Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 21,1-27

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

JEZUSOV SLOVESNI PRIHOD V JERUZALEM
Množica spremlja Jezusa v Jeruzalem
(Mr 11,1–11; Lk 19,28–38; Jn 12,12–19)
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Povejte sionski hčeri:
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
krotak, jezdi na oslici
in na osličku, mladiču vprežne živali.
Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:
»Hozana Davidovemu sinu!
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
10 Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: »Kdo je to?« 11 Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«
Jezus očisti tempelj
(Mr 11,15–19; Lk 19,45–48; Jn 2,13–22)
12 Jezus je stopil v tempelj in izgnal vse, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjalcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole 13 in jim rekel: »Pisano je:
Moja hiša naj se imenuje hiša molitve,
vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo
14 V templju so se mu približali slepi in hromi in jih je ozdravil. 15 Ko so véliki duhovniki in pismouki videli čudeže, ki jih je storil, in otroke, ki so v templju vzklikali in govorili: »Hozana Davidovemu sinu!«, so postali nejevoljni 16 in so mu rekli: »Slišiš, kaj ti govorijo?« Jezus pa jim je dejal: »Seveda! Ali niste nikdar brali: Iz ust otročičev in dojenčkov si sebi pripravil hvalo.« 17 Nato jih je zapustil; iz mesta je šel v Betanijo in tam prenočil.
Jezusova nejevolja nad smokvo
(Mr 11,12–14.20–24)
18 Ko se je Jezus zjutraj vračal v mesto, je postal lačen. 19 Ob poti je zagledal smokvino drevo in šel k njemu, toda na njem ni našel drugega kot listje. Rekel mu je: »Naj ne bo nikoli več sadu na tebi!« In smokva se je pri priči posušila. 20 Ko so učenci to videli, so se začudili in rekli: »Kako to, da se je smokva tako hitro posušila?« 21 Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, povem vam: Če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste delali ne samo to, kar se je zgodilo s tole smokvo, ampak tudi če boste rekli tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje,‹ se bo zgodilo. 22 Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi.«
Od kod Jezusova oblast
(Mr 11,27–33; Lk 20,1–8)
23 Prišel je v tempelj, in medtem ko je učil, so stopili k njemu véliki duhovniki in starešine ljudstva ter rekli: »S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast?« 24 Jezus je odgovoril in jim rekel: »Tudi jaz vas bom vprašal neko stvar. Če mi to poveste, vam bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam. 25 Od kod je bil Janezov krst? Iz nebes ali od ljudi?« Ti pa so premišljevali sami pri sebi in govorili: »Če rečemo: ›Iz nebes,‹ nam bo rekel: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ 26 Če pa rečemo: ›Od ljudi,‹ se bojimo množice, kajti Janeza imajo vsi za preroka.« 27 Zato so odgovorili Jezusu: »Ne vemo.« In on jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«

