Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 26,1-25

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

TRPLJENJE, SMRT IN VSTAJENJE
Zarota proti Jezusu
(Mr 14,1–2; Lk 22,1–2; Jn 11,45–53)
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus končal vse te besede, je rekel svojim učencem: »Veste, da bo čez dva dni pasha; in Sin človekov bo izročen, da ga bodo križali.« Tedaj so se zbrali véliki duhovniki in starešine ljudstva na dvoru vélikega duhovnika, ki mu je bilo ime Kajfa. Sklenili so, da bodo Jezusa z zvijačo prijeli in usmrtili, vendar so dejali: »Samo na praznik ne, da med ljudstvom ne nastane nemir.«
Žena v Betaniji mazili Jezusa
(Mr 14,3–9; Jn 12,1–8)
Ko je bil Jezus v Betaniji v hiši Simona Gobavca, se mu je približala neka žena. Imela je alabastrno posodico zelo dragocenega dišavnega olja in ga je izlila na njegovo glavo, ko je sedèl pri mizi. Ko so učenci to videli, so postali nejevoljni in so govorili: »Čemú ta potrata? To bi namreč lahko dobro prodali in dali ubogim.« 10 Jezus je to vedel in jim rekel: »Kaj delate ženi težave? Saj mi je storila dobro delo. 11 Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno. 12 Ko je izlila to olje na moje telo, me je pripravila za pogreb. 13 Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen ta evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.«
Juda se dogovori, da bo Jezusa izdal
(Mr 14,10–11; Lk 22,3–6)
14 Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, po imenu Juda Iškarijot, k vélikim duhovnikom 15 in rekel: »Kaj mi hočete dati in vam ga izročim?« Ti pa so mu plačali trideset srebrnikov. 16 Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izročil.
Velikonočna večerja z učenci
(Mr 14,12–21; Lk 22,7–14.21–23; Jn 13,21–30)
17 Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« 18 Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenci.‹« 19 In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje. 20 Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi. 21 Ko so jedli, je rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« 22 Učenci so se silno užalostili in so mu začeli drug za drugim govoriti: »Saj nisem jaz, Gospod?« 23 On pa je odgovoril: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. 24 Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem je Sin človekov izročen! Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.« 25 Izdajalec Juda je odgovoril: »Učitelj, saj menda nisem jaz?« Dejal mu je: »Ti si rekel!«

