Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 17

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezusova spremenitev
(Mr 9,2–13; Lk 9,28–36)
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega.
In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih!« 10 Učenci pa so ga vprašali: »Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?« 11 Odgovoril je: »Elija res prihaja in bo vse prenovil. 12 Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli. Tako bo tudi Sin človekov trpel od njih.« 13 Tedaj so učenci doumeli, da jim je govoril o Janezu Krstniku.
Jezus ozdravi božjastnega dečka
(Mr 9,14–29; Lk 9,37–43a)
14 Ko so prišli k množici, je nekdo stopil k njemu, se vrgel pred njim na kolena in rekel: 15 »Gospod, usmili se mojega sina! Božjasten je in hudo trpi. Večkrat pade v ogenj in večkrat v vodo. 16 Privedel sem ga že k tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti.« 17 Jezus je odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj bom pri vas? Do kdaj vas bom prenašal? Privedite mi ga sem!« 18 Jezus mu je zapretil in demon je šel iz njega; deček pa je bil od tiste ure zdrav. 19 Tedaj so se učenci približali Jezusu in mu na samem rekli: »Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?« 20 »Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.«
Jezus drugič napove svojo smrt in vstajenje
(Mr 9,30–32; Lk 9,43b–45)
22 Ko so bili zbrani v Galileji, jim je Jezus rekel: »Sin človekov bo izročen v človeške roke 23 in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« In zelo so se užalostili.
Tempeljski davek
24 Ko so prispeli v Kafarnáum, so prišli k Petru pobiralci dveh drahem in dejali: »Ali vaš učitelj ne plačuje dveh drahem?« 25 »Seveda plačuje,« je rekel. Ko pa je prišel v hišo, ga je Jezus prehitel z besedami: »Kaj se ti zdi, Simon, od koga pobirajo zemeljski kralji davek ali carino? Od svojih sinov ali od tujcev?« 26 »Od tujcev,« je dejal. Jezus mu je rekel: »Torej so sinovi oproščeni. 27 Vendar pa, da jih ne pohujšamo, pojdi k jezeru, vrzi trnek in potegni ven prvo ribo, ki se bo ujela. Odpri ji usta in našel boš statêr. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase.«

4. Mojzesova knjiga 3-4

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PRAVILA ZA LEVIJEV ROD
Leviti služijo duhovnikom
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To so Aronovi in Mojzesovi potomci v času, ko je GOSPOD govoril Mojzesu na Sinajski gori. To so imena Aronovih sinov: prvorojenec Nadáb, potem Abihú, Eleazar in Itamár. To so imena Aronovih sinov, maziljenih duhovnikov, ki so bili posvečeni, da bi opravljali duhovniško službo. Nadáb in Abihú sta umrla pred GOSPODOM, ko sta darovala nedovoljen ogenj pred GOSPODOM v sinajski puščavi, in nista imela otrok. Tako sta opravljala duhovniško službo Eleazar in Itamár pred očmi svojega očeta Arona.
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Ukaži, naj Levijev rod stopi bliže, in ga postavi pred duhovnika Arona, da mu bodo služili. Pred shodnim šotorom naj oskrbujejo, kar je potrebno zanj in za vso skupnost, ko opravljajo službo pri prebivališču. Oskrbujejo naj vse priprave shodnega šotora in kar je potrebno za Izraelove sinove, ko opravljajo službo pri prebivališču. Izrôči torej Lévijevce Aronu in njegovim sinovom; Izraelovi sinovi naj mu jih popolnoma izročijo. 10 Arona in njegove sinove postavi, da opravljajo svojo duhovniško službo. Če pa se približa kdo, ki ni posvečen, mora umreti.«
11 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 12 »Glej, vzel sem Lévijevce iz srede Izraelovih sinov namesto vsakega prvorojenca, ki odpre materino naročje pri Izraelovih sinovih. Lévijevci pripadajo meni, 13 kajti moj je vsak prvorojenec. Na dan, ko sem udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, sem si posvetil vse prvorojence v Izraelu, pri ljudeh in pri živini; moji so; jaz sem GOSPOD
14 GOSPOD je govoril Mojzesu v Sinajski puščavi in rekel: 15 »Preštej Levijeve sinove po njihovih očetnih hišah in rodbinah; vse moške preštej, enomesečne in starejše!« 16 Mojzes jih je torej po GOSPODOVI besedi preštel, kakor mu je bilo zapovedano. 17 To so bili Levijevi sinovi po imenih: Geršón, Kehát in Merarí. 18 To pa sta imeni Geršónovih sinov po njunih rodbinah: Libní in Šimí. 19 Kehátovi sinovi po svojih rodbinah: Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. 20 Meraríjeva sinova po svojih rodbinah: Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih očetnih hišah.
