Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 13,24-58

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prilika o ljuljki med pšenico
24 Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. 25 Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. 26 Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. 27 Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ 28 Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ 29 ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. 30 Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Prilika o gorčičnem zrnu in kvasu
(Mr 4,30–32; Lk 13,18–21)
31 Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. 32 To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«
33 In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«
Namen prilik
(Mr 4,33–34)
34 Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, 35 da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Odprl bom svoja usta v prilikah,
izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.
Razlaga prilike o ljuljki
36 Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli: »Razlôži nam priliko o ljuljki na njivi.« 37 Odgovoril je in rekel: »Sejalec dobrega semena je Sin človekov. 38 Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljuljka pa sinovi hudiča. 39 Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. 40 Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. 41 Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. 42 Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. 43 Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.«
Tri prilike
44 »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
45 Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. 46 Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
47 Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. 48 Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. 49 Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. 50 Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.«
Novi in stari zaklad
51 »Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« 52 Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«
V Nazaretu Jezusa zavržejo
(Mr 6,1–6; Lk 4,16–30)
53 Ko je Jezus končal te prilike, je šel od tam. 54 Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? 55 Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda? 56 In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod torej njemu vse to?« 57 In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši.« 58 In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del.

3. Mojzesova knjiga 19

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

»Bodite sveti, ker sem jaz svet«
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri vsej skupnosti Izraelovih sinov in jim reci: ›Bodite sveti, kajti jaz, GOSPOD, vaš Bog, sem svet. Vsak naj spoštuje svojo mater in svojega očeta in naj se drži mojih sobot; jaz sem GOSPOD, vaš Bog. Ne obračajte se k ničnostim in ne delajte si ulitih bogov; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.
Kadar darujete mirovno daritev GOSPODU, jo darujte tako, da bo sprejeta vam v prid. Tisti dan, ko jo darujete, in naslednji dan jo použijte; kar pa ostane do tretjega dne, sežgite v ognju! Če pa bi vseeno jedli tretji dan, bi bilo to ognušeno meso; ne bi bilo sprejeto. Kdor bi to jedel, bi ga zadela krivda, ker bi oskrunil, kar je bilo posvečeno GOSPODU: takšen naj bo iztrebljen iz svojega ljudstva.
Kadar spravljate žetev svoje dežele, ne požanji čisto do roba polja in ne paberkuj po svoji žetvi! 10 Tudi v svojem vinogradu ne paberkuj in ne pobiraj osutih jagod v njem; pústi jih revežu in tujcu; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.
11 Ne kradite, ne lažite in ne varajte vsak svojega rojaka! 12 Ne prisegajte po krivem pri mojem imenu; s tem bi skrunili ime svojega Boga; jaz sem GOSPOD.
13 Ne izkoriščaj svojega bližnjega in ne ropaj ga; plačilo dninarja naj ne ostaja pri tebi do jutra! 14 Ne preklinjaj gluhega in slepemu ne nastavljaj spotike; boj se svojega Boga; jaz sem GOSPOD.
15 Ne delajte krivice pri sodbi; ne bodi pristranski do ubožca in ne klanjaj se velikemu: pravično sodi svojega bližnjega! 16 Ne hôdi kot obrekljivec med svojimi rojaki in ne strezi svojemu bližnjemu po življenju; jaz sem GOSPOD.
17 Ne sovraži svojega brata v svojem srcu; odkrito posvári svojega bližnjega, da si zaradi njega ne nakoplješ greha! 18 Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe; jaz sem GOSPOD.
19 Izpolnjujte moje zakone! Ne pripuščaj k parjenju dvoje različnih vrst živine, ne posevaj polja z dvoje vrst semenom in ne oblači se z obleko, ki je tkana iz dveh različnih niti!
20 Če kdo spolno občuje z žensko, ki je sužnja, določena drugemu možu in ni odkupljena ali oproščena, je treba oba kaznovati; usmrtiti ju ni treba, ker ona ni bila prosta. 21 Moški naj pripelje svojo spravno daritev za GOSPODA k vhodu v shodni šotor, ovna spravne daritve. 22 Za greh, ki ga je storil, naj duhovnik zanj pred GOSPODOM opravi spravo z ovnom spravne daritve in odpuščen mu bo greh, ki ga je storil.
23 Ko pridete v deželo in zasadite vsakovrstno sadno drevje, imejte njegovo sadje za njegovo prednjo kožico: tri leta naj vam velja kot nekaj neobrezanega, ne smete ga jesti! 24 V četrtem letu naj bo vse njegovo sadje s prazničnim slavjem posvečeno GOSPODU. 25 Šele peto leto uživajte njegovo sadje, da vam bo prinašalo obilnejši pridelek; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.
26 Ničesar ne jejte s krvjo! Ne ukvarjajte se z vedeževanjem in čaranjem! 27 Ne strizite na okroglo roba svojih las in ne krajšaj konca svoje brade! 28 Ne delajte si vrezov na telesu zaradi mrliča in ne dajajte si vžigati nobenih znamenj; jaz sem GOSPOD.
29 Ne skruni svoje hčere s tem, da bi jo naredil za vlačugo, da se dežela ne vda vlačuganju in se ne napolni z nesramnostjo. 30 Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; jaz sem GOSPOD.
31 Ne obračajte se na zarotovalce duhov in na duhove umrlih! Ne iščite jih, da bi ob njih postali nečisti; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.
32 Pred sivo glavo vstani, prikloni se staremu človeku in boj se svojega Boga; jaz sem GOSPOD.
33 Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte! 34 Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.
35 Ne delajte krivice pri sodbi, ne pri dolžinski meri ne pri uteži in ne pri votli meri! 36 Imejte pravično tehtnico, pravične uteži, pravičen škaf in pravičen vrč! Jaz sem GOSPOD, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele.
37 Držite se torej vseh mojih zakonov in vseh mojih odlokov in jih izpolnjujte; jaz sem GOSPOD.‹«

