Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 14,22-36

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezus hodi po vodi
(Mr 6,45–52; Jn 6,15–21)
22 In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpustil množice. 23 In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. 24 Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. 25 Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. 26 Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. 27 Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« 28 Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« 29 On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. 30 Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« 31 Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« 32 In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. 33 Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«
Jezus ozdravlja v genezareški deželi
(Mr 6,53–56)
34 Ko so se prepeljali na drugo stran, so prišli na kopno, v Genezaret. 35 Ljudje tistega kraja so ga prepoznali. Poslali so po vsej tisti okolici in privedli predenj vse bolnike. 36 Prosili so ga, da bi se samo dotaknili roba njegove obleke, in tisti, ki so se ga dotaknili, so bili rešeni.

3. Mojzesova knjiga 22-23

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Prepovedi glede uživanja daritev
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Aronu in njegovim sinovom, naj spoštljivo ravnajo s svetimi darovi, ki mi jih posvečujejo Izraelovi sinovi, da ne oskrunijo mojega svetega imena; jaz sem GOSPOD. Reci jim: ›Kdor koli izmed vseh vaših potomcev iz roda v rod se približa svetim darovom, ki so jih Izraelovi rodovi posvetili GOSPODU, ko je nečist, naj bo iztrebljen izpred mojega obličja; jaz sem GOSPOD. Nihče izmed Aronovih potomcev, ki je gobav ali ima tok, ne sme jesti od svetih darov, dokler se ne očisti. Kdor se dotakne kogar koli, ki je nečist zaradi mrliča, ali komur uhaja seme ali kdor se dotakne katere koli golazni, ki ga onečisti, ali človeka, ki ga onečisti, najsi bo njegova nečistost kakršna koli, kdor se česa takega dotakne, naj bo nečist do večera in naj ne jé od svetih darov, dokler se ne okopa v vodi. Ko sonce zaide, je čist in potem sme jesti od svetih darov; kajti to je njegova hrana. Naj pa ne uživa od tega, kar je poginilo ali so raztrgale zveri, da se s tem ne onečisti; jaz sem GOSPOD. Izpolnjujejo naj, kar sem naročil, da si ne nakopljejo greha zaradi tega in bi v tem umrli, ker so skrunili svete reči. Jaz sem GOSPOD, ki jih posvečujem.
10 Kdor pa ni duhovnik, ne sme uživati svetega; niti tisti, ki stanuje pri duhovniku niti njegov najemnik ne smeta jesti svetega. 11 Tisti pa, ki ga duhovnik kupi za denar, da je njegova last, sme to uživati; tudi tisti, ki so rojeni v njegovi hiši, smejo uživati njegovo hrano. 12 Če se duhovnikova hči omoži z neduhovnikom, ne sme jesti od svetih darov. 13 Če pa je duhovnikova hči ovdovela ali jo je mož odslovil in nima otrok, pa se vrne v očetovo hišo kakor v svoji mladosti, sme uživati hrano svojega očeta; sicer pa nihče, ki ni duhovnik, ne sme od tega jesti. 14 Kdor bi ponevedoma pojedel kaj svetega, mora to duhovniku povrniti in dodati še petino vrednosti.
15 Duhovniki naj ne skrunijo svetih darov, ki jih Izraelovi sinovi darujejo GOSPODU, 16 in naj jim ne nalagajo kazni za krivdo, če bi uživali njihove svete darove; kajti jaz sem GOSPOD, ki jih posvečujem.‹«
Predpisi o daritvenih živalih
17 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 18 »Govôri Aronu in njegovim sinovom in vsem Izraelovim sinovom in jim reci: ›Če kdor koli iz Izraelove hiše ali izmed tujcev v Izraelu daruje svoj dar, bodisi kakršen koli zaobljubni bodisi kakršen koli prostovoljni dar, ki ga daruje GOSPODU v žgalno daritev, 19 mora biti to, da boste sprejeti, neoporečen samec od goveda, ovc ali koz. 20 Ničesar, kar ima napako, ne darujte, kajti ne bi bili sprejeti!
21 Če hoče kdo darovati GOSPODU mirovno daritev, da izpolni zaobljubo ali kot prostovoljni dar od goveda ali od drobnice, naj bo neoporečna, da bo sprejeta; nobene napake ne sme imeti. 22 Kar je slepo ali polomljeno ali pohabljeno ali kozavo ali garjavo ali lišajasto, tega ne darujte GOSPODU in ne polagajte na oltar kot ognjeno daritev GOSPODU! 23 Kot prostovoljni dar smeš darovati bika ali jagnje s predolgimi ali prekratkimi udi, kot zaobljubna daritev pa ne bo sprejeto. 24 Živali, ki ima zmečkana ali stolčena ali odtrgana ali zrezana moda, ne darujte GOSPODU! Česa takega ne smete delati v svoji deželi. 25 Tudi iz tujčeve roke ne smete nič takega darovati v hrano svojemu Bogu, kajti zaradi te poškodbe imajo napako; ne bi bilo sprejeto od vas.‹«
26 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 27 »Ko se tele ali jagnje ali kozlič rodi, naj ostane sedem dni pri svoji materi, od osmega dne naprej pa je sprejemljiv kot dar ognjene daritve za GOSPODA. 28 Goveda ali ovce ne smete klati isti dan z njenim mladičem. 29 Kadar darujete GOSPODU zahvalno daritev, jo darujte tako, da boste sprejeti. 30 Tisti dan jo použijte, ničesar od nje ne puščajte do jutra; jaz sem GOSPOD.
31 Držite se torej mojih zapovedi in jih izpolnjujte; jaz sem GOSPOD. 32 Ne skrunite mojega svetega imena, temveč posvečevan hočem biti sredi Izraelovih sinov; jaz sem GOSPOD, ki vas posvečujem, 33 ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da bi bil vaš Bog; jaz sem GOSPOD
