Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 19,1-15

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

O ločitvi
(Mr 10,1–12)
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus končal te besede, je odpotoval iz Galileje in prišel v judejsko pokrajino na drugi strani Jordana. Za njim so šle velike množice in jih je tam ozdravil.
Prišli so k njemu farizeji in da bi ga preizkušali, so mu rekli: »Ali je dovoljeno možu iz katerega koli vzroka odsloviti ženo?« Odgovoril je: »Ali niste brali, da ju je Stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.« Rekli so mu: »Zakaj pa je potem Mojzes zapovedal dati ločitveni list in jo odslovitiDejal jim je: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žená, od začetka pa ni bilo tako. Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, in se oženi z drugo, prešuštvuje.« 10 Tedaj so mu njegovi učenci rekli: »Če je z možem in ženo tako, se ni dobro ženiti.« 11 On pa jim je dejal: »Ne dojamejo te besede vsi, temveč tisti, katerim je dano. 12 Nekateri od evnuhov so se namreč že iz materinega telesa rodili takšni, nekatere so skopili ljudje, nekateri pa so se sami skopili zaradi nebeškega kraljestva. Kdor more doumeti, naj doume.«
Jezus blagoslavlja otroke
(Mr 10,13–16; Lk 18,15–17)
13 Tedaj so mu prinesli otroke, da bi položil nanje roke in molil. Učenci so jih grajali, 14 toda Jezus jim je rekel: »Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« 15 Potem je položil nanje roke in šel od tam.