4. Mojzesova knjiga 35-36

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Levitska mesta
35 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi in rekel: »Zapovej Izraelovim sinovom, naj od svoje dedne posesti dajo levitom mesta za prebivanje; tudi pašnike okoli teh mest dajte levitom! Mesta naj imajo za prebivanje, pašniki pa naj jim bodo za živino, za imetje in vse njihove živali. Pašniki pri mestih, ki jih boste dali levitom, naj segajo od mestnega obzidja tisoč komolcev naokrog. Odmerite zunaj mesta dva tisoč komolcev na vzhodni strani, dva tisoč komolcev na južni strani, dva tisoč komolcev na severni strani, tako da bo mesto v sredini! To naj bodo njihovi pašniki pri mestih.
Od mest, ki jih dajte levitom, naj bo šest zavetnih mest, ki jih dajte, da lahko tja pribeži ubijalec; poleg teh pa jim dajte še dvainštirideset mest! Vseh mest, ki jih dajte levitom, naj bo oseminštirideset, vsako s svojimi pašniki. Mest pa, ki jih dajte od dediščine Izraelovih sinov, vzemite več od tistih, ki imajo veliko, in manj od tistih, ki imajo malo! Vsak naj da levitom od svojih mest primerno velikosti dediščine, ki jo je dobil.«
Zavetna mesta
(5 Mz 19,1–13; Joz 20,1–9)
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 10 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko pridete čez Jordan v kánaansko deželo, 11 si izberite mesta, ki naj vam bodo zavetna mesta, da lahko tja pribeži ubijalec, ki je koga ubil, ne da bi to hotel! 12 Mesta naj vam bodo za zavetje pred maščevalcem, da ubijalec ne bi bil usmrčen, preden ne stopi pred skupnost za sodbo.
13 In od mest, ki jih dajte, naj bo šest mest za zavetje: 14 tri mesta dajte onstran Jordana in tri v kánaanski deželi; naj bodo zavetna mesta. 15 Teh šest mest naj bo zavetje za Izraelove sinove, za tujca in za začasnega prebivalca med njimi, da lahko tja pribeži, kdor je koga ubil, ne da bi to hotel.
16 Če pa ga udari z železnim orodjem, tako da umre, je morilec; morilca je treba usmrtiti. 17 Če ga udari s kamnom v roki, s takim, ki lahko povzroči smrt, tako da umre, je morilec; morilca je treba usmrtiti. 18 Ali če ga udari z lesenim orodjem v roki, s takim, ki lahko povzroči smrt, tako da umre, je morilec; morilca je treba usmrtiti. 19 Krvni maščevalec naj usmrti morilca; ko ga sreča, naj ga usmrti. 20 Če ga v mržnji sune ali nalašč kaj vrže vanj, tako da umre, 21 ali če ga iz sovraštva z roko udari, tako da umre, je treba ubijalca usmrtiti, ker je morilec. Krvni maščevalec naj morilca usmrti, ko ga sreča.
22 Če pa ga sune po naključju, ne iz sovraštva, ali vrže nanj katero koli stvar brez hudega namena, 23 ali če zažene vanj, ne da bi ga videl, kakršen koli kamen, tak, ki lahko povzroči smrt, tako da umre, pa mu ni bil sovražen in mu ni hotel prizadeti nič hudega, 24 naj skupnost razsodi med ubijalcem in krvnim maščevalcem po tehle odlokih: 25 Skupnost naj ubijalca reši iz rok krvnega maščevalca in skupnost naj ga pošlje nazaj v zavetno mesto, v katero je pribežal; v njem naj ostane do smrti vélikega duhovnika, ki je bil maziljen s svetim oljem. 26 Toda če si ubijalec drzne oditi z ozemlja zavetnega mesta, v katero je pribežal, 27 in ga krvni maščevalec zasači zunaj ozemlja njegovega zavetnega mesta in ga ubije, ni kriv krvi. 28 Kajti v svojem zavetnem mestu mora ostati do smrti vélikega duhovnika; po smrti vélikega duhovnika pa se sme ubijalec vrniti v kraj svoje posesti.
29 To naj vam bo iz roda v rod zakon in pravo po vseh vaših bivališčih.
30 Kadar kdor koli ubije človeka, naj morilca ubijejo po izjavi prič; izjava ene same priče ne zadostuje, da bi lahko koga obsodili na smrt. 31 Ne smete jemati odkupnine za življenje morilca, ki zasluži smrt, temveč naj bo usmrčen. 32 Tudi za takega, ki je pribežal v svoje zavetno mesto, ne smete jemati odkupnine, da bi se vrnil in se naselil v deželi pred duhovnikovo smrtjo. 33 In ne skrunite dežele, v kateri ste; kri namreč skruni deželo in dežela ne more drugače doseči sprave za kri, ki je bila prelita v njej, kakor s krvjo tistega, ki jo je prelil. 34 Ne onečiščujte torej dežele, v kateri prebivate, sredi katere prebivam tudi jaz; kajti jaz, GOSPOD, prebivam sredi Izraelovih sinov.‹«
Dodatne določbe o dedovanju hčera
36 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pristopili so poglavarji očetnih hiš rodbine sinov Gileáda, sinú Mahírja, sinú Manáseja iz rodbin Jožefovih sinov, in so govorili pred Mojzesom in pred knezi, poglavarji očetnih hiš Izraelovih sinov. Rekli so: »Našemu gospodu je GOSPOD zapovedal, naj da deželo po žrebu v dediščino Izraelovim sinovom. Tudi je bilo našemu gospodu zapovedano od GOSPODA, naj da dediščino našega brata Celofháda njegovim hčeram. Če pa se omožijo s katerim izmed sinov iz rodov Izraelovih sinov, bo njihova dediščina odvzeta dediščini naših očetov in dana dediščini rodu, v katerega se omožijo; ločena bo od izžrebanega deleža naše dediščine. In ko bodo Izraelovi sinovi imeli jubilej, bo njihova dediščina dana dediščini rodu, v katerega se bodo omožile; in njihova dediščina bo odvzeta dediščini rodu naših očetov.«
Tedaj je Mojzes po GOSPODOVEM ukazu zapovedal Izraelovim sinovom in rekel: »Prav je govoril rod Jožefovih sinov. Tole zapoveduje GOSPOD glede Celofhádovih hčera: ›Naj se omožijo s tistimi, ki so jim všeč; toda samo v kako rodbino iz rodu svojega očeta se smejo omožiti. Dediščina Izraelovih sinov naj ne prehaja iz roda v drug rod, temveč vsak izmed Izraelovih sinov naj se drži dediščine rodu svojih očetov. Vsaka hči, ki podeduje dediščino v katerem od rodov Izraelovih sinov, naj se omoži s kom iz rodbine rodu svojega očeta. Tako bo vsak izmed Izraelovih sinov obdržal dediščino svojih očetov. Dediščina torej ne sme prehajati iz roda v drug rod, temveč naj se vsak rod Izraelovih sinov drži svoje dediščine.‹«
10 Kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu, tako so storile Celofhádove hčere: 11 Mahla, Tirca, Hogla, Milka in Noa so se omožile s sinovi svojih stricev; 12 omožile so se v rodbine sinov Jožefovega sina Manáseja. Tako je njihova dediščina ostala v rodu rodbine njihovega očeta.
Sklep
13 To so zapovedi in odloki, ki jih je GOSPOD po Mojzesu dal Izraelovim sinovom na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi.