Izraelovi prazniki
(4 Mz 28,16–29,40)
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›To so GOSPODOVI prazniki, ob katerih sklicujte svete shode, moji prazniki.
Šest dni opravljajte delo, sedmi dan pa je sobota, dan počitka s svetim shodom; ne opravljajte nobenega dela, to je počitek za GOSPODA, kjer koli prebivate.
Tole so GOSPODOVI prazniki s svetimi shodi, ki jih sklicujte ob časih, ki so zanje določeni:
Štirinajsti dan prvega meseca proti večeru je pasha za GOSPODA. Petnajsti dan tega meseca pa je praznik nekvašenega kruha za GOSPODA; sedem dni jejte nekvašeni kruh! Prvi dan imejte sveti shod; nobenega težkega dela ne opravljajte! Sedem dni darujte GOSPODU ognjeno daritev! Sedmi dan je sveti shod; nobenega težkega dela ne opravljajte!‹«
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 10 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem, in boste poželi njeno žetev, prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku! 11 Ta naj snop daruje s primikanjem pred GOSPODOM, da boste sprejeti; na dan po soboti naj ga duhovnik daruje s primikanjem. 12 Tisti dan, ko s primikanjem darujete snop, pripravite enoletno neoporečno jagnje v žgalno daritev za GOSPODA 13 in z njim vred jedilno daritev: dve desetinki bele moke, umešene z oljem, kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU; zraven pa še pitno daritev: četrtinko vrča vina. 14 Kruha in praženega ali svežega zrnja ne jejte vse do dne, ko boste prinesli dar svojemu Bogu. To naj vam bo večni zakon iz roda v rod, kjer koli prebivate!
15 In od dneva po soboti, od dneva, ko ste prinesli snop primikanja, si štejte sedem tednov; naj bodo popolni; 16 štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte GOSPODU novo jedilno daritev! 17 Iz svojih prebivališč prinesite dva hleba, spečena iz dveh desetink moke s kvasom, v daritev primikanja kot prvine za GOSPODA. 18 Poleg kruha darujte sedem enoletnih neoporečnih jagnjet, junca in dva ovna v žgalno daritev za GOSPODA in zraven še jedilno in pitne daritve kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU! 19 Darujte tudi kozla kot daritev za greh in dve enoletni jagnjeti kot mirovno daritev! 20 Duhovnik naj jih s kruhom prvin vred daruje s primikanjem kot daritev primikanja pred GOSPODOM; zraven pa tudi jagnjeti; to naj bo posvečeno GOSPODU za duhovnika. 21 Prav ta dan razglasite sveti shod; ne opravljajte nobenega težkega dela! To naj bo večni zakon, kjer koli prebivate, iz roda v rod!
22 Kadar spravljate žetev svoje dežele, ne požanji čisto do roba polja in ne paberkuj po svoji žetvi; to pusti revežu in tujcu; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹«
23 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 24 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Prvi dan sedmega meseca vam bodi slovesen dan počitka, spomin s trobentanjem, sveti shod! 25 Nobenega težkega dela ne opravljajte in darujte ognjeno daritev GOSPODU!‹«
26 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 27 »Deseti dan tega sedmega meseca pa je spravni dan; imejte sveti shod, pokorite svoje duše in darujte ognjeno daritev GOSPODU! 28 Na isti dan ne opravljajte nobenega dela, kajti to je spravni dan, da se za vas opravi sprava pred GOSPODOM, vašim Bogom! 29 Kajti vsak, ki se ta dan ne spokori, naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva. 30 Vsakega, ki bi prav ta dan opravljal kakršno koli delo, bom izbrisal izmed njegovega ljudstva. 31 Nobenega dela ne opravljajte! To naj vam bo večni zakon iz roda v rod, kjer koli prebivate. 32 To naj vam bo sobota slovesnega počitka; pokorite svoje duše! Deveti dan meseca na večer, od večera do večera, praznujte svojo soboto!«
33 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 34 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Petnajsti dan tega sedmega meseca naj bo sedem dni šotorski praznik za GOSPODA. 35 Prvi dan imejte sveti shod, nobenega težkega dela ne opravljajte! 36 Sedem dni darujte ognjeno daritev GOSPODU! Osmi dan imejte sveti shod in darujte ognjeno daritev GOSPODU; prazničen shod je, nobenega težkega dela ne opravljajte!
37 To so GOSPODOVI prazniki; ob njih sklicujte svete shode, da opravite GOSPODU ognjene, žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je določeno za vsak dan, 38 poleg GOSPODOVIH sobot, poleg vaših darov in poleg vseh vaših zaobljubnih in prostovoljnih daritev, ki jih dajete GOSPODU!
39 Petnajsti dan sedmega meseca, ko pospravite pridelke dežele, praznujte GOSPODOV praznik sedem dni! Prvi dan naj bo slovesen počitek in osmi dan naj bo slovesen počitek. 40 In prvi dan si vzemite sadja žlahtnih dreves, palmovih mladik, vej gostolistnatega drevja in potočnega vrbja in se sedem dni veselite pred GOSPODOM, svojim Bogom! 41 Tako ga obhajajte kot GOSPODOV praznik sedem dni na leto! To naj vam bo večni zakon iz roda v rod. V sedmem mesecu ga praznujte! 42 Sedem dni prebivajte v šotorih; vsi, ki so domačini v Izraelu, naj prebivajo v šotorih, 43 da bodo prihodnji rodovi vedeli, da sem dal Izraelovim sinovom, ko sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, prebivati v šotorih! Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹«
44 In Mojzes je naznanil Izraelovim sinovom GOSPODOVE praznike.

