«
Postavitev Gospodove večerje
(Mt 26,26–30; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25)
22 Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.« 23 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. 24 In rekel jim je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. 25 Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.« 26 In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
Jezus napove, da ga bo Peter zatajil
(Mt 26,31–35; Lk 22,31–34; Jn 13,36–38)
27 Jezus jim je rekel: »Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je:
Udaril bom pastirja
in ovce se bodo razkropile.
28 Toda ko bom obujen, pojdem pred vami v Galilejo.« 29 Peter pa mu je dejal: »Tudi če se bodo vsi pohujšali, jaz se ne bom.« 30 Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: Nocoj, to noč, preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.« 31 On pa je še bolj vneto govoril: »Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.« Tako so govorili tudi vsi drugi.

1. knjiga kraljev 8

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Posvetitev templja
(2 Krn 5,2–6,2)
8
Tedaj je Salomon sklical Izraelove starešine in vse poglavarje rodov, kneze družin Izraelovih sinov, k sebi v Jeruzalem, da bi prenesli skrinjo GOSPODOVE zaveze iz Davidovega mesta, to je s Siona. Vsi Izraelovi možje so se zbrali pri kralju Salomonu ob prazniku v mesecu etanímu, to je v sedmem mesecu. Ko so prišli vsi Izraelovi starešine, so duhovniki vzdignili skrinjo. Prenesli so gor GOSPODOVO skrinjo, shodni šotor in vse svete priprave, ki so bile v šotoru; nosili so jih duhovniki in leviti. Kralj Salomon in z njim ves Izraelov zbor, ki se je zbral ob njem pred skrinjo, je daroval toliko drobnice in goveda, da ju zaradi množine niso mogli ne prešteti ne izmeriti. Potem so duhovniki skrinjo GOSPODOVE zaveze prinesli na njeno mesto, v notranje svetišče hiše, v presveto, pod peruti kerubov. Keruba sta namreč razprostirala peruti nad mestom, kjer je stala skrinja, tako da sta keruba krila skrinjo in njena drogova od zgoraj. Drogova sta bila tako dolga, da je bilo njuna konca videti iz svetišča pred notranjim svetiščem, od zunaj pa ju ni bilo videti. Tam sta ostala do tega dne. V skrinji ni bilo drugega kakor dve kamniti tabli, ki ju je bil vanjo položil Mojzes pod Horebom, ko je GOSPOD sklenil zavezo z Izraelovimi sinovi ob izhodu iz egiptovske dežele. 10 Ko so duhovniki prišli iz svetišča, je oblak napolnil GOSPODOVO hišo, 11 tako da duhovniki zaradi oblaka niso mogli pristopiti, da bi opravili bogoslužje. Kajti GOSPODOVO veličastvo je napolnilo GOSPODOVO hišo.
12 Tedaj je Salomon rekel:
»GOSPOD je rekel, da hoče prebivati v temnem oblaku.
13 Zidal in sezidal sem ti veličastno hišo,
kraj, kjer boš prebival na veke.«
Salomonov govor
(2 Krn 6,3–11)
14 Nato se je kralj obrnil in blagoslovil ves Izraelov zbor, ki je medtem stal. 15 Rekel je: »Slavljen GOSPOD, Izraelov Bog, ki je s svojimi usti govoril mojemu očetu Davidu in s svojo roko izpolnil obljubo: 16 ›Od dneva, ko sem svoje ljudstvo Izraela izpeljal iz Egipta, si nisem iz nobenega Izraelovega rodu izbral mesta, kjer bi se sezidala hiša, da bi bilo tam moje ime. Izbral sem Davida, da bi bil na čelu mojega ljudstva Izraela.‹ 17 Moj oče David je sicer imel namen zidati hišo imenu GOSPODA, Izraelovega Boga. 18 Toda GOSPOD je rekel mojemu očetu Davidu: ›Imel si namen zidati hišo mojemu imenu. Lepo, da si imel ta namen! 19 Vendar te hiše ne boš zidal ti, ampak tvoj sin, ki se ti bo rodil; on bo zidal hišo mojemu imenu.‹ 20 GOSPOD je izpolnil obljubo, ki jo je dal: jaz sem stopil na mesto svojega očeta Davida in sedim na Izraelovem prestolu, kakor je GOSPOD obljubil. Sezidal sem hišo imenu GOSPODA, Izraelovega Boga, 21 in tam sem pripravil mesto za skrinjo, v kateri je GOSPODOVA zaveza, ki jo je sklenil z našimi očeti, ko jih je izpeljal iz egiptovske dežele.«