4. Mojzesova knjiga 9-10

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Dopolnitev navodil o času pashe
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu v Sinajski puščavi prvi mesec drugega leta po njihovem izhodu iz egiptovske dežele in rekel: »Izraelovi sinovi naj obhajajo pasho ob določenem času. Štirinajsti dan tega meseca proti večeru jo obhajajte ob določenem času; obhajajte jo po vseh zakonih in odlokih, ki veljajo zanjo!« Mojzes je torej naročil Izraelovim sinovom, naj obhajajo pasho. In obhajali so pasho v Sinajski puščavi štirinajsti dan prvega meseca proti večeru; Izraelovi sinovi so storili tako, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Bilo pa je tam nekaj mož, ki so postali nečisti pri mrliču in tisti dan niso mogli obhajati pashe; zato so isti dan stopili pred Mojzesa in Arona. Ti možje so jima rekli: »Nečisti smo zaradi mrliča. Zakaj smo oškodovani, da ne smemo darovati GOSPODOVEGA daru med Izraelovimi sinovi ob določenem času?« Mojzes je rekel: »Počakajte, da slišim, kaj bo GOSPOD zapovedal za vas!« GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 10 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Če se kateri izmed vas ali vaših potomcev onečisti pri mrliču ali je daleč na potovanju, naj kljub temu obhaja pasho za GOSPODA. 11 Štirinajsti dan drugega meseca proti večeru naj jo obhajajo; jagnje naj jedo z nekvašenim kruhom in grenkimi zelišči. 12 Ničesar naj ne pustijo do jutra, tudi nobene kosti na njem naj ne zlomijo; obhajajo naj pasho po vseh zakonih, ki veljajo zanjo. 13 Kdor pa je čist in ni na potovanju, pa vseeno opusti obhajanje pashe, naj bo iztrebljen iz svojega ljudstva; ker ni daroval GOSPODOVEGA daru ob določenem času, naj tak človek nosi posledice svojega greha. 14 Če pri vas živi kak tujec in hoče obhajati pasho za GOSPODA, naj jo obhaja po zakonu o pashi in po odločbah zanjo; en sam zakon imejte in velja naj tako za tujca kakor za domačina v deželi.‹«
Oblak nad svetim šotorom
(2 Mz 40,34–38)
15 Tisti dan, ko so postavili prebivališče, šotor pričevanja, ga je pokril oblak. In od večera do jutra je bil nad prebivališčem po videzu kakor ogenj. 16 Tako je bilo ves čas: podnevi ga je pokrival oblak, ponoči pa je imel videz ognja. 17 Kadar se je oblak vzdignil iznad šotora, so se Izraelovi sinovi odpravili na pot; in na kraju, kjer je oblak obstal, so se utaborili. 18 Na GOSPODOV ukaz so postavljali tabor. Vse dni, dokler je oblak počival nad prebivališčem, so taborili. 19 Tudi v primerih, ko je oblak ostal nad prebivališčem veliko dni, so se Izraelovi sinovi držali GOSPODOVE odločbe in se niso odpravili na pot. 20 Včasih je oblak ostal nad prebivališčem le malo dni; na GOSPODOV ukaz so postavili tabor in na GOSPODOV ukaz so se odpravili na pot. 21 Včasih je oblak ostal od večera do jutra; ko se je zjutraj vzdignil, so se odpravili. Ali pa je ostal en dan in eno noč; ko se je vzdignil, so se odpravili na pot. 22 Najsi je oblak ostal nad prebivališčem dva dni ali mesec ali še dlje, Izraelovi sinovi so taborili in se niso odpravili na pot; ko pa se je vzdignil, so se odpravili. 23 Na GOSPODOV ukaz so postavljali tabor in na GOSPODOV ukaz so se odpravljali na pot; držali so se GOSPODOVE odločbe, kakor je GOSPOD ukazal po Mojzesu.
Srebrni trobenti
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Narêdi si dve srebrni trobenti, narêdi ju s kovanim delom; potreboval ju boš, da boš z njima skliceval skupnost in odpravljal tabor na odhod. Kadar boš dal nanju zatrobiti, naj se vsa skupnost zbere pri tebi ob vhodu v shodni šotor. Če bo zadonela le ena, naj se pri tebi zberejo knezi, poglavarji Izraelovih tisočnij. Kadar zatrobite z zavijanjem, naj se odpravijo tabori, ki taborijo na vzhodni strani. In kadar drugič zatrobite z zavijanjem, naj se odpravijo tabori, ki taborijo na južni strani. Naj se zatrobi z zavijanjem, kadar bo čas, da se odpravijo na pot. Tudi za sklicevanje občestva trobite, a ne z zavijanjem! Aronovi sinovi, duhovniki, naj trobijo na trobenti; naj vam bosta v večen zakon iz roda v rod. Kadar boste v svoji deželi šli na vojsko proti sovražniku, ki vas napada, trobite z zavijanjem! Tako se vas bo GOSPOD, vaš Bog, spomnil in rešeni boste sovražnikov. 10 Ob dnevu veselja, ob praznikih in mlajih trobite na trobenti pri svojih žgalnih in mirovnih daritvah; to bo za vas spomin pred vašim Bogom. Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.«
POTOVANJE OD SINAJA DO MOÁBSKIH PLANJAV
Ljudstvo se odpravi na pot
11 V drugem letu, v drugem mesecu, dvajsetega v mesecu se je oblak vzdignil iznad prebivališča pričevanja. 12 Izraelovi sinovi so se po odhodnem redu odpravili iz Sinajske puščave; in oblak je obstal v Paránski puščavi. 13 Tedaj so se prvikrat odpravili na pot na GOSPODOV ukaz, ki ga je dal po Mojzesu. 14 Najprej se je odpravil prapor tabora Judovih sinov s svojimi četami; na čelu njegove vojske je bil Aminadábov sin Nahšón. 15 Na čelu vojske rodu Isahárjevih sinov je bil Cuárjev sin Netanél; 16 na čelu vojske rodu Zábulonovih sinov je bil Helónov sin Eliáb.
17 Ko so prebivališče razdrli, so se Geršónovi in Meraríjevi sinovi, ki so ga nosili, odpravili na pot. 18 Potem se je odpravil prapor Rubenovega tabora s svojimi četami; na čelu njegove vojske je bil Šedeúrjev sin Elicúr. 19 Na čelu vojske rodu Simeonovih sinov je bil Curišadájev sin Šelumiél. 20 Na čelu vojske rodu Danovih sinov je bil Reguélov sin Eljasáf.
21 Nato so se odpravili Kehátovci, ki so nosili svete reči; do njihovega prihoda so drugi že postavili prebivališče. 22 Potem se je odpravil na pot prapor tabora Efrájimovih sinov s svojimi četami; na čelu njegove vojske je bil Amihúdov sin Elišamá. 23 Na čelu vojske rodu Manásejevih sinov je bil Pedacúrjev sin Gamliél. 24 Na čelu vojske Benjaminovega rodu je bil Gideoníjev sin Abidán.
25 Potem se je odpravil na pot prapor tabora Danovih sinov s svojimi četami kot zadnja straža za vse tabore; in na čelu njegove vojske je bil Amišadájev sin Ahiézer. 26 Na čelu vojske rodu Aserjevih sinov je bil Ohránov sin Pagiél. 27 Na čelu vojske rodu Neftálijevih sinov je bil Enánov sin Ahirá. 28 To je bil odhodni red Izraelovih sinov po njihovih četah. Tako so se odpravljali na pot.
29 Mojzes je rekel Hobábu, sinu Midjánca Reguéla, svojega tasta: »Odpravljamo se proti kraju, o katerem je GOSPOD rekel: ›Dal vam ga bom.‹ Pojdi z nami in dobro ti bomo storili, kajti GOSPOD je Izraelu zagotovil dobro!« 30 Ta pa mu je rekel: »Ne grem, temveč bom šel v svojo deželo in k svoji rodbini.« 31 Mojzes je rekel: »Nikar nas ne zapusti, kajti ti veš, kje naj postavljamo tabore v puščavi; zato nam bodi za oči! 32 Če pojdeš z nami, bomo isto dobro, ki ga bo GOSPOD izkazal nam, storili tudi tebi.«
33 Tako so se odpravili od GOSPODOVE gore in potovali tri dni. In skrinja GOSPODOVE zaveze je te tri dni hodila pred njimi, da bi jim našla kraj za počitek. 34 GOSPODOV oblak pa je bil podnevi nad njimi, kadar koli so se odpravljali iz taborišča.
35 Kadar se je skrinja odpravljala na pot, je Mojzes govoril:
»Vzdigni se, GOSPOD, in razkrope naj se tvoji sovražniki;
tisti, ki te sovražijo, naj zbeže izpred tvojega obličja!«
36 In kadar se je ustavila, je govoril:
»Vrni se, GOSPOD, k množici Izraelovih tisočnij!«