21 Od Geršóna sta torej rodbini Libníjevcev in Šimíjevcev; to sta rodbini Geršónovcev. 22 Število vseh preštetih moških, enomesečnih in starejših, je bilo sedem tisoč petsto. 23 Rodbini Geršónovcev sta taborili za prebivališčem proti zahodu. 24 Knez očetne hiše Geršónovcev je bil Eljasáf, Laélov sin. 25 Geršónovi sinovi so imeli pri shodnem šotoru dolžnost oskrbovati prebivališče in šotorsko streho, njegovo pregrinjalo in zagrinjalo pri vhodu v shodni šotor, 26 zavese dvorišča in zagrinjalo pri vhodu na dvorišče, ki obdaja prebivališče in oltar, in njegove vrvi z vsem delom, ki je pri tem potrebno.
27 Od Keháta je rodbina Amrámovcev, rodbina Jichárovcev, rodbina Hebróncev in rodbina Uziélovcev; to so rodbine Kehátovcev. 28 Število vseh moških, enomesečnih in starejših, je bilo osem tisoč šeststo; dolžni so bili oskrbovati svetišče. 29 Rodbine Kehátovih sinov so taborile ob prebivališču proti jugu. 30 Knez očetne hiše kehátovskih rodbin je bil Elicafán, Uziélov sin. 31 Oskrbovati so morali skrinjo, mizo, svečnik, oltarja, svetiščne priprave, s katerimi so opravljali službo, zagrinjalo in vse delo, ki je pri tem potrebno. 32 Vrhovni knez Lévijevcev pa je bil Eleazar, sin duhovnika Arona. Nadzoroval je te, ki so bili dolžni oskrbovati svetišče.
33 Od Meraríja sta rodbina Mahlíjevcev in rodbina Mušíjevcev; to sta rodbini Meraríjevcev. 34 Pri štetju je število vseh moških, mesec starih in več, naneslo šest tisoč dvesto. 35 Knez očetne hiše meraríjevskih rodbin je bil Curiél, Abihájilov sin. Taborili so ob prebivališču proti severu. 36 Naloga Meraríjevih sinov je bila oskrbovati deske prebivališča, njegove zapahe, stebre in podstavke, vse priprave in vse delo, ki je pri tem potrebno, 37 stebre okoli dvorišča, njihove podstavke, količke in vrvi.
38 Pred prebivališčem na vzhodni strani pred shodnim šotorom proti vzhodu so taborili Mojzes, Aron in njegovi sinovi, ki so bili dolžni oskrbovati službo v svetišču, službo za Izraelove sinove. Če pa bi se približal kdo, ki ni bil posvečen, bi moral umreti. 39 Vseh Lévijevcev, ki sta jih Mojzes in Aron na GOSPODOV ukaz preštela po njihovih rodbinah, vseh moških, enomesečnih in starejših, je bilo dvaindvajset tisoč.
Leviti – zamena za prvorojence
40 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Preštej vse prvorojene med Izraelovimi sinovi, mesec stare in več, in ugotovi število njihovih imen! 41 Zame pa vzemi levite – jaz sem GOSPOD! – namesto vseh prvorojencev med Izraelovimi sinovi in živino levitov namesto vseh prvencev živine Izraelovih sinov!« 42 Mojzes je preštel, kakor mu je GOSPOD zapovedal, vse prvorojence med Izraelovimi sinovi. 43 Vseh prvorojenih moških, preštetih po številu njihovih imen, enomesečnih in starejših, je bilo dvaindvajset tisoč dvesto triinsedemdeset.
44 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 45 »Vzemi levite namesto vseh prvorojencev med Izraelovimi sinovi in živino levitov namesto njihove živine; leviti so moji; jaz sem GOSPOD. 46 Za odkup dvestotriinsedemdesetih prvorojencev Izraelovih sinov, kolikor jih je več kakor levitov, 47 pa vzemi po pet šeklov za glavo – vzemi jih po svetiščnem šeklu: dvajset ger je en šekel – 48 in daj denar Aronu in njegovim sinovom kot odkupnino za te, ki jih je preveč!« 49 Mojzes je torej vzel odkupnino od tistih, ki jih je bilo več kakor odkupljenih od levitov. 50 Od prvorojencev Izraelovih sinov je vzel denar: tisoč tristo petinšestdeset svetiščnih šeklov. 51 In Mojzes je po GOSPODOVEM ukazu izročil odkupnino Aronu in njegovim sinovom, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Opravila levitov
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in rekel: »Popišita med leviti Kehátove sinove po njihovih rodbinah in očetnih hišah, stare od trideset do petdeset let, vse, ki so zmožni za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru! To je opravilo Kehátovih sinov v shodnem šotoru: zadeva presvete reči.