Salomonova molitev ob posvetitvi
(2 Krn 6,12–39)
22 Nato je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora stopil pred GOSPODOV oltar, razprostrl roke proti nebu 23 in rekel: »GOSPOD, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne gori v nebesih ne tu doli na zemlji. Ti ohranjaš zavezo in naklonjenost svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred tvojim obličjem. 24 Svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, si izpolnil, kar si mu obljubil. Kar si z usti govoril, si z roko naredil, kakor priča ta dan. 25 GOSPOD, Izraelov Bog, izpolni zdaj svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, kar si mu obljubil, ko si rekel: ›Ne bo odstranjen izpred mojega obličja nobeden izmed tvojih, ki bodo sedeli na Izraelovem prestolu, če bodo le tvoji potomci pazili na svojo pot, da bodo tako hodili pred mojim obličjem, kakor si ti hodil pred mojim obličjem.‹ 26 Zdaj torej, Izraelov Bog, prosim, naj se uresniči beseda, ki si jo dal svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu.
27 Toda mar Bog res more prebivati na zemlji? Glej, nebo in nebes nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal! 28 Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, GOSPOD, moj Bog, in usliši klic in molitev, ki jo danes tvoj služabnik moli pred teboj. 29 Naj bodo tvoje oči noč in dan uprte v to hišo, v kraj, o katerem si obljubil: ›Tam bo moje ime‹; da boš uslišal molitev, ki jo tvoj služabnik moli na tem kraju. 30 Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko bodo molili na tem kraju. Poslušaj na kraju, kjer prebivaš, v nebesih, poslušaj in odpuščaj!
31 Če se kdo pregreši zoper svojega bližnjega in zahtevajo od njega, da se s prisego zapriseže, in se pride zapriseč pred tvoj oltar v tej hiši, 32 prisluhni v nebesih, ukrepaj in razsodi med svojima služabnikoma, da krivega razglasiš za krivega in njegovo početje spraviš na njegovo glavo, pravičnega pa opravičiš in mu povrneš po njegovi pravičnosti!
33 Kadar bo tvoje ljudstvo Izrael poraženo pred sovražnikom, ker se bodo pregrešili proti tebi, pa se bodo vrnili k tebi, slavili tvoje ime in v tej hiši molili in te prosili, 34 poslušaj v nebesih in odpusti greh svojega ljudstva Izraela ter jih pripelji nazaj v deželo, ki si jo dal njihovim očetom!
35 Ko se bo nebo zaprlo in ne bo dežja, ker se bodo pregrešili proti tebi, pa bodo molili obrnjeni proti temu kraju, slavili tvoje ime in se spreobrnili od svojih grehov, ker jih boš ponižal, 36 poslušaj v nebesih in odpusti greh svojih služabnikov in svojega ljudstva Izraela – saj jim ti kažeš pravo pot, po kateri naj hodijo – in pošlji dež svoji deželi, ki si jo dal svojemu ljudstvu v dediščino!
37 Če bo v deželi nastala lakota, če se pojavijo kuga, snet, rja, kobilica glodavka, če bo sovražnik oblegal katero njihovih mest, naj pride kakršna koli nadloga ali bolezen: 38 vsako molitev, vsako prošnjo katerega koli človeka ali vsega tvojega ljudstva Izraela, ki bo doživljal stisko v srcu in razprostrl roke proti tej hiši, 39 poslušaj v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, in odpusti, ukrepaj in povrni vsakemu po vseh njegovih delih, ker poznaš njegovo srce – saj edino ti poznaš srca vseh človeških otrok – 40 da se te bodo bali vse dni, dokler bodo živeli v deželi, ki si jo dal našim očetom!
41 Tudi tujca, ki ni iz tvojega ljudstva Izraela, temveč bo prišel iz daljne dežele zaradi tvojega imena – 42 slišali bodo namreč o tvojem velikem imenu, o tvoji močni roki in iztegnjenem laktu – če pride molit v to hišo, 43 poslušaj v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, in izpolni, za kar te bo tujec goreče prosil, da bodo vsi narodi na zemlji spoznali tvoje ime, se te bali kakor tvoje ljudstvo Izrael in se prepričali, da je tvoje ime priklicano na to hišo, ki sem jo sezidal.