Job 3

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PRVI KROG POGOVORA
Prvi Jobov govor: Job se pritoži
Prekolne svoj dan
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je Job odprl svoja usta in preklel svoj dan. Spregovoril je in rekel:
Naj zgine dan, ko sem se rodil,
in noč, ko so rekli: Deček je bil spočet!
Tisti dan naj se spremeni v temo,
naj se zanj ne meni Bog od zgoraj,
naj ne sije nanj svetloba!
Naj se ga polastita tema in smrtna senca,
naj visi nad njim oblak:
naj ga preganjajo kakor tisti,
ki imajo dan žalovanja!
Tisto noč naj vzame tema,
naj se ne pridruži dnevom leta,
naj ne pride v število mesecev!
Tista noč naj bo osamljena,
v njej naj se ne razlega vriskanje!
Naj jo izvržejo preklinjevalci dneva,
ki so zmožni izzvati Leviatána!
Naj otemnijo zvezde njenega somraka,
zaman naj čaka na svit,
naj ne vidi trepalnic jutranje zore!
10 Ker ni zaprla pred menoj materinega telesa
in ni prikrila trpljenja mojim očem!
Job hrepeni po miru mrtvih
11 Zakaj nisem umrl v materinem naročju,
prišel iz materinega telesa in izdihnil?
12 Zakaj so me sprejela kolena,
zakaj prsi, da sem sesal?
13 Kajti zdaj bi ležal in miroval,
spal in počival
14 s kralji in svetovalci zemlje,
ki so si obnavljali porušena mesta,
15 ali z veljaki, ki so imeli zlato
in si polnili hiše s srebrom,
16 ali bi kot na skrivnem splavljeni ne bival,
kakor otroci, ki niso videli svetlobe.
17 Tam krivičniki nehajo besneti,
tam se oddahnejo tisti, ki so jim pošle moči.
18 Skupaj ujeti počivajo,
ne slišijo priganjalčevega glasu.
19 Mali in veliki sta tam,
suženj je prost, brez gospodarja.
Čemu takšno življenje
20 Čemú se daje luč trpečemu,
življenje zagrenjenim v duši?
21 Tem, ki hrepenijo po smrti, pa ne pride,
ki jo iščejo bolj kakor zaklade,
22 se veselijo pokopa
in se radujejo, ko najdejo grob,
23 možu, ki mu je pot prikrita
in ga Bog ogradi?
24 Moj vsakdanji kruh je moje vzdihovanje,
kakor voda se razlivajo moji kriki.
25 Strah, ki sem se ga bal, je prišel nadme,
kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo.
26 Nimam miru, nimam počitka,
nimam pokoja, prišel je trepet.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.439, danes: 21.753
Čas izvajanja programa: 0.05s