4. Mojzesova knjiga 17-18

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Reci Eleazarju, sinu duhovnika Arona, naj pobere kadilnice s pogorišča, ker so posvečene; ogenj pa naj strese proč. Kadilnice teh mož, ki so si z grehom zapravili življenje, naj prekujejo, iz njih naredijo kovane kose pločevine in z njimi prevlečejo oltar. Kajti prinašali so jih pred GOSPODA in so posvečene. Naj bodo v znamenje Izraelovim sinovom.« Duhovnik Eleazar je vzel bronaste kadilnice, ki so jih prinesli ti, ki so zgoreli, in prekovali so jih za oltarno prevleko v spomin Izraelovim sinovom, naj se nepoklicani, ki ni iz Aronovega potomstva, nikoli ne približa, da bi zažigal kadilo pred GOSPODOM, da se mu ne zgodi kakor Korahu in njegovi družbi. Eleazar je storil, kakor mu je GOSPOD naročil po Mojzesu.
Ljudstvo se upre
Naslednji dan je vsa skupnost Izraelovih sinov godrnjala čez Mojzesa in Arona. Rekli so: »Pomorila sta GOSPODOVO ljudstvo.« Ko pa se je skupnost zbirala zoper Mojzesa in Arona, sta se obrnila proti shodnemu šotoru in glej, pokril ga je oblak in prikazalo se je GOSPODOVO veličastvo. Mojzes in Aron sta prišla pred shodni šotor. GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 10 »Umaknita se iz te skupnosti! Na mah jih bom pokončal.« Tedaj sta padla na obraz. 11 Mojzes je rekel Aronu: »Vzemi kadilnico, daj vanjo ogenj z oltarja, nanj položi kadilo in hitro nesi k skupnosti, da opraviš spravo zanjo! Kajti prišla je jeza od GOSPODA, začela se je kuga.« 12 Aron je vzel, kakor je Mojzes naročil, in tekel v sredo občestva in glej, med ljudstvom se je že začela kuga. Naložil je kadilo in opravil spravo za ljudstvo. 13 Postavil se je med mrtve in žive in kuga je prenehala. 14 Za kugo jih je poleg tistih, ki so umrli zaradi Koraha, umrlo štirinajst tisoč sedemsto. 15 Potem se je Aron vrnil k Mojzesu k vhodu v shodni šotor; kuga je prenehala.
Aronova palica ozeleni
16 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 17 »Govôri Izraelovim sinovom in vzemi od njih dvanajst palic, po eno od vsake očetne hiše, od vseh njihovih knezov po njihovih očetnih hišah! Zapiši ime vsakega na njegovo palico! 18 Na Levijevo palico napiši Aronovo ime, kajti na vsakega poglavarja očetne hiše pride po ena palica! 19 Polôži jih v shodni šotor pred pričevanje, kjer se shajam z vami. 20 Palica tistega moža, ki ga izberem, bo ozelenela. Tako odpravim od sebe godrnjanje, s katerim vaju nadlegujejo Izraelovi sinovi.« 21 Mojzes je govoril Izraelovim sinovom in vsi njihovi knezi so mu izročili vsak po eno palico, po en knez iz vsake očetne hiše, dvanajst palic; tudi Aronova palica je bila med njimi. 22 Mojzes je palice položil pred GOSPODA v šotoru pričevanja.
23 Ko je naslednji dan prišel v šotor pričevanja, glej, je Aronova palica, za Levijevo hišo, zelenela: pognala je brstje, nastavila cvetove in rodila mandeljne. 24 Mojzes je prinesel vse palice izpred GOSPODA k vsem Izraelovim sinovom. Videli so in vzeli vsak svojo palico. 25 GOSPOD pa je rekel Mojzesu: »Nesi Aronovo palico nazaj pred pričevanje, da se shrani v znamenje za upornike; tako boš napravil konec njihovemu godrnjanju čezme, da ne bodo umrli.« 26 Mojzes je to storil; kakor mu je GOSPOD zapovedal, tako je storil.
27 Izraelovi sinovi pa so rekli Mojzesu: »Glej, ginemo, izgubljeni smo, vsi smo izgubljeni. 28 Kdor koli se preveč približa GOSPODOVEMU prebivališču, umre. Ali naj vsi pomremo?«
RAZNI PREDPISI
Duhovniki in leviti
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je rekel Aronu: »Ti in tvoji sinovi in s teboj hiša tvojega očeta boste nosili krivdo, ki zadeva svetišče; ti in s teboj tvoji sinovi boste nosili krivdo, ki zadeva vaše duhovništvo. Pústi pa tudi svoje brate, Levijev rod, rod tvojega očeta, da pristopijo s teboj vred, se ti pridružijo in ti strežejo, ko boste ti in s teboj tvoji sinovi pred šotorom pričevanja! Držijo naj se tvojih navodil in opravljajo vse dolžnosti pri šotoru. Nikakor pa naj se ne bližajo ne svetiščni opravi ne oltarju, da ne umrejo ne oni ne vi. Pridružijo naj se ti in opravljajo dolžnosti pri shodnem šotoru, vso službo; noben nepoklican pa naj se vam ne približa. Vi pa opravljajte dolžnosti pri svetišču in dolžnosti pri oltarju, da ne pride več jeza nad Izraelove sinove! Glejte, vzel sem vaše brate levite izmed Izraelovih sinov; vam so v dar, darovani GOSPODU, da opravljajo službo pri shodnem šotoru. Ti pa in s teboj tvoji sinovi opravljajte svoje duhovništvo v vsem, kar zadeva oltar in prostor za zagrinjalom; opravljajte službo! Kot dar vam izročam vašo duhovniško službo. Nepoklicani pa, ki bi se približal, mora umreti.«
Dohodki duhovnikov
GOSPOD je govoril Aronu: »Glej, dajem ti opravilo dajatev, ki mi pripadajo; od vseh svetih darov Izraelovih sinov jih izročam v delež tebi in tvojim sinovom kot večni zakon. Tole naj bo tvoje od presvetih darov, kolikor ne pride v ogenj: vsi njihovi darovi pri vseh jedilnih daritvah, daritvah za greh in spravnih daritvah, ki mi jih prinašajo; kot presveto naj pripada tebi in tvojim sinovom. 10 Jejte to kot presveto! Vsak moški sme to jesti. Naj ti velja kot sveto! 11 In še to naj bo tvoje: dajatve od vseh darov, ki jih Izraelovi sinovi darujejo s primikanjem. Dajem jih tebi in s teboj tvojim sinovom in hčeram kot večen zakon. Vsak, ki je v tvoji hiši čist, sme jesti od tega. 12 Vse najboljše od olja, vina in žita, najizvrstnejše od tega, kar darujejo GOSPODU, dajem tebi. 13 Prvine od vsega, kar je v njihovi deželi, ki jih prinašajo GOSPODU, naj bodo tvoje; vsak, ki je v tvoji hiši čist, jih sme jesti. 14 Vse, kar je v Izraelu posvečeno z zakletvijo, naj bo tvoje. 15 Vse, kar odpre materino naročje pri vseh živih bitjih, kar darujejo GOSPODU, bodisi od ljudi ali od živine, naj bo tvoje. Toda prvorojenega človeka moraš zagotovo odkupiti, tudi prvoskoteno žival, ki je nečista, moraš odkupiti. 16 Tiste, ki jih je treba odkupiti, odkupi po svoji cenitvi, ko so stari en mesec, za pet šeklov srebra po svetiščnem šeklu, ki velja dvajset ger! 17 Toda prvencev od goveda ali ovc ali koz ne smeš odkupiti, sveti so. Z njihovo krvjo poškrôpi oltar in njihovo tolščo sežgi kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU! 18 Njihovo meso naj bo tvoje; kakor so tvoje prsi primikanja in desno stegno. 19 Vse svete dajatve, ki jih Izraelovi sinovi z vzdigovanjem darujejo GOSPODU, dajem tebi in s teboj tvojim sinovom in hčeram v večen zakon. To je zate in za tvoje potomce večna solna zaveza pred GOSPODOM20 GOSPOD je rekel Aronu: »Ne boš dobil dediščine v njihovi deželi in ne boš imel deleža med njimi; jaz sem tvoj delež in tvoja dediščina med Izraelovimi sinovi.«
Dohodki levitov
21 »Levijevim sinovom pa, glej, dajem kot dediščino vse desetine v Izraelu kot povračilo za službo, ki jo opravljajo, za službo pri shodnem šotoru. 22 Izraelovi sinovi pa naj se ne bližajo več shodnemu šotoru, da jih ne zadene krivda, ki prinaša smrt. 23 Leviti naj torej opravljajo službo pri shodnem šotoru in naj nosijo odgovornost za svojo krivdo; to naj bo večen zakon iz roda v rod. Ne bodo pa dobili dediščine med Izraelovimi sinovi. 24 Kajti levitom dajem v dediščino desetino, ki jo Izraelovi sinovi darujejo GOSPODU z vzdigovanjem. Zato sem jim rekel, da ne bodo dobili dediščine med Izraelovimi sinovi.«
25 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 26 »Govôri levitom in jim reci: ›Kadar boste od Izraelovih sinov jemali desetino, ki vam jo dajem od njih kot vašo dediščino, od nje darujte kot dar vzdigovanja GOSPODU: desetino od desetine! 27 In vaš dar vzdigovanja se vam bo štel kakor od žita z mlatišča in od obilnosti iz stiskalnice. 28 Tako boste tudi vi darovali dar vzdigovanja GOSPODU od vseh svojih desetin, ki jih boste jemali od Izraelovih sinov; od njih torej dajajte GOSPODOV dar vzdigovanja duhovniku Aronu! 29 Od vsega, kar vam dajejo, darujte dar vzdigovanja GOSPODU, od vsega, kar je pri tem najboljšega, kar je od tega posvečenega.‹ 30 Reci jim: ›Ko boste z vzdigovanjem darovali, kar je od tega najboljše, se bo levitom štelo kakor pridelek z mlatišča in pridelek iz stiskalnice. 31 In to smete jesti na vsakem kraju, vi in vaša hiša, kajti to je vaše plačilo kot povračilo za službo pri shodnem šotoru. 32 Ne boste si nakopali krivde, če boste z vzdigovanjem darovali, kar je najboljšega od tega, in ne oskrunili svetih darov Izraelovih sinov; ne boste umrli.‹«