44 Če bo šlo tvoje ljudstvo na vojsko proti sovražnikom, kamor koli jih boš poslal, in bodo molili h GOSPODU, obrnjeni proti mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu, 45 poslušaj v nebesih njihovo molitev in prošnjo in ravnaj z njimi pravično!
46 Če se bodo pregrešili nad teboj – saj ni človeka, ki bi ne grešil – in se boš razjezil nad njimi ter jih izročil sovražniku in jih bodo zmagovalci ujete odpeljali v sovražnikovo deželo, daljno ali bližnjo, 47 pa bodo šli vase v deželi, kjer bodo ujeti, se spreobrnili in te milo prosili v deželi svojih ječarjev in rekli: Grešili smo, delali húdo in ravnali krivično – 48 če se bodo z vsem srcem in z vso dušo vrnili k tebi v deželi svojih sovražnikov, kamor bodo ujete odpeljali, in bodo molili k tebi, obrnjeni proti deželi, ki si jo dal njihovim očetom, proti mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu, 49 potem usliši v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, njihovo molitev in prošnjo in ravnaj z njimi pravično. 50 Odpusti svojemu ljudstvu, kar bodo zagrešili proti tebi, in vse upornosti, s katerimi se ti bodo upirali. Nakloni jim usmiljenje pri njihovih zmagovalcih, da se jih bodo usmilili, 51 saj so tvoje ljudstvo in tvoja dediščina, ki si jih izpeljal iz Egipta, iz srede topilnice železa. 52 Tvoje oči naj bodo odprte za prošnjo tvojega služabnika in za prošnjo tvojega ljudstva Izraela, da jih uslišiš, kadar koli te bodo klicali na pomoč. 53 Ti si jih namreč odbral izmed vseh ljudstev na zemlji za svojo dediščino, kakor si obljubil po svojem služabniku Mojzesu, ko si naše očete izpeljal iz Egipta, Gospod BOG
Salomon blagoslovi zbrano množico
(2 Krn 6,40–42)
54 Ko je Salomon končal z molitvijo vse te molitve in prošnje h GOSPODU, je vstal izpred GOSPODOVEGA oltarja, kjer je klečal in povzdigoval roke proti nebu. 55 Stojé je blagoslovil ves Izraelov zbor in govoril z močnim glasom:
56 »Slavljen GOSPOD, ki je naklonil mir svojemu ljudstvu Izraelu povsem tako, kakor je obljubil. Neizpolnjena ni ostala niti ena od lepih obljub, ki jih je izrekel po svojem služabniku Mojzesu. 57 GOSPOD, naš Bog, naj bo z nami, kakor je bil z našimi očeti. Naj nas ne zapusti in ne zavrže, 58 naj nagne naša srca k sebi, da bomo hodili po vseh njegovih potih in se držali njegovih zapovedi, zakonov in odlokov, ki jih je zapovedal našim očetom. 59 Te moje besede, s katerimi sem ponižno prosil pred GOSPODOM, naj bodo noč in dan pred očmi GOSPODU, našemu Bogu, da bo delal za pravico svojega služabnika in za pravico svojega ljudstva Izraela, kakor bo potrebno od dne do dne, 60 da bodo vsa ljudstva na zemlji spoznala, da je Bog GOSPOD in nihče drug. 61 Vaše srce pa naj bo v celoti z GOSPODOM, našim Bogom, da boste ravnali po njegovih zakonih in se držali njegovih zapovedi kakor ta dan.«
Salomon daruje daritve
(2 Krn 7,4–11)
62 Nato sta kralj in z njim ves Izrael darovala klavne daritve pred GOSPODOM. 63 V mirovno daritev, ki jo je Salomon daroval GOSPODU, je daroval dvaindvajset tisoč glav goveda in sto dvajset tisoč ovc. Tako so kralj in vsi Izraelovi sinovi posvetili GOSPODOVO hišo. 64 Tisti dan je kralj posvetil sredino dvora pred GOSPODOVO hišo. Tam je namreč daroval žgalno in jedilno daritev in tolščo mirovnih daritev, ker je bil bronasti oltar, ki je stal pred GOSPODOM, premajhen, da bi sprejel žgalno in jedilno daritev in tolščo mirovnih daritev.
65 Salomon in z njim ves Izrael, velik zbor od Lebó Hamáta do Egiptovskega potoka, je tisti čas obhajal praznik pred GOSPODOM, našim Bogom, sedem dni in še sedem dni, štirinajst dni. 66 Osmi dan pa je kralj ljudstvo odpustil. Klicali so blagoslov nanj in odšli v svoje šotore veseli in dobre volje zaradi vsega dobrega, kar je GOSPOD storil svojemu služabniku Davidu in svojemu ljudstvu Izraelu.