Kadar se tabor odpravi na pot, naj pridejo Aron in njegovi sinovi in naj snamejo zastirajoče zagrinjalo in vanj zavijejo skrinjo pričevanja. Nanjo naj položijo pregrinjalo iz delfinove kože, čezenj pa razprostrejo prt, ves iz višnjevega škrlata, in naj vstavijo drogova. Čez mizo obličja naj razprostrejo prt iz višnjevega škrlata in nanjo položijo sklede, torilca, kozarce in vrče za pitno daritev; tudi stalni kruh naj bo na njej. Čez vse to naj razgrnejo prt iz karmezina in ga pokrijejo s pregrinjalom iz delfinove kože ter vstavijo drogova. Potem naj vzamejo prt iz višnjevega škrlata in pokrijejo svečnik, njegove svetilke, utrinjače in skledice in vse posode za olje, s katerimi ga oskrbujejo. 10 Z vsemi njegovimi pripravami vred naj ga spravijo v ovoj iz delfinove kože in ga položijo na nosila. 11 Na zlati oltar naj razprostrejo prt iz višnjevega škrlata in ga zavijejo v pregrinjalo iz delfinove kože ter vstavijo drogova. 12 Nato naj vzamejo vse druge priprave, s katerimi opravljajo službo v svetišču, in jih spravijo v prt iz višnjevega škrlata in jih položijo na nosila. 13 Oltar naj očistijo pepela, čezenj naj razprostrejo prt iz rdečega škrlata 14 in nanj položijo vse njegove priprave, s katerimi opravljajo službo pri njem: ponve, vilice, lopate, kotličke, vse oltarne priprave; čezenj naj razgrnejo pregrinjalo iz delfinove kože in naj vstavijo drogova. 15 Ko Aron in njegovi sinovi do kraja zavijejo svetišče in vse svete priprave in se tabor vzdigne, naj pristopijo Kehátovi sinovi, da jih odnesejo. Toda naj se ne dotikajo svetih reči, da ne umrejo. To so stvari pri shodnem šotoru, ki jih morajo nositi Kehátovi sinovi.
16 Eleazar, sin duhovnika Arona, pa mora skrbeti za olje za svečnik, za dišeče kadilo, za stalno jedilno daritev in za mazilno olje; odgovoren je za prebivališče in vse svete reči in priprave, ki so v njem.«
17 GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in rekel: 18 »Skrbita, da rod Kehátovih rodbin ne bo iztrebljen izmed levitov; 19 ampak tole jim storite, da bodo ostali živi in ne bodo umrli, ko se bodo bližali presvetim rečem: Aron in njegovi sinovi naj pridejo in naj jim vsakemu posebej odkažejo, kaj morajo delati in kaj nositi. 20 Tako ne bodo mogli vstopiti in gledati svetih reči niti za trenutek in ne bodo umrli.«
21 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 22 »Popiši tudi Geršónove sinove po njihovih očetnih hišah in rodbinah; 23 preštej od trideset do petdeset let stare, vse, ki so zmožni za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru! 24 To je opravilo Geršónovcev, to naj delajo in nosijo: 25 nosijo naj preproge prebivališča in shodni šotor, njegovo pregrinjalo in pregrinjalo iz delfinove kože, ki je nad njim, zagrinjalo pri vhodu v shodni šotor, 26 zavese dvorišča in zagrinjalo pri vhodu na dvorišče, ki obdaja prebivališče in oltar, njihove vrvi in vse priprave, ki jih potrebujejo pri svojem delu; kar koli je treba pri tem storiti, naj naredijo. 27 Sinovi Geršónovcev naj vse svoje opravilo, kar nosijo in kar delajo, opravljajo po ukazih Arona in njegovih sinov; določite jim odgovornost za vse, kar naj nosijo! 28 To je opravilo rodbin sinov Geršónovcev pri shodnem šotoru; njihova služba naj bo pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona.
29 Tudi Meraríjeve sinove preštej po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 30 preštej od trideset do petdeset let stare, vse, ki so zmožni za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru. 31 Tole morajo nositi pri vsem svojem delu v shodnem šotoru: deske prebivališča, njegove zapahe, stebre, podstavke, 32 stebre, ki obkrožajo dvorišče, in njihove podstavke, količke in vrvi, vse priprave, ki spadajo zraven, in kar je treba pri tem opraviti. Vsakemu po imenu določite priprave, ki jih mora nositi! 33 To je opravilo rodbin Meraríjevih sinov, vsa njihova služba pri shodnem šotoru pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona.«
Štetje levitov, ki služijo v svetišču
34 Mojzes in Aron in knezi skupnosti so prešteli Kehátove sinove po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 35 stare od trideset do petdeset let, vse zmožne za službo, da bi opravljali delo pri shodnem šotoru. 36 Po njihovih rodbinah so jih prešteli dva tisoč sedemsto petdeset. 37 To so prešteti iz Kehátovih rodbin, vsi, ki so imeli službo v shodnem šotoru in sta jih Mojzes in Aron preštela, kakor je GOSPOD ukazal po Mojzesu.