Pridigar (Kohelet) 7

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dan smrti je boljši ko dan rojstva
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Dobro ime je boljše kakor dragoceno olje,
dan smrti je boljši ko dan rojstva.
Bolje je hoditi v hišo žalovanja,
kakor hoditi v hišo gostije:
kajti tam je konec vsakega človeka,
kdor še živi, si vzame to k srcu.
Žalost je boljša ko smeh,
kajti potrtost na obrazu plemeniti srce.
Srce modrih je v hiši žalovanja,
srce norcev pa v hiši veselja.
Boljši je, kdor posluša grajo modrega,
kakor kdor posluša pesem norcev.
Kajti kakor prasketanje trnja pod loncem,
tak je smeh norca.
A tudi to je nečimrnost.
Kajti zatiranje znori modrega
in podkupnina pogubi srce.
Potrpežljivost je boljša ko domišljavost
Konec reči je boljši ko njen začetek,
potrpežljivost je boljša ko domišljavost.
Ne predajaj se žalosti v svojem duhu,
kajti žalost se zadržuje v prsih norcev.
10 Ne reci: »Kako to, da so bili prejšnji časi boljši od sedanjih,«
ker tega ne vprašuješ iz modrosti.
11 Dobra je modrost, ki je povezana z dediščino,
taka je prednost za te, ki gledajo sonce.
12 Sama modrost je namreč v senci, sam denar je v senci:
Prednost je v spoznavanju modrosti, ta daje življenje tistemu, ki si jo pridobi.
13 Glej Božje delo:
kdo more zravnati, kar je on ukrivil?
14 Ob dnevu sreče bodi dobre volje, ob hudem dnevu pa pomisli: tudi to, kakor ono, je naredil Bog, tako da človek nikakor ne more dognati, kaj ga čaka.
Zmernost je boljša ko pretiravanje
15 Marsikaj sem videl v svojih nečimrnih dneh: je pravični, ki propade kljub svoji pravičnosti, in je krivični, ki dolgo živi kljub svoji krivičnosti. 16 Ne bodi preveč pravičen in ne delaj se pretirano modrega: zakaj bi se ugonabljal? 17 Ne bodi preveč krivičen in ne bodi tepec. Zakaj bi umrl pred svojim časom? 18 Dobro je, da se oprimeš tega, pa tudi onega ne izpustiš iz rok. Kdor se boji Boga, izpelje oboje.
19 Modrost daje modremu več moči, kakor je ima deset mogotcev, ki živijo v mestu.
20 Na zemlji ni pravičnega človeka, ki bi delal samo dobro in bi nikoli ne pogrešil.
21 Tudi vseh govoric, ki krožijo, si ne jemlji k srcu, sicer bi poslušal, kako te sramoti tvoj hlapec. 22 Večkrat pa si, tvoje srce to ve, tudi ti druge sramotil.
Tudi ženska lahko razočara
23 Vse to sem modro preizkusil. Rekel sem: Dosegel bom modrost, pa je ostala daleč od mene. 24 Daleč je, kar je bilo daleč, globoko, pregloboko. Kdo more to doseči? 25 Obrnil sem se, da bi s svojim srcem spoznal, raziskal in dosegel modrost in razsodnost, da bi spoznal varljivost norosti in topost zablod. 26 Našel sem grenkobo, hujšo od smrti: žensko, ki je kletka, njeno srce vrša, njene roke okovi. Kdor je Bogu všeč, ji uide, grešnik pa se vanjo ujame. 27 Glej, to sem našel, pravi Pridigar, drugo za drugim, da bi dosegel razsodnost. 28 Kar je še iskala moja duša, nisem našel: enega človeka izmed tisoč sem našel, nisem pa našel med vsemi njimi ženske. 29 Glej, samo to sem našel: Bog je človeka ustvaril poštenega, oni pa iščejo veliko spletk.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.488, danes: 8.723
Čas izvajanja programa: 0.05s