Ozej 10

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konec kraljestva in malikovanja
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrael je bujna trta
in njegov sad je njenemu enak.
Čim obilnejši je bil njegov sad,
tem bolj je množil oltarje;
čim bolje je bilo v deželi,
tem boljše stebre so postavljali.
Njihovo srce je razdeljeno,
zdaj se bodo pokorili.
Razdrl bo njihove oltarje,
porušil bo njihove stebre.
Zdaj namreč pravijo:
»Nimamo kralja,
kajti ne bojimo se GOSPODA,
in kaj nam more narediti kralj?«
Govorijo besede ničevih pogodb,
sklepajo zavezo,
in pravo poganja kot strupeno zelišče
po brazdah na njivi.
Za teleta v Bet Avenu se bojijo
prebivalci Samarije,
njegovo ljudstvo je v strahu zanj,
njegovi svečeniki trepetajo zanj,
za njegovo slavo, ker bo odšla od njih.
Tudi to bodo odnesli v Asirijo
velikemu kralju v dar.
Efrájim si bo privzel sramoto,
Izrael se bo sramoval svojega sklepa.

Samarija bo odpustila svojega kralja
kakor trsko po površju vode.
Razdejane bodo višine Avena,
Izraelov greh,
trnje in robidovje se bo vzpenjalo
po njihovih oltarjih.
Rekli bodo goram: »Pokrijte nas!«
in hribom: »Padite na nas!«

Od gíbeaških dni dalje si grešil, Izrael;
tam so stali, ni jih izučila
vojna v Gíbei proti sinovom hudobije.
10 Na mojo željo jih bom kaznoval,
in narodi se bodo zbrali proti njim,
da jih bodo kaznovali za dvojno krivdo.
Prerok vabi in grozi
11 Efrájim je razvajena telica,
ki rada mlati,
jaz pa bom stopil na lepoto njenega vratu.
Vpregel bom Efrájima,
Juda bo oral,
Jakob bo branal.
12 Sejte si za pravičnost,
žanjite za usta dobrote,
prikrčite si novo zemljo;
čas je, da iščete GOSPODA,
dokler ne pride in vam bo dal deževati pravičnost.

13 Orali ste krivico,
želi hudobijo
in jedli sad laži,
kajti zanašali ste se na svoje poti,
na množico svojih vojakov.
14 Med tvojim ljudstvom se bo vzdignilo bučanje
in vse tvoje utrdbe bodo porušene,
kakor je Šalmán razdejal Bet Arbeél
na dan boja, ko je bila mati raztreščena na otrocih.
15 To vam bo storil Betel
zaradi vaše hude hudobije.
Ob jutranji zarji bo izginil,
izginil bo Izraelov kralj.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.339.350, danes: 15.807
Čas izvajanja programa: 0.06s