Pridigar (Kohelet) 11

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Delaj pridno in pogumno
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Razpošiljaj svoj kruh po vodi,
po mnogih dneh ga boš spet našel.
Daj delež sedmim ali tudi osmim,
ker ne veš, kakšno zlo bo prišlo nad deželo.
Če se zbirajo oblaki,
bodo izlili dež na zemljo.
Če pade drevo proti jugu ali proti severu,
kamor pade, tam obleži.
Kdor pazi na veter, ne seje,
kdor gleda na oblake, ne žanje.
Kakor ne poznaš poti vetra, ne zarodka v telesu nosečnice, tako ne poznaš delovanja Boga, ki dela vse to.
Zjutraj sej svoje seme in do večera naj ne miruje tvoja roka: saj ne veš, kaj bo uspelo, to ali ono ali pa bo morda oboje enako dobro.
Veseli se, mladenič
Svetloba je sladka, gledati sonce ugaja očem.
Tudi če človek živi veliko let, naj se vseh veseli, misli pa naj tudi na temne dni, saj jih bo veliko: vse, kar pride, je nečimrnost.
Vesêli se, mladenič, v svoji mladosti, tvoje srce naj te osrečuje v tvojih mladih dneh. Hôdi po poteh svojega srca, za pogledi svojih oči. Vedi pa, da te za vse to Bog pripelje pred sodbo.
10 Preganjaj jezo iz svojega srca, odganjaj hudobijo iz svojega telesa, kajti otroštvo in mladost sta nečimrnost.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.713, danes: 21.027
Čas izvajanja programa: 0.05s