Pregovori 31

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VII. LEMUÉLOVE BESEDE
31
Besede Lemuéla, kralja, izrek, s katerim ga je vzgajala njegova mati.

Kaj naj ti povem, sin moj, kaj, sin mojega naročja,
kaj, sin mojih obljub!
Ne dajaj svoje moči ženskam,
ne svojih poti pogubnicam kraljev.
Ne spodobi se kraljem, o Lemuél,
ne spodobi se kraljem, da bi pili vino,
ne oblastnikom želja po opojni pijači.
Sicer bi pili in pozabljali postavo,
prevračali bi pravico vseh ponižanih.
Dajajte opojno pijačo umirajočemu,
vino zagrenjenim v duši:
naj pije in naj pozabi na svojo revščino,
naj ne misli več na svoje trpljenje.
Odpiraj svoja usta za mutca,
za pravico vseh prizadetih.
Odpiraj svoja usta, razsojaj pravično,
brani ponižanega in ubožca.
Pohvala vrli ženi
Alef
10 Vrlo ženo, kdo jo najde!
Njena vrednost je daleč nad biseri.
Bet
11 Srce njenega moža zaupa vanjo,
povračila ne pogreša.
Gimel
12 Izkazuje mu dobroto in ne hudega
vse dni svojega življenja.
Dalet
13 Skrbi za volno in lan
in dela s pridnimi rokami.
He
14 Je kakor trgovčeva ladja,
od daleč prinaša svoj kruh.
Vav
15 Vstaja, ko je še noč,
in daje hrano svoji družini,
obrok svojim deklam.
Zajin
16 Ogleda si njivo in jo kupi,
z zaslužkom svojih rok zasadi vinograd.
Het
17 Opasuje z močjo svoje boke
in utrjuje svoje lakte.
Tet
18 Čuti, kdaj je kupčija zanjo ugodna,
njena svetilka ponoči ne ugasne.
Jod
19 Svoje roke izteguje k preslici,
njene dlani prijemajo vreteno.
Kaf
20 Svojo dlan odpira potrebnemu,
svojo roko podaja ubogemu.
Lamed
21 Za svojo družino se ne boji snega,
kajti vsa njena družina ima dvojno obleko.
Mem
22 Pripravlja si odeje,
njena obleka sta tančica in škrlat.
Nun
23 Njen mož je poznan pri mestnih vratih,
ko sedi med starešinami dežele.
Sameh
24 Platno izdeluje in ga prodaja,
pasove oddaja trgovcu.
Ajin
25 Moč in čast sta njeno oblačilo,
smeji se prihodnjemu dnevu.
Pe
26 Svoja usta odpira modro,
dober pouk je na njenem jeziku.
Cade
27 Pazi na poti svoje družine
in ne jé lenuharskega kruha.
Kof
28 Njeni sinovi vstajajo in jo blagrujejo,
njen mož vstaja in jo hvali:
Reš
29 »Veliko hčerá si je pridobilo imetje,
ti prekašaš vse.«
Šin
30 Milina je varljiva in lepota je prazna,
žena, ki se boji GOSPODA, pa je vredna hvale.
Tav
31 Dajajte ji od sadov njenih rok,
njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.744, danes: 21.762
Čas izvajanja programa: 0.06s