Pregovori 29

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kdor ne uboga, ga tepe nadloga
29
Človek, ki kljub opominom ostane trdovraten,
se hipoma zruši in mu ni zdravila.
Kadar uspevajo pravični, se ljudstvo veseli,
kadar vlada krivični, ljudstvo zdihuje.
Kdor ljubi modrost, razveseljuje svojega očeta,
kdor pa se druži z vlačugami, zapravlja imetje.
S pravičnostjo utrjuje kralj deželo,
kdor pa dajatve izsiljuje, jo ugonablja.
Mož, ki gladi svojega bližnjega,
razpenja mrežo njegovim korakom.
V grehu hudobnega človeka je zadrga,
pravični pa se veseli in raduje.
Pravični pozna pravice revnih,
krivični pa ne razume spoznanja.
Posmehljivci razburjajo mesto,
modri pa pomirjajo jezo.
Če se modri pravda z bedakom,
ta besni ali se krohoče, a miru ni.
10 Krvoločneži sovražijo poštenega,
pravični pa se zavzemajo zanj.
11 Norec pokaže vso svojo jezo,
modri pa jo zadržuje in kroti.
12 Če vladar posluša lažnive besede,
bodo vsi njegovi služabniki krivični.
13 Revež in oderuh se srečujeta,
GOSPOD razsvetljuje oči obema.
14 Kralju, ki po pravici sodi reveže,
je njegov prestol utrjen na veke.
15 Šiba in opominjanje dosegata modrost,
razpuščen otrok pa dela sramoto svoji materi.
16 Ko vladajo krivični, se množi greh,
pravični pa bodo videli njihov padec.
17 Vzgajaj svojega sina, pripravljal ti bo zadovoljstvo,
z radostmi bo navdajal tvojo dušo.
18 Brez videnja ljudstvo podivja,
kdor se pa drži postave, je srečen.
19 Hlapec se ne poboljša samo z besedami,
čeprav jih razume, ne uboga.
20 Si videl človeka, ki je bil hiter v besedah?
Več upanja je za norca kakor zanj.
21 Kdor od mladosti razvaja svojega hlapca,
bo na koncu k temu prištet.
22 Jezljiv človek povzroča prepir,
hud togotnež velik greh.
23 Ošabnost človeka ponižuje,
ponižnega duha pa spremlja čast.
24 Kdor drži s tatom, sovraži svoje življenje,
sliši poziv, a ga ne gre naznanit.
25 Strah pred človekom nastavlja zanko,
kdor pa zaupa v GOSPODA, bo obvarovan.
26 Mnogi iščejo vladarjevo naklonjenost,
a človekova pravica prihaja od GOSPODA.
27 Pravičnim je gnusoba hudoben človek,
krivičnemu pa je gnusoba, kdor živi pošteno.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.471.134, danes: 23.152
Čas izvajanja programa: 0.05s