38 Število Geršónovih sinov po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 39 starih od trideset do petdeset let, vseh zmožnih za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru, 40 ko so bili prešteti po njihovih rodbinah in očetnih hišah, je bilo dva tisoč šeststo trideset. 41 To so prešteti iz rodbin Geršónovih sinov, vsi, ki so imeli službo v shodnem šotoru in sta jih Mojzes in Aron preštela na GOSPODOV ukaz.
42 Število rodbin Meraríjevih sinov po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 43 starih od trideset do petdeset let, vseh zmožnih za službo, da bi delali v shodnem šotoru, 44 ko so bili prešteti po njihovih rodbinah, je bilo tri tisoč dvesto. 45 To so prešteti iz rodbin Meraríjevih sinov, ki sta jih Mojzes in Aron preštela, kakor je GOSPOD ukazal po Mojzesu.
46 Vseh levitov, ki so jih prešteli Mojzes in Aron ter vsi Izraelovi knezi po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 47 starih od trideset do petdeset let, vseh zmožnih za službo, da bi opravljali službo pri tem, kar je bilo treba delati in nositi pri shodnem šotoru, 48 je bilo preštetih osem tisoč petsto osemdeset. 49 Kakor je GOSPOD ukazal po Mojzesu, so vsakemu posebej določili, kaj mora delati in kaj nositi; vsak je dobil svojo nalogo, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.

Pridigar (Kohelet) 3,16-4,16

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Brez Boga smo živali
16 Še sem videl pod soncem: na kraju pravice je tam krivica, na kraju pravičnosti je tam krivica. 17 Rekel sem v svojem srcu: Pravičnega in krivičnega bo sodil Bog, kajti čas za vsakršno veselje in nad vsakršnim dejanjem je tam. 18 Rekel sem v svojem srcu: S človeškimi otroki je tako, da jih Bog preizkuša in jim pokaže, da so sami zase živina. 19 Kajti usoda ljudi je usoda živali, isto usodo imajo: kakor te umrejo, tako umrejo oni, vsi imajo isti dih življenja, človek nima prednosti pred živino, kajti vse je nečimrnost. 20 Vse gre v isti kraj: vse je nastalo iz prahu in vse se vrača v prah. 21 Kdo ve, ali se življenjski dih ljudi vzdiguje navzgor in ali se življenjski dih živali spušča v zemljo navzdol? 22 Videl sem, da ni nič boljšega, kakor da se človek veseli svojih del, ker je to njegov delež: kdo ga bo pripeljal k temu, da bi videl, kaj bo za njim?
V družbi vlada zavist
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Spet sem se ozrl in videl vsa zatiranja, ki se dogajajo pod soncem: Glej, solze zatiranih in nimajo tolažnika, nasilje prihaja iz roke njihovih zatiralcev in nimajo tolažnika. Tedaj sem blagroval mrtve, ki so že davno umrli, bolj kakor žive, ki še živijo: bolj kakor oboje pa blagrujem tistega, ki ga še ni, ki ni videl hudega dogajanja, ki se godi pod soncem.
Videl sem ves trud in vso spretnost pri delu, kajti to je zavist enega človeka proti drugemu: tudi to je nečimrnost in lovljenje vetra.
Norec drži križem svoje roke
in jé svoje meso:
boljše je polno prgišče miru
kakor polno naročje truda
in lovljenja vetra.
Gorje samemu
Spet sem se ozrl in videl nečimrnost pod soncem: nekdo je sam in nima ne tovariša ne sina ne brata. Pa vsemu njegovemu trudu ni konca, tudi njegove oči se ne nasitijo bogastva: »In za koga se trudim ter odrekam uživanje svoji duši?« Tudi to je nečimrnost in hudo opravilo.
Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud: 10 če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne, gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. 11 Tudi če dva spita skupaj, jima je toplo, a kako naj se ogreje en sam? 12 In če koga izsiljujejo, mu dva stopita ob stran: trojna vrvica se ne pretrga hitro.
Učljiv mladenič in okorel kralj
13 Boljši je ubog, pa moder mladenič, kakor star in ponorel kralj, ki se ne pusti več poučiti. 14 Kajti prvi prihaja iz hiše odrinjenih, da bo kraljeval, drugi pa se kljub svojemu kraljevskemu stanu rodi ubog. 15 Videl sem vse, ki živijo in hodijo pod soncem, na strani prvega mladeniča, ki bo nastopil namesto drugega: 16 ni bilo konca množici ljudstva, vsem tistim, ki jim je načeloval. Vendar se ga pozneje živeči niso veselili: tudi to je nečimrnost in lovljenje vetra.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.516, danes: 21.534
Čas izvajanja programa: 0.08s